Nghị định số 81/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
75
lượt xem
7
download

Nghị định số 81/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 81/2008/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 81/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 81/2008/N -CP Hà N i, ngày 29 tháng 07 năm 2008 NGHN NNH S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 79/2002/N -CP NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2002 C A CHÍNH PH V T CH C VÀ HO T NG C A CÔNG TY TÀI CHÍNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn c Lu t Các T ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng s 20/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Lu t Doanh nghi p s 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 12 năm 2005; Xét ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, NGHN NNH i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 79/2002/N -CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Công ty Tài chính, như sau: 1. i u 2 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 2. nh nghĩa Công ty Tài chính 1. Công ty Tài chính là lo i hình t ch c tín d ng phi ngân hàng, v i ch c năng là s d ng v n t có, v n huy ng và các ngu n v n khác cho vay, u tư, cung ng các d ch v tư v n v tài chính, ti n t và th c hi n m t s d ch v khác theo quy nh c a pháp lu t, nhưng không ư c làm d ch v thanh toán, không ư c nh n ti n g i dư i 01 năm. 2. Công ty Tài chính bao g m lo i hình Công ty Tài chính t ng h p ư c th c hi n t t c các ch c năng, nghi p v theo quy nh và Công ty Tài chính chuyên ngành ho t ng ch y u trên m t s lĩnh v c như: tín d ng tiêu dùng ho c phát hành th tín d ng và các ho t ng khác theo quy nh c a pháp lu t, Ngh nh này và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam”. 2. i u 3 ư c s a i, b sung như sau:
  2. “ i u 3. Hình th c thành l p 1. Công ty Tài chính ư c thành l p và ho t ng t i Vi t Nam dư i các hình th c sau: a) Công ty Tài chính trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên. b) Công ty Tài chính trách nhi m h u h n m t thành viên. c) Công ty Tài chính c ph n. 2. Vi c chuy n i s h u, thay i hình th c (lo i hình) Công ty Tài chính ư c th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam”. 3. B sung các kho n: 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 vào i u 6 như sau: “ i u 6. Gi i thích t ng 3. T ch c tín d ng nư c ngoài bao g m ngân hàng, Công ty Tài chính, t p oàn tài chính ư c thành l p theo pháp lu t nư c ngoài. 4. Công ty Tài chính liên doanh là Công ty Tài chính ư c thành l p t i Vi t Nam, b ng v n góp c a Bên Vi t Nam (g m m t ho c nhi u t ch c tín d ng, doanh nghi p Vi t Nam) và Bên nư c ngoài (g m m t ho c nhi u t ch c tín d ng nư c ngoài) trên cơ s h p ng liên doanh, trong ó ph n v n góp c a bên nư c ngoài không vư t quá 49% v n i u l c a Công ty Tài chính, ph n v n góp c a doanh nghi p Vi t Nam không ư c vư t quá 30% v n góp c a Bên Vi t Nam. Công ty Tài chính liên doanh ư c thành l p dư i hình th c công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên. 5. Công ty Tài chính 100% v n nư c ngoài là Công ty Tài chính ư c thành l p t i Vi t Nam v i 100% v n i u l thu c s h u c a m t ho c nhi u t ch c tín d ng nư c ngoài. Công ty Tài chính 100% v n nư c ngoài ư c thành l p dư i hình th c công ty trách nhi m h u h n. 6. Tín d ng tiêu dùng là hình th c cung c p tín d ng cho cá nhân thông qua nghi p v : cho vay mua tr góp, phát hành th tín d ng và cho vay b ng ti n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 7. Nư c nguyên x i v i t ch c tín d ng nư c ngoài là nư c nơi t ch c tín d ng nư c ngoài ư c thành l p. 8. Công ty tr c thu c: m t công ty ư c coi là công ty tr c thu c c a Công ty Tài chính n u thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) Có trên 50% v n i u l thu c s h u c a Công ty Tài chính. b) Vi c b nhi m a s ho c t t c thành viên H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) c a công ty thu c quy n quy t nh c a Công ty Tài chính.
  3. c) Vi c s a i, b sung i u l c a công ty thu c thNm quy n quy t nh c a Công ty Tài chính.” 4. Kho n 2 i u 8 ư c s a i như sau: “ i u 8. i u ki n c p gi y phép 2. Ngoài các i u ki n nêu t i kho n 1 i u này, t ch c tín d ng nư c ngoài trong Công ty Tài chính liên doanh ho c Công ty Tài chính 100% v n nư c ngoài áp ng ư c các i u ki n sau: a) ư c t ch c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t nư c nguyên x cho phép thành l p và ho t ng t i Vi t Nam. b) Có t ng tài s n có trên 10 t ô la M vào cu i năm trư c th i i m n p ơn, tr trư ng h p Hi p nh u tư song phương gi a Vi t Nam và nư c nguyên x có quy nh khác.” 5. Thay th các i u 14, 15, và 16 b ng các i u 14, 15 và 16 m i như sau: “ i u 14. M chi nhánh, văn phòng i di n và thành l p công ty tr c thu c 1. Vi c m và ch m d t ho t ng chi nhánh, văn phòng i di n trong nư c, ngoài nư c c a Công ty Tài chính ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch p thu n b ng văn b n. i u ki n h sơ, th t c m và ch m d t ho t ng chi nhánh, văn phòng i di n c a Công ty Tài chính ư c áp d ng theo i u 33 Lu t Các t ch c tín d ng và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 2. Công ty Tài chính ư c thành l p công ty tr c thu c ho t ng trên m t s lĩnh v c tài chính, ngân hàng, b o hi m, ch ng khoán Vi c thành l p công ty tr c thu c c a Công ty Tài chính ư c th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 15. 1. H i ng qu n tr a) H i ng qu n tr có ch c năng qu n tr Công ty Tài chính, có toàn quy n nhân danh Công ty Tài chính quy t nh, th c hi n các quy n và nghĩa v c a Công ty Tài chính, tr nh ng v n thu c thNm quy n c a i h i ng c ông ( i v i Công ty Tài chính c ph n) ho c ch s h u ( i v i Công ty Tài chính trách nhi m h u h n m t thành viên) ho c thành viên góp v n ( i v i công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên). b) H i ng qu n tr có s thành viên t i thi u là ba ngư i, g m nh ng ngư i có uy tín, o c ngh nghi p và hi u bi t v ho t ng tài chính, ngân hàng. Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr không ư c y quy n cho nh ng ngư i không ph i là thành viên H i ng qu n tr th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình. c) Nhi m kỳ c a H i ng qu n tr và thành viên H i ng qu n tr t 03 năm n 05 năm, do i u l Công ty Tài chính quy nh c th Trư ng h p có thành viên H i
  4. ng qu n tr ư c b u b sung ho c thay th thành viên H i ng qu n tr b mi n nhi m, bãi nhi m gi a nhi m kỳ, thì nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr ó là th i h n còn l i c a nhi m kỳ H i ng qu n tr . Thành viên H i ng qu n tr có th ư c b u l i v i s nhi m kỳ không h n ch và có th b mi n nhi m, bãi nhi m b t kỳ lúc nào theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n b u ho c b nhi m ho c ch nh. d) H i ng qu n tr s d ng con d u c a Công ty Tài chính th c hi n nhi m v c a mình. 2. Ban ki m soát a) Ban ki m soát có nhi m v ki m tra ho t ng tài chính; giám sát vi c ch p hành ch h ch toán, s an toàn trong ho t ng c a Công ty Tài chính, th c hi n ki m toán n i b ho t ng t ng th i kỳ, t ng lĩnh v c nh m ánh giá chính xác ho t ng kinh doanh và th c tr ng tài chính c a Công ty Tài chính. b) Ban ki m soát có t i thi u là ba ngư i, trong ó có m t ngư i là Trư ng ban và ít nh t ph i có m t n a s thành viên là chuyên trách. Thành viên Ban ki m soát ph i áp ng ư c các yêu c u v trình chuyên môn và o c ngh nghi p do Ngân hàng nhà nư c quy nh. c) Ban ki m soát có b ph n giúp vi c và ư c s d ng h th ng ki m tra và ki m soát n i b c a Công ty Tài chính th c hi n các nhi m v c a mình. d) Nhi m kỳ c a Ban ki m soát và thành viên Ban ki m soát t 03 năm n 05 năm, do i u l Công ty Tài chính quy nh c th . Trư ng h p có thành viên ư c b u b sung ho c thay th thành viên b mi n nhi m, bãi nhi m trong th i h n nhi m kỳ, thì nhi m kỳ c a thành viên ó là th i h n còn l i c a nhi m kỳ Ban ki m soát. Thành viên Ban ki m soát có th ư c b u l i v i s nhi m kỳ không h n ch . 3. T ng giám c (Giám c) a) H i ng qu n tr b nhi m m t trong s các thành viên c a mình làm T ng giám c (Giám c) ho c thuê T ng giám c (Giám c). T ng giám c (Giám c) c a Công ty Tài chính ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr v vi c i u hành ho t ng hàng ngày theo nhi m v , quy n h n phù h p v i quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t. T ng Giám c (Giám c) là i di n theo pháp lu t c a Công ty Tài chính, tr trư ng h p i u l Công ty Tài chính quy nh khác. b) Nhi m kỳ c a T ng giám c (Giám c) không quá 05 năm, do i u l Công ty Tài chính quy nh c th . T ng giám c (Giám c) có th ư c b nhi m l i v i s nhi m kỳ không h n ch . c) T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó giám c) c a Công ty Tài chính ph i có các tiêu chuNn theo quy nh t i kho n 2 i u 39 Lu t Các t ch c tín d ng.
  5. d) T ng giám c (Giám c) c a Công ty Tài chính không ư c phép là T ng giám c (Giám c) ho c Ch t ch H i ng qu n tr c a t ch c tín d ng khác, tr trư ng h p t ch c ó là công ty tr c thu c c a Công ty Tài chính. ) H i ng qu n tr quy nh c th cơ c u, ch c năng, nhi m v c a b máy giúp vi c cho T ng giám c (Giám c) i u 16. Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n c th v ch c năng, nhi m v , quy n h n, th th c b u, b nhi m, mi n nhi m, chuNn y các thành viên h i ng qu n tr , Ban ki m soát và T ng giám c (Giám c) Công ty Tài chính.” 6. Thay th Kho n 2 và b sung kho n 5 i u 17 như sau: “ i u 17. Các hình th c huy ng v n 2. Phát hành trái phi u, ch ng ch ti n g i và gi y t có giá khác có kỳ h n t m t năm tr lên huy ng v n c a t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 5. i v i Công ty Tài chính chuyên ngành ho t ng trong các lĩnh v c tín d ng tiêu dùng, lĩnh v c th không th c hi n nghi p v huy ng v n nêu t i kho n 1 i u này.” 7. B sung kho n 4 i u 18 như sau: “ i u 18. Cho vay 4. i v i Công ty Tài chính chuyên ngành: a) Công ty Tài chính ho t ng trong lĩnh v c tín d ng tiêu dùng, ư c: - C p tín d ng tiêu dùng dư i hình th c cho vay mua tr góp, phát hành th tín d ng và cho vay b ng ti n; - Cung ng các d ch v tư v n tài chính, ngân hàng, ti n t và u tư v tiêu dùng cho khách hàng; - Các hình th c khác theo quy nh c a Ngân hàng nhà nư c. b) Công ty Tài chính ho t ng trong lĩnh v c th th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 64/2001/N -CP ngày 20 tháng 9 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng thanh toán qua các t ch c cung ng d ch v thanh toán và hư ng d n c a Ngân hàng nhà nư c, trong ó doanh thu phát hành th tín d ng không dư i 70% doanh thu c a công ty” 8. Thay th kho n 1 i u 25 như sau: “ i u 25. Các nghi p v ph i ư c các cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép
  6. Ho t ng ngo i h i: Công ty Tài chính ư c th c hi n cung ng m t s d ch v ngo i h i theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam.” i u 2. i u kho n thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các B , ngành liên quan có trách nhi m hư ng d n th c hi n Ngh nh này. 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Cp; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản