Nghị định số 72-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Nghị định số 72-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 72-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Quan Hoá, Như Xuân, Đông Sơn, Thiệu Yên thuộc tỉnh Thành Hoá do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 72-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 72-CP Hà N i, ngày 18 tháng 11 năm 1996 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 72-CP NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 1996 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH CÁC HUY N QUAN HOÁ, NHƯ XUÂN, ÔNG SƠN, THI U YÊN THU C T NH THANH HOÁ CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Thanh Hoá và B Trư ng - Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph ; NGHN NNH: i u 1.- Nay i u ch nh a gi i các huy n Quan Hoá, Như Xuân, ông Sơn, Thi u Yên thu c t nh Thanh Hoá như sau: 1- Thành l p huy n Quan Sơn trên cơ s 9 xã: Trung Xuân, Trung Thư ng, Trung H , Sơn Hà, Tam Thanh, Sơn Thu , Sơn Lư, Tam Lư, Sơn i n thu c huy n Quan Hoá. - Huy n Quan Sơn có 86.534,85 ha di n tích t nhiên và 29.952 nhân khNu. a gi i huy n Quan Sơn: ông giáp huy n Bá Thư c và huy n Lang Chánh; Tây và Nam giáp nư c C ng hoà Dân ch nhân dân Lào; B c giáp huy n Quan Hoá. 2- Thành l p huy n Mư ng Lát trên cơ s 6 xã: Trung Lý, Tén T n, Tam Chung, Pù Nhi, Quan Chi u, Mư ng Chanh thu c huy n Quan Hoá. - Huy n Mư ng Lát có 84.558 ha di n tích t nhiên và 23.959 nhân khNu. a gi i hành chính huy n Mư ng Lát: ông giáp huy n Quan Hoá; Tây và Nam giáp nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào; B c giáp t nh Sơn La và nư c C ng hoà Dân ch nhân dân Lào. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, huy n Quan Hoá còn l i 18 xã, th tr n v i 104.352 ha di n tích t nhiên và 40.905 nhân khNu. 3- Thành l p huy n Như Thanh trên cơ s 16 xã: Thanh Kỳ, Thành Tân, Xuân Thái, Yên L c, Yên Th , Xuân Phúc, Phúc ư ng, Xuân Th , Xuân Khang, H i Long, Phú Nhu n, M u Lâm, Phư ng Nghi, Xuân Du, Cán Khê, H i Vân thu c huy n Như Xuân. - Huy n Như Thanh có 58.694 ha di n tích t nhiên và 76.045 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính huy n Như Thanh: ông giáp huy n Tri u Sơn, Nông C ng, Tĩnh Gia; Tây giáp huy n Như Xuân, huy n Thư ng Xuân; Nam giáp t nh Ngh An; b c giáp huy n Tri u Sơn. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, huy n Như Xuân còn l i 16 xã, th tr n v i 70.782 ha di n tích t nhiên và 47.273 nhân khNu. 4- Thành l p huy n Thi u Hoá trên cơ s 15 xã: Thi u Ng c, Thi u Vũ, Thi u Phúc, Thi u Ti n, Thi u Công, Thi u Phú, Thi u Hưng, Thi u Long, Thi u Giang, Thi u Duy, Thi u Nguy n, Thi u H p, Thi u Th nh, Thi u Quang, Thi u Thành v i 9.408,86 ha di n tích t nhiên và 95.988 nhân khNu thu c huy n Thi u Yên; 16 xã thu c huy n ông Sơn: Thi u Toán, Thi u Chính, Thi u Hoà, Thi u Minh, Thi u Tâm, Thi u Viên, Thi u Lý, Thi u V n, Thi u Trung, Thi u ô, Thi u Châu, Thi u Vân, Thi u Giao, Thi u Khánh, Thi u Dương, Thi u Tân (v i 7.935,64 ha di n tích t nhiên và 102.325 nhân khNu). - Huy n Thi u Hoá có 31 xã v i 17.344,5 ha di n tích t nhiên và 198.223 nhân khNu. a gi i huy n Thi u Hoá: ông giáp huy n Ho ng Hoá và thành ph Thanh Hoá; Tây giáp huy n Th Xuân và huy n Tri u Sơn; Nam giáp huy n ông Sơn; B c giáp huy n Yên nh. Sau khi i u ch nh a gi i huy n ông Sơn còn l i 10.676,26 ha di n tích t nhiên và 112.534 nhân khNu, g m 20 xã, th tr n; Huy n Thi u Yên còn l i 21.024,14 ha di n tích t nhiên và 170. 826 nhân khNu, g m 29 xã, th tr n. 5- i tên huy n Thi u Yên thành huy n Yên nh. i tên th tr n Thi u Yên thu c huy n Yên nh thành th tr n Quán Lào. i u 2.- Ngh nh này có hi u l c k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3.- Ch t ch U ban nhân dân t nh Thanh Hoá và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản