Nghị định số 84/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Nghị định số 84/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 84/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đồng Hỷ để mở rộng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 84/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 84/2008/N -CP Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 2008 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N NG H M R NG THÀNH PH THÁI NGUYÊN, T NH THÁI NGUYÊN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Thái Nguyên, NGHN NNH: i u 1. i u ch nh a gi i hành chính huy n ng H m r ng thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên như sau: 1. i u ch nh 1.262,96 ha di n tích t nhiên và 11.845 nhân khNu thu c huy n ng H v thành ph Thái Nguyên qu n lý (g m toàn b 401,90 ha di n tích t nhiên và 5.398 nhân khNu c a xã ng BNm, 861,06 ha di n tích t nhiên và 6.447 nhân khNu c a xã Cao Ng n). Thành ph Thái Nguyên có 18.970,48 ha di n tích t nhiên và 256.346 nhân khNu, có 28 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: Tân Long, Quan Tri u, Quang Vinh, ng Quang, Quang Trung, Th nh án, Tân Th nh, Hoàng Văn Th , Phan ình Phùng, Trưng Vương, Túc Duyên, Gia Sàng, Tân L p, Phú Xá, Trung Thành, Tân Thành, Cam Giá, Hương Sơn và các xã: Tân Cương, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Th nh c, Quy t Th ng, Phúc Hà, Tích Lương, Lương Sơn, Cao Ng n, ng BNm. a gi i hành chính thành ph Thái Nguyên: ông giáp huy n Phú Bình; Tây giáp huy n i T và huy n Ph Yên; Nam giáp th xã Sông Công và huy n Ph Yên; B c giáp các huy n: ng H , i T , Phú Lương. 2. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Huy n ng H còn l i 45.774,98 ha di n tích t nhiên và 114.608 nhân khNu, có 18 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Hóa Thư ng, Hu ng Thư ng, Nam Hòa, Tân L i, Cây Th , H p Ti n, Khe Mo, Văn Hán, Hóa Trung, Quang Sơn, Văn Lăng, Tân Long, Hòa Bình, Minh L p, Linh Sơn và các th tr n: Chùa Hang, Tr i Cau, Sông C u. a gi i hành chính c a huy n ng H : ông Nam giáp huy n Yên Th , t nh B c Giang; Tây giáp huy n Phú Lương; Nam giáp huy n Phú Bình; Nam - Tây Nam giáp thành ph Thái Nguyên; B c - ông B c giáp huy n Võ Nhai.
  2. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Thái Nguyên và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản