Nghị định số 75-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
3
download

Nghị định số 75-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 75-CP về việc thành lập thị trấn Phú Mỹ thuộc huyện Phú Tân, tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 75-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 75-CP Hà N i, ngày 16 tháng 6 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNHPH S 75-CP NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 1997 V VI C THÀNH L P THN TR N PHÚ M THU C HUY N PHÚ TÂN, T NH AN GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh An Giang và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cánb Chính ph , NGHN NNH: i u 1.- Nay thành l p th tr n Phú M thu c huy n Phú Tân, t nh An Giang trên cơ s toàn b di n tích và dân s c a xã Phú M . Th tr n Phú M có 701 ha di n tích t nhiên và 27.043 nhânkhNu. a gi i hành chính th tr n Phú M : ông giáp t nh ng Tháp; Tây giáp xã Phú Hưng; Nam giáp xã Tân Hoà; B c giáp xã Phú Th . i u 2.- Ngh nh này có hi u l c sau15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3.- Ch t ch U ban nhân dân t nhAn Giang và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản