Nghị định số 76-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Nghị định số 76-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 76-CP về việc thành lập Thị trấn Tư Kỳ thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 76-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 76-CP Hà N i, ngày 16 tháng 6 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 76-CP NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 1997 V VI C THÀNH L P THN TR N T KỲ THU C HUY N T KỲ, T NH H I DƯƠNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph , ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh H i Dương và B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cá n b Chính ph , NGHN NNH: i u 1.- Nay thành l p th tr n T Kỳ,th tr n huy n l c a huy n T Kỳ trên cơ s toàn b di n tích và dân s c a thôn An Nhân, thu c xã ông Kỳ và thôn La T nh, thu c xã Tây Kỳ. - Th tr n T Kỳ có 476 ha di n tích t nhiên và 6.722 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n T Kỳ: ông giáp xã Tây Kỳ, xã Văn T và xã T Xuyên; Tây giáp xã ông Kỳ và xã Quang Ph c; Nam giáp xã Minh c; B c giápxã ông Kỳ và xã Tây Kỳ. i u 2.- Ngh nh này có hi u l c sau15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3.- Ch t ch U ban nhân dân t nh H i Dương và B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản