Nghị định số 72/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
46
lượt xem
1
download

Nghị định số 72/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 72/1998/NĐ-CP về việc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 72/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 72/1998/N -CP Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 72 /1998/N -CP NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 1998 V M B O AN TOÀN CHO NGƯ I VÀ PHƯƠNG TI NNGH CÁ HO T NG TRÊN BI N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B Lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Căn c Pháp l nh Phòng ch ng l t, bão ngày 20 tháng 3 năm 1993; Xét ngh c a B trư ng B Th y s n, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này áp d ng i v i ngư i và phương ti n ngh cá Vi t Nam ho t ng trong vùng bi n c a Vi t Nam. Ngư i và phương ti n ngh cá ph i tuân theo các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh c a pháp lu t hi n hành có liên quan. i u 2. Các thu t ng s d ng trong Ngh nh này ư c hi u như sau: 1. "Phương ti n ngh cá" bao g m: tàu, thuy n và các phương ti n di ng và không di ng trên bi n dùng ho t ng ngh cá. 2. "Ho t ng ngh cá" là các ho t ng: khai thác, ch bi n, nuôi tr ng th y s n, d ch v h u c n, thu gom hàng th y s n; i u tra thăm dò và ki m tra, ki m soát b o v ngu n l i th y s n. 3. "Ch phương ti n" là ch s h u ho c thuy n trư ng, ngư i qu n lý phương ti n. chương 2: I U KI N I V I NGƯ I, PHƯƠNG TI N NGH CÁ HO T NG TRÊN BI N VÀ TRÁCH NHI M C A NGƯ I LÀM NGH CÁ i u 3. Các phương ti n ngh cá khi ho t ng trên bi n ph i có các gi y t và i u ki n sau ây:
  2. 1. Gi y ch ng nh n ăng ký tàu cá. 2. Gi y ch ng nh n an toàn k thu t c a phương ti n. 3. Gi y phép ho t ng ngh cá. 4. S danh b thuy n viên ( i v i phương ti n quy nh ph i có s thuy n viên). i u 4. Ch phương ti n ngh cá b t bu c ph i th c hi n: 1. Trang b y các thi t b an toàn, c u n n cho ngư i và phương ti n theo tiêu chuNn quy nh. 2. Mua b o hi m, thuy n viên. 3. Mua b o hi m thân tàu i v i các phương ti n ánh b t h i s n xa b . 4. Xây d ng và ban hành n i quy, quy trình s d ng an toàn các trang thi t b trên phương ti n. 5. ôn c thuy n trư ng th c hi n nghiêm ch nh ch khai báo khi ra bi n ho t ng và khi v c ng, b n u theo quy nh t i kho n 4 i u 6 Ngh nh này. 6. T ch c b i dư ng, ph bi n ki n th c nghi p v m b o an toàn i bi n cho thuy n viên. 7. Thư ng xuyên n m s lư ng thuy n viên và phương ti n, vùng bi n ho t ng c a phương ti n và báo cáo B ch qu n ho c chính quy n a phương nơi cư trú khi có yêu c u; s n sàng cho phương ti n i làm nhi m v phòng, ch ng l t, bão và tìm ki m c u n n khi có l nh i u ng c a c p có thNm quy n i u 5. Thuy n trư ng phương ti n ngh cá ph i có b ng phù h p v i c lo i phương ti n ( i v i các phương ti n quy nh thuy n trư ng ph i có b ng). i u 6. Thuy n trư ng phương ti n ngh cá là ngư i ch huy cao nh t trên phương ti n, thư ng xuyên có trách nhi m: 1. Ph bi n, hư ng d n, ôn c thuy n viên th c hi n các quy nh v an toàn khi ho t ng trên bi n; phân công nhi m v cho t ng thuy n viên và t ch c cho thuy n viên th c t p các phương án m b o an toàn. 2. Ki m tra thuy n viên và phương ti n v trang thi t b an toàn, th b o hi m thuy n viên và th b o hi m thân tàu trư c khi ra bi n ho t ng. 3. Ch p hành và ôn c thuy n viên ch p hành nghiêm ch nh Quy t c phòng ng a va ch m tàu thuy n khi ho t ng trên bi n. 4 Khai báo vùng bi n ho t ng, s thuy n viên th c t có trên phương ti n và xu t trình các gi y t quy nh t i i u 3 c a Ngh nh này v i c ng v nơi i và nơi n
  3. khi ưa phương ti n ra bi n ho t ng và khi v c ng. nh ng nơi chưa có c ng v thì khai báo v i y ban nhân dân xã, phư ng nơi phương ti n trú u. i u 7. Trong trư ng h p có bão, thuy n trư ng có trách nhi m: 1. Khi bão xa: Thông báo tin bão cho thuy n viên bi t, ng th i ki m tra l i các thi t b an toàn và thư ng xuyên theo dõi di n bi n th i ti t trên ài Ti ng nói Vi t Nam và ài Truy n hình Vi t Nam; liên l c ch t ch v i ài ch huy trên b và b ng m i bi n pháp thông tin cho các phương ti n khác ang ho t ng trong cùng khu v c bi t. 2. Khi bão g n: Thông báo tin bão g n cho thuy n viên bi t, nhanh chóng ra l nh thu lư i và r i kh i ngư trư ng v nơi trú bão g n nh t, thông báo k p th i cho các phương ti n khác ang ho t ng trong cùng khu v c. 3. Khi có tin bão khNn c p: Ph i ra l nh cho thuy n viên m c áo phao cá nhân, ưa các trang b c p c u vào v trí s n sàng ng c u và k p th i ưa phương ti n vào nơi trú bão g n nh t. Trong trư ng h p khNn c p, thuy n trư ng có th quy t nh b lư i k p ưa phương ti n v nơi trú bão; i u ng phương ti n và thuy n viên c a mình ng c u khi phát hi n có ngư i và phương ti n khác b n n. 4. Khi phương ti n ang trong vùng bão: Ph i tr c ti p i u khi n và ch huy phương ti n c a mình; s d ng m i bi n pháp và kinh nghi m m b o an toàn cho ngư i và phương ti n. K p th i thông báo cho các ài trên b và các phương ti n g n nh t bi t v v trí phương ti n c a mình ang ho t ng và phát tín hi u c p c u khi phương ti n b tai n n; tham gia ng c u khi phát hi n ngư i và phương ti n khác b n n. 5. Khi bão tan: Ph i báo cáo k p th i v i cơ quan ch qu n ho c chính quy n c p xã, phư ng nơi cư trú ho c nơi phương ti n di chuy n n v tình tr ng ngư i và phương ti n c a mình, ng th i t ki m tra l i i u ki n an toàn c a phương ti n trư c khi ti p t c ra bi n ho t ng. i u 8. i u ki n và quy n c a thuy n viên làm vi c trên phương ti n ngh cá: 1. 18 tu i tr lên. 2. Có s c kh e, bi t bơi l i theo quy nh c a B Th y s n. 3 Ph i th c hi n ch ăng ký thuy n viên theo quy nh và ph i có "S thuy n viên" tàu cá ( i v i thuy n viên làm vi c trên phương ti n quy inh ph i có "S thuy n viên"), gi y ch ng minh nhân dân ( i v i thuy n viên làm vi c trên phương ti n không b t bu c ph i có "S thuy n viên"). 4. ư c b i dư ng, ph bi n v ki n th c và nghi p v m b o an toàn i bi n. 5. Có quy n t ch i ho t ng trên bi n n u phương ti n ngh cá không m b o an toàn. i u 9. Thuy n viên làm vi c trên phương ti n ngh cá có trách nhi m:
  4. 1. T giác ch p hành các quy nh v m b o an toàn cho ngư i và phương ti n. 2. Khi phát hi n tai n n x y ra trên phương ti n c a mình và các phương ti n khác, ph i báo cáo ngay cho thuy n trư ng và s n sàng h tr , ng c u ngư i và phương ti n b n n. Chương 3: QU N LÝ NHÀ NƯ C V HO T NG NGH CÁ i u 10. B Th y s n có trách nhi m: 1. Quy nh các tiêu chuNn v ch c danh thuy n viên; t ch c ào t o và c p b ng thuy n trư ng, máy trư ng tàu cá; c p s thuy n viên tàu cá. 2. C p gi y phép ho t ng ngh cá và ăng ký phương ti n ngh cá, ăng ký thuy n viên theo quy nh c a Nhà nư c; th c hi n vi c ki m tra và c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t cho các phương ti n ngh cá ho t ng trong nư c có chi u dài ư ng nư c thi t k t 20 mét tr xu ng. 3. Ph i h p v i Ban Ch o phòng ch ng l t, bão Trung ương ch o công tác phòng ch ng l t, bão và kh c ph c h u qu bão l t trong ngành th y s n. 4. Ph i h p v i y ban Qu c gia tìm ki m c u n n trên không và trên bi n ch o y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v tr c thu c t ch c tìm ki m, c u n n k p th i ngư i và phương ti n ngh cá khi có tai n n x y ra. 5. Ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B Giao thông v n t i và các B , ngành có liên quan rà soát, s a i, b sung các quy nh hi n hành v an toàn k thu t và c u n n cho ngư i và phương ti n ngh cá phù h p v i t ng vùng nư c, t ng lo i phương ti n. 6. Ch o l c lư ng thanh tra b o v ngu n l i th y s n và các S Th y s n ph i h p v i các l c lư ng Biên phòng, C nh sát bi n, H i quân thư ng xuyên ki m tra, giám sát các ho t ng c a ngư i và phương ti n ngh cá trên bi n; x lý theo thNm quy n các trư ng h p ngư i và phương ti n không trang b các thi t b an toàn, không mua b o hi m thuy n viên và thân tàu theo quy nh. i u 11. 1. B Giao thông v n t i th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v an toàn k thu t i v i phương ti n th y; ph i h p v i B Th y s n hư ng d n công tác qu n lý, ki m tra và c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t cho các phương ti n ngh cá. Th c hi n vi c ki m tra và c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t cho các phương ti n ngh cá có chi u dài ư ng nư c thi t k trên 20 mét và các phương ti n ngh cá ư c ch t o b ng v t li u m i, các phương ti n ngh cá nư c ngoài vào ho t ng Vi t Nam và các phương ti n ngh cá Vi t Nam ra ho t ng nư c ngoài. Thư ng xuyên ki m tra, c ng c h th ng lu ng l ch, phao tiêu, èn bi n m b o an toàn hàng h i; ch o t ch c m b o hàng h i Vi t Nam th c hi n vi c treo tín hi u báo bão trên các
  5. èn bi n khi có d báo bão; thanh tra vi c m b o an toàn hàng h i i v i phương ti n ngh cá. 2. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i y ban Qu c gia tìm ki m c u n n trên không và trên bi n, y ban phòng, ch ng l t bão Trung ương, B Th y s n t ch c b n pháo hi u báo bão các c a l ch, c ng; b n cá, ngư trư ng tr ng i m khi có bão; ch o l c lư ng Biên phòng, C nh sát bi n cùng l c lư ng thanh tra b o v ngu n l i th y s n và chính quy n a phương qu n lý ch t ch các tuy n bi n, không cho ngư i và phương ti n ngh cá ra bi n ho t ng khi chưa trang b an toàn và khi có thông báo bão; s n sàng cùng a phương ng c u ngư i và phương ti n khi có tai n n x y ra. 3. B Văn hóa - Thông tin ch o các cơ quan thông tin i chúng trung ương và a phương k p th i thông báo các b n tin d báo khí tư ng th y văn; tuyên truy n, ph bi n cho ngư dân hi u rõ s c n thi t ph i th c hi n các quy nh v m b o an toàn khi ti n hành các ho t ng ngh cá trên bi n. 4. B K ho ch và u tư, B Tài chính theo thNm quy n hư ng d n vi c l p k ho ch, áp d ng pháp lu t v ngân sách u tư, trang b k thu t cho công tác phòng ch ng l t, bão, công tác tìm ki m c u n n và m b o thông tin liên l c (k c vi c b n pháo hi u) khi có bão. B Tài chính ph i h p v i B Th y s n hư ng d n c th v mua b o hi m thuy n viên và b o hi m thân tàu theo quy nh t i kho n 2, 3 i u 4 c a Ngh nh này; ban hành quy t c, bi u phí và m c trách nhi m b o hi m c th . 5. T ng c c Bưu i n ph i h p v i B Th y s n quy ho ch m ng lư i thông tin liên l c ph c v cho công tác phòng, ch ng l t, bão và tìm ki m, c u n n; ch o vi c truy n d n, phát sóng các b n tin th i ti t ph c v ngư i và phương ti n làm ngh cá ho t ng trên bi n. 6. T ng c c Khí tư ng Th y văn có trách nhi m thu nh n, theo dõi và công b k p th i các thông tin v khí tư ng th y văn liên quan n ho t ng ngh cá. Khi có hi n tư ng th y văn nguy hi m (bão, áp th p nhi t i, lũ) ph i th c hi n y nh ng quy nh c a Quy ch báo bão, lũ. 7. ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam và các ài phát thanh và truy n hình a phương có trách nhi m phát các b n tin báo bão c a T ng c c Khí tư ng Th y văn theo quy nh v báo bão, các m nh l nh c a cơ quan ch huy phòng, ch ng l t, bão các c p ph c v vi c ch huy phòng ch ng l t, bão và i u ng ngư i và phương ti n ho t ng trên bi n v nơi trú u an toàn. i u 12. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o y ban nhân dân các c p và các ngành thu c a phương th c hi n các nhi m v : 1.Tuyên truy n, giáo d c cho ngư dân và các ch phương ti n làm ngh cá hi u rõ l i ích và t m quan tr ng c a vi c m b o an toàn cho ngư i và phương ti n ngh cá khi ho t ng trên bi n; ki n th c và nghi p v m b o an toàn i bi n; trang b các thi t b , an toàn và mua b o hi m thuy n viên và b o hi m thân tàu ( i v i phương ti n b t bu c mua b o hi m thân tàu) cho các phưong ti n ngh cá.
  6. 2. N m v ng s lư ng và khu v c ho t ng c a ngư i và phương ti n ngh cá thu c a phương qu n lý; k p th i thông báo v tình hình bão cho ngư i và phương ti n ang ho t ng trên vùng bi n thu c a phương qu n lý m i ngư i k p phòng tránh; trong trư ng h p khNn c p ph i c g ng tìm m i cách ưa ngư i và phương ti n ang ho t ng trên bi n v nơi trú u an toàn. 3. ôn c, ki m tra ngư dân và doanh nghi p ngh cá óng trên a bàn th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v m b o an toàn khi ho t ng trên bi n. 4. C ng c , xây d ng c ng cá, b n u, nơi trú bão, h th ng thông tin báo bão a phương. 5. Tri n khai k p th i các m nh l nh c a Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương và y ban Qu c gia tìm ki m c u n n trên không, trên bi n v công tác phòng, ch ng l t, bão và tìm ki m, c u n n; ch o vi c i u tra các v tai n n x y ra trên vùng bi n thu c a phương qu n lý và t ch c vi c tìm ki m, c u n n ngư i và phương ti n, giúp ngư dân nhanh chóng kh c ph c h u qu n nh i s ng và s n xu t. 6. Báo cáo k p th i tình hình ho t ng c a ngư i và phương ti n ngh cá trên vùng bi n thu c a phương qu n lý, c bi t trong mùa mưa, bão. i u 13. Vi c ch ng th c danh sách thuy n viên trên phương ti n ngh cá quy nh như sau: 1. Danh sách thuy n viên trên các phương ti n ngh cá c a các gia ình thu c xã, phư ng qu n lý do Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng ch ng th c. 2. Danh sách thuy n viên trên các phương ti n ngh cá c a doanh nghi p do Giám c doanh nghi p ch ng th c. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 14. 1. T ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác m b o an toàn, tìm ki m c u n n cho ngư i và phương ti n ngh cá ho t ng trên bi n thì ư c khen thư ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. T ch c, cá nhân không th c hi n các quy nh c a Ngh nh này, thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m b x lý theo pháp lu t hi n hành. i u 15. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. B Th y s n ph i h p v i các B , ngành có liên quan hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 16. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
  7. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản