Nghị định số 72/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện do Chính Phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
117
lượt xem
13
download

Nghị định số 72/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện do Chính Phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 72/2002/nđ-cp về việc quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thư viện do chính phủ ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 72/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện do Chính Phủ ban hành

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 72/2002/N -CP Hà N i, ngày 06 tháng 8 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 72/2002/N -CP NGÀY 06 THÁNG 8 NĂM 2002 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH THƯ VI N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Thư vi n ngày 28 tháng 12 năm 2000; tri n khai, hư ng d n thi hành Pháp l nh Thư vi n; Theo ngh c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Thư vi n v t ch c, ho t ng c a thư vi n; quy n và trách nhi m c a t ch c, cá nhân trong ho t ng thư vi n; chính sách c a Nhà nư c i v i u tư phát tri n thư vi n; qu n lý nhà nư c v ho t ng thư vi n. 2. Ngh nh này áp d ng i v i: a) T ch c, cá nhân Vi t Nam trong ho t ng thư vi n; b) Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài ang sinh s ng và làm vi c t i Vi t Nam trong ho t ng thư vi n; tr trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác. Chương 2: TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN TRONG HO T NG THƯ VI N i u 2. Trách nhi m c a thư vi n i v i ngư i s d ng v n tài li u thư vi n
 2. 1. Thư vi n có trách nhi m t o i u ki n t ch c, cá nhân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài ang sinh s ng và làm vi c t i Vi t Nam ư c s d ng tài li u t i thư vi n ho c mư n v nhà phù h p v i quy ch , n i quy thư vi n. 2. Thư vi n công c ng a phương có trách nhi m xây d ng b ph n tài li u ti ng dân t c thi u s phù h p v i c i m dân cư trên a bàn ph c v i tư ng b n c này. 3. Thư vi n công c ng a phương, thư vi n các trư ng ph thông và cơ s giáo d c khác, cung văn hóa thi u nhi, nhà văn hóa thi u nhi có trách nhi m xây d ng b ph n tài li u phù h p v i kh năng, tâm sinh lý, l a tu i c a tr em; t ch c phòng c, mư n tài li u dành riêng ph c v tr em. 4. Thư vi n công c ng có trách nhi m ph i h p v i H i ngư i mù xây d ng b ph n sách, báo b ng ch n i và các d ng tài li u c bi t khác ph c v cho ngư i khi m th . 5. Thư vi n c a các tr i giam, nhà t m giam t o i u ki n ngư i ang ch p hành hình ph t tù, ngư i b t m giam ư c s d ng tài li u c a các thư vi n này. 6. Trong thư vi n ho t ng b ng ngân sách nhà nư c, Ngư i cao tu i quy nh t i Pháp l nh Ngư i cao tu i ngày 28 tháng 4 năm 2000, Ngư i tàn t t quy nh t i Pháp l nh Ngư i tàn t t ngày 30 tháng 7 năm 1998, do i u ki n s c kh e không có kh năng n thư vi n thì ư c ph c v mi n cư c phí tài li u thư vi n t i nhà b ng hình th c g i qua bưu i n ho c thư vi n lưu ng khi có ơn ngh ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n. T ng c c Bưu i n ch trì, ph i h p v i B Văn hóa - Thông tin và B Tài chính quy nh ch mi n cư c phí i v i vi c g i sách, báo c a thư vi n qua bưu i n t i các i tư ng b n c trên. i u 3. Trách nhi m c a ngư i s d ng v n tài li u thư vi n Ngư i s d ng v n tài li u thư vi n có trách nhi m: 1. Ch p hành n i quy thư vi n; 2. B o qu n v n tài li u và tài s n c a thư vi n; không ư c l y c p, tráo i, xé trang, c t xén, làm rách, nát, hư h ng, vi t nháp ho c ghi chép vào các trang sách, báo và các tài li u khác c a thư vi n; không ư c sao ch p trái phép các tài li u thư vi n; không ư c làm hư h ng các trang thi t b , máy móc và các v t d ng khác c a thư vi n ho c có các hành vi khác làm thi t h i n v n tài li u, tài s n c a thư vi n; 3. Tham gia xây d ng, phát tri n thư vi n theo các hình th c và n i dung ư c quy nh t i i u 11 và i u 16 Ngh nh này; 4. N u có hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này ho c có các hành vi vi ph m khác thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m ph i ch u trách nhi m hình s , b x ph t hành chính ho c b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t.
 3. Chương 3: T CH C VÀ HO T NG C A THƯ VI N i u 4. Thư vi n công c ng Thư vi n công c ng là thư vi n có v n tài li u t ng h p thu c m i ngành, lĩnh v c khoa h c, ph c v r ng rãi m i i tư ng b n c. Thư vi n công c ng bao g m Thư vi n Qu c gia Vi t Nam và thư vi n do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p (sau ây g i là thư vi n c p t nh), thư vi n do U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh thành l p (sau ây g i là thư vi n c p huy n), thư vi n do U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n thành l p (sau ây g i là thư vi n c p xã). Thư vi n Qu c gia Vi t Nam ch u s ch o tr c ti p c a B Văn hóa - Thông tin. Thư vi n c p t nh, c p huy n, c p xã ch u s ch o tr c ti p c a cơ quan văn hóa - thông tin cùng c p. i u 5. V trí, vai trò c a Thư vi n Qu c gia Vi t Nam Thư vi n Qu c gia Vi t Nam là thư vi n trung tâm c a c nư c trong các lĩnh v c sau: 1. Xây d ng và b o qu n kho tàng xu t b n phNm dân t c, thu th p và tàng tr tài li u v Vi t Nam c a các tác gi trong nư c và nư c ngoài; 2. Luân chuy n, trao i tài li u gi a các thư vi n trong nư c và nư c ngoài; 3. Thu nh n các xu t b n phNm lưu chi u trong nư c theo Lu t Xu t b n, các lu n án ti n sĩ c a công dân Vi t Nam ư c b o v trong nư c và nư c ngoài, c a công dân nư c ngoài ư c b o v t i Vi t Nam; 4. Biên so n, xu t b n thư m c qu c gia và ph i h p v i thư vi n trung tâm c a các B , ngành, h th ng thư vi n trong nư c biên so n T ng thư m c Vi t Nam; 5. Nghiên c u thư vi n h c, thư m c h c; hư ng d n nghi p v cho các thư vi n trong c nư c theo s phân công c a B Văn hóa - Thông tin. i u 6. Quy n và nhi m v c th c a thư vi n c p t nh, c p huy n, c p xã Quy n và nhi m v c th c a thư vi n c p t nh, c p huy n, c p xã ư c quy nh t i i u 18 Pháp l nh Thư vi n ư c c th hóa như sau: 1. Thư vi n c p t nh a) Sưu t m, b o qu n v n tài li u c , quý hi m hi n có a phương; thu th p, tàng tr , b o qu n tài li u ư c xu t b n t i a phương và vi t v a phương; t ch c ph c v b n c v n tài li u này nh m ph c v cho công cu c xây d ng và phát tri n a phương;
 4. S Văn hóa - Thông tin sau khi thu nh n lưu chi u các xu t b n phNm a phương theo quy nh c a Lu t Xu t b n, có trách nhi m chuy n giao cho thư vi n c p t nh m i tên tài li u ít nh t 01 b n; b) Tham gia xây d ng thư vi n c p huy n, c p xã, thư vi n, t sách cơ s ; xây d ng v n tài li u luân chuy n, t ch c vi c luân chuy n sách, báo xu ng các thư vi n c p huy n, thư vi n c p xã, thư vi n, t sách cơ s ; t ch c thư vi n lưu ng ph c v nhân dân trên a bàn; c) Ch o và hư ng d n nghi p v i v i thư vi n c p huy n; t ch c các l p b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho ngư i làm công tác thư vi n; ph i h p ho t ng, trao i tài li u v i các thư vi n do cơ quan, t ch c c a a phương thành l p. 2. Thư vi n c p huy n a) Xây d ng thư vi n c p xã, thư vi n, t sách cơ s ; t ch c luân chuy n sách, báo xu ng thư vi n c p xã, thư vi n, t sách cơ s ; xây d ng phong trào c sách, báo trong nhân dân; b) Hư ng d n nghi p v cho thư vi n c p xã, thư vi n do các cơ quan, t ch c c a a phương thành l p. 3. Thư vi n c p xã a) T ch c ph c v sách, báo cho nhân dân t i cơ s ; b) Xây d ng phong trào c và làm theo sách, báo; hình thành thói quen c sách, báo trong nhân dân a phương. i u 7. Thư vi n a ngành, chuyên ngành Thư vi n a ngành là thư vi n có v n tài li u thu c nhi u ngành, lĩnh v c khoa h c khác nhau. Thư vi n chuyên ngành là thư vi n có v n tài li u chuyên sâu v m t ngành, lĩnh v c khoa h c c th . Thư vi n a ngành, chuyên ngành t p trung ph c v i tư ng b n c là cán b , công ch c, viên ch c chuyên môn thu c cơ quan, t ch c ch qu n, ngoài ra còn có th ph c v các i tư ng b n c khác phù h p v i quy ch , n i quy thư vi n. Thư vi n a ngành, chuyên ngành do cơ quan nhà nư c, vi n, trung tâm nghiên c u khoa h c, nhà trư ng và cơ s giáo d c khác, ơn v vũ trang nhân dân, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , ơn v s nghi p thành l p và ch u s ch o tr c ti p c a cơ quan, t ch c ó. i u 8. Quy n và nhi m v c th c a thư vi n a ngành, chuyên ngành Quy n và nhi m v c th c a thư vi n a ngành, chuyên ngành ư c quy nh t i i u 19 Pháp l nh Thư vi n ư c c th hóa như sau:
 5. 1. Thư vi n c a vi n, trung tâm nghiên c u khoa h c có nhi m v xây d ng v n tài li u chuyên sâu v m t hay nhi u ngành khoa h c ph c v b n c có nhu c u nghiên c u, tham kh o v m t ngành hay nhi u ngành khoa h c có liên quan; 2. Thư vi n c a nhà trư ng và cơ s giáo d c khác a) Thư vi n c a các trư ng i h c và cao ng có nhi m v xây d ng v n tài li u áp ng nhu c u nghiên c u, gi ng d y và h c t p c a ngư i d y và ngư i h c trong trư ng i h c và cao ng; b) Thư vi n c a các trư ng trong h th ng giáo d c ngh nghi p có nhi m v xây d ng v n tài li u áp ng nhu c u gi ng d y c a ngư i d y và h c t p, rèn luy n k năng ngh nghi p c a ngư i h c; c) Thư vi n c a các trư ng trong h th ng giáo d c ph thông có nhi m v xây d ng v n tài li u áp ng yêu c u i m i giáo d c, nâng cao ch t lư ng gi ng d y và h c t p c a ngư i d y và ngư i h c. 3. Thư vi n c a cơ quan nhà nư c có nhi m v xây d ng v n tài li u áp ng nhu c u nghiên c u, tham kh o c a cán b , công ch c, viên ch c nh m ph c v cho nhi m v chuyên môn c a mình; 4. Thư vi n c a ơn v vũ trang nhân dân có nhi m v xây d ng v n tài li u chuyên sâu v lĩnh v c qu c phòng - an ninh áp ng nhu c u nghiên c u, tham kh o, h c t p c a cán b , chi n sĩ trong ơn v ; 5. Thư vi n c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , ơn v s nghi p có nhi m v xây d ng v n tài li u chuyên sâu v lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý, nghiên c u và ho t ng c a t ch c mình. i u 9. Nhi m v c a thư vi n 1. T ch c ph c v cho các i tư ng b n c s d ng v n tài li u thư vi n; b trí th i gian ph c v phù h p v i i u ki n s ng, làm vi c và h c t p c a m i t ng l p nhân dân; Ny m nh các ho t ng ph c v tài li u ngoài thư vi n nh m t o i u ki n thu n l i cho m i ngư i s d ng thư vi n; không t ra nh ng quy nh làm h n ch quy n s d ng thư vi n c a ngư i c. 2. Phát tri n v n tài li u phù h p v i tính ch t, nhi m v và i tư ng ph c v c a thư vi n. Th c hi n theo nh kỳ vi c thanh l c ra kh i kho các tài li u không còn giá tr s d ng, các tài li u hư nát không th ph c h i; tr nh ng tài li u quý hi m ư c công nh n là di s n văn hóa thì ư c x lý, b o qu n theo Lu t Di s n Văn hóa. Tiêu chuNn và th t c thanh l c tài li u do B Văn hóa - Thông tin ph i h p v i B Tài chính quy nh. 3. Ph bi n r ng rãi, k p th i v n tài li u thư vi n b ng các hình th c thông tin thư m c, hư ng d n tra c u và các hình th c thông tin, tuyên truy n khác, phát huy tri t n i dung v n tài li u hi n có trong thư vi n ph c v nhi m v trư c m t và lâu dài c a ngành, c a a phương.
 6. 4. X lý thông tin, biên so n các n phNm thông tin khoa h c phù h p v i ch c năng, nhi m v c a thư vi n. 5. M r ng s liên thông gi a các thư vi n trong nư c và nư c ngoài b ng vi c n i m ng máy tính, mư n, trao i tài li u. 6. T ch c các l p b i dư ng v chuyên môn, nghi p v thư vi n; t o i u ki n thu n l i cho ngư i làm công tác thư vi n nâng cao trình chuyên môn, nghi p v . 7. Nghiên c u, ng d ng thành t u khoa h c và công ngh tiên ti n, c bi t là công ngh thông tin hi n i hóa ho t ng thư vi n. 8. B o qu n v n tài li u, phương ti n, trang thi t b , cơ s v t ch t và các tài s n khác c a thư vi n. i u 10. Quy n c a thư vi n 1. Tham gia trao i tài li u v i thư vi n, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài. Vi c ti n hành trao i tài li u v i thư vi n, t ch c, cá nhân nư c ngoài ph i theo quy nh c a pháp lu t v vi c xu t và nh p văn hoá phNm không thu c ph m vi kinh doanh. 2. Tham gia vào các m ng thông tin - thư vi n trong nư c và nư c ngoài; vi c tham gia vào các m ng thông tin - thư vi n ph i tuân th theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý, s d ng các m ng máy tính và d ch v Internet. 3. Tham gia h i ngh nghi p trong nư c và qu c t v thư vi n theo quy nh c a pháp lu t. 4. M r ng giao lưu, h p tác qu c t , tham gia các h i ngh , h i th o khoa h c khu v c và qu c t ; các ho t ng nghiên c u, ào t o, tư v n; ti p nh n tài tr , vi n tr c a thư vi n, t ch c, cá nhân nư c ngoài. i u 11. Các ho t ng do thư vi n t ch c 1. Ho t ng phát tri n thư vi n; ho t ng v chuyên môn, nghi p v thư vi n: sưu t m, l a ch n và x lý tài li u; t ch c luân chuy n sách, báo; t ch c các h i th o khoa h c v lĩnh v c thư vi n. 2. Ho t ng tuyên truy n, gi i thi u v thư vi n, tài li u và các d ch v thư vi n nh m thu hút ngư i c t i s d ng thư vi n. 3. Xây d ng phong trào c sách, báo trong nhân dân; t ch c h i ngh b n c, các câu l c b b n c, xây d ng i ngũ c ng tác viên c a thư vi n. i u 12. Lưu tr tài li u có n i dung quy nh t i kho n 1 i u 5 Pháp l nh Thư vi n 1.Thư vi n ư c lưu tr tài li u có n i dung quy nh t i kho n 1 i u 5 Pháp l nh Thư vi n bao g m: Thư vi n Qu c gia Vi t Nam; thư vi n a ngành, chuyên ngành
 7. c a B , cơ quan ngang B ; Thư vi n Hà N i và Thư vi n Khoa h c t ng h p thành ph H Chí Minh. 2. Vi c lưu tr , s d ng tài li u có n i dung quy nh t i kho n 1 i u 5 Pháp l nh Thư vi n ph c v cho nhu c u nghiên c u, tham kh o th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v lưu tr và b o v bí m t nhà nư c. Chương 4: CHÍNH SÁCH U TƯ C A NHÀ NƯ C I V I THƯ VI N i u 13. Thư vi n ho t ng b ng ngân sách nhà nư c Các thư vi n ho t ng b ng ngân sách nhà nư c bao g m: 1. Thư vi n Qu c gia Vi t Nam; 2. Thư vi n c p t nh, c p huy n, c p xã; 3. Thư vi n nhà trư ng và cơ s giáo d c khác có s d ng v n nhà nư c; 4. Thư vi n c a cơ quan nhà nư c; 5. Thư vi n c a vi n, trung tâm nghiên c u khoa h c c a Nhà nư c; 6. Thư vi n c a ơn v vũ trang nhân dân; 7. Thư vi n c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i. i u 14. Chính sách u tư i v i thư vi n ho t ng b ng ngân sách nhà nư c 1. B o m kinh phí cho các thư vi n phát tri n v n tài li u, xây d ng cơ s v t ch t - k thu t theo hư ng hi n i hóa, t ng bư c th c hi n i n t hóa, t ng hóa, xây d ng thư vi n i n t và phát tri n thư vi n s d ng k thu t s , m r ng ho t ng thư vi n; t o c nh quan, môi trư ng văn hóa nh m nâng cao ch t lư ng ph c v ngư i c; t ch c khai thác, s d ng v n tài li u, thông tin và các ho t ng khác c a thư vi n theo úng ch tiêu, k ho ch ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 2. u tư t p trung cho các thư vi n có v trí c bi t quan tr ng bao g m Thư vi n Qu c gia Vi t Nam, Thư vi n Vi n Thông tin khoa h c xã h i (thu c Trung tâm Khoa h c xã h i và Nhân văn Qu c gia), Thư vi n Khoa h c k thu t Trung ương (thu c Trung tâm Thông tin tư li u khoa h c và Công ngh Qu c gia), Thư vi n Quân i, Thư vi n Hà N i, Thư vi n Khoa h c t ng h p thành ph H Chí Minh. 3. ưu tiên u tư xây d ng, tăng cư ng cơ s v t ch t - k thu t và v n tài li u cho thư vi n huy n thu c các vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn và các vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. Danh m c c th c a nh ng vùng này th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.
 8. 4. ưu tiên giao t và t o i u ki n thu n l i cho các thư vi n ư c xây d ng nơi trung tâm văn hóa, hành chính, thu n ti n v giao thông, áp ng yêu c u v c nh quan, môi trư ng văn hoá. 5. Xây d ng i ngũ ngư i làm công tác thư vi n có năng l c chuyên môn, nghi p v thư vi n; có chính sách ưu ãi v ngh nghi p như ch c h i, ph c p ph c v lưu ng và các ch khác phù h p v i c thù ngh thư vi n. 6. Nhà nư c có chính sách u tư cho vi c vi t, xu t b n các sách, báo dành cho tr em, sách, báo b ng ti ng dân t c thi u s , tài li u dành cho ngư i khi m th ph c v cho các i tư ng b n c này. i u 15. Chính sách c a Nhà nư c i v i thư vi n ho t ng không b ng ngân sách nhà nư c 1. Thư vi n c a nhà trư ng và cơ s giáo d c khác không s d ng v n Nhà nư c, thư vi n c a t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , cơ s nghiên c u khoa h c ho t ng không b ng ngân sách nhà nư c ư c hư ng chính sách ưu ãi v cơ s v t ch t, t ai, tài chính, tín d ng theo quy nh t i Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 v chính sách khuy n khích xã h i hoá i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th d c - th thao. 2. Ngư i làm công tác thư vi n trong các thư vi n ho t ng không b ng ngân sách nhà nư c ư c mi n h c phí khi tham d các l p b i dư ng chuyên môn, nghi p v do ngành văn hóa - thông tin t ch c. i u 16. Xã h i hóa ho t ng thư vi n Nhà nư c th c hi n chính sách xã h i hóa ho t ng thư vi n, khuy n khích t ch c, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài t ng cho tài li u, ti n, tài s n, óng góp công s c cho vi c phát tri n thư vi n; tham gia các ho t ng do thư vi n t ch c ư c quy nh t i i u 11 Ngh nh này và các ho t ng khác theo quy nh c a pháp lu t v thư vi n. i u 17. Chính sách c a Nhà nư c i v i tài li u, b sưu t p tài li u có giá tr c bi t v l ch s , văn hóa, khoa h c c a cá nhân, gia ình, dòng h 1. Nhà nư c tr giúp v k thu t b o qu n tài li u, b sưu t p tài li u có giá tr c bi t v l ch s , văn hóa, khoa h c c a cá nhân, gia ình, dòng h nh m m c ích duy trì và b o t n di s n thư t ch c a dân t c. 2. B trư ng B Văn hóa - Thông tin quy nh th t c xét duy t và các căn c xác nh giá tr tài li u, b sưu t p tài li u. i v i tài li u, b sưu t p tài li u ư c công nh n là di s n văn hóa thì áp d ng theo quy nh c a Lu t Di s n Văn hóa. CHƯƠNG 5:
 9. TRÁCH NHI M C A CÁC B , CƠ QUAN NGANG B , CƠ QUAN THU C CHÍNH PH VÀ U BAN NHÂN DÂN CÁC C P TRONG VI C QU N LÝ NHÀ NƯ C V THƯ VI N i u 18. Trách nhi m c a B Văn hoá - Thông tin 1. Ch u trách nhi m trư c Chính ph trong vi c xây d ng và ch o th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n thư vi n. 2. So n th o và trình Chính ph các d án lu t, pháp l nh và các văn b n quy ph m pháp lu t v thư vi n; ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v thư vi n. 3. T ch c ào t o, b i dư ng nâng cao trình chính tr , qu n lý, chuyên môn, nghi p v cho i ngũ ngư i làm công tác thư vi n. 4. T ch c ăng ký ho t ng i v i Thư vi n Qu c gia Vi t Nam và thư vi n c a cơ quan, t ch c trung ương. 5. Xây d ng và ban hành các tiêu chuNn, quy nh v chuyên môn, nghi p v thư vi n, quy ch m u t ch c và ho t ng c a t ng lo i hình thư vi n, n i quy m u thư vi n. 6. T ch c, qu n lý ho t ng nghiên c u, ng d ng thành t u khoa h c và công ngh trong lĩnh v c thư vi n. 7. T ch c, ch o công tác thi ua, khen thư ng trong ho t ng thư vi n. 8. T ch c, qu n lý h p tác qu c t v thư vi n theo thNm quy n. 9. Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v thư vi n; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m pháp lu t v thư vi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. Trách nhi m c a B Tài chính 1. Ch trì, ph i h p v i B Văn hóa - Thông tin và các B có liên quan xây d ng nh m c chi ngân sách nhà nư c cho ho t ng thư vi n theo kho n 1 i u 14 Ngh nh này i v i t ng lo i, h ng thư vi n. 2. B o m c p phát kinh phí thư ng xuyên, k p th i, y cho thư vi n theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c. 3. Thanh tra, ki m tra vi c qu n lý, s d ng kinh phí thư vi n. 4. Hư ng d n vi c thu, n p, qu n lý và s d ng phí và l phí thư vi n theo quy nh c a pháp lu t v phí và l phí. i u 20. Trách nhi m c a B K ho ch và u tư
 10. Ch trì, ph i h p v i B Văn hóa - Thông tin, các B , ngành có liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph l p k ho ch u tư xây d ng cơ s v t ch t - k thu t cho m ng lư i thư vi n trong c nư c, chú tr ng nh ng thư vi n có v trí c bi t quan tr ng và thư vi n huy n vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn và vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ư c quy nh t i các kho n 2 và 3 i u 14 Ngh nh này. i u 21. Trách nhi m c a Ban T ch c - Cán b Chính ph Ch trì, ph i h p v i B Văn hóa - Thông tin: 1. Xây d ng ch , chính sách i v i ngư i làm công tác thư vi n phù h p v i c thù ngh thư vi n. 2. Xây d ng tiêu chuNn x p h ng thư vi n, nh m c biên ch cán b , công ch c trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 22. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph 1. Xây d ng và ch o th c hi n k ho ch phát tri n thư vi n, h th ng thư vi n tr c thu c. 2. B o m kinh phí hàng năm cho thư vi n tr c thu c. 3. T ch c ch o công tác thi ua, khen thư ng trong ho t ng thư vi n c a cơ quan; thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v thư vi n i v i thư vi n tr c thu c. i u 23. Trách nhi m c a U ban nhân dân các c p 1. U ban nhân dân c p t nh a) Xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n thư vi n a phương phù h p v i chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n c a ngành văn hoá - thông tin; b) B o m kinh phí hàng năm cho thư vi n c p t nh; c) T ch c, ch o công tác thi ua, khen thư ng trong ho t ng thư vi n a phương; d) Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v thư vi n; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v thư vi n xNy ra t i a phương theo quy nh c a pháp lu t. 2. U ban nhân dân c p huy n a) Th c hi n k ho ch phát tri n thư vi n a phương mà U ban nhân dân c p t nh ã xây d ng; b) B o m kinh phí hàng năm cho thư vi n c p huy n;
 11. c) Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v thư vi n; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v thư vi n xNy ra t i a phương theo quy nh c a pháp lu t. 3. U ban nhân dân c p xã a) Tri n khai k ho ch phát tri n thư vi n a phương mà U ban nhân dân c p huy n ã xây d ng; b) Th c hi n xã h i hoá ho t ng thư vi n cơ s ; c) Cân i kinh phí phát tri n thư vi n và ph c p cho ngư i làm công tác thư vi n trong thư vi n c p xã; d) Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v thư vi n; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v thư vi n xNy ra t i a phương theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6:
 12. KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M VÀ KHI U N I, T CÁO i u 24. Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c xây d ng và phát tri n s nghi p thư vi n ư c Nhà nư c t ng b ng khen, huân chương, huy chương và phong t ng các danh hi u cao quý theo quy nh c a pháp lu t v khen thư ng. i u 25. X lý vi ph m Ngư i nào vi ph m các quy nh t i Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t v thư vi n thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 26. Khi u n i, t cáo T ch c, cá nhân có quy n khi u n i; cá nhân có quy n t cáo v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v hành vi vi ph m pháp lu t trong ho t ng thư vi n. Trình t , th t c khi u n i, t cáo và thNm quy n gi i quy t khi u n i, t cáo trong ho t ng thư vi n th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 27. Hi u l c c a Ngh nh Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký; các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 28. Trách nhi m thi hành 1. B trư ng B Văn hoá - Thông tin ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t và t ch c thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. 3. Căn c vào tình hình ho t ng c th c a thư vi n các cơ quan Nhà nư c khác, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i mà áp d ng các quy nh c a Ngh nh này trong ho t ng thư vi n t i cơ quan, t ch c mình. Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản