Nghị định số 73-LB/NĐ về quy định việc thành lập Hội đồng xếp hạng thương tật vì tai nạn lao động do Bộ Lao động- Bộ Y tế ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
3
download

Nghị định số 73-LB/NĐ về quy định việc thành lập Hội đồng xếp hạng thương tật vì tai nạn lao động do Bộ Lao động- Bộ Y tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 73-LB/NĐ về quy định việc thành lập Hội đồng xếp hạng thương tật vì tai nạn lao động do Bộ Lao động- Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 73-LB/NĐ về quy định việc thành lập Hội đồng xếp hạng thương tật vì tai nạn lao động do Bộ Lao động- Bộ Y tế ban hành

  1. B LAO NG VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 73-LB/N Hà N i, ngày 12 tháng 07 năm 1957 NGHN NNH QUY NNH VI C THÀNH L P H I NG X P H NG THƯƠNG T T VÌ TAI N N LAO NG B TRƯ NG B LAO NG-B TRƯ NG B YT Chi u s c l nh s 77-SL ngày 22-5-1950 ban hành quy ch công nhân giúp vi c Chính ph . Chi u i u l t m th i v vi c i u ch nh quan h gi a ngư i làm công và ch xí nghi p tư doanh s 646 ngày 27-12-1955. Chi u ngh nh Liên b N i v , Lao ng, Y t , Tài chính s 111- N /LB ngày 11- 11-1955 quy nh ch tr c p tai n n lao ng. Theo ngh c a các ông Giám c Ban Thanh tra B lao ng, Giám c V Ch a b nh B Y t . Sau khi ã th ng nh t v i T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam. NGHN NNH: i u 1. Cán b , công nhân viên, lao ng làm vi c t i các cơ quan xí nghi p Nhà nư c (g m xí nghi p, công trư ng, nông trư ng, lâm trư ng ..v..v..) b tai n n lao ng, sau khi i u tr kh i ư c cơ quan y t i u tr ngh i khám thương t t ư c hư ng tr c p thương t t theo quy nh chung c a Chính ph . iêu 2. T ch c, quy n h n, nhi m v và l l i làm vi c c a H i ng x p h ng thương t t quy nh như sau: - V t ch c: a) H p ng x p h ng thương t t vì tai n n lao ng thàng l p m i t nh, thành ph và t i b nh vi n xí ngh êp than Hòn gay. b) Thành ph n H i ng g m có: M t Bác sĩ (ho c y sĩ nh ng nơi không có bác sĩ) do Ty ho c S Y t u nhi m làm Ch t ch H i ng. M t y sĩ (ph trách vi c khám nghi m thương t t) làm h i viên. M t i di n cơ quan lao ng t nh hay thành ph làm h i viên,
  2. M t i di n Liên hi p Công oàn t nh hay thành ph làm h i viên. - Nhi m v : a) Căn c vào tình tr ng thương t t c a cán b , công nhân viên lao ng b tai n n lao ng ã ư c i u tr , i chi u v i m c h ng thương t t ã quy nh trong Ngh nh 111-N /LB ngày 11-11-1955 và b ng phân lo i các h ng thương t t kèm theo c a ngh nh này. b) i v i nh ng v t thương (sau khi i u tr kh i) ã thành c t t thì h i ng s x p vĩnh vi n; i v i nh ng v t thương còn có th tăng gi m thì H i ng s x p theo t m th i. Sau hai năm k t ngày x p h ng thương t t t m th i, công nhân viên lao ng ph i i khám l i. N u v t thương cũng chưa thành c t t thì H i ng l i x p t m th i l n th hai. Sau hai năm n a k t ngày x p h ng thương t t l n hai ư c i khám l i . L n này dù v t thương có thành c t t hay chưa, H i ng cũng x p vĩnh vi n. i u 3 .- Sau khi ngư i b tai n n lao ng ã ư c i u tr , ư c cơ quan y t i u tr ngh i khám thương t t thì cơ quan s d ng ph i báo cho Ty ho c S Y t và cơ quan lao ng a phương bi t. Cơ quan y t t nh ho c thành ph (k c b nh vi n xí nghi p than H ng gai) có trách nhi m tri u t p H i ng xét bình thương t t. i u 4. – Công nhân viên, lao ng các xí nghi p tư nhân thu c ph m vi thi hành b n i u l t m th i i u ch nh quan h gi a ngư i làm công và ch xí nghi p s 646 ngày 27-12-1955, khi ngư i b thương t t vì tai n n lao ng cũng áp d ng vi c x p h ng thương t t theo ngh nh này. i u 5.- Chi ti t thi hành ngh nh này s do m t thông tư Liên B Lao ng- Y t n nh. T t c các văn b n ho c th t c t ch c H i ng x p h ng thương t t t ng nơi trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 6. – Các ông Giám c Ban Thanh tra B Lao ng, Giám c V Ch a b nh B Y t , các Ông Ch t ch U ban Hành chính các liên khu, Khu t tr , t nh, thành chi u ngh nh thi hành. B TRƯ NG B YT B TRƯ NG B LAO NG B.S. Hoàng Tích Trí Nguy n Văn T o
Đồng bộ tài khoản