Nghị định số 83/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
70
lượt xem
5
download

Nghị định số 83/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 83/2007/NĐ-CP về việc quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 83/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 83/2007/N -CP Hà N i, ngày 25 tháng 5 năm 2007 NGHN NNH V QU N LÝ, KHAI THÁC C NG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này quy nh chi ti t vi c qu n lý, s d ng t c ng hàng không, sân bay; i u ki n, trình t , th t c m , óng c ng hàng không, sân bay; qu n lý ho t ng t i c ng hàng không, sân bay; qu n lý khu v c lân c n c ng hàng không, sân bay; danh m c d ch v hàng không t i c ng hàng không, sân bay; s d ng sân bay dùng chung dân d ng và quân s . 2. Ngh nh này áp d ng i v i m i t ch c, cá nhân liên quan n c ng hàng không, sân bay. i u 2. Nguyên t c qu n lý, khai thác c ng hàng không, sân bay 1. B o m s phát tri n ng b h th ng c ng hàng không, sân bay; phù h p v i chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n giao thông v n t i, quy ho ch, k ho ch phát tri n c ng hàng không, sân bay, chi n lư c, quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i vùng, a phương, xu th phát tri n hàng không dân d ng qu c t ; áp ng nhu c u phát tri n v n t i hàng không. 2. B o m an ninh hàng không, an toàn hàng không; b o m dây chuy n ho t ng c ng hàng không, sân bay th ng nh t, ng b , liên t c, hi u qu ; b o m văn minh, l ch s , t o i u ki n thu n l i cho ho t ng hàng không dân d ng t i c ng hàng không, sân bay; b o m tính c nh tranh c a c ng hàng không, sân bay c a Vi t Nam; b o v tr t t và l i ích công c ng, l i ích c a khách hàng; b o v môi trư ng. 3. B o m nhi m v qu c phòng, an ninh qu c gia; b o m ph i h p ch t ch , ng b gi a các ơn v hàng không dân d ng và quân s liên quan i v i sân bay dùng chung dân d ng và quân s , gi a các ơn v qu n lý nhà nư c t i c ng hàng không, sân bay. Chương 2: QU N LÝ, S D NG T C NG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
  2. i u 3. Phân lo i t ph c v cho ho t ng hàng không dân d ng t i c ng hàng không, sân bay 1. t xây d ng k t c u h t ng c ng hàng không, sân bay bao g m t xây d ng ư ng c t h cánh, ư ng lăn, sân tàu bay, ài ki m soát không lưu và các công trình, khu ph tr khác c a sân bay. 2. t xây d ng cơ s , công trình cung c p d ch v hàng không, bao g m t xây d ng nhà ga hành khách, nhà ga hàng hoá, kho hàng hoá; cơ s cung c p d ch v b o m ho t ng bay; cơ s cung c p d ch v k thu t m t t; khu su t ăn hàng không; khu d ch v b o dư ng tàu bay; cơ s an ninh hàng không; khu xăng d u hàng không. 3. t xây d ng tr s các cơ quan qu n lý nhà nư c ho t ng thư ng xuyên t i c ng hàng không, sân bay. 4. t xây d ng khách s n, nhà hàng và các công trình cung c p d ch v khác. i u 4. Hình th c giao t, cho thuê t t i c ng hàng không, sân bay 1. t giao không thu ti n s d ng bao g m: a) t xây d ng k t c u h t ng c ng hàng không, sân bay; b) t xây d ng tr s các cơ quan qu n lý nhà nư c ho t ng thư ng xuyên t i c ng hàng không, sân bay. 2. t cho thuê thu ti n bao g m các lo i t t i c ng hàng không, sân bay không thu c quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Ti n thuê t ư c th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t v ti n thuê t. i u 5. Th i h n giao t, cho thuê t 1. t xây d ng quy nh t i các kho n 1, 2, 3 i u 3 Ngh nh này ư c giao ho c cho thuê không th i h n. 2. t xây d ng các công trình quy nh t i kho n 4 i u 3 Ngh nh này ư c cho thuê có th i h n trên cơ s xem xét d án u tư ho c ơn xin thuê t nhưng không quá 50 năm. Vi c gia h n ư c th c hi n trên cơ s xem xét nhu c u s d ng t và vi c ch p hành pháp lu t trong quá trình s d ng t. i u 6. Th t c giao l i t, cho thuê t 1. C ng v hàng không có trách nhi m t ch c l p quy ho ch, k ho ch s d ng t chi ti t c ng hàng không, sân bay trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; n i dung quy ho ch s d ng t chi ti t ph i xác nh rõ di n tích t công c ng không có m c ích kinh doanh và di n tích có m c ích kinh doanh. 2. T ch c, cá nhân có nhu c u s d ng t t i c ng hàng không, sân bay g i h sơ ngh giao l i t, cho thuê t cho C ng v hàng không. 3. H sơ ngh giao t, cho thuê t bao g m: a) ơn ngh giao l i t, cho thuê t, bao g m các thông tin: tên, a ch c a t ch c, cá nhân ngh giao l i t, cho thuê t; m c ích s d ng, di n tích t; th i gian d ki n s d ng t; b) B n sao các gi y t sau: quy t nh thành l p i v i các cơ quan th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c; Gi y phép kinh doanh c ng hàng không ho c Gi y phép cung c p d ch v hàng không ho c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i các t ch c, cá nhân kinh doanh t i c ng hàng không, sân bay;
  3. c) Phương án và k ho ch s d ng t; d) D án u tư theo quy nh c a pháp lu t v u tư. 4. Trong th i h n 90 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , C ng v hàng không có trách nhi m thNm nh h sơ, báo cáo C c Hàng không Vi t Nam, ban hành quy t nh giao t, ký h p ng cho thuê t v i t ch c, cá nhân thuê t và ti n hành bàn giao t. 5. Vi c quy t nh giao l i t, cho thuê t ph i ư c C c Hàng không Vi t Nam ch p thu n b ng văn b n. i v i khu v c liên quan n vi c s d ng chung cho ho t ng dân d ng và quân s , vi c giao l i t và cho thuê t ph i có s ng ý c a B Qu c phòng. 6. Th t c gia h n cho thuê t t i kho n 4 i u 3 Ngh nh này ư c th c hi n theo quy nh v th t c cho thuê t. i u 7. Trình t , th t c v vi c ch p thu n bán, cho thuê, th ch p, b o lãnh ho c góp v n b ng tài s n g n li n v i t thuê 1. T ch c, cá nhân thuê t có nhu c u th ch p, b o lãnh tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i t thuê t i t ch c tín d ng ư c phép ho t ng t i Vi t Nam g i h sơ ngh n C c Hàng không Vi t Nam. H sơ ngh bao g m các tài li u sau ây: a) ơn ngh bao g m các thông tin: tên, a ch c a t ch c, cá nhân ngh ; tên c ng hàng không, sân bay; v trí c a tài s n g n li n v i t thuê; b) B n sao H p ng thuê t; c) H p ng th ch p ho c h p ng b o lãnh; d) Trích l c b n a chính. 2. T ch c, cá nhân thuê t có nhu c u bán, cho thuê, góp v n b ng tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i t thuê ph i ư c s ng ý c a C c Hàng không Vi t Nam. H sơ ngh bao g m: a) Tài li u nêu t i các i m a, b, c, d kho n 1 i u này; b) Gi y phép cung c p d ch v hàng không phù h p c a t ch c, cá nhân nh n bán, nh n cho thuê tài s n, nh n góp v n. 3. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ, C c Hàng không Vi t Nam thNm nh h sơ, tài s n, xem xét ch p thu n vi c th ch p, b o lãnh, bán, cho thuê tài s n, góp v n ho c thông báo b ng văn b n lý do t ch i c p. H p ng th ch p, b o lãnh, bán, cho thuê, góp v n ch có hi u l c sau khi có s ch p thu n b ng văn b n c a C c Hàng không Vi t Nam. i u 8. Thu h i t 1. t ư c giao l i, cho thuê b thu h i trong các trư ng h p sau ây: a) Thay i quy ho ch c ng hàng không, sân bay theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; b) H t h n cho thuê t mà không ư c gia h n; c) Ch m d t h p ng cung c p d ch v t i c ng hàng không, sân bay; d) S d ng t không úng m c ích;
  4. ) B thu h i gi y phép cung c p d ch v ; e) Theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; g) t ư c nhà nư c giao, cho thuê th c hi n d án u tư mà không ư c s d ng trong th i h n mư i hai tháng li n ho c ti n s d ng t ch m hơn hai mươi b n tháng so v i ti n ghi trong d án u tư, k t khi nh n bàn giao t trên th c a mà không ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh giao t, cho thuê t ó cho phép; h) Ngư i s d ng t có hành vi vi ph m pháp lu t quy nh t i Lu t t ai. 2. C ng v hàng không có trách nhi m thông báo cho t ch c, cá nhân b thu h i t t i thi u 180 ngày trư c ngày thu h i t v lý do thu h i, th i gian và k ho ch di chuy n, phương án b i thư ng và gi i phóng m t b ng. Chương 3: M , ÓNG C NG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY i u 9. Trình t , th t c m c ng hàng không, sân bay 1. Ngư i ư c c p Gi y ch ng nh n khai thác c ng hàng không, sân bay mu n m c ng hàng không, sân bay ph i g i h sơ ngh cho C c Hàng không Vi t Nam. 2. H sơ ngh m c ng hàng không, sân bay bao g m: a) ơn ngh m c ng hàng không, sân bay, bao g m các thông tin: tên c ng hàng không, sân bay; v trí, quy mô, lo i hình c ng hàng không, sân bay; c p sân bay; b) B n sao Gi y ch ng nh n khai thác c ng hàng không, sân bay. 3. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n h sơ, C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m thNm nh và báo cáo k t qu thNm nh cho B trư ng B Giao thông v n t i. 4. Trong th i gian không quá 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c báo cáo k t qu thNm nh, B trư ng B Giao thông v n t i có trách nhi m trình Th tư ng Chính ph quy t nh m c ng hàng không, sân bay. i u 10. Trình t , th t c m l i c ng hàng không, sân bay 1. Ngư i ư c c p Gi y ch ng nh n khai thác c ng hàng không, sân bay mu n m l i c ng hàng không, sân bay g i h sơ ngh cho C c Hàng không Vi t Nam, tr trư ng h p c ng hàng không, sân bay ư c m l i trong thNm quy n c a Giám c C ng v hàng không quy nh t i kho n 4 i u 49 c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam. 2. H sơ ngh m l i c ng hàng không, sân bay bao g m: a) ơn ngh m l i c ng hàng không, sân bay, bao g m các thông tin: tên c ng hàng không, sân bay; v trí, quy mô, lo i hình c ng hàng không, sân bay; c p sân bay; b) B n sao Gi y ch ng nh n khai thác c ng hàng không, sân bay; c) Tài li u ch ng minh lý do óng c ng hàng không, sân bay ã ư c kh c ph c ho c lo i b ; d) Biên b n nghi m thu hoàn thành ưa công trình vào s d ng trong trư ng h p c i t o, m r ng, s a ch a c ng hàng không, sân bay.
  5. 3. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n h sơ, C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m thNm nh và báo cáo k t qu thNm nh cho B trư ng B Giao thông v n t i. 4. Trong th i gian không quá 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c báo cáo k t qu thNm nh, B trư ng B Giao thông v n t i có trách nhi m: a) Trình Th tư ng Chính ph quy t nh m l i c ng hàng không, sân bay b óng theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; b) Quy t nh m l i c ng hàng không, sân bay trong trư ng h p c ng hàng không, sân bay b óng theo quy t nh c a mình. i u 11. Công b m , óng, m l i c ng hàng không, sân bay 1. C c Hàng không Vi t Nam công b trên h th ng thông tin hàng không và thông báo cho cơ quan liên quan trong các trư ng h p sau ây: a) M c ng hàng không, sân bay; b) óng c ng hàng không, sân bay theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Giao thông v n t i; c) M l i c ng hàng không, sân bay theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Giao thông v n t i. 2. C ng v hàng không thông báo cho cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan t i c ng hàng không, sân bay trong các trư ng h p sau ây: a) óng c ng hàng không, sân bay; b) M l i c ng hàng không, sân bay. Chương 4: QU N LÝ HO T NG KHAI THÁC T I C NG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY VÀ KHU V C LÂN C N C NG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY i u 12. Trách nhi m c a các cơ quan, t ch c, cá nhân ho t ng t i c ng hàng không, sân bay 1. Các cơ quan th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c t i c ng hàng không, sân bay, doanh nghi p c ng hàng không, doanh nghi p cung c p d ch v hàng không và các t ch c, cá nhân cung c p d ch v khác t i c ng hàng không, sân bay có trách nhi m ph c v , cung c p d ch v cho chuy n bay ho t ng m b o an toàn, thu n ti n, nhanh chóng. 2. Doanh nghi p c ng hàng không, doanh nghi p cung c p d ch v b o m ho t ng bay n p phí như ng quy n khai thác c ng hàng không, sân bay cho C ng v hàng không theo quy nh c a B Tài chính. 3. Doanh nghi p cung c p d ch v hàng không ngoài các trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u này t i c ng hàng không, sân bay n p phí như ng quy n khai thác cho doanh nghi p c ng hàng không theo quy nh c a B Tài chính. 4. Doanh nghi p v n chuy n hàng không, doanh nghi p c ng hàng không, doanh nghi p cung c p d ch v hàng không và các t ch c, cá nhân cung c p d ch v khác có trách nhi m cung c p thông tin, tài li u cho C ng v hàng không khi có yêu c u. i u 13. Xây d ng, c i t o, nâng c p, s a ch a công trình, l p t trang b , thi t b t i c ng hàng không, sân bay
  6. 1. Vi c xây d ng, c i t o, nâng c p, s a ch a công trình, l p t trang b , thi t b trong khu v c c ng hàng không, sân bay ph i phù h p v i m c ích s d ng và quy ho ch c ng hàng không, sân bay ã ư c phê duy t. 2. Vi c xây d ng, c i t o, nâng c p, b o dư ng, s a ch a công trình, l p t trang b , thi t b c a cơ s cung c p d ch v hàng không t i c ng hàng không, sân bay mà có k ho ch ng ng cung c p d ch v trên 24 gi ph i ư c C c Hàng không Vi t Nam ch p thu n. 3. Vi c xây d ng, c i t o, nâng c p, s a ch a công trình ho c l p t trang b , thi t b c a c ng hàng không, sân bay ngoài quy nh t i kho n 2 i u này ph i thông báo C ng v hàng không. i u 14. N p tài li u chuy n bay Ngư i khai thác tàu bay ph i n p b n cân b ng tr ng t i, b n khai t ng h p, danh sách hành khách, b n kê khai hàng hoá c a m i chuy n bay cho C ng v hàng không trong vòng m t gi sau khi tàu bay c t cánh ho c h cánh. i u 15. Quy trình làm th t c t i c ng hàng không, sân bay 1. C c Hàng không Vi t Nam ban hành quy trình làm th t c i v i hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu phNm, bưu ki n, thư t i c ng hàng không, sân bay trên cơ s th ng nh t v i các cơ quan th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c chuyên ngành liên quan. 2. C c Hàng không Vi t Nam ch trì t ch c h i ngh liên ngành hàng năm ho c khi c n thi t tri n khai th c hi n quy trình quy nh t i kho n 1 i u này. i u 16. Ki m soát ho t ng t i c ng hàng không, sân bay 1. Ngư i, v t, phương ti n ra, vào, ho t ng t i khu v c h n ch c a c ng hàng không, sân bay ch u s ki m tra, giám sát v an ninh, an toàn hàng không. 2. Cán b , nhân viên c a các cơ quan, t ch c khi vào làm nhi m v t i khu v c h n ch c a nhà ga, sân bay ph i eo Th ki m soát an ninh hàng không do C c Hàng không Vi t Nam, C ng v hàng không liên quan c p. 3. Các phương ti n ho t ng trong khu v c h n ch t i c ng hàng không, sân bay ph i có Gi y phép do C ng v hàng không liên quan c p. i u 17. i u ph i gi h , c t cánh t i c ng hàng không, sân bay 1. C c Hàng không Vi t Nam kh o sát, công b c ng hàng không, sân bay ư c i u ph i, gi i h n khai thác c a c ng hàng không, sân bay ư c i u ph i gi h , c t cánh i v i chuy n bay thư ng l trên cơ s các y u t sau ây: a) i u ki n khai thác; b) Cơ s h t ng, trang b , thi t b ; c) Kh năng cung c p d ch v . 2. C c Hàng không Vi t Nam i u ph i gi h , c t cánh t i c ng hàng không, sân bay trên cơ s gi i h n khai thác ư c công b quy nh t i kho n 1 i u này. i u 18. Xác nh ranh gi i khu v c lân c n c ng hàng không, sân bay 1. C ng v hàng không ph i h p v i y ban nhân dân các c p nơi có c ng hàng không, sân bay xác nh ranh gi i trên b n a chính.
  7. 2. y ban nhân dân các c p công b ranh gi i khu v c lân c n c ng hàng không, sân bay trên th c a trong khu v c mình qu n lý. Chương 5: SÂN BAY DÙNG CHUNG DÂN D NG VÀ QUÂN S i u 19. Xác nh khu v c qu n lý t i sân bay dùng chung dân d ng và quân s 1. Sân bay dùng chung dân d ng và quân s là sân bay ph c v cho c ho t ng dân d ng và quân s . 2. Sân bay dùng chung dân d ng và quân s bao g m các khu v c sau ây: a) Khu v c s d ng riêng cho ho t ng quân s ; b) Khu v c s d ng cho ho t ng dân d ng; c) Khu v c s d ng chung cho ho t ng dân d ng và quân s . i u 20. Trách nhi m qu n lý sân bay dùng chung dân d ng và quân s 1. B Qu c phòng có trách nhi m qu n lý khu v c s d ng riêng cho ho t ng quân s . 2. B Giao thông v n t i có trách nhi m qu n lý khu v c s d ng cho ho t ng dân d ng, khu v c s d ng chung cho ho t ng dân d ng và quân s . 3. C ng v hàng không ch trì ph i h p v i doanh nghi p c ng hàng không và ơn v quân i trong khu v c c ng hàng không, sân bay ban hành văn b n hi p ng qu n lý, khai thác sân bay dùng chung dân d ng và quân s . Văn b n hi p ng bao g m các n i dung sau ây: a) Qu n lý, khai thác khu v c s d ng chung cho ho t ng dân d ng và quân s ; b) Ph i h p x lý các trư ng h p xây d ng, c i t o, nâng c p, s a ch a, khai thác k t c u h t ng và trang b , thi t b thu c khu v c dành riêng cho ho t ng quân s , dân d ng có kh năng nh hư ng t i ho t ng c a nhau; c) Ph i h p s d ng m t b ng, trang b , thi t b , d ch v dành riêng cho ho t ng dân d ng, quân s trong trư ng h p c n thi t. Chương 6: DNCH V HÀNG KHÔNG T I C NG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY i u 21. Danh m c d ch v hàng không t i c ng hàng không, sân bay D ch v hàng không t i c ng hàng không, sân bay là nh ng d ch v liên quan tr c ti p n khai thác tàu bay, khai thác v n chuy n hàng không, ho t ng bay, bao g m: 1. D ch v khai thác nhà ga hành khách; 2. D ch v khai thác nhà ga, kho hàng hoá; 3. D ch v khai thác khu bay; 4. D ch v b o m ho t ng bay; 5. D ch v b o m an ninh hàng không; 6. D ch v ph c v k thu t thương m i m t t; 7. D ch v s a ch a, b o dư ng tàu bay; 8. D ch v s a ch a, b o dư ng trang thi t b hàng không;
  8. 9. D ch v k thu t hàng không; 10. D ch v cung c p su t ăn hàng không; 11. D ch v cung c p xăng d u hàng không. i u 22. V n pháp nh i v i doanh nghi p c ng hàng không, doanh nghi p cung c p d ch v hàng không 1. Doanh nghi p c ng hàng không: a) Kinh doanh t i c ng hàng không qu c t : 100 t ng Vi t Nam; b) Kinh doanh t i c ng hàng không n i a: 30 t ng Vi t Nam. 2. Doanh nghi p cung c p d ch v hàng không mà không ph i là doanh nghi p c ng hàng không: a) Kinh doanh t i c ng hàng không qu c t : 30 t ng Vi t Nam; b) Kinh doanh t i c ng hàng không n i a: 10 t ng Vi t Nam. i u 23. Ki m soát giá d ch v phi hàng không t i c ng hàng không, sân bay 1. T ch c, cá nhân cung c p d ch v phi hàng không t i c ng hàng không, sân bay ph i b o m ch t lư ng d ch v và các s n phNm bán ra. 2. Doanh nghi p c ng hàng không hi p thương th ng nh t giá d ch v phi hàng không gi a các t ch c, cá nhân kinh doanh t i c ng hàng không, sân bay nh m b o m m t m t b ng giá cho cùng lo i s n phNm, d ch v , trên cơ s b o m quy n l i c a khách hàng, phù h p v i m t b ng giá c a th trư ng và pháp lu t v giá. 3. Giá d ch v phi hàng không ph i ư c niêm y t công khai. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 24. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và bãi b Ngh nh s 29/CP ngày 02 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ban hành Quy ch ph i h p ho t ng c a các cơ quan qu n lý nhà nư c t i c ng hàng không, sân bay dân d ng. i u 25. T ch c th c hi n Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i- Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
  9. - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CN (5b). XH
Đồng bộ tài khoản