Nghị định số 8-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Nghị định số 8-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 8-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Yên Minh, Bắc Quang - tỉnh Hà Giang do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 8-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 8-CP Hà N i, ngày 29 tháng 1 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 08-CP NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 1997 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ THU C CÁC HUY N YÊN MINH, B C QUANG - T NH HÀ GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Giang và B trư ng - Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1.- Nay i u ch nh a gi i và thành l p xã thu c các huy n Yên Minh, B c Quang và V Xuyên, t nh Hà Giang như sau: 1. Thành l p xã Du Ti n thu c huy n Yên Minh trên cơ s 5.815,3 ha di n tích t nhiên và 2.223 nhân khNu c a xã Du Già. - a gi i hành chính xã Du Ti n: ông giáp t nh Cao B ng và xã Ng c Long; Tây giáp xã Du Già; Nam giáp t nh Cao B ng; B c giáp xã Lũng H và xã Ng c Long. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Du Già còn l i 6.783,7 ha di n tích t nhiên và 3.562 nhân khNu. 2. Thành l p xã M u Long thu c huy n Yên Minh trên cơ s 6.209,3 ha di n tích t nhiên và 1.897 nhân khNu c a xã M u Du ; 862,50 ha di n tích t nhiên và 1.331 nhân khNu c a xã Ng c Long. Xã M u Long có di n tích t nhiên 7.071,8 ha và 3.228 nhân khNu. - a gi i hành chính xã M u Long: ông giáp huy n Mèo V c; Tây giáp xã M u Du ; Nam giáp xã Lũng H và xã Ng c Long; B c giáp huy n ng Văn và huy n Mèo V c. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã M u Du còn l i 4.703,46 ha di n tích t nhiên và 3.736 nhân khNu.
  2. - Xã Ng c Long còn l i 8.165,07 ha di n tích t nhiên và 5.100 nhân khNu. 3. Thành l p xã Thư ng Bình thu c huy n B c Quang trên cơ s 4.374,3 ha di n tích t nhiên và 1.701 nhân khNu c a xã B ng Hành. a gi i hành chính xã Thư ng Bình: ông giáp xã H u S n; Tây giáp xã Kim ng c; Nam giáp xã B ng Hành và xã Liên Hi p; B c giáp xã ng Tâm. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã B ng Hành còn l i 3.355,7 ha di n tích t nhiên và 3.778 nhân khNu. 4. Thành l p xã Tân Thành thu c huy n B c Quang trên cơ s 1.684 ha di n tích t nhiên và 1.478 nhân khNu c a xã Tân L p thu c huy n B c Quang; 1.800,5 ha di n tích t nhiên và 369 nhân khNu c a xã Qu ng Ng n, huy n V Xuyên. Xã Tân Thành có 3.484,5 ha di n tích t nhiên và 1.847 nhân khNu. a gi i hành chính xã Tân Thành: ông giáp huy n V Xuyên và xã ng Tâm; Tây giáp xã Tân L p; Nam giáp xã ng Tâm và xã Tân Quang; B c giáp huy n V Xuyên. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã Tân L p còn l i 12.376 ha di n tích t nhiên và 1.725 nhân khNu. - Xã Qu ng Ng n còn l i 8.629,5 ha di n tích t nhiên và 1.380 nhân khNu. i u 2.- Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3.- Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Giang và B trư ng - Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản