Nghị định số 84/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
102
lượt xem
2
download

Nghị định số 84/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 84/2005/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc huyện Ninh Hải và thành lập huyện Thuận Bắc, tỉnh Nỉnh Thuận do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 84/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 84/2005/N -CP Hà N i, ngày 07 tháng 07 năm 2005 NGHN NNH V VI C THÀNH L P XÃ THU C HUY N NINH H I VÀ THÀNH L P HUY N THU N B C, T NH N NH THU N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và U ban nhân dân t nh Ninh Thu n, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã thu c huy n Ninh H i và i u ch nh a gi i hành chính huy n Ninh H i thành l p huy n Thu n B c, t nh Ninh Thu n như sau: 1. Thành l p xã Thanh H i thu c huy n Ninh H i trên cơ s 661,20 ha di n tích t nhiên và 6.332 nhân khNu c a xã Nhơn H i. Xã Thanh H i có 661,20 ha di n tích t nhiên t nhiên và 6.332 nhân khNu. a gi i hành chính xã Thanh H i: ông giáp xã Vĩnh H i; Tây giáp xã Nhơn H i; Nam giáp bi n ông; B c giáp xã Vĩnh H i. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Thanh H i, xã Nhơn H i còn l i 3.088,80 ha di n tích t nhiên và 13.316 nhân khNu. 2. Thành l p xã B c Sơn thu c huy n Ninh H i trên cơ s 6.280 ha di n tích t nhiên và 5.954 nhân khNu c a xã Phương H i. Xã B c Sơn có 6.280 ha di n tích t nhiên và 5.954 nhân khNu. a gi i hành chính xã B c Sơn: ông giáp xã Vĩnh H i; Tây giáp các xã L i H i, B c Phong, Phương H i; Nam giáp xã Tri H i, Nhơn H i; B c giáp các xã L i H i, Công H i. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã B c Sơn, xã Phương H i còn l i 743,20 ha di n tích t nhiên và 6.149 nhân khNu. 3. i u ch nh 361 ha di n tích t nhiên và 3.969 nhân khNu c a xã H H i thu c huy n Ninh H i v xã Tân H i qu n lý. 4. Thành l p xã B c Phong thu c huy n Ninh H i trên cơ s 2.193 ha di n tích t nhiên và 6.142 nhân khNu c a xã Tân H i.
  2. Xã B c Phong có 2.193 ha di n tích t nhiên và 6.142 nhân khNu. a gi i hành chính xã B c Phong: ông giáp các xã L i H i, B c Sơn, Phương H i; Tây giáp xã Xuân H i và huy n Bác Ái; Nam giáp các xã Xuân H i, Tân H i; B c giáp xã Phư c Kháng, L i H i. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính và thành l p xã B c Phong: - Xã Tân H i còn l i 908 ha di n tích t nhiên và 8.666 nhân khNu. - Xã H H i còn l i 1.239 ha di n tích t nhiên và 13.469 nhân khNu. 5. Thành l p huy n Thu n B c trên cơ s 31.993 ha di n tích t nhiên và 34.675 nhân khNu c a huy n Ninh H i. Huy n Thu n B c có 31.993 ha di n tích t nhiên và 34.675 nhân khNu, có 6 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã L i H i, Công H i, Phư c Chi n, Phư c Kháng, B c Sơn, B c Phong. a gi i hành chính huy n Thu n B c: ông giáp huy n Ninh H i và bi n ông; Tây giáp huy n B c Ái; Nam giáp huy n Ninh H i, B c giáp huy n B c Ái và t nh Khánh Hoà. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p huy n Thu n B c, huy n Ninh H i còn l i 25.125,20 ha di n tích t nhiên và 91.336 nhân khNu, có 9 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã Tri H i, Nhơn H i, Thanh H i, Vĩnh H i, H H i, Tân H i, Xuân H i, Phương H i và th tr n Khánh H i. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. U ban nhân dân t nh Ninh Thu n, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản