Nghị định số 92/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
47
lượt xem
2
download

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 92/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Di sản văn hoá do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 92/2002/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 92/2002/N -CP Hà N i, ngày 11 tháng 11 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 92/2002/N -CP NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2002 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A LU T DI S N VĂN HOÁ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Di s n văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin, NGHN NNH: CHƯƠNG 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t Di s n văn hoá, bao g m vi c b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá phi v t th và di s n văn hoá v t th ; vi c mua bán di v t, c v t, b o v t qu c gia; t ch c và ho t ng c a b o tàng; trách nhi m và m i quan h ph i h p c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các c p trong vi c th c hi n Lu t Di s n văn hoá; vi c khen thư ng i v i t ch c, cá nhân phát hi n và giao n p di v t, c v t, b o v t qu c gia. i u 2. Di s n văn hoá phi v t th và di s n văn hoá v t th 1. Di s n văn hoá phi v t th bao g m: a) Ti ng nói, ch vi t; b) Tác phNm văn h c, ngh thu t và khoa h c quy nh t i i u 747 c a B lu t Dân s v các lo i hình tác phNm ư c b o h có giá tr l ch s , văn hoá, khoa h c; c) Ng văn truy n mi ng bao g m th n tho i, t c ng , ng n ng , thành ng , câu , ng ngôn, ca dao, truy n thơ dân gian, s thi, trư ng ca, văn t , l i kh n và các hình th c ng văn truy n mi ng khác; d) Di n xư ng dân gian bao g m âm nh c, múa, sân kh u, trò nh i, gi trang, di n th i trang, di n ngư i p, hát i, trò chơi và các hình th c di n xư ng dân gian khác;
 2. ) L i s ng, n p s ng th hi n qua khuôn phép ng x - i nhân - x th : lu t t c, hương ư c, chuNn m c o c, nghi l trong ng x v i t tiên, v i ông bà, v i cha m , v i thiên nhiên, ma chay, cư i xin, l t tên, hành ng và l i chào - m i và các phong t c, t p quán khác; e) L h i truy n th ng bao g m l h i có n i dung cao tinh th n yêu nư c, yêu thiên nhiên, lòng t hào dân t c, truy n th ng ch ng ngo i xâm, tôn vinh các v anh hùng dân t c, danh nhân văn hoá, ca ng i tinh th n c n cù lao ng sáng t o c a nhân dân, cao lòng nhân ái, khát v ng t do, h nh phúc, tinh th n oàn k t c ng ng; g) Ngh th công truy n th ng; h) Tri th c văn hoá dân gian bao g m tri th c v y, dư c h c c truy n, v văn hoá Nm th c, v thiên nhiên và kinh nghi m s n xu t, v binh pháp, v kinh nghi m sáng tác văn ngh (h c thu t), v trang ph c truy n th ng, v t, nư c, th i ti t, khí h u, tài nguyên, v sông, bi n, núi, r ng và các tri th c dân gian khác. 2. Di s n văn hoá v t th bao g m di tích l ch s - văn hoá, danh lam th ng c nh (sau ây g i là di tích), di v t, c v t, b o v t qu c gia. 3. Giá tr c bi t quý hi m c a b o v t qu c gia ư c th hi n b ng các tiêu chí sau ây: a) Hi n v t nguyên g c, c b n; b) Hình th c c áo; c) Có giá tr tiêu bi u v l ch s , văn hoá, khoa h c th hi n: - Là v t ch ng c a m t s ki n l n ho c g n bó v i cu c s ng, s nghi p c a anh hùng dân t c, danh nhân ki t xu t; - Là tác phNm ngh thu t n i ti ng v giá tr tư tư ng - nhân văn, giá tr thNm m và hình th c th hi n tiêu bi u cho m t khuynh hư ng, m t phong cách, m t th i i; - Là s n phNm ư c phát minh, sáng ch tiêu bi u có giá tr th c ti n cao, có tác d ng thúc Ny xã h i phát tri n m t giai o n l ch s nh t nh; d) ư c Th tư ng Chính ph quy t nh công nh n sau khi có ý ki n thNm nh c a H i ng Di s n văn hoá qu c gia. i u 3. Chính sách c a Nhà nư c v b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá Nhà nư c b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá thông qua các chính sách sau ây: 1. Xây d ng và th c hi n chương trình m c tiêu b o t n các di s n văn hoá tiêu bi u; 2. Khen thư ng t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá; th c hi n các chính sách ưu ãi v tinh th n và v t ch t i v i ngh
 3. nhân, ngh sĩ n m gi và có công ph bi n ngh thu t truy n th ng, bí quy t ngh nghi p có giá tr c bi t; 3. Nghiên c u áp d ng các thành t u khoa h c công ngh vào các ho t ng sau ây: a) Thăm dò, khai qu t kh o c ; b o qu n, tu b , tôn t o và phát huy giá tr di tích; b) ThNm nh, b o qu n hi n v t và ch nh lý, i m i n i dung trưng bày, hình th c thông tin b o tàng; c) Sưu t m, lưu gi và ph bi n giá tr di s n văn hoá phi v t th ; thành l p ngân hàng d li u v di s n văn hoá phi v t th . 4. ào t o, b i dư ng i ngũ cán b chuyên môn trong lĩnh v c b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá; 5. Khuy n khích và t o i u ki n cho các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài óng góp v tinh th n và v t ch t ho c tr c ti p tham gia các ho t ng b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá; 6. M r ng các hình th c h p tác qu c t trong lĩnh v c b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá; xây d ng và th c hi n các d án h p tác qu c t theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Nh ng hành vi vi ph m làm sai l ch di s n văn hoá và ào b i trái phép a i m kh o c 1. Tuyên truy n, ph bi n, trình di n sai l ch n i dung và giá tr c a di s n văn hoá phi v t th . 2. Làm thay i y u t nguyên g c c a di s n văn hoá như ưa thêm, di d i, thay i hi n v t trong di tích ho c tu b , ph c h i không úng v i các y u t nguyên g c c a di tích và các hành vi khác khi chưa ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v văn hoá - thông tin; tuyên truy n, gi i thi u sai l ch v n i dung và giá tr c a di tích. 3. Làm thay i môi trư ng c nh quan như ch t cây, phá á, ào b i, xây d ng trái phép và các hành vi khác gây nh hư ng x u n di s n văn hoá. 4. Nh ng trư ng h p sau ây b coi là ào b i trái phép a i m kh o c : a) T ý ào b i, tìm ki m di v t, c v t, b o v t qu c gia trong khu v c b o v di tích và a i m kh o c như di ch cư trú, m táng, công xư ng ch tác công c , thành lu và các a i m kh o c khác; b) T ý tìm ki m, tr c v t các di v t, c v t, b o v t qu c gia còn chìm m dư i nư c. CHƯƠNG 2:: B O V VÀ PHÁT HUY GIÁ TRN DI S N VĂN HOÁ PHI V T TH
 4. i u 5. i u tra, phát hi n, th ng kê, phân lo i và tư li u hoá di s n văn hoá phi v t th 1. Giám c S Văn hoá - Thông tin có trách nhi m xây d ng k ho ch hàng năm t ngân sách s nghi p c a a phương và t ch c i u tra, phát hi n, th ng kê, phân lo i và l p h sơ di s n văn hoá phi v t th . 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là Ch t ch y ban nhân dân c p t nh) ch o vi c t ch c l p h sơ di s n văn hoá phi v t th a phương. 3. B trư ng B Văn hoá - Thông tin quy nh c th vi c l p h sơ khoa h c v các di s n văn hóa phi v t th . i u 6. L a ch n di s n văn hoá phi v t th tiêu bi u c a Vi t Nam ngh T ch c Giáo d c, Khoa h c và Văn hoá c a Liên h p qu c công nh n là di s n văn hoá th gi i 1. Di s n văn hoá phi v t th tiêu bi u ư c l a ch n theo các tiêu chí sau ây: a) Có giá tr c bi t v l ch s , văn hoá, khoa h c; b) Có ph m vi và m c nh hư ng mang tính qu c gia và qu c t v l ch s , văn hoá, khoa h c; c) Ph n ánh ngu n g c và vai trò c a di s n văn hoá phi v t th i v i c ng ng trong quá kh và hi n t i; d) Th hi n b n s c văn hoá truy n th ng c áo và là cơ s cho s sáng t o nh ng giá tr văn hoá m i. 2. Trình t , th t c l p h sơ di s n văn hoá phi v t th tiêu bi u: a) Căn c tiêu chí quy nh t i kho n 1 i u này, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh t ch c ch o vi c l p h sơ di s n văn hoá phi v t th tiêu bi u theo ngh b ng văn b n c a ch s h u và Giám c S Văn hoá - Thông tin; b) Ch t ch y ban nhân dân c p t nh nơi có di s n văn hoá g i h sơ n B trư ng B Văn hoá - Thông tin H i ng Di s n văn hoá qu c gia ti n hành thNm nh; c) Trong th i h n 45 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ, H i ng Di s n văn hoá qu c gia ti n hành thNm nh và có ý ki n b ng văn b n; d) B trư ng B Văn hoá - Thông tin trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 3. H sơ v di s n văn hoá phi v t th tiêu bi u trình Th tư ng Chính ph bao g m: a) ơn ngh c a ch s h u di s n văn hoá phi v t th và văn b n ng ý c a Giám c S Văn hoá - Thông tin a phương nơi có di s n văn hoá phi v t th tiêu bi u;
 5. b) Các tài li u v di s n văn hoá phi v t th tiêu bi u có liên quan theo quy nh c a T ch c Giáo d c, Khoa h c và Văn hoá c a Liên h p qu c (UNESCO); c) Văn b n thNm nh c a H i ng Di s n văn hoá qu c gia; d) Văn b n ngh c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin trình Th tư ng Chính ph . B trư ng B Văn hoá - Thông tin hư ng d n c th vi c l p h sơ di s n văn hoá phi v t th tiêu bi u. 4. B trư ng B Văn hoá - Thông tin có trách nhi m g i h sơ di s n văn hoá phi v t th tiêu bi u sau khi có quy t nh c a Th tư ng Chính ph ngh T ch c Giáo d c, Khoa h c và Văn hoá c a Liên h p qu c công nh n là di s n văn hoá th gi i; báo cáo Th tư ng Chính ph và thông báo cho Ch t ch y ban nhân dân c p t nh và ch s h u di s n văn hoá phi v t th v quy t nh c a T ch c Giáo d c, Khoa h c và Văn hoá c a Liên h p qu c i v i di s n văn hoá phi v t th ó. i u 7. Nh ng bi n pháp c n thi t b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá phi v t th Nhà nư c b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá phi v t th thông qua các bi n pháp sau ây: 1. T ch c th c hi n các d án nghiên c u, sưu t m, th ng kê, phân lo i các di s n văn hoá phi v t th trong ph m vi toàn qu c; 2. Ti n hành sưu t m, th ng kê, phân lo i thư ng xuyên và nh kỳ v di s n văn hoá phi v t th ; 3. Tăng cư ng vi c truy n d y, ph bi n, xu t b n, trình di n và ph c d ng các lo i hình di s n văn hoá phi v t th ; 4. u tư và h tr kinh phí cho các ho t ng b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá phi v t th ; ngăn ch n nguy cơ làm mai m t, th t truy n di s n văn hoá phi v t th ; 5. M r ng các hình th c xã h i hoá trong lĩnh v c b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá phi v t th ; 6. Th c hi n vi c thNm nh mi n phí, hư ng d n nghi p v và h tr lưu gi , b o qu n di s n văn hoá phi v t th theo ngh c a t ch c, cá nhân là ch s h u di s n văn hoá phi v t th ó. i u 8. B o v và phát tri n di s n văn hoá phi v t th dư i hình th c ti ng nói, ch vi t c a các dân t c Vi t Nam Nhà nư c b o v và phát tri n ti ng nói, ch vi t c a các dân t c Vi t Nam thông qua các bi n pháp sau ây:
 6. 1. T ch c nghiên c u, sưu t m, lưu gi ti ng nói, ch vi t c a c ng ng các dân t c Vi t Nam; 2. Có chính sách h tr vi c ph bi n, gi ng d y duy trì và phát tri n ti ng nói, ch vi t c a c ng ng các dân t c Vi t Nam; 3. T ch c các ho t ng nghiên c u, thông tin tuyên truy n, ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t và các ho t ng khác gi gìn và phát tri n s trong sáng c a ti ng Vi t. i u 9. Khuy n khích vi c duy trì, ph c h i và phát tri n ngh th công truy n th ng có giá tr tiêu bi u Nhà nư c khuy n khích duy trì, ph c h i và phát tri n ngh th công truy n th ng thông qua các bi n pháp sau ây: 1. i u tra, phân lo i các ngh th công truy n th ng trong ph m vi c nư c; h tr vi c duy trì và ph c h i các ngh th công truy n th ng có giá tr tiêu bi u ho c có nguy cơ b mai m t, th t truy n; 2. T o i u ki n thu n l i cho vi c khai thác và s d ng v t li u truy n th ng; 3. Có chính sách khuy n khích và h tr vi c s d ng các phương pháp, k thu t th công truy n th ng; 4. Ny m nh vi c qu ng bá s n phNm th công truy n th ng th trư ng trong nư c và nư c ngoài b ng nhi u hình th c; 5. cao và t o i u ki n thu n l i cho vi c ph bi n và truy n d y k thu t, k năng ngh nghi p các ngh th công truy n th ng có giá tr tiêu bi u; 6. Có chính sách ưu ãi v thu i v i các ho t ng duy trì, ph c h i và phát tri n ngh th công truy n th ng có giá tr tiêu bi u theo quy nh c a các lu t thu . i u 10. Vi c duy trì và phát huy giá tr văn hoá c a l h i truy n th ng 1. Nhà nư c t o i u ki n duy trì và phát huy giá tr văn hoá c a l h i truy n th ng thông qua các bi n pháp sau ây: a) T o i u ki n thu n l i cho vi c t ch c l h i; b) Khuy n khích vi c t ch c ho t ng văn hoá, văn ngh dân gian truy n th ng g n v i l h i; c) Ph c d ng có ch n l c nghi th c l h i truy n th ng như: t , l , ón, rư c và các nghi th c truy n th ng khác; d) Khuy n khích vi c hư ng d n, ph bi n r ng rãi v ngu n g c, n i dung các giá tr truy n th ng tiêu bi u, c áo c a l h i trong nư c và nư c ngoài.
 7. 2. Nghiêm c m các hành vi sau ây trong t ch c và ho t ng l h i: a) L i d ng l h i tuyên truy n, kích ng ch ng l i Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; chia r oàn k t dân t c; gây m t tr t t an ninh; b) T ch c các ho t ng mê tín d oan, ph c h i h t c; c) Các hình th c thương m i hoá ho t ng l h i; xuyên t c, áp t các nghi th c, k t c u m i vào l h i truy n th ng; t ch c các d ch v sinh ho t ăn ngh và d ch v tín ngư ng trái pháp lu t trong các khu v c b o v c a di tích; d) ánh b c dư i m i hình th c; ) t mã; e) Nh ng hành vi vi ph m pháp lu t khác. 3. Vi c t ch c l h i truy n th ng ư c th c hi n theo Quy ch v t ch c l h i do B trư ng B Văn hoá - Thông tin ban hành. i u 11. Th m quy n và th t c c p gi y phép cho ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài ti n hành nghiên c u, sưu t m di s n văn hoá phi v t th Vi t Nam 1. B Văn hoá - Thông tin và các S Văn hoá - Thông tin là cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y phép nghiên c u, sưu t m di s n văn hoá phi v t th Vi t Nam. 2. Th t c c p gi y phép nghiên c u, sưu t m di s n văn hoá phi v t th ư c quy nh như sau: a) Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài xin nghiên c u, sưu t m ph i g i ơn xin phép kèm theo án nói rõ m c ích, a bàn, th i h n và i tác Vi t Nam tham gia nghiên c u, sưu t m di s n văn hoá phi v t th n Giám c S Văn hoá - Thông tin. Trong trư ng h p a bàn nghiên c u, sưu t m có ph m vi t hai t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên thì ơn xin phép ph i ư c g i t i B trư ng B Văn hoá - Thông tin; b) Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ơn, B trư ng B Văn hoá - Thông tin ho c Giám c S Văn hoá - Thông tin có trách nhi m xem xét c p gi y phép; trư ng h p t ch i ph i nêu rõ lý do b ng văn b n. i u 12. Vi c tôn vinh và chính sách ãi ng i v i ngh nhân, ngh sĩ Nhà nư c tôn vinh và có chính sách ãi ng i v i ngh nhân, ngh sĩ thông qua các bi n pháp sau ây: 1. T ng thư ng, truy t ng Huân chương, Huy chương, danh hi u vinh d nhà nư c và th c hi n các hình th c tôn vinh khác i v i ngh nhân, ngh sĩ n m gi và có công
 8. b o t n, ph bi n ngh thu t truy n th ng, bí quy t ngh nghi p thu c di s n văn hoá phi v t th tiêu bi u theo quy nh c a pháp lu t; 2. T o i u ki n và h tr m t ph n chi phí cho các ho t ng sáng t o, bi u di n, trưng bày, gi i thi u và tiêu th s n phNm i v i ngh nhân, ngh sĩ n m gi và có công b o t n, ph bi n ngh thu t truy n th ng, bí quy t ngh nghi p thu c di s n văn hoá phi v t th tiêu bi u; 3. Tr c p sinh ho t hàng tháng và m t s ưu ãi khác i v i ngh nhân, ngh sĩ ã ư c phong t ng danh hi u vinh d nhà nư c có thu nh p th p, hoàn c nh khó khăn, nh ng ngư i vùng khó khăn và vùng c bi t khó khăn theo quy nh c a pháp lu t. CHƯƠNG 3:: B O V VÀ PHÁT HUY GIÁ TRN DI S N VĂN HOÁ V T TH i u 13. Phân lo i di tích Căn c vào tiêu chí quy nh t i i u 28 Lu t Di s n văn hoá, di tích ư c phân lo i như sau: 1. Di tích l ch s (di tích lưu ni m s ki n, di tích lưu ni m danh nhân); 2. Di tích ki n trúc ngh thu t; 3. Di tích kh o c ; 4. Danh lam th ng c nh. i u 14. X p h ng di tích c p t nh, di tích qu c gia, di tích qu c gia c bi t Di tích quy nh t i i u 29 Lu t Di s n văn hoá là các di tích l ch s , di tích ki n trúc ngh thu t, di tích kh o c , danh lam th ng c nh ư c x p h ng như sau: 1. Di tích c p t nh bao g m: a) Công trình xây d ng, a i m ghi d u nh ng s ki n, nh ng m c l ch s quan tr ng c a a phương ho c g n v i nh ng nhân v t có nh hư ng tích c c n s phát tri n c a a phương trong các th i kỳ l ch s ; b) Công trình ki n trúc, ngh thu t, t ng th ki n trúc ô th và ô th có giá tr trong ph m vi a phương; c) a i m kh o c có giá tr trong ph m vi a phương; d) C nh quan thiên nhiên ho c a i m có s k t h p gi a c nh quan thiên nhiên v i công trình ki n trúc ngh thu t có giá tr trong ph m vi a phương. 2. Di tích qu c gia bao g m:
 9. a) Công trình xây d ng, a i m ghi d u nh ng s ki n, nh ng m c l ch s quan tr ng c a dân t c ho c g n v i các anh hùng dân t c, các nhà ho t ng chính tr , văn hoá, ngh thu t và khoa h c n i ti ng có nh hư ng quan tr ng i v i ti n trình l ch s c a dân t c; b) Công trình ki n trúc ngh thu t, t ng th ki n trúc ô th và ô th có giá tr tiêu bi u trong các giai o n phát tri n ngh thu t ki n trúc c a dân t c; c) a i m kh o c có giá tr n i b t ánh d u các giai o n phát tri n c a các văn hoá kh o c ; d) C nh quan thiên nhiên p ho c a i m có s k t h p gi a c nh quan thiên nhiên v i công trình ki n trúc ngh thu t ho c khu v c thiên nhiên có giá tr khoa h c v a ch t, a m o, a lý, a d ng sinh h c, h sinh thái c thù. 3. Di tích qu c gia c bi t bao g m: a) Công trình xây d ng, a i m g n v i nh ng s ki n ánh d u bư c chuy n bi n c bi t quan tr ng c a l ch s dân t c ho c g n v i anh hùng dân t c và danh nhân tiêu bi u có nh hư ng to l n i v i ti n trình l ch s c a dân t c; b) Công trình ki n trúc ngh thu t hoàn ch nh, nguyên g c, t ng th ki n trúc ô th và ô th có giá tr c bi t ánh d u các giai o n phát tri n c a ngh thu t ki n trúc và ki n trúc ngh thu t Vi t Nam; c) a i m kh o c có giá tr n i b t ánh d u các giai o n phát tri n quan tr ng c a các văn hoá kh o c n i ti ng Vi t Nam và th gi i; d) C nh quan thiên nhiên p n i ti ng ho c a i m có s k t h p gi a c nh quan thiên nhiên v i công trình ki n trúc có giá tr c bi t c a qu c gia ho c khu v c thiên nhiên có giá tr v a ch t, a m o, a lý, a d ng sinh h c và h sinh thái c thù n i ti ng Vi t Nam và th gi i. i u 15. Quy nh v vi c l p h sơ x p h ng di tích 1. Giám c S Văn hoá - Thông tin ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân c p t nh t ch c th c hi n vi c ki m kê, phân lo i di tích theo các tiêu chí quy nh t i i u 28 Lu t Di s n văn hoá. 2. Căn c giá tr l ch s , văn hoá, khoa h c c a di tích ã ư c ki m kê, phân lo i quy nh t i i u 14 c a Ngh nh này Giám c S Văn hoá - Thông tin ch u trách nhi m l p h sơ di tích trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 31 c a Lu t Di s n văn hoá xem xét x p h ng di tích. 3. H sơ x p h ng di tích bao g m: a) ơn ngh x p h ng c a t ch c, cá nhân là ch s h u ho c ư c giao qu n lý di tích; b) Lý l ch di tích;
 10. c) B n v trí và ch d n ư ng n di tích; d) B n v m t b ng t ng th , các m t c t ngang, c t d c, b n v nh ng k t c u và chi ti t ki n trúc có ch m kh c tiêu bi u c a di tích t l 1/50; ) T p nh m u kh o t di tích, di v t, c v t, b o v t qu c gia thu c di tích t c 9 x 12 tr lên (n u có); e) B n th ng kê di v t, c v t, b o v t qu c gia thu c di tích; g) B n d p, d ch văn bia, câu i, i t và các tài li u Hán Nôm ho c tài li u b ng các lo i ngôn ng khác v di tích; h) Biên b n và b n khoanh vùng các khu v c b o v di tích có d u xác nh n c a y ban nhân dân các c p, c a S a chính và S Văn hoá - Thông tin; i) T trình v vi c x p h ng di tích theo quy nh t i kho n 1 i u 31 c a Lu t Di s n văn hoá. B trư ng B Văn hoá - Thông tin quy nh chi ti t m u và n i dung h sơ di tích. i u 16. Nguyên t c xác nh ph m vi các khu v c b o v c a di tích 1. Vi c xác nh khu v c b o v I c a di tích quy nh t i kho n 1 i u 32 c a Lu t Di s n văn hoá ư c th c hi n theo nguyên t c sau: a) i v i di tích là công trình xây d ng, a i m g n v i các s ki n l ch s , thân th và s nghi p c a danh nhân thì ph m vi khu v c b o v I ph i b o m ph n ánh nh ng di n bi n tiêu bi u c a s ki n l ch s , nh ng công trình lưu ni m g n v i danh nhân liên quan n di tích ó; b) i v i di tích là a i m kh o c thì ph m vi khu v c b o v I ph i b o m gi nguyên tr ng toàn b ph m vi khu v c ã phát hi n các di v t, a hình, c nh quan có liên quan tr c ti p t i môi trư ng sinh s ng c a ch th ã t o nên a i m kh o c ó; c) i v i di tích là qu n th các công trình ki n trúc ngh thu t ho c công trình ki n trúc ơn l thì vi c xác nh khu v c b o v I ph i b o m gi nguyên tr ng các công trình v n có c a di tích bao g m sân, vư n, ao, h và c các y u t khác liên quan n di tích; d) i v i danh lam th ng c nh thì vi c xác nh khu v c b o v I ph i b o m tính toàn v n c a c nh quan thiên nhiên, a hình, a m o và các y u t a lý khác ch a ng s a d ng sinh h c và h sinh thái c thù ho c các d u tích v t ch t v các giai o n phát tri n c a trái t. 2. Khu v c b o v II là khu v c bao quanh ho c ti p giáp v i khu v c b o v I b o v c nh quan và môi trư ng - sinh thái c a di tích và là khu v c ư c phép xây d ng các công trình ph c v vi c tôn t o, khai thác và phát huy giá tr c a di tích.
 11. Vi c xác nh di tích ch có khu v c b o v I ư c áp d ng trong trư ng h p di tích ó n m trong khu v c dân cư ho c li n k các công trình xây d ng mà không th di d i. i v i di tích g m nhi u công trình xây d ng, a i m phân b trên ph m vi r ng thì ph i xác nh khu v c b o v I cho t ng công trình xây d ng, a i m. i u 17. Th m quy n phê duy t d án b o qu n, tu b và ph c h i di tích ThNm quy n phê duy t d án b o qu n, tu b và ph c h i di tích ư c quy nh như sau: 1. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh phê duy t d án b o qu n, tu b và ph c h i di tích c p t nh theo ngh c a Giám c S Văn hoá - Thông tin; phê duy t d án b o qu n, tu b và ph c h i di tích qu c gia, di tích qu c gia c bi t thu c nhóm B và nhóm C theo quy nh c a pháp lu t v u tư xây d ng, sau khi có văn b n thNm nh c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin; 2. B trư ng B Văn hoá - Thông tin phê duy t d án b o qu n, tu b và ph c h i di tích qu c gia và di tích qu c gia c bi t thu c nhóm B và nhóm C theo quy nh c a pháp lu t v u tư xây d ng. Trong trư ng h p xét th y vi c b o qu n, tu b và ph c h i di tích không úng v i n i dung d án ã ư c phê duy t thì B trư ng B Văn hoá - Thông tin quy t nh ình ch vi c th c hi n d án; 3. Th tư ng Chính ph phê duy t d án b o qu n, tu b và ph c h i di tích thu c nhóm A theo quy nh c a pháp lu t v u tư xây d ng i v i các d án nêu t i kho n 1 và kho n 2 i u này. i u 18. Th m quy n th m nh d án c i t o, xây d ng công trình có kh năng nh hư ng x u n di tích 1. Giám c S Văn hoá - Thông tin thNm nh d án c i t o, xây d ng các công trình n m ngoài các khu v c b o v di tích c p t nh mà có kh năng nh hư ng x u n di tích. 2. B trư ng B Văn hoá - Thông tin thNm nh d án c i t o, xây d ng các công trình n m ngoài các khu v c b o v di tích qu c gia và di tích qu c gia c bi t mà có kh năng nh hư ng x u n di tích. i u 19. Các t ch c có ch c năng thăm dò, khai qu t kh o c 1. Cơ quan nghiên c u kh o c h c c a Nhà nư c. 2. Trư ng i h c có b môn kh o c h c. 3. B o tàng và Ban Qu n lý di tích c a Nhà nư c có ch c năng nghiên c u kh o c . 4. H i có ch c năng nghiên c u kh o c Trung ương. i u 20. Kinh phí thăm dò, khai qu t kh o c khi c i t o, xây d ng công trình
 12. Trong trư ng h p c i t o, xây d ng các công trình mà phát hi n th y di tích, di v t, c v t, b o v t qu c gia c n t ch c thăm dò, khai qu t kh o c thì kinh phí t ch c thăm dò, khai qu t kh o c ư c quy nh như sau: 1. i v i công trình ư c xây d ng b ng v n c a Nhà nư c thì kinh phí thăm dò, khai qu t ư c tính vào trong t ng v n u tư c a công trình ó; 2. i v i công trình xây d ng không ph i b ng v n c a Nhà nư c thì kinh phí thăm dò, khai qu t ư c Nhà nư c c p. B trư ng B Tài chính có trách nhi m xem xét vi c c p kinh phí thăm dò, khai qu t kh o c theo ngh c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin và Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. B trư ng B Tài chính ch trì ph i h p v i B trư ng B Văn hoá -Thông tin hư ng d n c th th t c b sung và c p kinh phí thăm dò, khai qu t i v i các trư ng h p quy nh t i i u này. CHƯƠNG 4:: DI V T, C V T, B O V T QU C GIA i u 21. Thu nh n di v t, c v t, b o v t qu c gia do thăm dò, khai qu t, ho c do t ch c, cá nhân phát hi n, giao n p 1. M i di v t, c v t, b o v t qu c gia trong lòng t thu c t li n, h i o, vùng n i thu , lãnh h i, vùng c quy n kinh t và th m l c a theo quy nh t i i u 6 c a Lu t Di s n văn hoá, khi phát hi n ho c tìm th y u thu c Nhà nư c theo quy nh t i i u 248 B lu t Dân s . 2. Giám c S Văn hoá - Thông tin có trách nhi m t ch c vi c thu nh n các di v t, c v t, b o v t qu c gia t m nh p vào kho b o qu n c a B o tàng c p t nh nơi phát hi n di v t, c v t, b o v t qu c gia theo quy nh t i kho n 1 i u 41 c a Lu t Di s n văn hoá. 3. T ch c, cá nhân giao n p di v t, c v t, b o v t qu c gia ư c khen thư ng và ư c nh n m t kho n ti n thư ng theo quy nh t i i u 52 và i u 53 Ngh nh này. i u 22. Mua bán, b o v , b o qu n b o v t qu c gia B o v t qu c gia do t ch c, cá nhân phát hi n, giao n p ph i ư c ưu tiên và t o m i i u ki n thu n l i ti p nh n và b o v , b o qu n t i các b o tàng nhà nư c, ngân hàng nhà nư c ho c kho b c nhà nư c v i trang thi t b và phương ti n k thu t b o m an toàn. Trong trư ng h p b o v t qu c gia ư c bán u giá thì Nhà nư c có quy n ưu tiên mua. Nhà nư c b o m kinh phí cho vi c mua, b o v , b o qu n b o v t qu c gia.
 13. i u 23. ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia 1. Giám c S Văn hoá - Thông tin có trách nhi m t ch c ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia trong ph m vi a phương mình. 2. Ch s h u b o v t qu c gia ph i làm th t c ăng ký v i S Văn hoá - Thông tin a phương nơi mình cư trú. Trong trư ng h p thay i ch s h u b o v t qu c gia thì trong th i h n 15 ngày, k t ngày thay i ch s h u, ch s h u cũ ph i thông báo cho S Văn hoá - Thông tin nơi ăng ký b o v t qu c gia v h , tên, a ch ch s h u m i. Sau khi ăng ký b o v t qu c gia, Giám c S Văn hoá - Thông tin ph i k p th i báo cáo B trư ng B Văn hoá - Thông tin. 3. Quy n c a ch s h u di v t, c v t, b o v t qu c gia ã ư c ăng ký: a) ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia; b) ư c cơ quan chuyên môn c a Nhà nư c thNm nh mi n phí; c) ư c hư ng d n nghi p v chuyên môn v b o qu n, di v t, c v t, b o v t qu c gia thu c s h u c a mình; d) ư c t o i u ki n thu n l i phát huy giá tr c a di v t, c v t, b o v t qu c gia. 4. B trư ng B Văn hoá - Thông tin quy nh trình t , th t c ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia. i u 24. ưa di v t, c v t, b o v t qu c gia ra nư c ngoài trưng bày, tri n lãm, nghiên c u ho c b o qu n Th t c ưa di v t, c v t và b o v t qu c gia ra nư c ngoài trưng bày, tri n lãm, nghiên c u ho c b o qu n ư c quy nh như sau: 1. i v i di v t, c v t: a) Di v t, c v t thu c b o tàng qu c gia do B trư ng B Văn hoá - Thông tin cho phép theo ngh b ng văn b n c a Giám c b o tàng; b) Di v t, c v t thu c b o tàng chuyên ngành do B trư ng B Văn hoá - Thông tin cho phép theo ngh b ng văn b n c a ngư i ng u cơ quan, t ch c ch qu n c a b o tàng tr c thu c; c) Di v t, c v t thu c b o tàng c p t nh do B trư ng B Văn hoá - Thông tin cho phép theo ngh b ng văn b n c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh; d) Di v t, c v t thu c s h u tư nhân do B trư ng B Văn hoá - Thông tin cho phép theo ngh b ng văn b n c a Giám c S Văn hoá - Thông tin trên cơ s ơn xin phép c a ch sơ h u di v t, c v t ó.
 14. 2. i v i b o v t qu c gia: a) B o v t qu c gia thu c b o tàng qu c gia do Th tư ng Chính ph cho phép theo ngh b ng văn b n c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin; b) B o v t qu c gia thu c b o tàng chuyên ngành do Th tư ng Chính ph cho phép theo ngh b ng văn b n c a ngư i ng u cơ quan, t ch c ch qu n c a b o tàng sau khi có ý ki n ng ý b ng văn b n c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin; c) B o v t qu c gia thu c b o tàng c p t nh, b o v t qu c gia thu c s h u tư nhân do Th tư ng Chính ph cho phép theo ngh b ng văn b n c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh sau khi có ý ki n ng ý b ng văn b n c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin. 3. Vi c b o hi m di v t, c v t, b o v t qu c gia ưa ra nư c ngoài trưng bày, tri n lãm, nghiên c u ho c b o qu n do các bên tho thu n theo t p quán qu c t và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. 4. Vi c v n chuy n, t m xu t, tái nh p và t m nh p, tái xu t di v t, c v t ph i tuân th nh ng quy nh c a pháp lu t v h i quan và nh ng quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 25. Vi c c p gi y phép ưa di v t, c v t ra nư c ngoài 1. B trư ng B Văn hoá - Thông tin quy nh lo i di v t, c v t ư c ưa ra nư c ngoài. 2. Vi c mua bán, trao i, t ng cho và th a k di v t, c v t không thu c s h u toàn dân, s h u c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i ưa ra nư c ngoài ph i có gi y phép c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin. 3. B trư ng B Văn hoá - Thông tin c p gi y phép ưa di v t, c v t ra nư c ngoài. Trong th i h n 30 ngày, sau khi nh n ư c ơn và các gi y t có liên quan, B trư ng B Văn hoá - Thông tin c p gi y phép. Trư ng h p t ch i ph i nêu rõ lý do b ng văn b n. 4. Th t c c p gi y phép ưa di v t, c v t ra nư c ngoài: a) Có ơn xin phép g i B trư ng B Văn hoá - Thông tin; b) Có gi y ch ng nh n chuy n quy n s h u c a ch s h u cũ; c) H sơ ăng ký di v t, c v t. 5. B trư ng B Văn hoá - Thông tin ban hành quy ch , mua bán, trao i, t ng cho và th a k trong nư c và nư c ngoài i v i di v t, c v t quy nh t i kho n 2 i u này.
 15. i u 26. Khi u n i, t cáo v di v t, c v t khi ang làm th t c ưa ra nư c ngoài Di v t, c v t ang trong quá trình xin phép ưa ra nư c ngoài mà có khi u n i, t cáo t ch c, cá nhân ưa di v t, c v t ra nư c ngoài mà không ph i là ch s h u h p pháp ho c di v t, c v t ang có tranh ch p thì vi c ưa di v t, c v t ra nư c ngoài ph i t m d ng xem xét gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Trong th i gian 30 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i, t cáo, n u không có căn c xác nh vi c s h u di v t, c v t là b t h p pháp ho c ang có tranh ch p thì di v t, c v t ư c phép ưa ra nư c ngoài sau khi hoàn thành th t c xin phép. i u 27. Th m quy n c p gi y phép làm b n sao di v t, c v t, b o v t qu c gia ThNm quy n c p gi y phép làm b n sao di v t, c v t, b o v t qu c gia ư c quy nh c th như sau: 1. B trư ng B Văn hoá - Thông tin c p gi y phép làm b n sao di v t, c v t, b o v t qu c gia thu c các b o tàng qu c gia, b o tàng chuyên ngành; 2. Giám c S Văn hoá - Thông tin c p gi y phép làm b n sao di v t, c v t, b o v t qu c gia thu c b o tàng c p t nh và s h u tư nhân. CHƯƠNG 6:: VI C MUA BÁN DI V T, C V T, B O V T QU C GIA i u 28. Qu n lý ho t ng mua bán di v t, c v t, b o v t qu c gia 1. Nhà nư c th ng nh t qu n lý ho t ng mua bán di v t, c v t, b o v t qu c gia và t o i u ki n t ch c, cá nhân kinh doanh, mua bán di v t, c v t, b o v t qu c gia. Vi c kinh doanh di v t, c v t, b o v t qu c gia ph i tuân th các quy nh c a Lu t Doanh nghi p, các Lu t Thu , Lu t Di s n văn hoá và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. 2. Nhà nư c b o h vi c mua bán di v t, c v t, b o v t qu c gia i v i nh ng di v t, c v t, b o v t qu c gia ã ư c ăng ký theo quy nh c a Lu t Di s n văn hoá; t o i u ki n t ch c, cá nhân th c hi n chuy n quy n s h u i v i di v t, c v t, b o v t qu c gia ã ăng ký và ăng ký i v i di v t, c v t, b o v t qu c gia mua bán có ngu n g c h p pháp chưa ư c ăng ký. 3. Nghiêm c m mua bán di v t, c v t, b o v t qu c gia có ngu n g c b t h p pháp. 4. Nghiêm c m mua bán trái phép di v t, c v t, b o v t qu c gia ưa ra nư c ngoài. i u 29. T ch c và ho t ng c a c a hàng mua bán di v t, c v t, b o v t qu c gia
 16. 1. Ch c a hàng mua bán di v t, c v t, b o v t qu c gia ph i áp ng các i u ki n sau ây: a) Là công dân có qu c t ch Vi t Nam có a ch thư ng trú t i Vi t Nam; b) Có ch ng ch hành ngh kinh doanh mua bán di v t, c v t, b o v t qu c gia; c) Có c a hàng di n tích phù h p trưng b y di v t, c v t, b o v t qu c gia; d) Có phương ti n trưng b y, b o qu n và b o v di v t, c v t, b o v t qu c gia. 2. Ho t ng c a c a hàng mua bán di v t, c v t, b o v t qu c gia ph i tuân th các quy nh sau ây: a) Ch mua bán di v t, c v t, b o v t qu c gia có ngu n g c h p pháp; b) Ch mua bán b n sao di v t, c v t, b o v t qu c gia c a cơ quan, t ch c, cá nhân có gi y phép làm b n sao do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 27 c a Ngh nh này c p; c) i v i nh ng b n sao di v t, c v t, b o v t qu c gia khi trưng bày mua bán ph i ghi rõ là b n sao và ph i có ký hi u riêng phân bi t v i b n g c; d) Th c hi n các th t c c n thi t cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 23 c a Ngh nh này chuy n quy n s h u cho ngư i mua di v t, c v t, b o v t qu c gia ho c làm th t c xin gi y phép cho ngư i mua mang di v t, c v t thu c lo i ư c phép ưa ra nư c ngoài quy nh t i kho n 1 i u 25 c a Ngh nh này; ) Th c hi n các quy nh c a pháp lu t v s sách ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia mua vào và bán ra, s sách tài chính k toán và nghĩa v n p thu . i u 30. i u ki n, th m quy n và th t c c p ch ng ch hành ngh mua bán di v t, c v t, b o v t qu c gia 1. i u ki n c p ch ng ch hành ngh mua bán di v t, c v t, b o v t qu c gia: a) Có trình chuyên môn và am hi u v di v t, c v t, b o v t qu c gia; b) Không ang trong th i gian b c m hành ngh ho c làm công vi c liên quan n di s n văn hoá theo quy t nh c a toà án, không ang b truy c u trách nhi m hình s , không ang trong th i gian b qu n ch hình s ho c qu n ch hành chính. 2. Cán b , công ch c, viên ch c ang công tác trong ngành b o t n b o tàng không ư c phép m c a hàng mua bán di v t, c v t, b o v t qu c gia. 3. ThNm quy n c p ch ng ch hành ngh i v i ch c a hàng mua bán di v t, c v t, b o v t qu c gia:
 17. Giám c S Văn hoá - Thông tin c p ch ng ch hành ngh i v i ch c a hàng mua bán di v t, c v t, b o v t qu c gia sau khi có ý ki n thNm nh b ng văn b n c a C c trư ng C c B o t n B o tàng. Trong th i gian 30 ngày k t ngày nh n h sơ h p l xin c p ch ng ch hành ngh i v i ch c a hàng mua bán di v t, c v t, b o v t qu c gia, Giám c S Văn hoá - Thông tin ph i xét c p ch ng ch . Trư ng h p t ch i ph i nêu rõ lý do b ng văn b n. 4. Th t c c p ch ng ch hành ngh i v i ch c a hàng mua bán di v t, c v t, b o v t qu c gia: a) Ch c a hàng ph i g i h sơ n S Văn hoá - Thông tin; b) H sơ hành ngh mua bán di v t, c v t, b o v t qu c gia bao g m: - ơn xin c p ch ng ch ; - B n sao h p pháp các văn b ng chuyên môn có liên quan; - Sơ y u lý l ch có xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là y ban nhân dân c p xã) nơi cư trú. i u 31. T ch c bán u giá di v t, c v t, b o v t qu c gia 1. T ch c, cá nhân bán u giá di v t, c v t, b o v t qu c gia ph i làm th t c ăng ký v i S Văn hoá - Thông tin a phương v danh m c bán u giá và ph i ư c phép c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. 2. Vi c t ch c bán u giá di v t, c v t, b o v t qu c gia ư c th c hi n theo quy nh t i u 452 n i u 458 c a B lu t Dân s . CHƯƠNG 6: T CH C VÀ HO T NG C A B O TÀNG i u 32. Th m quy n xác nh n i u ki n thành l p b o tàng 1. B trư ng B Văn hoá - Thông tin xác nh n i u ki n i v i vi c thành l p b o tàng qu c gia, b o tàng chuyên ngành. 2. Giám c S Văn hoá - Thông tin xác nh n i u ki n i v i vi c thành l p b o tàng c p t nh, b o tàng tư nhân. 3. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , B trư ng B Văn hoá - Thông tin, Giám c S Văn hoá - Thông tin có trách nhi m xác nh n i u ki n thành l p b o tàng. i u 33. X p h ng b o tàng Vi t Nam B o tàng Vi t Nam ư c x p h ng như sau:
 18. a) B o tàng h ng I; b) B o tàng h ng II; c) B o tàng h ng III. i u 34. Tiêu chu n x p h ng b o tàng 1. B o tàng h ng I ph i t ư c các tiêu chuNn sau ây: a) Có s lư ng tài li u hi n v t g c t 20.000 u tài li u, hi n v t tr lên, trong ó có ít nh t năm sưu t p tài li u, hi n v t quý hi m và ư c ki m kê khoa h c t 90% t ng s tài li u, hi n v t tr lên; b) Tài li u, hi n v t ư c b o qu n và trưng bày v i 100% phương ti n, trang thi t b , k thu t và công ngh hi n i; c) Có công trình ki n trúc b n v ng, không gian, môi trư ng và h t ng k thu t b o m cho ho t ng thư ng xuyên c a b o tàng; di n tích trưng bày t 2.500m2 tr lên; h th ng kho b o qu n t 1.500m2 tr lên và ư c phân lo i theo ch t li u; d) 100% s công ch c, viên ch c, nhân viên tr c ti p làm chuyên môn có trình i h c, trong ó 40% tr lên có trình i h c chuyên ngành b o tàng; ) S lư ng khách thăm quan b o tàng hàng năm có t 300.000 lư t ngư i tr lên, có kh năng t ch c các tri n lãm và h i th o chuyên trong nư c và qu c t , ít nh t m t năm 2 l n; t ch c nghiên c u các tài khoa h c c p B và tham gia tài c p Nhà nư c; hàng năm có ít nh t 2 xu t b n phNm. 2. B o tàng h ng II ph i t ư c các tiêu chuNn sau ây: a) Có s lư ng tài li u, hi n v t g c t 10.000 u tài li u, hi n v t tr lên, trong ó có ít nh t ba sưu t p tài li u, hi n v t quý hi m và ư c ki m kê khoa h c t 80% t ng s tài li u, hi n v t tr lên; b) Tài li u, hi n v t ư c b o qu n và trưng bày v i 70% phương ti n, trang thi t b , k thu t và công ngh hi n i; c) Có công trình ki n trúc b n v ng, không gian, môi trư ng và h t ng k thu t b o m cho ho t ng thư ng xuyên c a b o tàng; di n tích trưng bày t 1.500m2 tr 2 lên; h th ng kho b o qu n t 1.000m tr lên và ư c phân lo i theo ch t li u; d) 80% s công ch c, viên ch c, nhân viên tr c ti p làm chuyên môn có trình i h c, trong ó 30% tr lên có trình i h c chuyên ngành b o tàng; ) S lư ng khách thăm quan b o tàng hàng năm có t 150.000 lư t ngư i tr lên; t ch c các tri n lãm và h i th o chuyên , ít nh t m t năm 2 l n; t ch c nghiên c u các tài khoa h c; hàng năm có ít nh t 1 xu t b n phNm. 3. B o tàng h ng III ph i t ư c các tiêu chuNn sau ây:
 19. a) Có s lư ng tài li u, hi n v t g c t 5.000 u tài li u, hi n v t tr lên, trong ó có ít nh t là m t sưu t p tài li u, hi n v t quý hi m và ư c ki m kê khoa h c t 70% t ng s tài li u, hi n v t tr lên; b) Tài li u, hi n v t ư c b o qu n và trưng bày v i 50% phương ti n, trang thi t b , k thu t và công ngh hi n i; c) Có công trình ki n trúc b n v ng và h t ng k thu t b o m cho ho t ng thư ng xuyên c a b o tàng; di n tích trưng bày t 1.000 m2 tr lên; h th ng kho 2 b o qu n t 500m tr lên; d) 60% s công ch c, viên ch c, nhân viên tr c ti p làm chuyên môn có trình i h c, trong ó 25% tr lên có trình i h c chuyên ngành b o tàng; ) S lư ng khách thăm quan b o tàng hàng năm có t 50.000 lư t ngư i tr lên; t ch c các tri n lãm và h i th o chuyên ít nh t m t năm 1 l n. 4. B trư ng B Văn hoá - Thông tin ch trì, ph i h p v i B trư ng B N i v , B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng B Tài chính, ngư i ng u cơ quan, t ch c ch qu n nơi b o tàng ngh ư c x p h ng t ch c vi c thNm nh, xem xét và quy t nh vi c x p h ng b o tàng. i u 35. Th m quy n và th t c x p h ng b o tàng 1. ThNm quy n x p h ng b o tàng ư c quy nh như sau: a) B trư ng B Văn hoá - Thông tin quy t nh x p h ng b o tàng h ng I i v i b o tàng qu c gia, b o tàng chuyên ngành trên cơ s ngh c a ngư i ng u cơ quan, t ch c ch qu n c a b o tàng và ý ki n ng ý b ng văn b n c a B trư ng B N i v , B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng B Tài chính; b) B trư ng B Văn hoá - Thông tin quy t nh x p h ng b o tàng h ng I i v i b o tàng c p t nh, b o tàng tư nhân trên cơ s ngh c a ngư i ng u b o tàng và ý ki n b ng văn b n c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh nơi có b o tàng; c) Ngư i ng u cơ quan, t ch c ch qu n c a b o tàng và Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh x p h ng b o tàng h ng II và h ng III trên cơ s ngh c a ngư i ng u b o tàng và ý ki n ng ý b ng văn b n c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin. 2. Th t c x p h ng b o tàng ư c quy nh như sau: a) Th t c x p h ng b o tàng h ng I. - i v i b o tàng h ng I quy nh t i i m a kho n 1 i u này, ngư i ng u cơ quan, t ch c ch qu n c a b o tàng ho c Ch t ch y ban nhân dân c p t nh g i ơn ngh , h sơ x p h ng b o tàng n B trư ng B Văn hoá - Thông tin. - i v i b o tàng h ng I quy nh t i i m b kho n 1 i u này, ngư i ng ub o tàng g i ơn, h sơ x p h ng n Ch t ch y ban nhân dân c p t nh.
 20. - Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m xem xét, quy t nh vi c g i h sơ n B trư ng B Văn hoá - Thông tin trong th i h n 30 ngày. Trư ng h p t ch i ph i nêu rõ lý do b ng văn b n. - Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c ơn ngh , h sơ x p h ng, B trư ng B Văn hoá - Thông tin t ch c thNm nh và quy t nh vi c x p h ng b o tàng. Trư ng h p t ch i ph i nêu rõ lý do b ng văn b n. b) Th t c x p h ng b o tàng h ng II và h ng III. - i v i b o tàng chuyên ngành, ngư i ng u b o tàng ph i g i ơn, h sơ x p h ng n ngư i ng u cơ quan t ch c ch qu n c a b o tàng. i v i b o tàng c p t nh, b o tàng tư nhân, ngư i ng ng u b o tàng g i ơn, h sơ x p h ng n Giám c S Văn hoá - Thông tin. - Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c ơn ngh và h sơ x p h ng, Giám c S Văn hoá - Thông tin có trách nhi m xem xét, quy t nh vi c g i h sơ n Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. - Trong th i h n 30 ngày, k t khi nh n ư c ơn ngh , h sơ x p h ng, ngư i ng u cơ quan, t ch c ch qu n ho c Ch t ch y ban nhân dân c p t nh t ch c thNm nh vi c x p h ng b o tàng. - Trong th i h n 15 ngày k t khi có k t qu thNm nh, ngư i ng u cơ quan, t ch c ch qu n ho c Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m g i k t qu thNm nh n B trư ng B Văn hoá - Thông tin. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày có ý ki n ng ý b ng văn b n c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin, ngư i ng u cơ quan, t ch c ch qu n ho c Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ra quy t nh x p h ng b o tàng. Trư ng h p t ch i ph i nêu rõ lý do b ng văn b n. i u 36. T ch c và ho t ng c a b o tàng tư nhân 1. B o tàng tư nhân là b o tàng thu c s h u c a m t ho c nhi u cá nhân ho c liên k t gi a cá nhân v i t ch c có v n u tư không ph i v n nhà nư c. 2. B o tàng tư nhân ho t ng theo quy nh c a pháp lu t và ph i phù h p v i truy n th ng văn hoá, thu n phong m t c c a c ng ng các dân t c Vi t Nam. 3. Giám c S Văn hoá - Thông tin ch u trách nhi m giúp Ch t ch y ban nhân dân c p t nh th c hi n vi c qu n lý nhà nư c i v i ho t ng c a b o tàng tư nhân. 4. B trư ng B Văn hoá - Thông tin ban hành quy ch v t ch c và ho t ng c a b o tàng tư nhân. i u 37. Quy n và nghĩa v c a b o tàng tư nhân 1. B o tàng tư nhân có các quy n sau ây: a) Th c hi n vi c sưu t m xây d ng sưu t p b ng các hình th c: mua bán, trao i, t ng cho, th a k và các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t;
Đồng bộ tài khoản