Nghị định số 83/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
87
lượt xem
5
download

Nghị định số 83/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 83/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Tân Thành và thị xã Bà Rịa, điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 83/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 83/2005/N -CP Hà N i, ngày 27 tháng 6 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 83/2005/N -CP NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2005 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N TÂN THÀNH VÀ THN XÃ BÀ RNA; I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH, THÀNH L P PHƯ NG, XÃ THU C THN XÃ BÀ RNA, T NH BÀ RNA - VŨNG TÀU CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và U ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu, NGHN NNH i u 1. i u ch nh a gi i hành chính huy n Tân Thành và th xã Bà R a; i u ch nh a gi i hành chính, thành l p phư ng, xã thu c th xã Bà R a, t nh Bà R a - Vũng Tàu. 1. i u ch nh a gi i hành chính gi a huy n Tân Thành và th xã Bà R a: i u ch nh 28,53 ha di n tích t nhiên và 122 nhân khNu c a xã Châu Pha, huy n Tân Thành v phư ng Phư c Hưng, th xã Bà R a qu n lý. 2. i u ch nh a gi i hành chính và thành l p phư ng, xã thu c th xã Bà R a: a) i u ch nh 308,50 ha di n tích t nhiên và 308 nhân khNu c a xã Hoà Long v phư ng Phư c Hưng qu n lý. b) i u ch nh 59,77 ha di n tích t nhiên và 4.007 nhân khNu c a phư ng Phư c Hưng v phư ng Phư c Hi p qu n lý. c) i u ch nh 1,66 ha di n tích t nhiên và 237 nhân khNu c a phư ng Phư c Nguyên v phư ng Phư c Hi p qu n lý. d) i u ch nh 71,40 ha di n tích t nhiên và 1.171 nhân khNu c a phư ng Long Toàn v phư ng Phư c Nguyên qu n lý. ) i u ch nh 5,14 ha di n tích t nhiên và 224 nhân khNu c a phư ng Phư c Nguyên v phư ng Long Toàn qu n lý.
  2. e) i u ch nh 13,07 ha di n tích t nhiên và 357 nhân khNu c a phư ng Phư c Trung v phư ng Long Toàn qu n lý. g) i u ch nh 0,94 ha di n tích t nhiên và 102 nhân khNu c a phư ng Phư c Trung v phư ng Phư c Hi p qu n lý. h) i u ch nh 0,54 ha di n tích t nhiên và 92 nhân khNu c a phư ng Phư c Hi p v phư ng Phư c Trung qu n lý. 3. Thành l p xã Tân Hưng trên cơ s 744,20 ha di n tích t nhiên và 4.923 nhân khNu c a phư ng Phư c Hưng. Xã Tân Hưng có 744,20 ha di n tích t nhiên và 4.923 nhân khNu. a gi i hành chính xã Tân Hưng: ông giáp phư ng Phư c Hưng, xã Hoà Long; Tây giáp phư ng Long Hương và huy n Tân Thành; Nam giáp các phư ng Long Hương, Phư c Hưng; B c giáp các huy n Tân Thành, Châu c. 4. Thành l p phư ng Long Tâm trên cơ s 358,47 ha di n tích t nhiên và 4.125 nhân khNu c a phư ng Long Toàn. Phư ng Long Tâm có 358,47 ha di n tích t nhiên và 4.125 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Long Tâm: ông giáp xã Long Phư c; Tây giáp các phư ng Phư c Hưng, Phư c Nguyên; Nam giáp các phư ng Phư c Nguyên, Long Toàn và huy n Long i n; B c giáp xã Hoà Long. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính huy n Tân Thành và th xã Bà R a và i u ch nh a gi i hành chính, thành l p phư ng, xã thu c th xã Bà R a: Th xã Bà R a có 9.090,41 ha di n tích t nhiên và 85.268 nhân khNu, có 11 ơn v hành chính tr c thu c là các phư ng Phư c Hưng, Long Toàn, Phư c Trung, Phư c Nguyên, Phư c Hi p, Kim Dinh, Long Hương, Long Tâm và các xã Long Phư c, Hoà Long, Tân Hưng. Phư ng Phư c Hưng có 292,93 ha di n tích t nhiên và 5.015 nhân khNu. Phư ng Long Toàn có 271,74 ha di n tích t nhiên và 7.948 nhân khNu. Phư ng Phư c Trung có 607,86 ha di n tích t nhiên và 6.322 nhân khNu. Phư ng Phư c Nguyên có 251,71 ha di n tích t nhiên và 11.658 nhân khNu. Phư ng Phư c Hi p có 96,34 ha di n tích t nhiên và 10.056 nhân khNu. Xã Hoà Long có 1.510,85 ha di n tích t nhiên và 10.949 nhân khNu. Huy n Tân Thành còn l i 33.760,83 ha di n tích t nhiên và 105.773 nhân khNu, có 10 ơn v hành chính tr c thu c là các xã Tân H i, Tân Hoà, Tân Phư c, Phư c Hoà, M Xuân, Tóc Tiên, H c D ch, Sông Xoài, Châu Pha và th tr n Phú M .
  3. Xã Châu Pha còn l i 3.253,21 ha di n tích t nhiên và 10.916 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. U ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản