Nghị định số 78/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
103
lượt xem
17
download

Nghị định số 78/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 78/2007/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 78/2007/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc S : 78/2007/N -CP Hà N i, ngày 11 tháng 05 năm 2007 NGHN NNH V U TƯ THEO HÌNH TH C H P NG XÂY D NG - KINH DOANH - CHUY N GIAO, H P NG XÂY D NG - CHUY N GIAO - KINH DOANH, H P NG XÂY D NG - CHUY N GIAO CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph s 32/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t u tư s 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Xây d ng s 11/2002/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Doanh nghi p s 60/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh lĩnh v c, i u ki n, trình t , th t c và ưu ãi i v i các D án u tư phát tri n công trình k t c u h t ng th c hi n theo hình th c H p ng Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao, H p ng Xây d ng - Chuy n giao - Kinh doanh, H p ng Xây d ng - Chuy n giao. 2. Th tư ng Chính ph quy t nh th c hi n các hình th c H p ng tương t khác. i u 2. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng sau ây ư c hi u như sau: 1. H p ng Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (sau ây g i t t là H p ng BOT) là H p ng ư c ký gi a Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và Nhà u tư xây d ng, kinh doanh công trình k t c u h t ng trong m t th i h n nh t nh; h t th i h n, Nhà u tư chuy n giao không b i hoàn công trình ó cho Nhà nư c Vi t Nam. 2. H p ng Xây d ng - Chuy n giao - Kinh doanh (sau ây g i t t là H p ng BTO) là H p ng ư c ký gi a Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và Nhà u tư xây d ng công trình k t c u h t ng; sau khi xây d ng xong, Nhà u tư chuy n giao không b i hoàn công trình ó cho Nhà nư c Vi t Nam; Chính ph dành cho Nhà u tư quy n kinh doanh công trình ó trong m t th i h n nh t nh thu h i v n u tư và l i nhu n. 3. H p ng Xây d ng - Chuy n giao (sau ây g i t t là H p ng BT) là H p ng ư c ký gi a Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và Nhà u tư xây d ng công trình k t c u h t ng; sau khi xây d ng xong, Nhà u tư chuy n giao công trình ó cho Nhà nư c Vi t Nam; Chính ph t o i u ki n cho Nhà u tư th c hi n D án khác thu h i v n u tư và l i nhu n ho c thanh toán cho Nhà u tư theo th a thu n trong H p ng BT.
 2. 4. "H p ng D án" là H p ng BOT, H p ng BTO ho c H p ng BT. 5 "Cơ quan Nhà nư c có th m quy n ký k t H p ng D án" (sau ây g i chung là Cơ quan Nhà nư c có th m quy n) là các B , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) ho c các cơ quan tr c thu c c a các cơ quan này ư c y quy n ký k t H p ng D án. 6. "Nhà u tư" là t ch c, cá nhân u tư v n th c hi n D án, bao g m: a) Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t thành l p theo Lu t Doanh nghi p năm 2005; b) H kinh doanh, cá nhân; c) H p tác xã, liên hi p h p tác xã thành l p theo Lu t H p tác xã; d) Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ã thành l p và ho t ng t i Vi t Nam; ) Doanh nghi p Nhà nư c ư c thành l p trư c khi Lu t Doanh nghi p năm 2005 có hi u l c thi hành; e) T ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam. 7. "D án" là t p h p các xu t có liên quan n vi c b v n u tư xây d ng, v n hành công trình k t c u h t ng m i ho c c i t o, m r ng, hi n i hóa, v n hành, qu n lý các công trình hi n có theo hình th c H p ng BOT, H p ng BTO và H p ng BT quy nh t i Ngh nh này. 8. "Công trình k t c u h t ng" là các công trình ư c khuy n khích th c hi n theo quy nh t i i u 3 Ngh nh này. 9. "D án khác" là D án do Nhà u tư th c hi n thu h i v n u tư và l i nhu n, ư c ti n hành ng th i ho c sau khi hoàn thành công trình k t c u h t ng theo quy nh t i kho n 3 i u này. D án khác ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v u tư và ư c hư ng ưu ãi theo quy nh c a Ngh nh này ho c theo th a thu n trong H p ng D án. 10. "Doanh nghi p BOT", "Doanh nghi p BTO", "Doanh nghi p BT" (sau ây g i chung là Doanh nghi p D án) là doanh nghi p do Nhà u tư thành l p theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam t ch c qu n lý kinh doanh D án. Doanh nghi p BOT, Doanh nghi p BTO có th tr c ti p qu n lý, kinh doanh công trình D án ho c thuê t ch c qu n lý, v i i u ki n Doanh nghi p ch u toàn b trách nhi m c a t ch c qu n lý. i u 3. Lĩnh v c th c hi n D án 1. Chính ph khuy n khích th c hi n các D án xây d ng, v n hành công trình k t c u h t ng m i ho c c i t o, m r ng, hi n i hóa, v n hành, qu n lý các công trình sau ây: a) ư ng b , c u, h m và các công trình, ti n ích có liên quan; b) ư ng s t, ư ng xe i n; c) C ng hàng không, c ng bi n, c ng sông, b n phà; d) Nhà máy cung c p nư c, h th ng thoát nư c, x lý nư c th i, ch t th i; ) Nhà máy i n, ư ng dây t i i n;
 3. e) Các công trình k t c u h t ng khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 2. Chính ph b o h quy n s h u và các quy n l i h p pháp khác c a Nhà u tư th c hi n D án theo quy nh t i Ngh nh này và pháp lu t có liên quan. 3. Nhà u tư, Doanh nghi p D án ư c quy n thu h i v n u tư và l i nhu n theo th a thu n trong H p ng D án. i u 4. Ngu n v n th c hi n D án 1. Nhà u tư ho c Doanh nghi p D án, theo th a thu n trong H p ng D án, ph i t thu x p các ngu n v n th c hi n D án, Chính ph khuy n khích các Nhà u tư có năng l c tài chính, k thu t và qu n lý cùng huy ng v n th c hi n D án. 2. V n ch s h u c a Nhà u tư th c hi n D án ư c huy ng theo ti n th a thu n trong H p ng D án và ph i t t l t i thi u sau: a) i v i D án có t ng v n u tư dư i 75 t ng, v n ch s h u c a Nhà u tư không ư c th p hơn 30% t ng v n u tư c a D án. b) i v i D án có t ng v n u tư t 75 t ng n dư i 1.500 t ng, v n ch s h u c a Nhà u tư không ư c th p hơn 20% t ng v n u tư c a D án; c) i v i D án có t ng v n u tư t 1.500 t ng tr lên, v n ch s h u c a Nhà u tư không ư c th p hơn 10% t ng v n u tư c a D án; 3. Nhà u tư ho c Doanh nghi p D án, theo th a thu n trong H p ng D án, có nghĩa v huy ng v n u tư th c hi n D án theo úng ti n ã cam k t t i H p ng D án và ch u m i trách nhi m liên quan n vi c thay i t ng v n u tư, tr trư ng h p b t kh kháng và các trư ng h p khác theo quy nh t i H p ng D án. i u 5. S d ng v n Nhà nư c tham gia góp v n ho c h tr th c hi n D án. 1. Tùy t ng trư ng h p c th , ngu n v n Nhà nư c có th ư c s d ng tham gia ho c h tr th c hi n D án theo các hình th c sau: a) Doanh nghi p Nhà nư c tham gia góp v n th c hi n D án v i t l không quá 49% v n ch s h u c a Nhà u tư theo quy nh t i kho n 2 i u 4 Ngh nh này. b) Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xây d ng công trình ph tr ho c t ch c n bù, gi i phóng m t b ng nh m h tr th c hi n D án. Ph n v n h tr này không ư c tính vào các ngu n v n th c hi n D án theo quy nh t i i u 4 Ngh nh này. 2. Vi c s d ng v n Nhà nư c h tr D án theo quy nh t i i m b kho n 1 i u này ư c th c hi n theo m t D án riêng, c l p v i D án BOT, D án BTO, D án BT và ph i phù h p v i quy nh v qu n lý u tư s d ng v n Nhà nư c. 3. Vi c s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c ph c v cho các ho t ng thu c trách nhi m c a Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ho c các nghĩa v khác quy nh t i H p ng D án th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. i u 6. Nhóm công tác liên ngành 1. Tùy thu c vào nhu c u àm phán, th c hi n D án, Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thành l p Nhóm công tác liên ngành v D án BOT, D án BTO, D án BT (sau ây g i là Nhóm công tác liên ngành), g m: a) i di n lãnh o Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n làm Trư ng nhóm;
 4. b) i di n các cơ quan Trung ương và a phương nơi D án d ki n th c hi n ho c có liên quan n D án. c) M t s chuyên gia pháp lu t, k thu t, tài chính c l p khác theo quy t nh c a Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 2. Nhóm công tác liên ngành có nhi m v : a) Xem xét tiêu chí l a ch n Nhà u tư àm phán H p ng D án theo quy nh t i các i u 10, 11 và 12 Ngh nh này; b) H tr Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n àm phán H p ng D án và th c hi n nhi m v quy nh t i Ngh nh này; c) Tham gia gi i quy t các v n phát sinh trong quá trình th c hi n D án; d) Th c hi n các nhi m v khác theo yêu c u c a Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 3. Th i gian ho t ng c a Nhóm công tác liên ngành do Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh tùy thu c vào yêu c u th c hi n D án. 4. Kinh phí ho t ng c a Nhóm công tác liên ngành, k c kinh phí th c hi n các nghĩa v c a Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo th a thu n trong H p ng D án ư c b trí t ngân sách Nhà nư c trên cơ s d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t. Chương 2: XÂY D NG VÀ CÔNG B DANH M C D ÁN i u 7. Xây d ng Danh m c D án 1. Căn c vào quy ho ch, nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ và quy nh t i i u 3 c a Ngh nh này, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i chung là B qu n lý ngành) và y ban nhân dân c p t nh xây d ng và phê duy t Danh m c D án g i v n u tư theo H p ng BOT, H p ng BTO và H p ng BT c a ngành và a phương mình. Danh m c D án g m nh ng n i dung ch y u sau: a) Tên D án; b) M c tiêu c a D án; c) a i m d ki n th c hi n D án; d) Tóm t t các thông s k thu t ch y u và t ng v n u tư d ki n th c hi n D án; ) Tên, a ch , s i n tho i, s fax c a Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 2. Danh m c D án nêu t i kho n 1 i u này ư c g i n B K ho ch và u tư, các B , ngành có liên quan và y ban nhân dân c p t nh nơi d ki n th c hi n D án l y ý ki n. 3. Văn b n l y ý ki n c a các cơ quan nêu t i kho n 2 i u này ph i nêu rõ s c n thi t, m c tiêu, a i m, công su t thi t k , v n u tư d ki n, các yêu c u t i thi u v k thu t và tài chính c a D án, ki n ngh Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và hình th c l a ch n Nhà u tư àm phán H p ng D án.
 5. 4. B K ho ch và u tư, các B ngành có liên quan và y ban nhân dân c p t nh nơi d ki n th c hi n D án cho ý ki n v Danh m c D án và các v n nêu t i kho n 3 i u này trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c Danh m c. i u 8. Công b Danh m c D án 1. Sau khi th ng nh t v i các cơ quan có liên quan nêu t i kho n 4 i u 7, B ngành và y ban nhân dân c p t nh công b Danh m c D án trên trang thông tin i n t c a B , ngành, a phương ng th i ăng báo hàng ngày c a Trung ương và a phương trong 3 s liên ti p. 2. Danh m c D án ư c công b nh kỳ m i năm m t l n và ph i có nh ng n i dung ch y u quy nh t i kho n 1 i u 7 Ngh nh này. 3. Nhà u tư liên h tr c ti p v i Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ã ư c ch nh t i Danh m c D án bi t thêm chi ti t v D án. i u 9. L p, thông qua xu t D án 1. Trên cơ s Danh m c D án ã công b t i i u 8, Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ch nh Nhà th u tư v n trong nư c ho c nư c ngoài l p xu t D án và h sơ m i th u l a ch n Nhà u tư àm phán H p ng D án. 2. xu t D án g m các n i dung ch y u sau ây: a) S c n thi t ph i u tư xây d ng công trình, các i u ki n thu n l i và khó khăn; b) D ki n công su t, a i m, di n tích xây d ng, các h ng m c công trình, nhu c u s d ng t; c) Phân tích, l a ch n sơ b v công ngh , k thu t, các i u ki n cung c p v t tư thi t b , nguyên li u, năng lư ng, d ch v , h t ng k thu t, phương án gi i phóng m t b ng, tái nh cư (n u có), nh hư ng c a D án i v i môi trư ng sinh thái, phòng ch ng cháy n , an ninh; d) Xác nh sơ b t ng v n u tư, th i h n th c hi n D án, phương án huy ng v n theo ti n và hi u qu kinh t - xã h i c a D án. 3. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét, quy t nh thông qua xu t D án. 4. Kinh phí l p xu t D án và h sơ m i th u ư c b trí t ngân sách Nhà nư c. Hàng năm, các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh ch ng d trù kinh phí th c hi n các công vi c nêu t i i u này. Chương 3: L A CH N NHÀ U TƯ ÀM PHÁN H P NG D ÁN i u 10. u th u l a ch n Nhà u tư àm phán H p ng D án 1. Tr các trư ng h p quy nh t i i u 11 và i u 12 c a Ngh nh này, Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ph i t ch c u th u r ng rãi trong nư c ho c qu c t l a ch n Nhà u tư àm phán H p ng D án. 2. H sơ m i th u g m các n i dung sau: a) Ch d n i v i nhà th u; b) Các yêu c u t i thi u v k thu t, thương m i, tài chính c a D án, tiêu chuNn ánh giá, i u ki n ưu ãi, thu và các i u ki n khác; c) xu t D án;
 6. d) D th o H p ng D án g m các n i dung quy nh t i i u 15; ) Các tài li u có liên quan khác theo quy t nh c a Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 3. Tùy thu c vào quy mô, tính ch t c a D án, Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh phương th c u th u l a ch n Nhà u tư àm phán H p ng D án. 4. B K ho ch và u tư quy nh chi ti t H sơ m i th u, phương th c, trình t , th t c th c hi n u th u l a ch n Nhà u tư àm phán H p ng D án. i u 11. Ch nh Nhà u tư àm phán tr c ti p H p ng D án Vi c ch nh Nhà u tư àm phán tr c ti p H p ng D án ch ư c th c hi n khi áp ng m t trong các i u ki n sau: 1. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ã ti n hành sơ tuy n Nhà u tư àm phán H p ng D án, nhưng ch có m t Nhà u tư áp ng ư c yêu c u sơ tuy n. 2. D án c n ư c th c hi n áp ng nhu c u c p bách v s d ng công trình k t c u h t ng ho c m b o tính liên t c trong vi c s d ng s n phNm, d ch v mà không th ti n hành u th u l a ch n Nhà u tư àm phán H p ng D án. 3. Các trư ng h p khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . i u 12. D án do Nhà u tư xu t 1. Nhà u tư có th ch ng xu t D án ngoài Danh m c D án ư c công b theo quy nh t i i u 8 c a Ngh nh này và ph i l p xu t D án. 2. H sơ xu t D án n p cho Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n g m các n i dung sau: a) xu t D án g m các n i dung quy nh t i kho n 2 i u 9 c a Ngh nh này; b) Văn b n xác minh a v pháp lý và năng l c tài chính, k thu t c a Nhà u tư; c) Các tài li u khác c n thi t cho vi c gi i trình xu t D án. 3. Trư ng h p xu t D án phù h p v i quy ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n t ch c l y ý ki n các cơ quan có liên quan và quy t nh thông qua xu t D án theo trình t quy nh t i các kho n 2, 3, 4 i u 7 c a Ngh nh này. Trư ng h p xu t D án không thu c quy ho ch ã ư c phê duy t, Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n trình B qu n lý ngành xem xét, b sung quy ho ch theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph ch p thu n b sung quy ho ch. 4. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét, quy t nh thông qua xu t D án theo quy nh t i kho n 2 i u này và thông báo b ng văn b n cho Nhà u tư quy t nh ch p thu n ho c không ch p thu n xu t D án trong vòng 45 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l . Trư ng h p xu t D án ư c ch p thu n, Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n t ch c àm phán H p ng D án v i Nhà u tư theo quy nh t i Chương IV Ngh nh này. 5. Trư ng h p có hai Nhà u tư tr lên cùng xu t th c hi n m t D án, Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n t ch c u th u l a ch n Nhà u tư àm phán H p ng D án theo quy nh t i i u 10 Ngh nh này. Chương 4: ÀM PHÁN, KÝ K T H P NG D ÁN
 7. i u 13. L p, phê duy t D án u tư xây d ng công trình 1. Sau khi có quy t nh l a ch n Nhà u tư àm phán H p ng D án theo quy nh t i i u 10, i u 11 ho c i u 12 c a Ngh nh này, Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ch o Nhà u tư l p D án u tư xây d ng công trình làm cơ s àm phán. 2. D án u tư xây d ng công trình ư c l p, phê duy t theo quy nh c a pháp lu t v xây d ng. Trư ng h p D án àm phán thành công, chi phí l p D án u tư xây d ng công trình ư c h ch toán vào v n u tư c a D án. i u 14. àm phán, ký k t H p ng D án và các H p ng có liên quan 1. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ch trì àm phán H p ng D án và th a thu n b o lãnh Chính ph (n u có) v i Nhà u tư ã ư c ch n. i v i nh ng D án có yêu c u b o lãnh c a Chính ph , Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n trình Th tư ng Chính ph xem xét, ch p thu n các yêu c u b o lãnh trư c khi àm phán H p ng D án. 2. Các H p ng v thuê t, xây d ng, l p t máy móc, thi t b , d ch v tư v n, giám nh, mua nguyên li u, bán s n phNm, d ch v , cung c p d ch v k thu t, vay v n, c m c , th ch p tài s n và các H p ng khác có th àm phán ng th i v i vi c àm phán H p ng D án. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ôn c àm phán các H p ng có liên quan m b o phù h p v i H p ng D án. 3. H p ng D án và các H p ng có liên quan ư c thNm tra ng th i v i vi c thNm tra, c p Ch ng nh n u tư theo quy nh t i i u 17 c a Ngh nh này. i u 15. N i dung H p ng D án 1. H p ng D án ph i có nh ng n i dung ch y u sau: - Tên, a ch , i di n có thNm quy n c a các Bên tham gia ký k t H p ng D án; - M c tiêu, ph m vi ho t ng c a D án và D án khác; phương th c, ti n thanh toán v n u tư xây d ng công trình ( i v i D án BT); - Ngu n v n, kh năng tài chính, t ng v n u tư, ti n th c hi n D án; - Công su t, công ngh và trang thi t b , yêu c u thi t k và tiêu chuNn k thu t công trình; tiêu chuNn ch t lư ng. - Các quy nh v giám sát, ki m tra ch t lư ng công trình; - Các quy nh v b o v tài nguyên, môi trư ng; - i u ki n v s d ng t, công trình k t c u h t ng, công trình ph tr c n thi t cho xây d ng, v n hành; - Ti n xây d ng công trình, th i h n ho t ng c a Doanh nghi p D án và th i i m chuy n giao công trình; - Quy n, nghĩa v c a các bên và các cam k t b o lãnh, phân chia r i ro gi a các Bên ký k t H p ng D án, bi n pháp x lý r i ro phát sinh do l i c a m t trong các bên; - Nh ng quy nh v giá, phí và các kho n thu (bao g m phương pháp xác nh giá, phí và các kho n thu; các i u ki n i u ch nh m c giá, phí và các kho n thu). - Nghĩa v duy trì ho t ng bình thư ng c a công trình; - Các quy nh v tư v n, giám nh thi t k , thi t b , thi công, nghi m thu, v n hành, b o dư ng công trình;
 8. - i u ki n k thu t, tình tr ng ho t ng, ch t lư ng công trình khi chuy n giao, các nguyên t c xác nh giá tr công trình và trình t chuy n giao công trình; - Các i u ki n i u ch nh H p ng D án; - Các trư ng h p ch m d t H p ng D án trư c th i h n và i u ki n chuy n như ng H p ng D án. - Phương th c gi i quy t tranh ch p gi a các bên ký k t H p ng D án; - X lý vi ph m các nghĩa v trong H p ng D án; - Các trư ng h p b t kh kháng và nguyên t c x lý; - Các quy nh v vi c h tr , cam k t c a cơ quan Chính ph . - Trách nhi m c a Nhà u tư và doanh nghi p D án trong vi c chuy n giao công ngh , hu n luy n k năng qu n lý, k thu t v n hành công trình sau khi chuy n giao. - Hi u l c H p ng D án. 2. Quy n và nghĩa v c a Doanh nghi p D án, m i quan h gi a Doanh nghi p D án và Nhà u tư do các bên th a thu n trong H p ng D án. xác nh n các v n này, các bên có th th a thu n trong H p ng D án vi c th c hi n m t trong các phương th c sau v i i u ki n tuân th toàn b các quy nh c a H p ng D án. a) Doanh nghi p D án, sau khi ư c thành l p theo quy nh t i i u 20 Ngh nh này, ký H p ng D án cùng v i Nhà u tư h p thành m t bên c a H p ng ó; b) Doanh nghi p D án ti p nh n các quy n và nghĩa v c a Nhà u tư liên quan n vi c th c hi n D án. Vi c ti p nh n ph i ư c h p th c hóa b ng văn b n ký k t gi a các Doanh nghi p D án, Nhà u tư và Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. Văn b n này là m t b ph n không tách r i c a H p ng D án. 3. Các bên có th th a thu n trong H p ng D án nh ng n i dung khác, bao g m c vi c bên cho vay ư c quy n ti p nh n m t ph n ho c toàn b các quy n và nghĩa v c a Doanh nghi p D án (sau ây g i là quy n ti p nh n D án) trong trư ng h p Doanh nghi p D án ho c Nhà u tư không th c hi n ư c các nghĩa v theo H p ng D án ho c H p ng vay, v i i u ki n bên cho vay ph i th c hi n y các nghĩa v tương ng c a Doanh nghi p D án ho c Nhà u tư quy nh t i H p ng D án. i u ki n, th t c và n i dung th c hi n quy n ti p nh n D án c a bên cho vay ph i ư c quy nh t i H p ng vay, văn b n b o m vay ho c th a thu n khác ký k t gi a Doanh nghi p D án ho c Nhà u tư v i bên cho vay và ph i ư c Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ch p thu n. i u 16. Áp d ng pháp lu t nư c ngoài i u ch nh quan h H p ng D án i v i D án có v n u tư nư c ngoài, các Bên ký k t H p ng D án, các bên ký k t các H p ng ư c Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n b o lãnh nghĩa v th c hi n H p ng nêu t i i u 38 c a Ngh nh này và các bên ký k t các H p ng khác có liên quan n D án ư c th a thu n trong H p ng D án vi c áp d ng pháp lu t nư c ngoài n u th a thu n này không trái v i nguyên t c cơ b n c a pháp lu t Vi t Nam. i u 17. Th m tra, c p Ch ng nh n u tư
 9. 1. B K ho ch và u tư làm u m i t ch c thNm tra, c p Ch ng nh n u tư cho các D án. 2. Th t c thNm tra, c p Ch ng nh n u tư ư c th c hi n như sau: a) Nhà u tư n p 10 b h sơ cho B K ho ch và u tư, trong ó có ít nh t 01 b g c, t ch c thNm tra, c p Ch ng nh n u tư. H sơ D án g m: -H p ng D án; - D án u tư xây d ng công trình và D án khác ( i v i D án BT); -H p ng liên doanh và i u l Doanh nghi p D án (n u có); - Các H p ng có liên quan n vi c th c hi n D án ã ư c ký t t ho c th a thu n sơ b v vi c mua nguyên li u, bán s n phNm (n u có). b) Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l theo quy nh t i i m a, kho n 1 i u này, B K ho ch và u tư l y ý ki n c a các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh có liên quan; c) Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l , các cơ quan nêu t i i m b, kho n 1 i u này cho ý ki n b ng văn b n v D án; d) Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ý ki n b ng văn b n c a các cơ quan có liên quan, B K ho ch và u tư c p Ch ng nh n u tư cho D án. i u 18. N i dung Ch ng nh n u tư Ch ng nh n u tư g m nh ng n i dung ch y u sau: - Tên, a ch c a Nhà u tư và Doanh nghi p D án; - S , ngày c p Ch ng nh n ăng ký kinh doanh ( i v i nhà u tư ã thành l p t ch c kinh t ); - M c tiêu, a i m th c hi n D án; - T ng v n u tư c a D án; - Các ưu ãi u tư và b o lãnh c a Chính ph (n u có) phù h p v i H p ng D án. i u 19: B o m nghĩa v th c hi n H p ng D án 1. Nhà u tư ph i th c hi n bi n pháp b o m nghĩa v theo H p ng D án dư i hình th c b o lãnh c a ngân hàng ho c bi n pháp b o m nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t dân s . S ti n b o m nghĩa v th c hi n H p ng D án ph i t t l t i thi u sau: a. i v i D án có t ng v n u tư t 1.500 t ng tr lên: T i thi u b ng 1% t ng v n u tư c a D án; b. i v i D án có t ng v n u tư t 75 t ng n dư i 1.500 t ng: t i thi u b ng 2% t ng v n u tư c a D án; c. i v i D án có t ng v n u tư dư i 75 t ng: t i thi u b ng 3% t ng v n u tư c a D án. 2. B o m nghĩa v th c hi n H p ng D án có hi u l c k t ngày H p ng D án ư c ký chính th c n ngày công trình xây d ng ư c hoàn thành. Chương 5: TH C HI N D ÁN
 10. i u 20: ăng ký kinh doanh, thành l p và t ch c qu n lý c a doanh nghi p D án 1. i v i D án s d ng ngu n v n u tư trong nư c, sau khi th c hi n các th t c quy nh t i i u 17 ngh nh này, nhà u tư ăng ký kinh doanh thành l p doanh nghi p D án ho c b sung ch ng nh n ăng ký kinh doanh ( i v i nhà u tư ã thành l p t ch c kinh t ). H sơ, trình t , th t c ăng ký kinh doanh ho c b sung ăng ký kinh doanh theo quy nh c a Lu t doanh nghi p. 2. Ch ng nh n u tư c p cho nhà u tư nư c ngoài theo quy nh t i i u 17 c a Ngh nh này ng th i là ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p D án. 3. T ch c b máy qu n lý, quy n h n và trách nhi m c a doanh nghi p D án do nhà u tư quy t nh phù h p v i quy nh c a Lu t Doanh nghi p, Lu t u tư và pháp lu t có liên quan. i u 21: i u ki n tri n khai D án Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và nhà u tư tho thu n trong H p ng D án các i u ki n tri n khai th c hi n D án. i u 22: Ký k t H p ng tri n khai D án Doanh nghi p D án ư c t quy t nh vi c l a ch n nhà th u tư v n, mua s m hàng hoá, xây l p và ký k t các H p ng khác th c hi n D án. K t qu l a ch n nhà th u ph i thông báo cho cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. i u 23: Chu n b m t b ng xây d ng 1. Doanh nghi p D án ch trì, ph i h p v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và y ban nhân dân c p t nh nơi th c hi n D án thành l p h i ng gi i phóng m t b ng xây d ng theo phương án nêu trong D án u tư xây d ng công trình ã ư c phê duy t. Trư ng h p c bi t do Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. U ban nhân dân c p t nh nơi th c hi n D án ch u trách nhi m hoàn thành các th t c giao t ho c cho thuê t th c hi n D án theo quy nh c a pháp lu t và các i u ki n v s d ng t ã cam k t trong H p ng D án. 3. Chi phí n bù, gi i phóng m t b ng do doanh nghi p D án thanh toán và ư c tính vào t ng v n u tư c a D án, tr trư ng h p ngu n v n ngân sách Nhà nư c ư c s d ng h tr n bù, gi i phóng m t b ng theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 5 c a Ngh nh này và n u H p ng D án không có quy nh khác. i u 24: L p thi t k k thu t và tri n khai xây d ng công trình Doanh nghi p D án l p thi t k k thu t công trình theo quy nh c a pháp lu t v xây d ng và g i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giám sát, ki m tra. Trư ng h p thi t k k thu t không phù h p v i thi t k cơ s ã ư c phê duy t, doanh nghi p D án ph i trình cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét, quy t nh. i u 25: Giám sát thi công xây d ng và nghi m thu công trình 1. Doanh nghi p D án có th t giám sát ho c thuê t ch c tư v n c l p giám sát thi công xây d ng, nghi m thu các h ng m c và toàn b công trình theo thi t k ã ư c duy t. 2. T ch c tư v n ư c thuê ch u trách nhi m trư c doanh nghi p D án và trư c pháp lu t v ch t lư ng công trình D án. i u 26: Qu n lý và kinh doanh công trình
 11. Doanh nghi p BOT, doanh nghi p BTO ho c t ch c qu n lý theo quy nh t i kho n 10 i u 2 c a Ngh nh này th c hi n vi c qu n lý và kinh doanh toàn b công trình theo các i u ki n tho thu n trong H p ng D án. i u 27: Giá, phí d ch v 1. Giá, phí s n phNm, d ch v do doanh nghi p D án cung c p ư c xác nh theo nguyên t c bù chi phí, có tính n tương quan giá c th trư ng, b o m l i ích c a doanh nghi p D án và ngư i s d ng và ph i ư c quy nh trong H p ng D án. 2. i u ki n tăng giá, phí và các kho n thu ph i ư c tho thu n và quy nh trong H p ng D án. Khi i u ch nh giá, phí và các kho n thu, doanh nghi p D án ph i thông báo trư c 30 ngày cho cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. Vi c i u ch nh giá, phí s n phNm, d ch v do Nhà nư c qu n lý ho c các kho n thu ngoài ph m vi quy nh t i H p ng D án ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ch p thu n. i u 28: H tr thu phí d ch v Doanh nghi p D án ư c t o m i i u ki n thu n l i thu úng, thu giá và phí d ch v cũng như các kho n thu h p pháp khác t khai thác công trình D án. Trong trư ng h p c n thi t, doanh nghi p D án có th yêu c u cơ quan Nhà nư c có thNm quy n h tr thu phí ho c các kho n thu khác t vi c kinh doanh công trình D án. i u 29: Nghĩa v cung ng d ch v và v n hành công trình Doanh nghi p D án có nghĩa v : 1. i x bình ng v i t t c các i tư ng s d ng h p pháp các s n phNm, d ch v doanh nghi p D án cung c p. Nghiêm c m vi c s d ng quy n kinh doanh công trình D án i x phân bi t ho c khư c t ph c v i v i các i tư ng s d ng. 2. Th c hi n b o dư ng nh kỳ, s a ch a công trình theo H p ng D án, b o m công trình v n hành úng thi t k . 3. Cung ng s n phNm, d ch v v i s lư ng và ch t lư ng theo tho thu n t i H p ng D án trong th i gian kinh doanh cho n khi công trình ư c chuy n giao; 4. m b o duy trì ch s d ng công trình theo các i u ki n quy nh trong H p ng D án. Chương 6: CHUY N GIAO CÔNG TRÌNH VÀ CH M D T H P NG D ÁN i u 30: Chuy n giao công trình D án 1. i v i D án BOT, khi h t th i h n kinh doanh công trình D án theo quy nh t i H p ng BOT, nhà u tư chuy n giao không b i hoàn công trình D án và các tài li u liên quan n quá trình khai thác, v n hành công trình cho Nhà nư c. Tài s n ư c chuy n giao không bao g m các kho n n phát sinh c a doanh nghi p D án. M i nghĩa v tài chính c a nhà u tư và doanh nghi p D án i v i Nhà nư c có liên quan n D án ph i hoàn thành trư c th i i m chuy n giao công trình. 2. i v i D án BTO ho c D án BT, sau khi xây d ng xong, nhà u tư chuy n giao công trình cho Nhà nư c theo các i u ki n quy nh t i H p ng BTO ho c H p ng BT và quy nh t i i u 32 và i u 33 c a Ngh nh này. Ngoài các i u ki n quy nh t i kho n này, vi c chuy n giao công trình D án BT ph i tuân th các quy nh t i kho n 5 và kho n 6 i u 31 c a Ngh nh này.
 12. i u 31: Th t c bàn giao công trình D án BOT 1. M t năm trư c khi vi c chuy n giao ư c th c hi n, nhà u tư ph i ăng báo hàng ngày c a Trung ương và a phương v vi c chuy n giao công trình cho Nhà nư c, trình t , th t c và th i h n thanh lý H p ng, thanh toán các kho n n . 2. M t năm trư c th i h n chuy n giao nêu trong H p ng D án, cơ quan Nhà nư c có thNm quy n t ch c giám nh ch t lư ng công trình xác nh các hư h i (n u có) và yêu c u doanh nghi p D án th c hi n vi c s a ch a, b o trình công trình. 3. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ch nh n chuy n giao khi công trình và các thi t b , tài s n liên quan n vi c v n hành công trình ã ư c b o dư ng, s a ch a như ã tho thu n trong H p ng D án. 4. Nhà u tư và cơ quan Nhà nư c có thNm quy n l p h sơ bàn giao công trình làm căn c pháp lý cho vi c chuy n giao công trình. 5. Nhà u tư và doanh nghi p D án ph i b o m tài s n ư c chuy n giao không b dùng làm tài s n b o lãnh th c hi n nghĩa v tài chính ho c b c m c , th ch p m b o cho các nghĩa v khác c a doanh nghi p D án phát sinh trư c th i i m chuy n giao. 6. Doanh nghi p D án có trách nhi m th c hi n chuy n giao công ngh và ào t o, hư ng d n các nghi p v c n thi t cho ơn v ư c Nhà nư c giao ti p t c v n hành công trình. 7. Doanh nghi p D án có trách nhi m th c hi n nghĩa v b o hành, b o dư ng nh kỳ m b o i u ki n k thu t v n hành công trình bình thư ng phù h p v i các yêu c u c a H p ng D án. i u 32: i u ki n bàn giao công trình Khi bàn giao công trình, cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và nhà u tư ph i xem xét vi c áp ng các i u ki n chuy n giao quy nh t i H p ng D án, bao g m các v n sau: 1. Tình tr ng c a công trình khi chuy n giao; 2. Danh m c các tài s n chuy n giao, k c nh ng tài li u liên quan n kh o sát, thi t k , xây d ng, l p t, v n hành, b o dư ng, qu n lý công trình: 3. Văn b n giám nh giá tr , ch t lư ng công trình ư c chuy n giao; 4. Trách nhi m c a các bên i v i vi c ti p t c v n hành công trình ư c chuy n giao; 5. Th i gian, i u ki n b o dư ng, b o hành công trình sau khi ư c chuy n giao; 6. Các i u ki n v b o v môi trư ng; 7. Các H p ng và i u ki n c n thi t khác duy trì, v n hành công trình sau khi ư c chuy n giao. i u 33: Ti p nh n và s d ng công trình sau khi bàn giao 1. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ti p nh n chuy n giao công trình theo các i u ki n quy nh t i H p ng D án và chuNn b b máy ti p nh n sau khi chuy n giao, công trình có th ho t ng bình thư ng. 2. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n có th giao công trình cho m t doanh nghi p có năng l c qu n lý và k thu t ti p t c qu n lý, kinh doanh.
 13. i u 34. Hi u l c H p ng D án 1. H p ng D án ch m d t hi u l c khi h t th i h n ã tho thu n t i H p ng. 2. D án b ch m d t ho t ng và nhà u tư ch u m i trách nhi m theo H p ng D án n u công trình không ư c kh i công xây d ng trong th i h n tho thu n tr trư ng h p H p ng D án có tho thu n khác. Chương 7: ƯU ÃI VÀ B O M U TƯ I V I NHÀ U TƯ VÀ DOANH NGHI P D ÁN i u 35: Ưu ãi v thu 1. Doanh nghi p BOT và doanh nghi p BTO ư c hư ng ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p như quy nh i v i D án thu c danh m c lĩnh v c c bi t ưu ãi u tư. Ưu ãi v thu su t thu thu nh p doanh nghi p i v i các doanh nghi p này ư c áp d ng trong toàn b th i gian th c hi n D án. 2. Doanh nghi p D án và nhà th u ph ư c mi n thu nh p khNu th c hi n D án theo quy nh c a pháp lu t v thu xu t khNu, thu nh p khNu. 3. Các i tư ng s h u công nghi p ang trong th i h n b o h , bí quy t k thu t, quy trình công ngh , d ch v k thu t th c hi n D án ư c mi n các lo i thu có liên quan n chuy n giao công ngh và thu nh p t ti n b n quy n. 4. Ngoài các ưu ãi v thu nêu t i các kho n 1, 2 và 3 i u này, nhà u tư và doanh nghi p D án ph i n p các lo i thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ưu ãi v thu i v i D án khác do nhà u tư th c hi n thu h i v n vào công trình BT ư c áp d ng theo quy nh t i i u này ho c theo tho thu n trong H p ng D án phù h p v i quy nh c a pháp lu t v u tư và pháp lu t có liên quan, có tính n th i gian thu h i v n c a công trình BT và kh năng thu l i nhu n c a D án khác. i u 36: Thu i v i các nhà th u tham gia th c hi n D án 1. Các nhà th u nư c ngoài (n u có) tham gia th c hi n D án n p các lo i thu và hư ng ưu ãi v mi n, gi m thu theo quy nh c a pháp lu t v thu áp d ng i v i nhà th u nư c ngoài. 2. Các nhà th u Vi t Nam th c hi n các nghĩa v thu theo quy nh c a pháp lu t v thu áp d ng i v i doanh nghi p Vi t Nam. i u 37: Ưu ãi v s d ng t Doanh nghi p D án ư c mi n ti n s d ng t i v i di n tích t ư c Nhà nư c giao ho c ư c mi n ti n thuê t trong toàn b th i gian th c hi n D án. i u 38: B o lãnh nghĩa v c a nhà u tư, doanh nghi p D án và các doanh nghi p khác Trong trư ng h p c n thi t, tuỳ theo tính ch t D án, Chính ph ch nh cơ quan có thNm quy n thay m t Chính ph b o lãnh v n vay, cung c p nguyên li u, tiêu th s n phNm và các nghĩa v H p ng khác cho nhà u tư, doanh nghi p D án ho c các doanh nghi p khác tham gia th c hi n D án ư c xác nh trong H p ng D án và b o lãnh nghĩa v c a các doanh nghi p Nhà nư c c quy n bán nguyên li u, mua s n phNm, d ch v c a doanh nghi p D án.
 14. i u 39: Quy n th ch p tài s n 1. Trong quá trình th c hi n D án, doanh nghi p D án ư c c m c , th ch p các tài s n và quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 2. Vi c c m c , th ch p tài s n c a doanh nghi p D án ph i ư c s ch p thu n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và không làm nh hư ng n m c tiêu, ti n và ho t ng c a D án quy nh trong H p ng D án, phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u 40: Quy n mua ngo i t 1. Trong quá trình xây d ng và kinh doanh công trình, nhà u tư ho c doanh nghi p D án ư c mua ngo i t t i t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i áp ng các giao d ch vãng lai, giao d ch v n và các giao d ch khác theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i, g m: a. Chi tr ti n thuê thi t b , máy móc t nư c ngoài; b. Nh p khNu máy móc thi t b và các s n phNm, d ch v khác th c hi n D án; c. Thanh toán các kho n n (g m c n g c và lãi) vay nư c ngoài; d. Thanh toán các kho n n (g m c n g c và lãi) vay ngân hàng b ng ngo i t nh p khNu máy móc thi t b và các s n phNm, d ch v khác th c hi n D án; . Chuy n v n, l i nhu n, các kho n thanh lý u tư, các kho n thanh toán cho vi c cung c p k thu t, d ch v , s h u trí tu và các kho n thu nh p h p pháp khác ra nư c ngoài (áp d ng i v i nhà u tư nư c ngoài). 2. Chính ph b o m cân i ho c h tr cân i ngo i t cho D án năng lư ng, xây d ng công trình giao thông và x lý ch t th i. i u 41: B o m cung c p các d ch v công c ng 1. Doanh nghi p D án ư c s d ng t ai, ư ng giao thông và các công trình ph tr khác th c hi n D án theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p có khan hi m v d ch v công ích ho c có h n ch v i tư ng ư c s d ng công trình công công, doanh nghi p D án ư c ưu tiên cung c p các d ch v ho c ư c ưu tiên c p quy n s d ng các công trình công c ng th c hi n D án. 3. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ch u trách nhi m h tr doanh nghi p d án làm các th t c và h sơ c n thi t ư c phép ưu tiên s d ng d ch v và các công trình công c ng. i u 42: Gi i quy t tranh ch p 1. i v i D án s d ng v n u tư trong nư c, tranh ch p gi a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và Nhà u tư ho c doanh nghi p D án; tranh ch p gi a doanh nghi p D án v i các t ch c kinh t tham gia th c hi n D án ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n b o lãnh nghĩa v th c hi n H p ng nêu t i i u 38 c a Ngh nh này trư c h t ph i ư c gi i quy t thông qua thương lư ng, hoà gi i. Trư ng h p không gi i quy t ư c b ng thương lư ng, hoà gi i các bên có th ưa v tranh ch p ra gi i quy t t i t ch c tr ng tài ho c Toà án Vi t Nam theo pháp lu t Vi t Nam. 2. i v i D án có v n u tư nư c ngoài, m i tranh ch p trư c h t ư c gi i quy t thông qua thương lư ng, hoà gi i. Trư ng h p không gi i quy t ư c b ng thương lư ng, hoà gi i, các bên có th gi i quy t tranh ch p theo quy nh sau:
 15. a. Tranh ch p gi a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v i Nhà u tư nư c ngoài ho c doanh nghi p D án ư c gi i quy t thông qua tr ng tài ho c Toà án Vi t Nam, tr trư ng h p có tho thu n khác trong H p ng D án; b. Tranh ch p gi a doanh nghi p D án v i t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c v i các t ch c kinh t Vi t Nam ho c tranh ch p gi a các nhà u tư nư c ngoài v i nhau ư c gi i quy t theo quy nh t i kho n 3 i u 12 Lu t u tư. i u 43: B o m v v n và tài s n 1. V n u tư và tài s n h p pháp c a nhà u tư không b qu c h u hoá ho c b t ch thu b ng bi n pháp hành chính. 2. Trong trư ng h p c n thi t ph i trưng mua, trưng d ng tài s n c a nhà u tư theo quy nh t i i u 6 c a Lu t u tư, Nhà nư c b o m thanh toán ho c b i thư ng tài s n và v n c a nhà u tư theo giá th trư ng ho c b ng hình th c khác theo tho thu n. Chương 8: I U KHO N THI HÀNH i u 44: Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th các ngh nh sau: 1. Ngh nh s 77/CP ngày 18/6/1997 c a Chính ph ban hành quy ch u tư theo hình th c H p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (BOT) áp d ng cho u tư trong nư c; 2. Ngh nh s 62/1998/N -CP ngày 15/8/1998 c a Chính ph ban hành quy ch u tư theo H p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (BOT), xây d ng - chuy n giao - kinh doanh (BTO), xây d ng - chuy n giao (BT) áp d ng cho u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 3. Ngh nh s 02/1999/N -CP ngày 27/01/1999 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a quy ch u tư theo H p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (BOT), xây d ng - chuy n giao - kinh doanh (BTO), xây d ng - chuy n giao (BT) áp d ng cho u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 45: Quy nh chuy n ti p 1. Doanh nghi p D án s d ng v n u tư trong nư c ã thành l p trư c khi Ngh nh này có hi u l c không ph i làm th t c ăng ký kinh doanh l i. 2. Doanh nghi p D án có v n u tư nư c ngoài ã thành l p trư c khi Ngh nh này có hi u l c có th ăng ký l i ho c không ăng ký l i theo quy nh t i kho n 2 i u 170 Lu t Doanh nghi p và các quy nh có liên quan. Vi c ăng ký l i không ư c làm nh hư ng n các cam k t trong H p ng D án. 3. D án ư c c p gi y phép u tư trư c khi Ngh nh này có hi u l c không ph i làm th t c c p l i ch ng nh n u tư, tr trư ng h p nhà u tư yêu c u. 4. Nhà u tư ký H p ng D án trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành và chưa ư c c p gi y phép u tư ho c gi y ch ng nh n u tư không ph i i u ch nh l i H p ng D án nhưng ph i th c hi n th t c c p ch ng nh n u tư theo quy nh c a Ngh nh này. i u 46: T ch c th c hi n
 16. 1. B k ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan hư ng d n th c hi n Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình có trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản