Nghị định số 73/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
46
lượt xem
3
download

Nghị định số 73/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 73/2000/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế quản lý phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 73/2000/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 73/2000/N -CP Hà N i, ngày 06 tháng 12 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 73/2000/N -CP NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ PH N V N NHÀ NƯ C DOANH NGHI P KHÁC CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này ''Quy ch qu n lý ph n v n nhà nư c doanh nghi p khác''. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Nh ng quy nh v vi c qu n lý v n nhà nư c doanh nghi p khác trái v i quy nh trong Quy ch này u bãi b . i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr , T ng giám c, Giám c các doanh nghi p nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) QUY CH QU N LÝ PH N V N NHÀ NƯ C DOANH NGHI P KHÁC (Ban hành kèm theo Ngh nh s : 73/2000/N -CP ngày 06 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph ) I. NH NG QUY NNH CHUNG
  2. i u 1. Nhà nư c th c hi n vi c qu n lý ph n v n nhà nư c doanh nghi p khác thông qua ngư i i di n ph n v n nhà nư c và ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n nhà nư c doanh nghi p khác. d M t s t ng trong Quy ch này ư c hi u như sau: 1. ''Doanh nghi p khác'' là doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p; Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ho c Lu t H p tác xã. 2. ''Ph n v n nhà nư c doanh nghi p khác'' là s v n thu c s h u nhà nư c do ngân sách ho c doanh nghi p nhà nư c u tư vào các doanh nghi p khác; bao g m c ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p nhà nư c ã th c hi n c ph n hoá. 3. ''Ngư i i di n ph n v n nhà nư c doanh nghi p khác'' (sau ây g i t t là ngư i i di n) là t ch c ho c cá nhân quy nh t i i u 6 Quy ch này i di n cho Nhà nư c th c hi n quy n ch s h u i v i ph n v n nhà nư c doanh nghi p khác. 4. ''Ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n nhà nư c doanh nghi p khác'' (sau ây g i t t là ngư i tr c ti p qu n lý) là ngư i ư c ngư i i di n c th c hi n các quy n, nghĩa v c a ngư i góp v n ho c c ông nhà nư c. Ngư i tr c ti p qu n lý có th ho t ng chuyên trách ho c kiêm nhi m. Trư ng h p nhi u ngư i tr c ti p qu n lý trong m t doanh nghi p khác thì ngư i i di n ph i c ngư i ph trách ch u trách nhi m ph i h p nh ng ngư i tr c ti p qu n lý th c hi n các quy n và nghĩa v ư c giao. i u 3. V n c a Nhà nư c doanh nghi p khác bao g m: 1. V n thu c s h u nhà nư c t i doanh nghi p nhà nư c g m ti n, giá tr quy n s d ng t hay ti n thuê t, giá tr tài s n thu c s h u nhà nư c ư c doanh nghi p nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác ho c góp v n liên doanh v i t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. 2. Ngân sách nhà nư c góp v n vào doanh nghi p khác. 3. Giá tr c ph n nhà nư c trong doanh nghi p nhà nư c ã th c hi n c ph n hoá, bao g m c giá tr c phi u nhà nư c c p cho ngư i lao ng trong doanh nghi p hư ng c t c khi doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hóa giai o n trư c khi Ngh nh s 44/1998/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 c a Chính ph có hi u l c thi hành. 4. L i t c ư c chia do vi c Nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác ư c dùng tái u tư t i doanh nghi p này. i u 4. i v i trư ng h p Nhà nư c không n m c ph n chi ph i trong t ng s c ph n c a doanh nghi p khác, thì có th không c n c ngư i tr c ti p qu n lý. Song ngư i i di n ph i t ch c công vi c b o m theo dõi ư c s v n nhà nư c ã u tư và s l i t c ư c chia t ph n v n nhà nư c u tư t i doanh nghi p này và phân công ngư i th c hi n các quy n c a c ông theo i u l doanh nghi p. i u 5.
  3. 1. Doanh nghi p khác có v n u tư c a Nhà nư c ho t ng theo lu t tương ng và i u l c a doanh nghi p; th c hi n ch báo cáo tài chính, báo cáo th ng kê theo quy nh c a pháp lu t. Khi g i báo cáo cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n, doanh nghi p ng th i g i cho ngư i i di n ph n v n nhà nư c b n sao các báo cáo này. 2. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n ki m tra, giám sát theo ch c năng qu n lý nhà nư c i v i các ho t ng c a doanh nghi p, không can thi p vào ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. II. QUY N VÀ NGHĨA V C A NGƯ I I DI N PH N V N NHÀ NƯ C DOANH NGHI P KHÁC i u 6. Ngư i i di n ph n v n nhà nư c doanh nghi p khác ư c xác nh như sau: 1. B Tài chính i v i các trư ng h p sau: a) Ph n v n nhà nư c doanh nghi p khác do ngân sách Trung ương góp v n. b) Ph n v n nhà nư c doanh nghi p ư c c ph n hoá t doanh nghi p nhà nư c c l p do B , ngành quy t nh thành l p th c hi n c ph n hoá toàn b doanh nghi p. c) Ph n v n nhà nư c doanh nghi p liên doanh ư c thành l p t vi c doanh nghi p nhà nư c c l p do B , ngành quy t nh thành l p góp toàn b s v n vào liên doanh và không còn pháp nhân doanh nghi p nhà nư c. 2. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương i v i các trư ng h p sau: a) Ph n v n nhà nư c doanh nghi p khác do ngân sách a phương góp v n. b) Ph n v n nhà nư c doanh nghi p ư c c ph n hoá t doanh nghi p nhà nư c c l p do Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh thành l p th c hi n c ph n hoá toàn b doanh nghi p. c) Ph n v n nhà nư c doanh nghi p liên doanh ư c thành l p t vi c doanh nghi p nhà nư c c l p do Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh thành l p góp toàn b v n vào liên doanh và không còn pháp nhân doanh nghi p nhà nư c. 3. H i ng qu n tr ( i v i doanh nghi p nhà nư c có H i ng qu n tr ) ho c Giám c doanh nghi p ( i v i doanh nghi p nhà nư c c l p không có H i ng qu n tr ) i v i các trư ng h p sau: a) Ph n v n nhà nư c doanh nghi p khác do c ph n hoá m t b ph n doanh nghi p nhà nư c c l p. b) Ph n v n nhà nư c doanh nghi p khác do c ph n hoá m t b ph n ho c toàn b doanh nghi p thành viên thu c T ng công ty.
  4. c) Doanh nghi p nhà nư c em m t ph n v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác ho c góp vào liên doanh v i các t ch c cá nhân trong và ngoài nư c. i v i các T ng công ty nhà nư c, H i ng qu n tr ư c y quy n cho Giám c doanh nghi p thành viên là i di n ph n v n nhà nư c i v i trư ng h p c ph n hoá m t b ph n doanh nghi p thành viên, ho c em m t ph n v n c a doanh nghi p thành viên góp vào liên doanh. Vi c y quy n ph i ư c quy nh trong i u l T ng công ty. i u 7. Ngư i i di n có các quy n sau: 1. C , bãi mi n, khen thư ng, k lu t ngư i tr c ti p qu n lý. i v i trư ng h p ngư i i di n là B Tài chính theo quy nh t i kho n 1 i u 6 c a Quy ch này, Th trư ng B , ngành quy t nh sau khi th ng nh t v i B Tài chính. 2. Yêu c u ngư i tr c ti p qu n lý báo cáo nh kỳ ho c t xu t tình hình kinh doanh, công tác qu n lý tài chính, qu n lý v n, tài s n, k t qu kinh doanh c a doanh nghi p khác có v n u tư c a Nhà nư c. Giao nhi m v và yêu c u ngư i tr c ti p qu n lý c ph n chi ph i c a Nhà nư c t i Công ty c ph n, báo cáo vi c s d ng quy n c ph n chi ph i c a Nhà nư c nh hư ng chi n lư c, xác nh m c tiêu, k ho ch dài h n và hàng năm c a các doanh nghi p này. 3. Ki m tra, giám sát ho t ng c a ngư i tr c ti p qu n lý, phát hi n k p th i các thi u sót, y u kém ngăn ch n, ch n ch nh. 4. Quy t nh ho c trình ngư i có thNm quy n quy t nh vi c u tư tăng v n ho c thu h i v n nhà nư c t i doanh nghi p khác phù h p v i pháp lu t và i u l doanh nghi p. 5. Trư ng h p ngân sách nhà nư c, nhi u doanh nghi p nhà nư c cùng góp v n vào m t doanh nghi p khác thì nh ng ngư i i di n c m t ngư i trong s nh ng ngư i i di n ch trì ph i h p gi a nh ng ngư i i di n b o v quy n và l i ích c a Nhà nư c t i doanh nghi p khác. 6. Th c hi n các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Ngư i i di n có các nghĩa v sau: 1. Th c hi n các quy n c ph n chi ph i c a Nhà nư c nh hư ng doanh nghi p khác ho t ng theo m c tiêu Nhà nư c quy nh. 2. nh kỳ ho c theo yêu c u c a B Tài chính, báo cáo tình hình ho t ng kinh doanh, k t qu tài chính, công tác qu n lý tài chính, qu n lý v n, tài s n c a doanh nghi p khác, vi c thu h i c phi u nhà nư c c p cho ngư i lao ng hư ng c t c, vi c thu h i ti n nhà nư c cho ngư i lao ng vay mua c phi u, thu ti n bán ch u c ph n cho ngư i lao ng nghèo trong doanh nghi p.
  5. i v i ngư i i di n quy nh t i kho n 3 i u 6, ng th i ph i g i các báo cáo trên cho cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p nhà nư c có v n u tư vào doanh nghi p khác. Ch và ch tiêu báo cáo theo quy nh c a B Tài chính. 3. Báo cáo B Tài chính và cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p v bi n pháp thu h i ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác; vi c th c hi n nhi m v c a ngư i i di n, ngư i tr c ti p qu n lý trong trư ng h p doanh nghi p có v n u tư c a Nhà nư c gi i th , phá s n. 4. Ch o ngư i tr c ti p qu n lý có bi n pháp k p th i b o v s v n nhà nư c trong trư ng h p doanh nghi p có v n u tư c a Nhà nư c thua l , m t v n, ph i xem xét gi i th ho c lâm vào tình tr ng phá s n. 5. Giám sát vi c thu h i v n nhà nư c cho ngư i lao ng vay mua c phi u khi th c hi n vi c c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c, thu h i c phi u c p cho ngư i lao ng hư ng c t c khi ngư i lao ng ch t không có ngư i th a k ho c ngư i lao ng t nguy n tr l i ( i v i doanh nghi p th c hi n c ph n hoá trư c khi Ngh nh s 44/1998/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 c a Chính ph có hi u l c thi hành) c ph n bán ch u cho ngư i lao ng nghèo trong doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá theo Ngh nh s 44/1998/N -CP. 6. Giám sát vi c thu h i l i t c ư c chia t s v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác. III. QUY N VÀ NGHĨA V C A NGƯ I TR C TI P QU N LÝ i u 9. Ngư i tr c ti p qu n lý có các quy n sau: 1. Tham gia ng c vào b máy qu n lý, i u hành c a doanh nghi p khác theo i u l c a doanh nghi p. 2. Th c hi n quy n c a c ông, c a ngư i góp v n theo quy nh c a pháp lu t và i u l công ty. Yêu c u doanh nghi p khác chuy n l i t c ư c chia v a ch theo quy nh c a i u 12 Quy ch này. 3. Ngư i tr c ti p qu n lý c ph n chi ph i, tham gia quy t nh các bi n pháp qu n lý, i u hành c a doanh nghi p trên cơ s s d ng quy n c ph n chi ph i theo quy nh c a pháp lu t. 4. ngh ngư i i di n t o i u ki n th c hi n nhi m v ư c giao. 5. Ngư i tr c ti p qu n lý tham gia ban qu n lý i u hành doanh nghi p có v n u tư c a Nhà nư c ư c hư ng lương, các kho n ph c p và ti n thư ng theo các quy nh c a doanh nghi p, do doanh nghi p tr . Ngư i tr c ti p qu n lý làm vi c kiêm nhi m không tham gia trong ban qu n lý i u hành doanh nghi p thì ti n lương do ơn v công tác chính c a ngư i ó tr .
  6. i u 10. Ngư i tr c ti p qu n lý có nghĩa v : 1. Nghiên c u, xu t bi n pháp qu n lý, i u hành doanh nghi p, phương hư ng, bi n pháp ho t ng c a mình trình ngư i i di n phê duy t. i v i nh ng v n quan tr ng c a doanh nghi p ưa ra th o lu n trong H i ng qu n tr , i h i c ông như phương hư ng, nhi m v s n xu t c a doanh nghi p, huy ng thêm c ph n, chia l i t c cho c ông..., ngư i tr c ti p qu n lý ph i xin ý ki n ngư i i di n trư c khi tham gia bi u quy t. 2. Ngư i tr c ti p qu n lý c ph n chi ph i c a Nhà nư c t i doanh nghi p khác ph i xu t phương hư ng, m c tiêu, bi n pháp s d ng quy n c a c ông n m c ph n chi ph i nh hư ng ho t ng c a doanh nghi p ph c v m c tiêu c a Nhà nư c ngư i i di n phê duy t. N u phát hi n doanh nghi p i ch ch m c tiêu nh hư ng c a Nhà nư c ph i báo cáo k p th i và xu t ý ki n x lý v i ngư i i di n. Nghiên c u, xu t ngư i i di n c ph n chi ph i c a Nhà nư c t i doanh nghi p quy t nh các v n quan tr ng c a doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c th c hi n nhi m v ngư i i di n ã giao, thư ng xuyên phân tích ánh giá tình hình ho t ng kinh doanh, ho t ng tài chính c a doanh nghi p khác có v n u tư c a Nhà nư c, phát hi n kh năng thua l , m t v n c a doanh nghi p báo cáo k p th i, y cho ngư i i di n. 4. Theo dõi và th c hi n vi c thu h i ph n v n nhà nư c c p cho ngư i lao ng hư ng c t c, cho ngư i lao ng vay mua c ph n khi doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá ( i v i doanh nghi p th c hi n c ph n hoá trư c khi Ngh nh s 44/1998/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 c a Chính ph có hi u l c thi hành), thu h i s ti n bán ch u c ph n cho ngư i lao ng nghèo trong doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá theo Ngh nh s 44/1998/N -CP. 5. Theo dõi vi c thu l i t c ư c chia t s v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác. 6. nh kỳ ho c theo yêu c u c a ngư i i di n, báo cáo y , chính xác tình hình ho t ng kinh doanh, công tác qu n lý tài chính, qu n lý v n và tài s n c a doanh nghi p khác có v n u tư c a Nhà nư c, k t qu tài chính và vi c phân chia l i t c c a doanh nghi p, vi c thu h i v n c p cho ngư i lao ng hư ng c t c ho c v n cho ngư i lao ng vay mua c phi u. Ngư i tr c ti p qu n lý i v i trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u 6 Quy ch này khi g i báo cáo cho ngư i i di n ng g i cho B , ngành kinh t k thu t m t b n. 7. Ch u trách nhi m trư c ngư i i di n v vi c th c hi n các quy n và nhi m v ư c giao v qu n lý s v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác. 8. L p h sơ v doanh nghi p có v n u tư c a Nhà nư c theo quy nh c a cơ quan qu n lý tài chính doanh nghi p.
  7. Ngư i tr c ti p qu n lý ho t ng kiêm nhi m th c hi n các nghĩa v quy nh t i kho n 3, 4, 5, 6, 7 và 8 i u này. i u 11. Tiêu chuNn c a ngư i tr c ti p qu n lý Ngư i tr c ti p qu n lý ph i là ngư i b o m các tiêu chuNn sau: 1. Là công dân Vi t Nam, thư ng trú t i Vi t Nam. i v i trư ng h p do H i ng qu n tr ho c Giám c doanh nghi p nhà nư c ( i v i doanh nghi p nhà nư c không có H i ng qu n tr ) c thì ngư i tr c ti p qu n lý ph i là ngư i c a doanh nghi p nhà nư c ó. 2. Có phNm ch t o c t t, có s c kho m ương nhi m v . 3. Hi u bi t pháp lu t, có ý th c ch p hành lu t pháp. 4. Có trình chuyên môn v tài chính doanh nghi p ho c lĩnh v c kinh doanh c a doanh nghi p khác có v n u tư c a Nhà nư c, có năng l c kinh doanh và t ch c qu n lý doanh nghi p. i v i ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n nhà nư c t i liên doanh v i nư c ngoài ph i có trình ngo i ng làm vi c tr c ti p v i ngư i nư c ngoài trong liên doanh không c n phiên d ch. 5. Không là ngư i thân thu c (b , m , v ho c ch ng, con, anh, ch , em ru t) v i nh ng ngư i trong H i ng qu n tr , Giám c doanh nghi p có v n góp vào doanh nghi p mà ngư i ó ư c giao tr c ti p qu n lý; không có quan h góp v n, cho vay v n, ký k t h p ng mua bán v i doanh nghi p có v n nhà nư c mà ngư i ó ư c c tr c ti p qu n lý. IV. NGUYÊN T C X LÝ PH N L I T C Ư C CHIA VÀ PH N V N THU H I T CÁC DOANH NGHI P KHÁC i u 12. Ph n l i t c ư c chia t doanh nghi p khác, ngư i tr c ti p qu n lý có trách nhi m yêu c u doanh nghi p: 1. Chuy n vào Qu H tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c i v i các trư ng h p B Tài chính ho c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là ngư i i di n theo quy nh t i kho n 1 ho c kho n 2 i u 6 Quy ch này. 2. Chuy n cho doanh nghi p nhà nư c có v n góp vào doanh nghi p khác i v i trư ng h p H i ng qu n tr ho c Giám c doanh nghi p nhà nư c là ngư i i di n theo quy nh t i kho n 3 i u 6 Quy ch này. i u 13. Vi c dùng l i t c ư c chia tăng ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác ho c gi m b t ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác ư c quy nh như sau: 1. i v i trư ng h p B Tài chính là ngư i i di n theo quy nh t i kho n 1 i u 6 Quy ch này, B trư ng B Tài chính xem xét, quy t nh sau khi có ý ki n c a Th trư ng cơ quan qu n lý ngành, lĩnh v c.
  8. 2. i v i trư ng h p y ban nhân dân c p t nh là ngư i i di n theo quy nh t i kho n 2 i u 6 Quy ch này, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét, quy t nh. 3. i v i trư ng h p H i ng qu n tr ho c Giám c doanh nghi p nhà nư c là ngư i i di n theo quy nh t i kho n 3 i u 6 Quy ch này. a) i v i doanh nghi p nhà nư c có H i ng qu n tr thì H i ng qu n tr quy t nh. b) i v i doanh nghi p nhà nư c không có H i ng qu n tr thì Giám c doanh nghi p quy t nh sau khi có ý ki n c a cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p. 4. Phương th c tăng, gi m v n nhà nư c t i doanh nghi p khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l c a doanh nghi p. i u 14. S v n nhà nư c thu h i khi quy t nh gi m b t ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác, ho c khi doanh nghi p khác b gi i th , phá s n; thu h i s ti n cho ngư i lao ng vay mua c phi u khi c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c, giá tr c phi u chia cho ngư i lao ng hư ng c t c, c ph n bán ch u cho ngư i lao ng nghèo trong doanh nghi p ( i v i doanh nghi p nhà nư c c ph n hóa sau Ngh nh s 44/1998/N -CP) ư c x lý như sau: 1. N p vào Qu H tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c i v i trư ng h p quy nh t i kho n 1, 2 i u 6 Quy ch này. 2. Chuy n v cho doanh nghi p nhà nư c ã góp v n i v i trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u 6 Quy ch này. V. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C IV I VI C QU N LÝ PH N V N NHÀ NƯ C DOANH NGHI P KHÁC i u 15. B Tài chính: 1. Theo dõi, giám sát ho t ng c a ngư i tr c ti p qu n lý trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u 6 Quy ch này; theo dõi, giám sát vi c th c hi n nhi m v c a ngư i i di n quy nh t i kho n 3 i u 6 Quy ch này. 2. T ng h p phân tích, ánh giá hi u qu vi c góp v n nhà nư c t i các doanh nghi p khác. T ng h p tình hình u tư v n, thu h i v n nhà nư c, tình hình thu l i nhu n t i doanh nghi p khác có v n u tư c a Nhà nư c, tình hình thu h i v n cho ngư i lao ng vay mua c phi u t i doanh nghi p nhà nư c c ph n hoá, thu h i c phi u c p cho ngư i lao ng hư ng c t c, v n cho ngư i lao ng nghèo trong doanh nghi p vay mua c phi u theo quy n và nghĩa v c a ngư i i di n quy nh t i kho n 1, 2 i u 6 Quy ch này. 3. Yêu c u ngư i i di n quy nh t i kho n 2, 3 i u 6 Quy ch này báo cáo t xu t tình hình kinh doanh, qu n lý v n và tài s n, qu n lý tài chính và k t qu tài chính c a doanh nghi p khác và vi c th c hi n nhi m v c a ngư i i di n, ngư i tr c ti p qu n lý.
  9. 4. Yêu c u ngư i i di n th c hi n các bi n pháp tăng cư ng qu n lý ph n v n nhà nư c u tư vào các doanh nghi p khác b o toàn và phát tri n v n nhà nư c. i u 16. B , cơ quan qu n lý ngành kinh t k thu t, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: 1. Phê duy t phương án dùng l i t c b sung v n i u l ho c vi c gi m b t ph n v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác i v i doanh nghi p nhà nư c không có H i ng qu n tr quy nh t i i m b kho n 3 i u 13 Quy ch này. 2. Ph i h p v i cơ quan qu n lý tài chính doanh nghi p theo dõi, giám sát vi c th c hi n nhi m v c a ngư i i di n quy nh t i kho n 3 i u 6 Quy ch này. 3. Phân tích ánh giá hi u qu c a vi c góp v n v i doanh nghi p khác và nh hư ng c a nó i v i ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c góp v n trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1, 2 i u 6 Quy ch này. 4. Có quy n yêu c u ngư i i di n quy nh t i kho n 3 i u 6 Quy ch này, báo cáo t xu t tình hình ho t ng kinh doanh, qu n lý tài chính, phân chia l i t c c a doanh nghi p khác, vi c th c hi n nhi m v c a ngư i i di n và ngư i qu n lý tr c ti p. VI. X LÝ VI PH M i u 17. Ngư i i di n không th c hi n y ho c l m d ng quy n và nghĩa v c a mình làm thi t h i ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác, tùy theo m c vi ph m b k lu t hành chính, n u c u thành t i ph m b truy c u trách nhi m hình s . Trư ng h p không phát hi n k p th i tình tr ng thua l , m t v n, m t kh năng thanh toán n n h n c a doanh nghi p khác, phát hi n ư c nhưng không x lý k p th i m t v n nhà nư c t i doanh nghi p này thì ngoài k lu t hành chính ph i tr 10% lương c a năm x y ra s vi c. N u có hành vi tác ng tr c ti p gây ra thi t h i v t ch t ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i v i trư ng h p ngư i i di n là t ch c ph i xác nh rõ trách nhi m c a cá nhân i v i vi c vi ph m và x lý cá nhân vi ph m như quy nh trên ây. i u 18. Ngư i tr c ti p qu n lý, không th c hi n y , l m d ng quy n và nghĩa v gây thi t h i ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác, tùy theo m c vi ph m b k lu t hành chính, n u c u thành t i ph m b truy c u trách nhi m hình s ; trư ng h p không ôn c k p th i s l i t c ư c chia cho doanh nghi p khác chi m d ng ph i b i thư ng theo lãi su t ti n vay v n ng n h n c a ngân hàng. Th i gian xác nh trách nhi m b i thư ng tính t ngày th 31 k t khi doanh nghi p thông qua phương án phân chia l i nhu n n khi doanh nghi p chuy n s l i nhu n ư c chia v nơi quy nh t i i u 12 Quy ch này. N u có hành vi tr c ti p gây thi t h i v t ch t ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. Cơ quan qu n lý nhà nư c không th c hi n y nhi m v ki m tra, giám sát nên không phát hi n ư c nh ng sai ph m c a ngư i i di n hay phát hi n ư c nhưng không báo cáo, không có bi n pháp ngăn ch n x y ra nh ng thi t h i ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác thì ph i liên i ch u trách nhi m v i ngư i i di n và ngư i qu n lý tr c ti p.
Đồng bộ tài khoản