intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định số 88/1999/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế Đấu thầu do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

62
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 88/1999/nđ-cp về việc ban hành quy chế đấu thầu do chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 88/1999/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế Đấu thầu do Chính phủ ban hành

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 88/1999/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 9 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 88/1999/N -CP NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY CH U TH U CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Thương m i, Xây d ng, NGHN NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này Quy ch u th u, thay th Quy ch u th u ã ban hành kèm theo Ngh nh s 43/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và Ngh nh s 93/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph . i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. B trư ng B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B trư ng B Xây d ng, B trư ng B Tài chính, B trư ng B Thương m i, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Th trư ng các B , ngành có liên quan ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c thi hành Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh này. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t chU ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng Qu n tr T ng công ty Nhà nư c và các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) QUY CH U TH U (Ban hành kèm theo Ngh nh s : 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph )
 2. Quy ch u th u ư c ban hành nh m th ng nh t qu n lý các ho t ng u th u tuy n ch n tư v n, mua s m hàng hóa, xây l p và l a ch n i tác th c hi n d án ho c t ng ph n d án trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. M c tiêu, cơ s và quy trình th c hi n u th u 1. M c tiêu c a công tác u th u là nh m th c hi n tính c nh tranh, công b ng và minh b ch trong quá trình u th u l a ch n nhà th u phù h p, b o m hi u qu kinh t c a d án. 2. Vi c u th u ư c th c hi n trên cơ s t ng gói th u. 3. Quy trình u th u bao g m: chuNn b u th u, t ch c u th u, xét th u, thNm nh và phê duy t, công b trúng th u, thương th o hoàn thi n h p ng và ký h p ng. i u 2. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. Quy ch u th u áp d ng cho các cu c u th u ư c t ch c và th c hi n t i Vi t Nam. 2. i tư ng áp d ng: a) Các d án u tư th c hi n theo Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng có quy nh ph i th c hi n Quy ch u th u; b) Các d án liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh ho c c ph n có s tham gia c a các t ch c kinh t nhà nư c (các doanh nghi p nhà nư c) t 30% tr lên vào v n pháp nh, v n kinh doanh ho c v n c ph n; c) Các d án s d ng ngu n v n tài tr c a các t ch c qu c t ho c c a nư c ngoài ư c th c hi n trên cơ s n i dung i u ư c ư c các bên ký k t (các bên tài tr và bên Vi t Nam). Trư ng h p có nh ng n i dung trong d th o i u ư c khác v i Quy ch này thì cơ quan ư c giao trách nhi m àm phán ký k t i u ư c ph i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh trư c khi ký k t; d) Các d án c n l a ch n i tác u tư th c hi n: i v i d án u tư trong nư c, ch th c hi n khi có t hai nhà u tư tr lên cùng mu n tham gia m t d án; i v i d án có v n u tư nư c ngoài, ch t ch c u th u theo Quy ch này khi có t hai nhà u tư tr lên cùng mu n tham gia m t d án ho c Th tư ng Chính ph có yêu c u ph i u th u l a ch n i tác u tư th c hi n d án.
 3. ) u tư mua s m dùng, v t tư, trang thi t b , phương ti n làm vi c c a cơ quan nhà nư c, oàn th , doanh nghi p nhà nư c; dùng và phương ti n làm vi c thông thư ng c a l c lư ng vũ trang. B Tài chính quy nh chi ti t ph m vi mua s m, giá tr mua s m, trách nhi m, quy n h n c a ơn v mua s m theo Lu t Ngân sách Nhà nư c. Các i tư ng quy nh t i kho n 2 i u này b t bu c ph i áp d ng Quy ch u th u còn các i tư ng khác ch khuy n khích áp d ng. i u 3. Gi i thích t ng Các t ng dùng trong Quy ch này ư c hi u như sau: 1. " u th u" là quá trình l a ch n nhà th u áp ng các yêu c u c a Bên m i th u. 2. " u th u trong nư c" là cu c u th u ch có các nhà th u trong nư c tham d . 3. " u th u qu c t " là cu c u th u có các nhà th u trong và ngoài nư c tham d . 4. "Xét th u" là quá trình Bên m i th u xem xét, phân tích, ánh giá x p h ng các h sơ d th u l a ch n nhà th u trúng th u. 5. "D án" là t p h p nh ng xu t th c hi n m t ph n hay toàn b công vi c, m c tiêu ho c yêu c u nào ó. D án bao g m d án u tư và d án không có tính ch t u tư. 6. "D án u tư thu c nhóm A, B ho c C" quy nh trong Quy ch này ư c nh nghĩa và phân lo i trong Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng. 7. "Bên m i th u" là ch d án, ch u tư ho c pháp nhân i di n h p pháp c a ch d án, ch u tư ư c giao trách nhi m th c hi n công vi c u th u. 8. "Ngư i có thNm quy n" là ngư i ng u ho c ngư i ư cU quy n theo quy nh c a pháp lu t thu c t ch c, cơ quan nhà nư c ho c doanh nghi p, c th như sau: a) i v i d án u tư, "Ngư i có thNm quy n" là "Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư" ư c quy nh t i Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; b) i v i vi c mua s m dùng, v t tư, trang thi t b , phương ti n làm vi c c a cơ quan nhà nư c, oàn th , doanh nghi p nhà nư c; dùng và phương ti n làm vi c thông thư ng c a l c lư ng vũ trang, "Ngư i có thNm quy n" là ngư i quy t nh vi c mua s m theo quy nh c a pháp lu t; c) i v i d án s d ng v n thu c s h u công ty ho c các hình th c s h u khác, "Ngư i có thNm quy n" là H i ng qu n tr ho c ngư i ng u có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 9. "C p có thNm quy n" là t ch c, cơ quan ư c "Ngư i có thNm quy n" giao quy n ho cU quy n theo quy nh c a pháp lu t.
 4. 10. "Nhà th u" là t ch c kinh t có tư cách pháp nhân tham gia u th u. Trong trư ng h p u th u tuy n ch n tư v n, nhà th u có th là cá nhân. Nhà th u là nhà xây d ng trong u th u xây l p; là nhà cung c p trong u th u mua s m hàng hóa; là nhà tư v n trong u th u tuy n ch n tư v n; là nhà u tư trong u th u l a ch n i tác u tư. Nhà th u trong nư c là nhà th u có tư cách pháp nhân Vi t Nam và ho t ng h p pháp t i Vi t Nam. 11. "Gói th u" là toàn b d án ho c m t ph n công vi c c a d án ư c phân chia theo tính ch t k thu t ho c trình t th c hi n d án, có quy mô h p lý và b o m tính ng b c a d án. Trong trư ng h p mua s m, gói th u có th là m t ho c m t lo i dùng, trang thi t b ho c phương ti n. Gói th u ư c th c hi n theo m t ho c nhi u h p ng (khi gói th u ư c chia thành nhi u ph n). 12. "Gói th u quy mô nh " là gói th u có giá tr dư i 2 t ng i v i mua s m hàng hóa ho c xây l p. 13. "Tư v n" là ho t ng áp ng các yêu c u v ki n th c, kinh nghi m chuyên môn cho Bên m i th u trong vi c xem xét, quy t nh, ki m tra quá trình chuNn b và th c hi n d án. 14. "Xây l p" là nh ng công vi c thu c quá trình xây d ng và l p t thi t b các công trình, h ng m c công trình. 15. "Hàng hóa" là máy móc, phương ti n v n chuy n, thi t b (toàn b , ng b ho c thi t b l ), b n quy n s h u công nghi p, b n quy n s h u công ngh , nguyên li u, nhiên li u, v t li u, hàng tiêu dùng (thành phNm, bán thành phNm). 16. "H sơ m i th u" là toàn b tài li u do Bên m i th u l p, bao g m các yêu c u cho m t gói th u ư c dùng làm căn c nhà th u chuNn b h sơ d th u và Bên m i th u ánh giá h sơ d th u. "H sơ m i th u" ph i ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t trư c khi phát hành. 17. "H sơ d th u" là các tài li u do nhà th u l p theo yêu c u c a h sơ m i th u. 18. "T chuyên gia" là nhóm các chuyên gia, tư v n do Bên m i th u thành l p ho c thuê, có trách nhi m giúp Bên m i th u th c hi n các công vi c có liên quan trong quá trình u th u. 19. " óng th u" là th i i m k t thúc vi c n p h sơ d th u ư c quy nh trong h sơ m i th u. 20. "M th u" là th i i m t ch c m các h sơ d th u ư c quy nh trong h sơ m i th u. 21. "Danh sách ng n" là danh sách các nhà th u ư c thu h p qua các bư c ánh giá. Trong u th u tuy n ch n tư v n, danh sách ng n bao g m các nhà tư v n ư c l a ch n trên cơ s danh sách dài ho c t danh sách các nhà tư v n ăng ký tham d th u.
 5. 22. "ThNm nh" là công vi c ki m tra và ánh giá c a các cơ quan có ch c năng thNm nh v k ho ch u th u c a d án, k t qu u th u các gói th u, cũng như các tài li u u th u liên quan trư c khi ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t. 23. "Giá gói th u" là giá ư c xác nh cho t ng gói th u trong k ho ch u th u c a d án trên cơ s t ng m c u tư ho c t ng d toán, d toán ư c duy t. Trong trư ng h p u th u tuy n ch n tư v n chuNn b d án, giá gói th u ph i ư c ngư i có thNm quy n ch p thu n trư c khi t ch c u th u. 24. "Giá d th u" là giá do nhà th u ghi trong h sơ d th u sau khi ã tr ph n gi m giá (n u có) bao g m toàn b các chi phí c n thi t th c hi n gói th u. 25. "Giá ánh giá" là giá d th u ã s a l i và hi u ch nh các sai l ch (n u có), ư c quy i v cùng m t b ng (k thu t, tài chính, thương m i và các n i dung khác) làm cơ s so sánh gi a các h sơ d th u. 26. "S a l i" là vi c s a ch a nh ng sai sót nh m chuNn xác h sơ d th u bao g m l i s h c, l i ánh máy, l i chính t , l i nh m ơn v và do Bên m i th u th c hi n làm căn c cho vi c ánh giá. 27. "Hi u ch nh các sai l ch" là vi c b sung ho c i u ch nh nh ng n i dung còn thi u ho c th a trong h sơ d th u so v i các yêu c u c a h sơ m i th u cũng như b sung ho c i u ch nh nh ng khác bi t gi a các ph n c a h sơ d th u và do Bên m i th u th c hi n. 28. "Giá ngh trúng th u" là giá do Bên m i th u ngh trên cơ s giá d th u c a nhà th u ư c ngh trúng th u sau khi s a l i và hi u ch nh các sai l ch theo yêu c u c a h sơ m i th u. 29. "Giá trúng th u" là giá ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t k t qu u th u làm căn c cho Bên m i th u thương th o hoàn thi n và ký h p ng v i nhà th u trúng th u. Giá trúng th u không ư c l n hơn giá gói th u trong k ho ch u th u ư c duy t. 30. "Giá ký h p ng" là giá ư c Bên m i th u và nhà th u trúng th u th a thu n sau khi thương th o hoàn thi n h p ng và phù h p v i k t qu trúng th u. 31. "K t qu u th u" là n i dung phê duy t c a ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n v tên nhà th u trúng th u, giá trúng th u và lo i h p ng. 32. "Thương th o hoàn thi n h p ng" là quá trình ti p t c thương th o hoàn ch nh n i dung chi ti t c a h p ng v i nhà th u trúng th u ký k t. 33. "B o lãnh d th u" là vi c nhà th u t m t kho n ti n (ti n m t, séc, b o lãnh c a ngân hàng ho c hình th c tương ương) vào m t a ch v i m t th i gian xác nh theo quy nh trong h sơ m i th u m b o trách nhi m c a nhà th u i v i h sơ d th u.
 6. 34. "B o lãnh th c hi n h p ng" là vi c nhà th u trúng th u t m t kho n ti n (ti n m t, séc, b o lãnh c a ngân hàng ho c hình th c tương ương) vào m t a ch v i m t th i gian xác nh theo quy nh trong h sơ m i th u và k t qu u th u m b o trách nhi m th c hi n h p ng ã ký. i u 4. Hình th c l a ch n nhà th u 1. u th u r ng rãi: u th u r ng rãi là hình th c u th u không h n ch s lư ng nhà th u tham gia. Bên m i th u ph i thông báo công khai v các i u ki n, th i gian d th u trên các phương ti n thông tin i chúng t i thi u 10 ngày trư c khi phát hành h sơ m i th u. u th u r ng rãi là hình th c ch y u ư c áp d ng trong u th u. 2. u th u h n ch : u th u h n ch là hình th c u th u mà Bên m i th u m i m t s nhà th u (t i thi u là 5) có năng l c tham d . Danh sách nhà th u tham d ph i ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n ch p thu n. Hình th c này ch ư c xem xét áp d ng khi có m t trong các i u ki n sau: a) Ch có m t s nhà th u có kh năng áp ng ư c yêu c u c a gói th u; b) Các ngu n v n s d ng yêu c u ph i ti n hành u th u h n ch ; c) Do tình hình c th c a gói th u mà vi c u th u h n ch có l i th . 3. Ch nh th u: Ch nh th u là hình th c ch n tr c ti p nhà th u áp ng yêu c u c a gói th u thương th o h p ng. Hình th c này ch ư c áp d ng trong các trư ng h p c bi t sau: a) Trư ng h p b t kh kháng do thiên tai ch h a, ư c phép ch nh ngay ơn v có năng l c th c hi n công vi c k p th i. Sau ó ph i báo cáo Th tư ng Chính ph v n i dung ch nh th u xem xét phê duy t; b) Gói th u có tính ch t nghiên c u th nghi m, bí m t qu c gia, bí m t an ninh, bí m t qu c phòng do Th tư ng Chính ph quy t nh; c) Gói th u c bi t do Th tư ng Chính ph quy t nh, trên cơ s báo cáo thNm nh c a B K ho ch và u tư, ý ki n b ng văn b n c a cơ quan tài tr v n và các cơ quan có liên quan. Trong báo cáo ngh ch nh th u ph i xác nh rõ ba n i dung sau: Lý do ch nh th u;
 7. Kinh nghi m và năng l c v m t k thu t, tài chính c a nhà th u ư c ngh ch nh th u; Giá tr và kh i lư ng ã ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t làm căn c cho ch nh th u. 4. Chào hàng c nh tranh: Hình th c này ư c áp d ng cho nh ng gói th u mua s m hàng hóa có giá tr dư i 2 t ng. M i gói th u ph i có ít nh t 3 chào hàng c a 3 nhà th u khác nhau trên cơ s yêu c u chào hàng c a Bên m i th u. Vi c g i chào hàng có th ư c th c hi n b ng cách g i tr c ti p, b ng fax, b ng ư ng bưu i n ho c b ng các phương ti n khác. 5. Mua s m tr c ti p: Trên cơ s tuân th quy nh t i kho n 3 i u 4 c a Quy ch này, hình th c mua s m tr c ti p ư c áp d ng trong trư ng h p b sung h p ng cũ ã th c hi n xong (dư i m t năm) ho c h p ng ang th c hi n v i i u ki n ch u tư có nhu c u tăng thêm s lư ng hàng hóa ho c kh i lư ng công vi c mà trư c ó ã ư c ti n hành u th u, nhưng ph i m b o không ư c vư t m c giá ho c ơn giá trong h p ng ã ký trư c ó. Trư c khi ký h p ng, nhà th u ph i ch ng minh có năng l c v k thu t và tài chính th c hi n gói th u. 6. T th c hi n: Hình th c này ch ư c áp d ng i v i các gói th u mà ch u tư có năng l c th c hi n trên cơ s tuân th quy nh t i kho n 3 i u 4 c a Quy ch này (ngoài ph m vi quy nh t i i u 63 c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng). 7. Mua s m c bi t: Hình th c này ư c áp d ng i v i các ngành h t s c c bi t mà n u không có nh ng quy nh riêng thì không th u th u ư c. Cơ quan qu n lý ngành ph i xây d ng quy trình th c hi n m b o các m c tiêu c a Quy ch u th u và có ý ki n th a thu n c a B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 5. Phương th c u th u 1. u th u m t túi h sơ: Là phương th c mà nhà th u n p h sơ d th u trong m t túi h sơ. Phương th c này ư c áp d ng i v i u th u mua s m hàng hóa và xây l p. 2. u th u hai túi h sơ: Là phương th c mà nhà th u n p xu t v k thu t và xu t v giá trong t ng túi h sơ riêng vào cùng m t th i i m. Túi h sơ xu t k thu t s ư c xem xét trư c ánh giá. Các nhà th u t s i m k thu t t 70% tr lên s ư c m ti p túi h sơ xu t v giá ánh giá. Phương th c này ch ư c áp d ng i v i u th u tuy n ch n tư v n. 3. u th u hai giai o n:
 8. Phương th c này áp d ng cho nh ng trư ng h p sau: Các gói th u mua s m hàng hoá và xây l p có giá t 500 t ng tr lên; Các gói th u mua s m hàng hóa có tính ch t l a ch n công ngh thi t b toàn b , ph c t p v công ngh và k thu t ho c gói th u xây l p c bi t ph c t p; D án th c hi n theo h p ng chìa khóa trao tay. Quá trình th c hi n phương th c này như sau: a) Giai o n th nh t: các nhà th u n p h sơ d th u sơ b g m xu t v k thu t và phương án tài chính (chưa có giá) Bên m i th u xem xét và th o lu n c th v i t ng nhà th u, nh m th ng nh t v yêu c u và tiêu chuNn k thu t nhà th u chuNn b và n p h sơ d th u chính th c c a mình; b) Giai o n th hai: Bên m i th u m i các nhà th u tham gia trong giai o n th nh t n p h sơ d th u chính th c v i xu t k thu t ã ư c b sung hoàn ch nh trên cùng m t m t b ng k thu t và xu t chi ti t v tài chính v i y n i dung v ti n th c hi n, i u ki n h p ng, giá d th u. i u 6. H p ng 1. Bên m i th u và nhà th u trúng th u ph i ký k t h p ng b ng văn b n. H p ng ph i b o m các nguyên t c sau: a) Tuân th các quy nh hi n hành c a lu t pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v h p ng. Trư ng h p lu t pháp Vi t Nam chưa có quy nh thì ph i xin phép Th tư ng Chính ph trư c khi ký k t h p ng; b) N i dung h p ng ph i ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t (ch b t bu c i v i các h p ng s ký v i nhà th u nư c ngoài ho c các h p ng s ký v i nhà th u trong nư c mà k t qu u th u do Th tư ng Chính ph phê duy t). 2. Căn c th i h n và tính ch t c a gói th u ư c quy nh trong k ho ch u th u, h p ng ư c th c hi n theo m t trong các lo i sau: a) H p ng tr n gói là h p ng theo giá khoán g n, ư c áp d ng cho nh ng gói th u ư c xác nh rõ v s lư ng, yêu c u v ch t lư ng và th i gian. Trư ng h p có nh ng phát sinh ngoài h p ng nhưng không do nhà th u gây ra thì s ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n xem xét, quy t nh; b) H p ng chìa khóa trao tay là h p ng bao g m toàn b các công vi c thi t k , cung c p thi t b và xây l p c a m t gói th u ư c th c hi n thông qua m t nhà th u. Ch u tư có trách nhi m tham gia giám sát quá trình th c hi n, nghi m thu và nh n bàn giao khi nhà th u hoàn thành toàn b công trình theo h p ng ã ký; c) H p ng có i u ch nh giá là h p ng áp d ng cho nh ng gói th u mà t i th i i m ký k t h p ng không i u ki n xác nh chính xác v s lư ng và kh i
 9. lư ng ho c có bi n ng l n v giá c do chính sách c a Nhà nư c thay i và h p ng có th i gian th c hi n trên 12 tháng. Vi c th c hi n h p ng có i u ch nh giá ph i tuân theo quy nh t i i u 7 c a Quy ch này. i u 7. i u ch nh giá tr h p ng Vi c i u ch nh giá tr h p ng ch ư c th c hi n khi: 1. Trong h sơ m i th u ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t có quy nh c th i u ki n, gi i h n các ph n vi c ho c h ng m c ư c i u ch nh và công th c i u ch nh giá. 2. ư c các bên liên quan xác nh n, ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n cho phép, áp d ng trong các trư ng h p sau: a) Khi có nh ng kh i lư ng, s lư ng phát sinh (tăng ho c gi m) không ph i do nhà th u gây ra; b) Khi có s bi n ng v giá do chính sách c a Nhà nư c thay i i v i các y u t nhân công, nguyên v t li u và thi t b c a nh ng h p ng có i u ch nh giá v i th i gian th c hi n trên 12 tháng. Trư t giá ch ư c tính t tháng th 13 k t th i i m b t u th c hi n h p ng. 3. Giá tr c a h p ng sau khi i u ch nh không ư c vư t t ng d toán, d toán ho c giá gói th u xác nh trong k ho ch u th u ã ư c duy t. T ng giá tr i u ch nh và giá tr các h p ng thu c d án không ư c vư t t ng m c u tư ư c duy t. i u 8. K ho ch u th u c a d án 1. K ho ch u th u c a d án do Bên m i th u l p theo quy ch này và ph i ư c ngư i có thNm quy n phê duy t. Trư ng h p chưa i u ki n l p k ho ch u th u c a toàn b d án, Bên m i th u có th l p k ho ch u th u cho t ng ph n c a d án theo giai o n th c hi n nhưng ph i ư c ngư i có thNm quy n cho phép. 2. N i dung k ho ch u th u c a d án bao g m: a) Phân chia d án thành các gói th u; b) Giá gói th u và ngu n tài chính; c) Hình th c l a ch n nhà th u và phương th c u th u áp d ng i v i t ng gói th u; d) Th i gian t ch c u th u cho t ng gói th u; ) Lo i h p ng cho t ng gói th u; e) Th i gian th c hi n h p ng.
 10. i u 9. i u ki n th c hi n u th u 1. Vi c t ch c u th u ch ư c th c hi n khi có các i u ki n sau: a) Văn b n quy t nh u tư ho c gi y phép u tư c a ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n; b) K ho ch u th u ã ư c ngư i có thNm quy n phê duy t; c) H sơ m i th u ã ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t. Trong trư ng h p u th u tuy n ch n tư v n th c hi n công vi c chuNn b d án ho c u th u l a ch n i tác th c hi n d án, i u ki n t ch c u th u là có văn b n ch p thu n c a ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n và h sơ m i th u ư c duy t. 2. Nhà th u tham gia d th u ph i m b o các i u ki n sau: a) Có gi y ăng ký kinh doanh. i v i u th u mua s m thi t b ph c t p ư c quy nh trong h sơ m i th u, ngoài gi y ăng ký kinh doanh, ph i có gi y phép bán hàng thu c b n quy n c a nhà s n xu t; b) Có năng l c v k thu t và tài chính áp ng yêu c u c a gói th u; c) Ch ư c tham gia m t ơn d th u trong m t gói th u, dù là ơn phương hay liên danh d th u. Trư ng h p T ng công ty ng tên d th u thì các ơn v tr c thu c không ư c phép tham d v i tư cách là nhà th u c l p trong cùng m t gói th u. 3. Bên m i th u không ư c tham gia v i tư cách là nhà th u i v i các gói th u do mình t ch c. i u 10. i u ki n u th u qu c t và ưu ãi nhà th u 1. Ch ư c t ch c u th u qu c t trong các trư ng h p sau: a) i v i gói th u mà không có nhà th u nào trong nư c có kh năng áp ng yêu c u c a gói th u; b) i v i các d án s d ng ngu n v n tài tr c a các t ch c qu c t ho c c a nư c ngoài có quy nh trong i u ư c là ph i u th u qu c t . 2. Nhà th u nư c ngoài khi tham d u th u qu c t t i Vi t Nam ho c ph i liên danh v i nhà th u Vi t Nam, ho c ph i cam k t s d ng th u ph Vi t Nam, nhưng ph i nêu rõ s phân chia gi a các bên v ph m vi công vi c, kh i lư ng và ơn giá tương ng. 3. Nhà th u nư c ngoài trúng th u ph i th c hi n cam k t v t l % kh i lư ng công vi c cùng v i ơn giá tương ng dành cho phía Vi t Nam là liên danh ho c th u ph như ã nêu trong h sơ d th u. Trong khi thương th o hoàn thi n h p ng, n u nhà
 11. th u nư c ngoài trúng th u không th c hi n các cam k t nêu trong h sơ d th u thì k t qu u th u s b h y b . 4. Các nhà th u tham gia u th u Vi t Nam ph i cam k t mua s m và s d ng các v t tư thi t b phù h p v ch t lư ng và giá c , ang s n xu t, gia công ho c hi n có t i Vi t Nam. 5. Trong trư ng h p hai h sơ d th u c a nhà th u nư c ngoài ư c ánh giá ngang nhau, h sơ d th u có t l công vi c dành cho phía Vi t Nam (là liên danh ho c th u ph ) cao hơn s ư c ch p nh n. 6. Nhà th u trong nư c tham d u th u qu c t ( ơn phương ho c liên danh) ư c xét ưu tiên khi h sơ d th u ư c ánh giá tương ương v i các h sơ d th u c a nhà th u nư c ngoài. 7. Trư ng h p hai h sơ d th u ư c ánh giá ngang nhau, s ưu tiên h sơ d th u có t l nhân công nhi u hơn. 8. Nhà th u trong nư c tham gia u th u qu c t s ư c hư ng ch ưu ãi theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Làm rõ h sơ d th u Các nhà th u không ư c phép thay i h sơ d th u sau khi ã óng th u. Trong quá trình ánh giá các h sơ d th u, Bên m i th u có th yêu c u nhà th u làm rõ m t s n i dung c a h sơ d th u dư i hình th c trao i tr c ti p ho c gián ti p nhưng ph i m b o s bình ng gi a các nhà th u, không làm thay i n i dung cơ b n c a h sơ d th u và không thay i giá d th u. Nh ng ngh làm rõ c a Bên m i th u, nh ng ý ki n tr l i c a nhà th u u ph i th hi n b ng văn b n và ư c Bên m i th u lưu tr theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Th i gian chu n b h sơ d th u và th i h n có hi u l c c a h sơ d th u 1. Trong h sơ m i th u ph i ghi rõ th i i m óng th u và th i h n có hi u l c c a h sơ d th u. Căn c quy mô và s ph c t p c a gói th u, th i gian chuNn b h sơ d th u t i thi u là 15 ngày i v i u th u trong nư c (7 ngày i v i gói th u quy mô nh ) và 30 ngày i v i u th u qu c t , k t ngày phát hành h sơ m i th u. Trư ng h p c bi t, c n s a i m t s n i dung trong h sơ m i th u khi chưa n h n óng th u, Bên m i th u có th gia h n th i gian chuNn b h sơ d th u. N i dung yêu c u s a i h sơ m i th u ph i ư c g i b ng văn b n t i t t c các nhà th u ã tham gia d th u trư c th i i m óng th u ã quy nh, ít nh t là 10 ngày nhà th u có th i gian hoàn ch nh h sơ d th u. 2. Th i h n có hi u l c c a h sơ d th u t i a không quá 180 ngày k t th i i m óng th u. Trư ng h p c n gia h n hi u l c c a h sơ d th u, Bên m i th u ph i thông báo cho các nhà th u sau khi ư c phép c a ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n. N u nhà th u không ch p nh n thì ư c hoàn tr ti n b o lãnh d th u.
 12. i u 13. M th u, xét th u, trình duy t và công b k t qu u th u 1. M th u: Sau khi ti p nh n nguyên tr ng các h sơ d th u n p úng h n và ư c qu n lý theo ch qu n lý h sơ "M t", vi c m th u ư c ti n hành công khai theo ngày, gi và a i m ghi trong h sơ m i th u và không ư c quá 48 gi , k t th i i m óng th u (tr ngày ngh theo quy nh c a pháp lu t). Biên b n m th u bao g m nh ng n i dung ch y u sau: a) Tên gói th u; b) Ngày, gi , a i m m th u; c) Tên và a ch các nhà th u; d) Giá d th u, b o lãnh d th u và ti n th c hi n; ) Các n i dung liên quan khác. i di n c a Bên m i th u và các nhà th u ư c m i tham d ph i ký vào biên b n m th u. B n g c h sơ d th u sau khi m th u ph i ư c Bên m i th u ký xác nh n t ng trang trư c khi ti n hành ánh giá và qu n lý theo ch qu n lý h sơ "M t" làm cơ s pháp lý cho vi c ánh giá và xem xét. 2. Xét th u: Bên m i th u ti n hành nghiên c u, ánh giá chi ti t và x p h ng các h sơ d th u ã ư c m căn c theo yêu c u c a h sơ m i th u và tiêu chuNn ánh giá ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t trư c khi m th u. Vi c ánh giá h sơ d th u th c hi n theo nguyên t c sau: a) S d ng phương pháp ch m i m i v i vi c ánh giá h sơ d th u các gói th u tư v n, gói th u u th u l a ch n i tác, ánh giá h sơ d sơ tuy n, ánh giá v m t k thu t i v i các gói th u mua s m hàng hóa ho c xây l p; b) S d ng phương pháp giá ánh giá i v i các gói th u mua s m hàng hóa ho c xây l p theo hai bư c sau: - Bư c 1: S d ng thang i m ánh giá v m t k thu t ch n danh sách ng n (là danh sách các nhà th u áp ng cơ b n h sơ m i th u căn c theo tiêu chuNn ánh giá); - Bư c 2: Xác nh giá ánh giá i v i các h sơ d th u thu c danh sách ng n x p h ng.
 13. c) Không s d ng giá xét th u, giá sàn mà s d ng giá gói th u trong k ho ch u th u ư c duy t. 3. Phê duy t và công b k t qu u th u: K t qu u th u ph i do ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t. Bên m i th u ch ư c phép công b k t qu u th u sau khi ã ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t. i u 14. ng ti n, thu và ngôn ng trong u th u 1. ng ti n d th u do Bên m i th u quy nh trong h sơ m i th u theo nguyên t c m t ng ti n cho m t kh i lư ng chào hàng. Trong quá trình ánh giá so sánh h sơ d th u, t giá quy i gi a ng ti n Vi t Nam và ng ti n nư c ngoài ư c xác nh theo t giá do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m m th u. 2. H sơ m i th u ph i quy nh rõ các lo i thu theo các quy nh c a pháp lu t nhà th u có căn c tính toán giá d th u c a mình. 3. Ngôn ng s d ng trong u th u là ti ng Vi t iv i u th u trong nư c; ti ng Vi t, ti ng Anh i v i u th u qu c t . i u 15. Trách nhi m c a Bên m i th u Ngoài nhi m v l p và trình duy t k ho ch u th u c a d án quy nh t i i u 8 c a Quy ch này, Bên m i th u có trách nhi m th c hi n u th u theo k ho ch u th u ư c duy t ho c văn b n ch p thu n c a ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n và theo trình t t ch c u th u quy nh t i các i u 20, 22, 33, 45 và 47 c a Quy ch này, bao g m: 1. Thành l p T chuyên gia ho c thuê tư v n giúp vi c u th u trên cơ s ch p thu n c a ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n; 2. T ng h p quá trình u th u và trình k t qu u th u lên ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n xem xét phê duy t; 3. Công b trúng th u, thương th o hoàn thi n h p ng; 4. Trình duy t n i dung h p ng (theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 6 c a Quy ch này) và ký h p ng. i u 16. Thành ph n, tiêu chu n, trách nhi m và quy n h n c a T chuyên gia 1. Thành ph n T chuyên gia: Tùy theo tính ch t và m c ph c t p c a t ng gói th u, thành ph n T chuyên gia bao g m các chuyên gia v :
 14. a) K thu t, công ngh ; b) Kinh t , tài chính; c) Pháp lý và các v n khác (n u c n). T trư ng T chuyên gia do Bên m i th u quy t nh và ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n ch p thu n, có trách nhi m i u hành công vi c, t ng h p và chuNn b các báo cáo ánh giá ho c tài li u có liên quan khác. 2. Tiêu chuNn i v i thành viên T chuyên gia: a) Có trình chuyên môn liên quan n gói th u; b) Am hi u v các n i dung c th c a gói th u; c) Có kinh nghi m trong công tác qu n lý th c t ho c nghiên c u; d) Am hi u quy trình u th u. 3. T chuyên gia có các trách nhi m và quy n h n sau: a) ChuNn b các tài li u pháp lý, so n th o h sơ m i th u; b) Ti p nh n và qu n lý h sơ d th u; c) Phân tích, ánh giá, so sánh và x p h ng các h sơ d th u theo tiêu chuNn ánh giá ư c nêu trong h sơ m i th u và tiêu chuNn ánh giá chi ti t ư c duy t trư c khi m th u; d) T ng h p tài li u v quá trình ánh giá xét ch n nhà th u và l p báo cáo xét th u; ) Có trách nhi m phát bi u trung th c, khách quan ý ki n c a mình b ng văn b n v i Bên m i th u trong quá trình phân tích, ánh giá, x p h ng các h sơ d th u và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ý ki n c a mình. ư c quy n b o lưu ý ki n c p trên xem xét; e) Có trách nhi m b o m t thông tin, không ư c c ng tác v i nhà th u dư i b t kỳ hình th c nào; g) Không ư c tham gia thNm nh k t qu u th u. Chương 2: U TH U TUY N CH N TƯ V N i u 17. N i dung công tác tư v n 1. Tư v n chuNn b d án:
 15. a) L p quy ho ch, t ng sơ phát tri n; b) L p báo cáo nghiên c u ti n kh thi; c) L p báo cáo nghiên c u kh thi; d) ánh giá báo cáo l p quy ho ch, t ng sơ phát tri n nghiên c u ti n kh thi và nghiên c u kh thi. 2. Tư v n th c hi n d án: a) Kh o sát; b) L p thi t k , t ng d toán và d toán; c) ánh giá, thNm tra thi t k và t ng d toán, d toán (n u có); ưd) L p h sơ m i th u; ) Phân tích ánh giá h sơ d th u; e) Giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b . 3. Các tư v n khác: a) Qu n lý d án, thu x p tài chính; b) i u hành th c hi n d án; c) ào t o, chuy n giao công ngh và các công vi c khác. Nhà tư v n không ư c tham gia ánh giá k t qu công vi c do mình th c hi n và không ư c tham gia u th u th c hi n các gói th u mua s m hàng hoá và xây l p do mình làm tư v n (tr các gói th u th c hi n theo lo i h p ng chìa khoá trao tay). i u 18. Lo i hình tư v n Lo i hình tư v n bao g m: 1. Các t ch c tư v n c a Chính ph ho c phi Chính ph ho t ng theo quy nh c a pháp lu t; 2. Các chuyên gia ho t ng c l p ho c thu c m t t ch c ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. Yêu c u i v i nhà tư v n 1. Nhà tư v n ph i có trình chuyên môn phù h p v i yêu c u c a h sơ m i th u. Chuyên gia tư v n ph i có ch ng ch , b ng c p xác nh n trình chuyên môn phù h p.
 16. 2. Nhà tư v n ph i ch u trách nhi m trư c Bên m i th u v tính úng n, chính xác, khách quan i v i công tác chuyên môn và hoàn thành công vi c theo h p ng ã ký. i u 20. Trình t t ch c u th u Vi c t ch c u th u tuy n ch n tư v n ư c th c hi n theo trình t sau: 1. L p h sơ m i th u, bao g m: a) Thư m i th u; b) i u kho n tham chi u (m c ích, ph m vi công vi c, ti n , nhi m v và trách nhi m c a tư v n, trách nhi m c a Bên m i th u và các n i dung liên quan khác); c) Các thông tin cơ b n có liên quan; d) Tiêu chuNn ánh giá; ) Các i u ki n ưu ãi (n u có); e) Các ph l c chi ti t kèm theo. 2. Thông báo ăng ký d th u: Thông báo ăng ký d th u ư c th c hi n trên các phương ti n thông tin thích h p ho c g i tr c ti p cho các nhà th u do các cơ quan ho c t ch c có liên quan cung c p thông tin gi i thi u. 3. Xác nh danh sách ng n: a) Vi c xác nh danh sách ng n ư c th c hi n theo các tiêu chuNn l a ch n ã ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n ch p thu n; b) Danh sách ng n này ph i ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t. 4. M i th u: Bên m i th u cung c p h sơ m i th u cho các nhà th u trong danh sách ng n. 5. Nh n và qu n lý h sơ d th u: Bên m i th u ch nh n h sơ d th u n p úng h n theo quy nh c a h sơ m i th u và qu n lý theo ch qu n lý h sơ "M t". 6. M túi h sơ xu t k thu t: Th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 13 c a Quy ch này.
 17. 7. ánh giá xu t k thu t: Th c hi n theo các tiêu chuNn ánh giá ư c quy nh trong h sơ m i th u và tiêu chuNn ánh giá chi ti t ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t trư c th i i m m túi h sơ xu t k thu t. 8. M túi h sơ xu t tài chính: M ng th i túi h sơ xu t tài chính c a các nhà th u t t 70% t ng s i mv k thu t tr lên theo quy nh t i kho n 1 i u 13 c a Quy ch này. 9. ánh giá t ng h p: Vi c cho i m x p h ng ph i căn c vào cơ c u i m gi a k thu t và giá trên cùng m t m t b ng ã nêu trong h sơ m i th u; t tr ng i m v giá không vư t 30% t ng s i m. 10. Trình duy t danh sách x p h ng các nhà th u. 11. Thương th o h p ng: Bên m i th u m i nhà th u x p h ng th nh t n thương th o h p ng. Trư ng h p không thành công, Bên m i th u s m i nhà th u x p h ng ti p theo n thương th o nhưng ph i ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n ch p thu n. Công vi c u th u quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 i u này do Bên m i th u th c hi n ho c thuê chuyên gia th c hi n. 12. Trình duy t k t qu u th u. 13. Công b trúng th u và thương th o hoàn thi n h p ng: Bên m i th u thông báo k t qu u th u ư c phê duy t cho các nhà th u tham gia d th u, ti n hành thương th o hoàn thi n h p ng v i nhà th u trúng th u. 14. Trình duy t n i dung h p ng (theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 6 c a Quy ch này) và ký h p ng. i u 21. Chi phí tư v n 1. Chi phí tư v n nư c ngoài bao g m: a) Ti n tr cho chuyên gia tư v n g m lương cơ b n, phí xã h i, phí qu n lý, lãi công ty và ph c p khác c a chuyên gia; b) Các chi phí ngoài lương g m vé máy bay, ph c p công tác, văn phòng phNm, thông tin, trang thi t b làm vi c, ào t o và chi phí khác; c) Các lo i thu theo quy nh c a pháp lu t;
 18. d) D phòng phí: D phòng phí ư c xác nh theo các quy nh hi n hành và ch ư c s d ng khi có s ch p thu n c a ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n. 2. Chi phí tư v n trong nư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: U TH U MUA S M HÀNG HÓA i u 22. Trình t t ch c u th u Vi c t ch c u th u mua s m hàng hóa ư c th c hi n theo trình t sau: 1. Sơ tuy n nhà th u (n u có); 2. L p h sơ m i th u; 3. G i thư m i th u ho c thông báo m i th u; 4. Nh n và qu n lý h sơ d th u; 5. M th u; 6. ánh giá, x p h ng nhà th u; Công vi c t ch c u th u quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5 và 6 i u này do Bên m i th u th c hi n ho c thuê chuyên gia th c hi n. 7. Trình duy t k t qu u th u; 8. Công b trúng th u, thương th o hoàn thi n h p ng; 9. Trình duy t n i dung h p ng (theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 6 c a Quy ch này) và ký h p ng. i u 23. Sơ tuy n nhà th u 1. Vi c sơ tuy n nhà th u ph i ư c ti n hành i v i các gói th u có giá tr t 300 t ng tr lên nh m l a ch n các nhà th u năng l c và kinh nghi m th c hi n, áp ng yêu c u c a h sơ m i th u. 2. Sơ tuy n nhà th u ư c th c hi n theo các bư c sau: a) L p h sơ sơ tuy n, bao g m: Thư m i sơ tuy n; Ch d n sơ tuy n;
 19. Tiêu chuNn ánh giá; Ph l c kèm theo. b) Thông báo m i sơ tuy n; c) Nh n và qu n lý h sơ d sơ tuy n; d) ánh giá h sơ d sơ tuy n; ) Trình duy t k t qu sơ tuy n; e) Thông báo k t qu sơ tuy n. i u 24. H sơ m i th u H sơ m i th u bao g m: 1. Thư m i th u; 2. M u ơn d th u; 3. Ch d n i v i nhà th u; 4. Các i u ki n ưu ãi (n u có); 5. Các lo i thu theo quy nh c a pháp lu t; 6. Các yêu c u v công ngh , v t tư, thi t b , hàng hóa, tính năng k thu t và ngu n g c; 7. Bi u giá; 8. Tiêu chuNn ánh giá (bao g m c phương pháp và cách th c quy i v cùng m t b ng xác nh giá ánh giá); 9. i u ki n chung và i u ki n c th c a h p ng; 10. M u b o lãnh d th u; 11. M u th a thu n h p ng; 12. M u b o lãnh th c hi n h p ng. i u 25. Thư ho c thông báo m i th u N i dung thư ho c thông báo m i th u bao g m: 1. Tên và a ch c a Bên m i th u;
 20. 2. Khái quát d án, a i m và th i gian giao hàng; 3. Ch d n vi c tìm hi u h sơ m i th u; 4. Các i u ki n tham gia d th u; 5. Th i gian, a i m nh n h sơ m i th u. i u 26. Ch d n i v i nhà th u Nh ng n i dung ch y u v ch d n i v i nhà th u bao g m: 1. Mô t tóm t t d án; 2. Ngu n v n th c hi n d án; 3. Yêu c u v năng l c, kinh nghi m và a v h p pháp c a nhà th u, các ch ng c , nh ng thông tin liên quan n nhà th u trong kho ng th i gian h p lý trư c th i i m d th u; 4. Thăm hi n trư ng (n u có) và gi i áp các câu h i c a nhà th u. i u 27. H sơ d th u N i dung h sơ d th u cung c p hàng hóa bao g m: 1. Các n i dung v hành chính, pháp lý: a) ơn d th u h p l (ph i có ch ký c a ngư i có thNm quy n); b) B n sao gi y ăng ký kinh doanh. i v i mua s m thi t b ph c t p ư c quy nh trong h sơ m i th u, ngoài b n sao gi y ăng ký kinh doanh ph i có b n sao gi y phép bán hàng thu c b n quy n c a nhà s n xu t; c) Tài li u gi i thi u năng l c và kinh nghi m c a nhà th u k c nhà th u ph (n u có); d) B o lãnh d th u. 2. Các n i dung v k thu t: a) c tính k thu t c a hàng hóa; b) Gi i pháp k thu t, công ngh ; c) Ngu n g c hàng hóa và ch ng ch c a nhà s n xu t; d) T ch c thi công l p t, ào t o và chuy n giao công ngh ; ) Ti n th c hi n h p ng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2