Nghị định số 71/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
118
lượt xem
6
download

Nghị định số 71/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 71/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 71/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 71/2009/N -CP Hà N i, ngày 28 tháng 08 năm 2009 NGHN NNH V T CH C VÀ HO T NG C A THANH TRA VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 08 tháng 3 năm 2007; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 04 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch, NGHN NNH: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. V trí, ch c năng Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch là cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh v c, ư c t ch c theo quy nh t i kho n 1 i u 4 Ngh nh này; th c hi n ch c năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi qu n lý nhà nư c v văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. i tư ng c a Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân thu c thNm quy n qu n lý tr c ti p c a cơ quan qu n lý nhà nư c v văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam tham gia ho t ng trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a cơ quan qu n lý nhà nư c v văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch. Trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i quy nh c a Ngh nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó.
 2. i u 3. Nguyên t c ho t ng 1. Ho t ng Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch ph i tuân theo pháp lu t, b o m chính xác, trung th c, khách quan, công khai, dân ch và k p th i; không làm c n tr ho t ng bình thư ng c a cơ quan, t ch c, cá nhân là i tư ng thanh tra và c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan. 2. Khi ti n hành thanh tra, ngư i ra quy t nh thanh tra, Th trư ng cơ quan thanh tra, Trư ng oàn thanh tra, Thanh tra viên và các thành viên oàn thanh tra ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra và quy nh c a Ngh nh này; ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i hành vi và quy t nh c a mình. Chương 2. T CH C, NHI M V , QUY N H N C A THANH TRA VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH i u 4. T ch c Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch 1. T ch c c a Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch bao g m: a) Thanh tra B Văn hóa, Th thao và Du l ch (sau ây g i t t là Thanh tra B ); b) Thanh tra S Văn hóa, Th thao và Du l ch (sau ây g i t t là Thanh tra S ). 2. Các cơ quan Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch có con d u và tài kho n riêng. M C 1. THANH TRA B i u 5. V trí, ch c năng, t ch c c a Thanh tra B 1. Thanh tra B là cơ quan c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch, có trách nhi m giúp B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch qu n lý nhà nư c v công tác thanh tra; th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch. Thanh tra B có các phòng tr c thu c do B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy t nh thành l p. 2. Thanh tra B có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và công ch c làm công tác thanh tra. Chánh Thanh tra B do B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch b nhi m, mi n nhi m, cách ch c sau khi th ng nh t v i T ng Thanh tra. Phó Chánh Thanh tra B do B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo ngh c a Chánh Thanh tra B . Vi c b nhi m, mi n nhi m Thanh tra viên th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 3. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c, biên ch c a Thanh tra B theo quy nh c a pháp lu t.
 3. i u 6. Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra B 1. Ch trì ho c tham gia xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t trình B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 2. Ki n ngh c p có thNm quy n s a i, b sung ho c ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t phù h p v i yêu c u qu n lý nhà nư c v văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch; ki n ngh c p có thNm quy n ình ch hành vi trái pháp lu t c a t ch c, cá nhân khi có căn c xác nh hành vi vi ph m gây thi t h i n l i ích nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a công dân; ki n ngh v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ình ch vi c thi hành ho c h y b nh ng văn b n trái v i quy nh c a pháp lu t v văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch; ki n ngh x lý cán b , công ch c có vi ph m trong thi hành công v ã ư c phát hi n qua công tác thanh tra. 3. Th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch theo quy nh c a pháp lu t. 4. Th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra chuyên ngành văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch theo quy nh c a i u 16 Ngh nh này. 5. X ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. 6. Giúp B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch t ch c ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 7. Th c hi n nhi m v phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng. 8. Hư ng d n, b i dư ng nghi p v v thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra S ; hư ng d n, ki m tra các cơ quan, ơn v thu c B th c hi n quy nh c a pháp lu t v công tác thanh tra. 9. T ng h p, báo cáo k t qu v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B v i B trư ng, T ng Thanh tra và Trư ng Ban Ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t. 10. Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n các k t lu n, ki n ngh , quy t nh x lý v thanh tra c a Thanh tra B và quy t nh v x ph t vi ph m hành chính c a Chánh Thanh tra B . 11. T ng k t, rút kinh nghi m, xây d ng nghi p v thanh tra trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a Thanh tra B . 12. Trưng t p cán b , công ch c c a cơ quan, ơn v liên quan tham gia oàn thanh tra.
 4. 13. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch giao và theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Nhi m v , quy n h n c a Chánh Thanh tra B 1. Lãnh o, ch o công tác thanh tra trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 2. Xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra trình B trư ng quy t nh và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch sau khi ư c B trư ng phê duy t. 3. Trình B trư ng quy t nh vi c thanh tra khi phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t. 4. Trình B trư ng quy t nh ho c quy t nh theo thNm quy n vi c thành l p các oàn thanh tra, c Thanh tra viên, trưng t p C ng tác viên thanh tra theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ki n ngh B trư ng t m ình ch vi c thi hành quy t nh c a cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a B khi có căn c cho r ng các quy t nh ó trái pháp lu t ho c gây nh hư ng n ho t ng thanh tra. 6. X ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. 7. Ki n ngh B trư ng xem xét trách nhi m, x lý ngư i có hành vi vi ph m thu c quy n qu n lý c a B trư ng; ph i h p v i Th trư ng cơ quan, ơn v trong vi c xem xét trách nhi m, x lý ngư i có hành vi vi ph m thu c quy n qu n lý c a cơ quan, ơn v ó. 8. Ki n ngh B trư ng gi i quy t nh ng v n v công tác thanh tra; trư ng h p ki n ngh ó không ư c ch p nh n thì báo cáo T ng Thanh tra. 9. Ki n ngh B trư ng x lý vi c ch ng chéo, trùng l p v chương trình, k ho ch, n i dung thanh tra, ki m tra trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; tham mưu, giúp B trư ng ph i h p v i Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương gi i quy t vi c trùng l p v chương trình, k ho ch, n i dung thanh tra v văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch trên a bàn. 10. Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n các k t lu n, ki n ngh , quy t nh x lý v thanh tra thu c ph m vi trách nhi m c a Th trư ng cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý c a B . 11. Hư ng d n, ôn c Th trư ng cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý c a B th c hi n các quy nh c a pháp lu t v thanh tra; ph i h p v i Th trư ng cơ quan, ơn v thu c B ch o, hư ng d n t ch c, ho t ng thanh tra n i b trong cơ quan, ơn v ó. 12. Báo cáo B trư ng, T ng Thanh tra v công tác thanh tra và công tác phòng, ch ng tham nhũng trong ph m vi trách nhi m c a mình.
 5. 13. Thanh tra, ki m tra trách nhi m c a Th trư ng cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý c a B trong vi c th c hi n pháp lu t v thanh tra. 14. Lãnh o Thanh tra B th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. M C 2. THANH TRA S i u 8. V trí, ch c năng, t ch c c a Thanh tra S 1. Thanh tra S là cơ quan c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch, có ch c năng giúp Giám c S th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch. 2. Thanh tra S có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và công ch c làm công tác thanh tra. Chánh Thanh tra S do Giám c S b nhi m, mi n nhi m, cách ch c sau khi th ng nh t v i Chánh Thanh tra t nh. Phó Chánh Thanh tra S do Giám c S b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo ngh c a Chánh Thanh tra S ; vi c b nhi m, mi n nhi m Thanh tra viên th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 3. Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra S theo quy nh c a pháp lu t. Biên ch c a Thanh tra S do Giám c S quy t nh trong t ng biên ch c a S . i u 9. Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra S 1. Th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính i v i cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch theo quy nh c a pháp lu t. 2. Th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra chuyên ngành văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch. 3. X ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. 4. Giúp Giám c S th c hi n nhi m v ti p công dân và gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 5. Th c hi n nhi m v phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng. 6. Hư ng d n, ki m tra các cơ quan, ơn v thu c S th c hi n quy nh c a pháp lu t v công tác thanh tra; ph i h p v i Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c S ch o, hư ng d n v t ch c, ho t ng thanh tra n i b trong cơ quan, ơn v ó.
 6. 7. T ng h p, báo cáo k t qu v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng thu c ph m vi qu n lý c a S . 8. Ki n ngh cơ quan nhà nư c, ngư i có thNm quy n ình ch vi c thi hành ho c h y b nh ng quy nh trái v i văn b n pháp lu t c a nhà nư c v văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch ư c phát hi n qua công tác thanh tra. 9. Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n các k t lu n, ki n ngh , quy t nh x lý v thanh tra c a Thanh tra S . 10. Yêu c u cơ quan, ơn v có liên quan c cán b , công ch c tham gia các oàn thanh tra. 11. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác do Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch giao và theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. Nhi m v , quy n h n c a Chánh Thanh tra S 1. Lãnh o, ch o công tác thanh tra trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch. 2. Xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra trình Giám c S quy t nh và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch ó. 3. Trình Giám c S quy t nh vi c thanh tra khi phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t. 4. Ki n ngh Giám c S t m ình ch vi c thi hành quy t nh c a ơn v thu c quy n qu n lý c a S khi có căn c cho r ng các quy t nh ó trái pháp lu t ho c gây c n tr ho t ng thanh tra. 5. X lý vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. 6. Ki n ngh Giám c S xem xét trách nhi m, x lý ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t thu c quy n qu n lý c a S . 7. Ki n ngh Giám c S gi i quy t nh ng v n v công tác thanh tra; Trong trư ng h p ki n ngh ó không ư c ch p nh n thì báo cáo Chánh thanh tra t nh; i v i nh ng v n liên quan n công tác thanh tra chuyên ngành văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch báo cáo Chánh Thanh tra B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 8. Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n các k t lu n, ki n ngh , quy t nh x lý v thanh tra trong ph m vi trách nhi m c a Th trư ng cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý c a S . 9. Hư ng d n, ôn c Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý c a S th c hi n các quy nh c a pháp lu t v công tác thanh tra.
 7. 10. Báo cáo Giám c S , Chánh Thanh tra t nh, Chánh Thanh tra B v công tác thanh tra trong ph m vi trách nhi m c a mình. 11. Thanh tra, ki m tra trách nhi m c a Th trư ng cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý c a S trong vi c th c hi n pháp lu t v thanh tra. 12. Lãnh o Thanh tra S th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. M C 3. QUAN H VÀ TRÁCH NHI M TRONG HO T NG C A THANH TRA VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH i u 11. Quan h trong ho t ng c a Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch 1. Thanh tra B ch u s ch o tr c ti p c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch, ng th i ch u s ch o, hư ng d n v công tác, t ch c và nghi p v c a Thanh tra Chính ph . 2. Thanh tra S ch u s ch o tr c ti p c a Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch ng th i ch u s hư ng d n v công tác, nghi p v thanh tra hành chính c a Thanh tra t nh và v công tác, nghi p v thanh tra chuyên ngành c a Thanh tra B . 3. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan liên quan trong vi c th c hi n nhi m v thanh tra và phòng ng a, phát hi n, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t. 4. Th trư ng các cơ quan Công an, cơ quan Thanh tra chuyên ngành và các cơ quan, t ch c liên quan trong ph m vi quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch trong vi c phòng ng a, phát hi n và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong ho t ng văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch. i u 12. Trách nhi m c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch ho t ng c a Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch 1. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch có trách nhi m t ch c, ch o ho t ng c a Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch trong ph m vi qu n lý c a B ; ki n toàn t ch c, b máy c a Thanh tra B , b o m trang b cơ s v t ch t, k thu t, trang ph c và các i u ki n ph c v ho t ng thanh tra; x lý k p th i các k t lu n, ki n ngh c a Chánh Thanh tra B theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch ki n toàn t ch c, b o m i u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b k thu t, trang ph c cho Thanh tra S . 3. Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch có trách nhi m ch o và b o m i u ki n ho t ng cho Thanh tra S ; x lý k p th i các k t lu n, ki n ngh c a Chánh Thanh tra S theo quy nh c a pháp lu t.
 8. M C 4. THANH TRA VIÊN, C NG TÁC VIÊN THANH TRA VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH i u 13. Thanh tra viên Văn hóa, Th thao và Du l ch 1. Thanh tra viên Văn hóa, Th thao và Du l ch là công ch c nhà nư c ư c b nhi m vào ng ch thanh tra theo quy nh c a pháp lu t làm công tác thanh tra t i các cơ quan Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch. 2. Thanh tra viên ư c tuy n d ng, b nhi m, mi n nhi m, c p th thanh tra viên và hư ng ch , chính sách theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ngoài nh ng quy nh chung v i u ki n, tiêu chuNn c a Thanh tra viên theo quy nh c a Lu t Thanh tra, Ngh nh s 100/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v thanh tra viên, c ng tác viên thanh tra, Thanh tra viên ph i áp ng các i u ki n, tiêu chuNn khác phù h p v i ngành, lĩnh v c do B trư ng Văn hóa, Th thao và Du l ch quy nh. 4. Khi th c hi n công tác thanh tra, Thanh tra viên Văn hóa, Th thao và Du l ch th c hi n nhi m v , quy n h n quy nh c a Lu t Thanh tra và các nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. C ng tác viên Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch 1. C ng tác viên Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch là ngư i có chuyên môn, nghi p v phù h p v i nhi m v thanh tra, ư c cơ quan Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch ho c Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c cùng c p trưng t p th c hi n nhi m v thanh tra. 2. C ng tác viên thanh tra ph i có phNm ch t chính tr t t; có ý th c trách nhi m, trung th c, khách quan, công minh; có trình chuyên môn, nghi p v phù h p v i nhi m v thanh tra. 3. C ng tác viên thanh tra ư c hư ng ch , chính sách theo quy nh t i i u 19 Ngh nh s 100/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v thanh tra viên, c ng tác viên thanh tra và các văn b n pháp lu t khác liên quan. Chương 3. HO T NG C A THANH TRA VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH i u 15. N i dung thanh tra hành chính Thanh tra i v i cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c cùng c p trong vi c ch p hành chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao. i u 16. N i dung thanh tra chuyên ngành văn hóa, th thao và du l ch
 9. Thanh tra i v i cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c th c hi n chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c trong lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch bao g m: 1. Di s n văn hóa; 2. Ngh thu t bi u di n; 3. i n nh; 4. M thu t, Nhi p nh, Tri n lãm; 5. Quy n tác gi , quy n liên quan; 6. Thư vi n; 7. Qu ng cáo (tr qu ng cáo trên các phương ti n báo chí, m ng thông tin máy tính và xu t b n phNm); 8. Văn hóa qu n chúng, Văn hóa dân t c và Tuyên truy n c ng; 9. Ho t ng văn hóa và kinh doanh d ch v văn hóa; 10. Văn hóa phNm (tr xu t b n phNm theo quy nh c a pháp lu t v xu t b n); 11. Xu t khNu, nh p khNu văn hóa phNm; 12. Chương trình qu c gia, d án u tư thu c lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch; 13. Ho t ng c a các h i, hi p h i, liên oàn và t ch c phi chính ph trong lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch; 14. Lĩnh v c gia ình; 15. Th d c, th thao cho m i ngư i; 16. Th thao thành tích cao và th thao chuyên nghi p; 17. Ho t ng kinh doanh d ch v th thao; 18. Tài nguyên du l ch, quy ho ch du l ch, môi trư ng du l ch; 19. Khu du l ch, i m du l ch, tuy n du l ch, ô th du l ch; 20. Hư ng d n du l ch; 21. Kinh doanh du l ch; 22. Xúc ti n du l ch và giao lưu văn hóa;
 10. 23. Thông tin i ngo i trong ho t ng văn hóa, th thao và du l ch; 24. Vi c th c hi n các quy nh khác c a pháp lu t liên quan n ho t ng văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch. i u 17. Hình th c thanh tra 1. Ho t ng thanh tra ư c th c hi n dư i hình th c thanh tra theo chương trình, k ho ch và thanh tra t xu t. 2. Vi c thanh tra theo chương trình k ho ch ư c ti n hành theo chương trình, k ho ch công tác hàng năm, nh kỳ ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 3. Thanh tra t xu t ư c ti n hành khi phát hi n t ch c, cá nhân có d u hi u vi ph m pháp lu t, theo yêu c u c a vi c gi i quy t khi u n i, t cáo ho c do Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n giao. i u 18. Phương th c ho t ng thanh tra 1. Vi c thanh tra ư c th c hi n theo phương th c oàn thanh tra ho c Thanh tra viên c l p i v i ho t ng thanh tra chuyên ngành văn hóa, th thao và du l ch. 2. oàn thanh tra, Thanh tra viên và công ch c làm công tác thanh tra ho t ng theo quy nh c a Lu t Thanh tra và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. 3. Khi ti n hành thanh tra ph i có quy t nh c a Th trư ng cơ quan Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch ho c Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n. 4. Trư ng oàn thanh tra, Thanh tra viên, công ch c làm công tác thanh tra ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ngư i ra quy t nh thanh tra v quy t nh và bi n pháp x lý c a mình. 5. Khi x lý vi ph m, Trư ng oàn thanh tra, Thanh tra viên, công ch c làm công tác thanh tra ph i tuân th y trình t theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. Quy n, nghĩa v và trách nhi m c a i tư ng thanh tra và các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân là i tư ng thanh tra có trách nhi m, quy n h n và nghĩa v th c hi n các quy nh t i i u 8, i u 53 và 54 c a Lu t Thanh tra và các văn b n khác có liên quan. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân có thông tin, tài li u liên quan t i n i dung thanh tra ph i cung c p y , k p th i theo yêu c u c a cơ quan thanh tra và ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a thông tin, tài li u ã cung c p. Vi c cung c p, s d ng và qu n lý thông tin, tài li u có n i dung thu c bí m t nhà nư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v b o v bí m t nhà nư c. Chương 4.
 11. CƠ S V T CH T K THU T VÀ KINH PHÍ HO T NG i u 20. Cơ s v t ch t k thu t 1. Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch và Thanh tra viên ư c trang b phương ti n, thi t b k thu t, trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u. Nghiêm c m t ch c, cá nhân s d ng trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u tương t , gây s nh m l n v i Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch. 2. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch quy nh c th v : a) Phương ti n, trang thi t b k thu t c a Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch; b) Trang ph c, phù hi u, bi n hi u, c p hi u c a Thanh tra viên sau khi th ng nh t v i T ng Thanh tra. i u 21. Kinh phí ho t ng 1. Kinh phí ho t ng c a Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch do ngân sách nhà nư c b o m theo quy nh v phân c p ngân sách nhà nư c và các ngu n kinh phí khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Vi c l p, c p phát, qu n lý, s d ng, quy t toán kinh phí nghi p v thanh tra th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5. KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M GI I QUY T KHI U N I, T CÁO V THANH TRA i u 22. Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong ho t ng Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 23. X lý vi ph m Ngư i ra quy t nh thanh tra, Trư ng oàn thanh tra, Thanh tra viên, các thành viên khác c a oàn thanh tra, i tư ng thanh tra, các cơ quan, t ch c, cá nhân khác có hành vi vi ph m pháp lu t trong ho t ng thanh tra thì tùy theo tính ch t, m c c a hành vi vi ph m mà b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 24. Gi i quy t khi u n i, t cáo trong ho t ng thanh tra Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo trong ho t ng thanh tra ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6.
 12. I U KHO N THI HÀNH i u 25. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 11 năm 2009. 2. Ngh nh này thay th các Ngh nh s 144/2004/N -CP ngày 14 tháng 7 năm 2004 c a Chính ph v t ch c, nhi m v và quy n h n c a Thanh tra Th d c th thao; Ngh nh s 138/2005/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra Văn hóa – Thông tin; Ngh nh s 47/2001/N -CP ngày 10 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a Thanh tra Du l ch. i u 26. Trách nhi m thi hành 1. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch ch u trách nhi m hư ng d n vi c thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản