Nghị định số 75/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
4
download

Nghị định số 75/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 75/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 75/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 75/2004/N -CP Hà N i, ngày 21 tháng 02 năm 2004 NGHN NNH PHÊ CHU N S LƯ NG, DANH SÁCH CÁC ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH NAM NNH NHI M KỲ 2004 - 2009 CHÍNH PH Căn c i u 9, i u 10 và i u 11 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 429/2003/NQ-UBTVQH c a U ban Thư ng v Qu c h i ngày 23 tháng 12 năm 2003 v n nh ngày b u c i bi u H i ng nhân dân các c p nhi m kỳ 2004 - 2009; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Nam nh và B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. Phê chuNn s lư ng 20 (hai mươi) ơn v b u c , 69 (sáu mươi chín) i bi u H i ng nhân dân t nh và s i bi u ư c b u m i ơn v b u c i bi u H i ng nhân dân t nh Nam nh nhi m kỳ 2004 - 2009 (có danh sách kèm theo). i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân t nh Nam nh, B trư ng B N i v và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n : TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - H ND và UBND t nh Nam nh, - U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, - Ban T ch c Trung ương, - Ban N i chính Trung ương, - Văn phòng Qu c h i, -B N iv , - Công báo, Phan Văn Kh i - VPCP: BTCN, các PCN, TBNC, Các V : TH, PC, TCCB, - Lưu: V.III (5b), Văn thư.
  2. DANH SÁCH ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B UC I BI U H ND T NH NAM NNH NHI M KỲ 2004 – 2009 TT ƠN VN HÀNH CHÍNH ƠN VN B U C S I BI U Ư CB U M I ƠN VN 1. Thành ph Nam nh ơn v b u c s 01 04 i bi u ơn v b u c s 02 04 i bi u 2. Huy n H i H u ơn v b u c s 03 03 i bi u ơn v b u c s 04 03 i bi u ơn v b u c s 05 04 i bi u 3. Huy n Nghĩa Hưng ơn v b u c s 06 03 i bi u ơn v b u c s 07 04 i bi u 4. Huy n Giao Thu ơn v b u c s 08 03 i bi u ơn v b u c s 09 04 i bi u 5. Huy n Xuân Trư ng ơn v b u c s 10 03 i bi u ơn v b u c s 11 03 i bi u 6. Huy n Nam Tr c ơn v b u c s 12 04 i bi u ơn v b u c s 13 03 i bi u 7. Huy n Tr c Ninh ơn v b u c s 14 04 i bi u ơn v b u c s 15 03 i bi u 8. Huy n ý Yên ơn v b u c s 16 03 i bi u ơn v b u c s 17 03 i bi u ơn v b u c s 18 03 i bi u 9. Huy n V B n ơn v b u c s 19 05 i bi u 10. Huy n M L c ơn v b u c s 20 03 i bi u
Đồng bộ tài khoản