Nghị định số 92/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
179
lượt xem
16
download

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 92/2006/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 92/2006/N -CP Hà N i, ngày 07 tháng 9 năm 2006 NGHN NNH V L P, PHÊ DUY T VÀ QU N LÝ QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c văn b n s 484/UBTVQH11 ngày 31 tháng 3 năm 2006 c a y ban Thư ng v Qu c h i; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH : Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v trách nhi m và trình t l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c; quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a các vùng kinh t - xã h i; quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các vùng kinh t tr ng i m; quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là c p t nh), quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i là c p huy n); quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c (tr quy ho ch xây d ng và quy ho ch s d ng t). i u 2. i tư ng áp d ng i tư ng áp d ng c a Ngh nh này bao g m: 1. Cơ quan nhà nư c th c hi n quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c v quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i. 2. Các t ch c, cá nhân có liên quan n vi c l p, thNm nh, phê duy t và t ch c th c hi n quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i.
 2. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. B n quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i là b n th hi n phương án t ch c không gian các ho t ng kinh t - xã h i c a m t lãnh th nh t nh cho th i kỳ quy ho ch. H th ng b n quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i bao g m: b n hành chính; b n quy ho ch h th ng k t c u h t ng ch y u; b n hi n tr ng và quy ho ch phân b các i m dân cư và ô th ; b n quy ho ch các khu công nghi p và các công trình ch y u; b n quy ho ch t ch c không gian lãnh th ; b n quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i. 2. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c là lu n ch ng phát tri n kinh t - xã h i và t ch c không gian các ho t ng kinh t - xã h i h p lý trên lãnh th qu c gia trong m t th i gian xác nh. 3. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, lãnh th là lu n ch ng phát tri n kinh t - xã h i và t ch c không gian các ho t ng kinh t - xã h i h p lý trên lãnh th nh t nh trong m t th i gian xác nh. 4. Quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c là lu n ch ng, l a ch n phương án phát tri n và phân b ngành, lĩnh v c h p lý trong th i kỳ dài h n trên ph m vi c nư c và trên các vùng, lãnh th . 5. S n ph m ch y u là nh ng s n phNm có ý nghĩa quy t nh l n n tăng trư ng và phát tri n kinh t . 6. Vùng kinh t - xã h i là m t b ph n c a lãnh th qu c gia, g m m t s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có các ho t ng kinh t - xã h i tương i c l p, th c hi n s phân công lao ng xã h i c a c nư c. ây là lo i vùng ph c v vi c ho ch nh chi n lư c và quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i theo lãnh th cũng như qu n lý các quá trình phát tri n kinh t - xã h i trên m i vùng c a t nư c. 7. Vùng kinh t tr ng i m là m t b ph n c a lãnh th qu c gia, h i t các i u ki n và y u t phát tri n thu n l i, có ti m l c kinh t l n, gi vai trò ng l c, u tàu thúc Ny s phát tri n chung c a c nư c. i u 4. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i bao g m: 1. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c. 2. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, Vùng kinh t tr ng i m; quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh; quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n. 3. Quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c c p qu c gia; quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c c p t nh; quy ho ch phát tri n các s n phNm ch y u c p qu c gia; quy ho ch phát tri n các s n phNm ch y u c p t nh. i u 5. Th i kỳ l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i
 3. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i l p cho th i kỳ 10 năm, có t m nhìn t 15 - 20 năm và th hi n cho t ng th i kỳ 5 năm. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i ư c rà soát, i u ch nh, b sung phù h p v i tình hình kinh t - xã h i. i u 6. Nguyên t c chung trong vi c l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i 1. B o m tính ng b , th ng nh t gi a chi n lư c, quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, gi a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i v i quy ho ch xây d ng, quy ho ch s d ng t ai; c th hóa m c tiêu và nhi m v chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i trong không gian lãnh th c nư c, vùng, làm cơ s cho công tác l p k ho ch. Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i và quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c ph i i trư c m t bư c làm căn c cho l p quy ho ch xây d ng, ô th và quy ho ch t ai; ng th i, quy ho ch xây d ng, ô th và quy ho ch t ai giai o n trư c làm căn c cho l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i giai o n sau. 2. B o m tính ng b , th ng nh t gi a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, lãnh th , phù h p gi a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i v i quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c. Quy ho ch c nư c ph i i trư c m t bư c làm căn c cho l p quy ho ch vùng và các quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c, ng th i các quy ho ch vùng và ngành, lĩnh v c giai o n trư c làm căn c l p quy ho ch c nư c cho giai o n sau. Quy ho ch phát tri n ngành ph i i trư c m t bư c làm căn c cho l p quy ho ch vùng và quy ho ch c p t nh, ng th i quy ho ch c p t nh giai o n trư c làm căn c cho l p quy ho ch phát tri n ngành giai o n sau. Quy ho ch phát tri n các lãnh th l n ph i i trư c m t bư c làm căn c cho l p quy ho ch c a lãnh th nh hơn; ng th i, quy ho ch c a lãnh th nh hơn giai o n trư c làm căn c cho l p quy ho ch lãnh th l n hơn c a giai o n sau. 3. K t h p ch t ch gi a hi u qu phát tri n kinh t - xã h i v i b o m qu c phòng, an ninh; gi a yêu c u trư c m t v i lâu dài; g n hi u qu b ph n v i hi u qu t ng th , áp ng yêu c u phát tri n b n v ng. 4. B o m tính khoa h c, tính tiên ti n, liên t c và k th a; d a trên các k t qu i u tra cơ b n, các nh m c kinh t - k thu t, các tiêu chí, ch tiêu có liên quan xây d ng quy ho ch. 5. Phù h p v i n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa và h i nh p qu c t . i u 7. i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i 1. Th i h n xem xét i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i theo nh kỳ 5 năm m t l n. Vi c rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i ph i m b o tính k th a, ch i u ch nh nh ng n i dung không còn phù h p v i tình hình th c t và b sung quy ho ch cho 5 năm ti p theo. 2. Hàng năm, trên cơ s ánh giá th c hi n quy ho ch, n u c n thay i, i u ch nh, b sung c c b ho c trong trư ng h p xu t hi n nh ng y u t m i làm thay i t ng ph n n i dung quy ho ch ã ư c phê duy t, quy ho ch ó ph i ư c nghiên c u i u ch nh c c b k p th i cho phù h p v i tình hình và i u ki n th c t . 3. N i dung i u ch nh là m t b ph n c u thành c a n i dung quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i.
 4. 4. Cơ quan nhà nư c có trách nhi m l p, trình duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i nào thì có trách nhi m l p và trình duy t i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i ó. 5. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i nào thì có thNm quy n phê duy t i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i ó. i u 8. Kinh phí l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i 1. Nhà nư c b o m kinh phí t ngân sách nhà nư c và có chính sách huy ng các ngu n v n khác cho công tác quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i. Kinh phí cho công tác quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i ư c cân i trong k ho ch hàng năm. 2. B K ho ch và u tư, B Tài chính có trách nhi m b trí kinh phí hàng năm cho công tác l p quy ho ch; ng th i, hư ng d n các B , ngành và các a phương t ch c th c hi n. 3. Kinh phí cho công tác quy ho ch ph i ư c s d ng úng m c ích và ti t ki m. i u 9. nh m c ơn giá chi phí cho l p, th m nh d án quy ho ch nh m c ơn giá chi phí cho l p, thNm nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i do B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính ban hành. i u 10. Trách nhi m l p và trình phê duy t quy ho ch 1. Phân c p l p và trình phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i. a) Chính ph trình Qu c h i thông qua quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c; Ch t ch y ban nhân dân trình H i ng nhân dân cùng c p xem xét thông qua quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a c p mình và trình Th trư ng c p trên phê duy t. b) B K ho ch và u tư ch u trách nhi m l p và trình phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các vùng kinh t - xã h i, vùng kinh t tr ng i m. c) Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph qu n lý ngành, lĩnh v c ch u trách nhi m l p và trình phê duy t quy ho ch ngành, lĩnh v c và s n phNm ch y u thu c lĩnh v c mình ph trách. d) y ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m l p và trình Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh. ) y ban nhân dân c p huy n ch u trách nhi m l p và trình Ch t ch y ban nhân dân t nh phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n. e) y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương y quy n cho các S qu n lý ngành, lĩnh v c ch u trách nhi m l p và trình phê duy t quy ho ch ngành, lĩnh v c và s n phNm ch y u c p t nh thu c ngành, lĩnh v c mình ph trách.
 5. 2. Trong trư ng h p các cơ quan qu n lý nhà nư c không i u ki n năng l c th c hi n nhi m v l p quy ho ch thì m i chuyên gia, thuê tư v n th c hi n m t s công vi c nh t nh trong công tác l p quy ho ch, nhưng cơ quan qu n lý nhà nư c có trách nhi m l p quy ho ch ph i ch u trách nhi m v vi c l p và trình duy t quy ho ch. Các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ư c thuê các cơ quan, t ch c tư v n trong nư c (k c h i ngh nghi p, h i ngành ngh ) và các t ch c tư v n qu c t có ch c năng và năng l c áp ng yêu c u l p các d án quy ho ch. Các t ch c tư v n ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ch d án v n i dung, ch t lư ng và ti n th c hi n d án. i u 11. Qu n lý quy ho ch 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c i v i công tác quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; B K ho ch và u tư ch u trách nhi m trư c Chính ph và th c hi n s phân công c a Chính ph v công tác này. Chính ph phân công, phân c p qu n lý và trách nhi m v th c hi n công tác quy ho ch cho các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh, c p huy n. 2. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n n i dung và phương pháp l p quy ho ch vùng, quy ho ch ngành phù h p v i t ng th i kỳ phát tri n c a t nư c. 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph qu n lý ngành, lĩnh v c ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c v quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c theo ch c năng, nhi m v i v i lĩnh v c mình ph trách. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph qu n lý ngành ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư xây d ng n i dung và phương pháp l p quy ho ch phát tri n ngành theo ch c năng. 4. y ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c v công tác quy ho ch trên a bàn t nh, thành ph do mình qu n lý. 5. y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m qu n lý nhà nư c v công tác quy ho ch trên a bàn c p huy n. 6. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m g i báo cáo k t qu l p, thNm nh, phê duy t sau khi quy ho ch ư c thông qua và quy t nh phê chuNn có hi u l c thi hành; nh kỳ hàng năm báo cáo tình hình th c hi n quy ho ch v B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m g i báo cáo k t qu l p, thNm nh, phê duy t sau khi quy ho ch ư c thông qua và quy t nh phê chuNn có hi u l c thi hành; nh kỳ hàng năm báo cáo tình hình th c hi n quy ho ch v S K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. 7. Sau khi quy ho ch ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c trình quy ho ch có trách nhi m t ch c công b công khai, thông báo quy ho ch (tr quy ho ch có n i dung bí m t qu c gia) c th như sau: a) B trư ng B K ho ch và u tư ch u trách nhi m công b , thông báo b ng văn b n quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c, các vùng; các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có ch c năng
 6. qu n lý ngành ch u trách nhi m công b , thông báo b ng văn b n quy ho ch ngành thu c lĩnh v c mình qu n lý cho các y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các B , ngành liên quan; ng th i, công khai b ng các hình th c m i công dân, doanh nghi p, các nhà u tư có th d dàng ti p c n nghiên c u và khai thác. b) Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m công b , thông báo b ng văn b n các quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh, các quy ho ch c th trên a bàn t nh t i các huy n và các ngành; ng th i, có cơ ch m i công dân, doanh nghi p và các nhà u tư có th d dàng ti p c n nghiên c u và khai thác. 8. T t c các khâu c a công tác quy ho ch t l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch, công b quy ho ch, th c hi n quy ho ch u ph i ư c ki m tra, giám sát theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành. 9. Các cơ quan nhà nư c trong ph m vi, nhi m v c a mình có ch c năng qu n lý nhà nư c v quy ho ch có trách nhi m thanh tra, ki m tra v công tác quy ho ch. 10. Cơ quan trình quy ho ch ch u trách nhi m v ch t lư ng và n i dung c a quy ho ch trình duy t. 11. Cơ quan thNm nh ph i ch u trách nhi m trư c cơ quan có thNm quy n phê duy t v k t qu thNm nh. \Chương 2: N I DUNG VÀ TRÌNH T L P QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I M c 1: QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I C NƯ C i u 12. N i dung c a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c N i dung ch y u c a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c bao g m: 1. Xác nh các n i dung nghiên c u, phân tích, ánh giá, d báo v các y u t , i u ki n phát tri n, kh năng khai thác, s d ng h p lý, có hi u qu ti m năng tài nguyên thiên nhiên, i u ki n t nhiên, kinh t , xã h i trong quá trình h i nh p kinh t qu c t ; phân tích, ánh giá th c tr ng phát tri n kinh t - xã h i và th c tr ng khai thác lãnh th qu c gia; phân tích, ánh giá nh ng l i th so sánh qu c gia v các y u t và i u ki n phát tri n có tính t i m i quan h khu v c và qu c t . a) Phân tích, ánh giá và d báo kh năng huy ng các y u t t nhiên, kinh t , xã h i vào m c tiêu phát tri n c a c nư c. V trí, i u ki n khách quan và ch quan c a c nư c trong xu th h i nh p kinh t qu c t . Phân tích, ánh giá các i u ki n t nhiên, tài nguyên thiên nhiên và d báo kh năng khai thác, b o v chúng.
 7. Phân tích, ánh giá phát tri n và d báo dân s , phân b dân cư g n v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i và các giá tr văn hoá ph c v phát tri n. Phân tích, ánh giá h th ng k t c u h t ng v m c áp ng yêu c u phát tri n cao hơn. Phân tích, ánh giá quá trình phát tri n và hi n tr ng phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c và các vùng lãnh th . b) Phân tích, d báo nh hư ng c a các y u t trong nư c và qu c t . c) ánh giá v các l i th so sánh, h n ch và cơ h i cùng các thách th c i v i phát tri n t nư c trong th i kỳ quy ho ch. 2. Lu n ch ng m c tiêu, quan i m và phương hư ng phát tri n kinh t , xã h i phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c. Lu n ch ng m c tiêu phát tri n (g m c m c tiêu t ng quát và m c tiêu c th ). - i v i m c tiêu kinh t : tăng trư ng GDP, t ng GDP, giá tr xu t khNu và t tr ng óng góp c a các vùng i v i c nư c, GDP/ngư i, thu ngân sách, năng su t lao ng và kh năng c nh tranh. - i v i m c tiêu xã h i: m c tăng vi c làm, gi m th t nghi p, gi m ói nghèo, m c ph c p v giáo d c, t l tăng dân s , t l lao ng qua ào t o, m c gi m b nh t t và t n n xã h i. - i v i m c tiêu môi trư ng: b o m các yêu c u v môi trư ng trong s ch và gi m m c ô nhi m môi trư ng. - i v i m c tiêu qu c phòng, an ninh: n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i, phát tri n kinh t g n v i b o m an ninh, qu c phòng. 3. Xác nh nhi m v c th t m c tiêu trong quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i. Lu n ch ng phát tri n cơ c u kinh t , lu n ch ng các phương án phát tri n; xác nh hư ng phát tri n ngành, lĩnh v c then ch t và s n phNm ch y u, trong ó xác nh ch c năng, nhi m v và vai trò i v i c nư c c a các vùng. L a ch n phát tri n cơ c u kinh t , lu n ch ng và l a ch n phương án phát tri n; phương hư ng phát tri n và phân b các ngành, các s n phNm ch l c và l a ch n cơ c u u tư (k c xu t các chương trình, d án u tư tr ng i m trong giai o n 5 năm u và cho th i kỳ quy ho ch). Căn c phát tri n ngu n nhân l c và các gi i pháp phát tri n, ào t o ngu n nhân l c. 4. Lu n ch ng phương án t ng h p v t ch c kinh t - xã h i trên lãnh th c nư c (l a ch n phương án t ng th khai thác lãnh th ). T ch c lãnh th h th ng ô th và khu công nghi p. nh hư ng t ch c lãnh th khu v c nông thôn.
 8. Xác nh phương hư ng phát tri n các vùng kinh t - xã h i và nh ng lãnh th ang kém phát tri n, nh ng vùng lãnh th có vai trò ng l c. Xác nh bi n pháp gi i quy t chênh l ch v trình phát tri n và m c s ng dân cư gi a các khu v c, gi a thành th và nông thôn và gi a các t ng l p dân cư. 5. Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng m b o yêu c u trư c m t và lâu dài c a các ho t ng kinh t , xã h i trên lãnh th c nư c và các vùng. a) L a ch n phương án phát tri n m ng lư i giao thông. b) L a ch n phương án phát tri n thông tin liên l c, bưu chính, vi n thông. c) L a ch n phương án phát tri n ngu n và m ng lư i chuy n t i i n. d) L a ch n phương án phát tri n các công trình th y l i, c p nư c. ) L a ch n phương án phát tri n h th ng k t c u h t ng xã h i và phúc l i công c ng. 6. nh hư ng quy ho ch s d ng t (d báo các phương án s d ng t căn c vào nh hư ng phát tri n ngành, lĩnh v c). 7. Lu n ch ng danh m c d án ưu tiên u tư. 8. Lu n ch ng b o v môi trư ng; xác nh nh ng lãnh th ang b ô nhi m tr m tr ng, nh ng lãnh th nh y c m v môi trư ng và xu t gi i pháp thích ng b o v ho c s d ng các lãnh th này. 9. Xác nh các gi i pháp v cơ ch , chính sách nh m th c hi n m c tiêu quy ho ch; xu t các chương trình, d án u tư tr ng i m có tính toán cân i ngu n v n b o m th c hi n và lu n ch ng các bư c th c hi n quy ho ch; xu t phương án t ch c th c hi n quy ho ch. a) Gi i pháp v huy ng v n u tư. b) Gi i pháp v ào t o ngu n nhân l c. c) Gi i pháp v khoa h c công ngh , môi trư ng. d) Gi i pháp v cơ ch , chính sách. ) Gi i pháp v t ch c th c hi n. 10. Th hi n phương án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c trên b n quy ho ch t l 1/1.000.000 và 1/500.000 i v i các khu v c tr ng i m. i u 13. Căn c l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c 1. Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c. 2. Các ngh quy t, quy t nh v ch trương phát tri n kinh t - xã h i c a ng, Qu c h i và Chính ph . 3. Quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c (c p qu c gia) giai o n trư c. 4. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các vùng giai o n trư c.
 9. 5. Các quy ho ch xây d ng, ô th và quy ho ch t ai giai o n trư c ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 6. H th ng s li u th ng kê và các k t qu i u tra cơ b n, kh o sát và h th ng s li u, tài li u liên quan. i u 14. Trình t l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c Trình t l p quy ho ch t ng phát tri n kinh t - xã h i c nư c th c hi n theo các bư c sau: 1. X lý các k t qu i u tra cơ b n ã có và t ch c i u tra b sung; kh o sát th c t ; thu th p tư li u, s li u v vùng và c nư c. Nghiên c u tác ng c a các y u t bên ngoài. ánh giá và d báo các y u t và ngu n l c phát tri n, các y u t ti n b khoa h c công ngh c a th gi i và các y u t phát tri n kinh t - xã h i khác tác ng n quy ho ch c a c nư c trong tương lai. Xác nh v trí, vai trò ch y u c a các ngành và c a t ng vùng i v i phát tri n kinh t - xã h i c nư c. 2. Nghiên c u các quan i m ch o và m c tiêu vĩ mô ư c xác nh trong chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c; cung c p các thông tin ó cho các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương làm cơ s ph c v xây d ng các quy ho ch phát tri n và phân b ngành trên các vùng và quy ho ch t ng th kinh t - xã h i các vùng kinh t - xã h i; ng th i, thu th p thông tin ph n h i i u ch nh, b sung. 3. Xây d ng và l a ch n phương án quy ho ch. Xác nh quan i m và m c tiêu phát tri n; nh hư ng phát tri n và phương án quy ho ch; nh hư ng t ch c không gian; các gi i pháp th c hi n làm cơ s ti n hành quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các vùng. 4. L p báo cáo quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c trình Chính ph xem xét, trình Qu c h i thông qua. 5. Thông báo quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c trong vòng 30 ngày sau khi ư c Qu c h i thông qua cho các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Các B , ngành và a phương căn c vào ó hi u ch nh quy ho ch phát tri n ngành và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. M c 2: QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÙNG i u 15. Các vùng sau ây ph i l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i 1. Các vùng kinh t - xã h i. a) Vùng trung du và mi n núi phía B c, g m 14 t nh: Lai Châu, i n Biên, Sơn La, Hoà Bình, Cao B ng, L ng Sơn, B c Giang, Thái Nguyên, B c K n, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Th , Lào Cai, Yên Bái. b) Vùng ng b ng sông H ng, g m 12 t nh, thành ph : Hà N i, H i Phòng, Hà Tây, H i Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Nam nh, B c Ninh, Vĩnh Phúc, Qu ng Ninh.
 10. c) Vùng B c Trung B và Duyên h i mi n Trung, g m 14 t nh, thành ph : Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thu n, Bình Thu n. d) Vùng Tây Nguyên, g m 5 t nh: Kon Tum, Gia Lai, k L k, k Nông, Lâm ng. ) Vùng ông Nam B , g m 6 t nh, thành ph : H Chí Minh, Tây Ninh, Bình Phư c, Bình Dương, ng Nai, Bà R a - Vũng Tàu. e) Vùng ng b ng sông C u Long, g m 13 t nh, thành ph : Long An, B n Tre, Ti n Giang, ng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, C n Thơ, H u Giang, Sóc Trăng, B c Liêu, Cà Mau. 2. Các vùng kinh t tr ng i m: a) Vùng kinh t tr ng i m B c B , g m 8 t nh, thành ph : Hà N i, H i Phòng, Qu ng Ninh, H i Dương, Hưng Yên, Hà Tây, Vĩnh Phúc, B c Ninh. b) Vùng kinh t tr ng i m mi n Trung, g m 5 t nh, thành ph : Th a Thiên Hu , à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh. c) Vùng kinh t tr ng i m phía Nam, g m 8 t nh, thành ph : H Chí Minh, ng Nai, Bà R a - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phư c, Long An, Ti n Giang. i u 16. N i dung c a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng N i dung ch y u c a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng bao g m: 1. Xác nh các n i dung nghiên c u, phân tích, ánh giá, d báo v các y u t , i u ki n phát tri n, kh năng khai thác, s d ng h p lý, có hi u qu l i th so sánh c a vùng: phân tích, ánh giá th c tr ng khai thác lãnh th ; phân tích, ánh giá nh ng l i th so sánh v các y u t và i u ki n phát tri n c a lãnh th trong t ng th vùng l n hơn và c nư c, có tính t i m i quan h khu v c và qu c t . Phân tích, ánh giá th c tr ng phát tri n kinh t - xã h i và th c tr ng khai thác lãnh th vùng; ánh giá ti m năng óng góp vào ngân sách c a vùng. a) Phân tích, ánh giá và d báo kh năng huy ng các y u t t nhiên, kinh t , xã h i vào m c tiêu phát tri n c a vùng. V trí a lý, m i quan h lãnh th và kh năng phát huy các y u t này cho quy ho ch phát tri n. V trí c a vùng trong chi n lư c phát tri n c a qu c gia. Phân tích, ánh giá các i u ki n t nhiên, tài nguyên thiên nhiên và d báo kh năng khai thác, b o v chúng. Phân tích, ánh giá phát tri n và d báo dân s , phân b dân cư g n v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i và các giá tr văn hoá ph c v phát tri n. Phân tích, ánh giá h th ng k t c u h t ng v m c áp ng yêu c u phát tri n cao hơn. Phân tích, ánh giá quá trình phát tri n và hi n tr ng phát tri n kinh t - xã h i c a vùng và các ti u vùng lãnh th .
 11. b) Phân tích, d báo nh hư ng c a các y u t trong nư c và qu c t n phát tri n kinh t - xã h i c a vùng. c) ánh giá v các l i th so sánh, h n ch và cơ h i cùng các thách th c i v i phát tri n vùng trong th i kỳ quy ho ch. 2. Lu n ch ng m c tiêu, quan i m và phương hư ng phát tri n kinh t , xã h i phù h p v i chi n lư c và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c. Xác nh v trí, vai trò và ch c năng c a vùng i v i n n kinh t qu c dân c nư c, t ó lu n ch ng m c tiêu và quan i m phát tri n vùng. Lu n ch ng m c tiêu phát tri n (g m c m c tiêu t ng quát và m c tiêu c th ). - i v i m c tiêu kinh t : tăng trư ng GDP, t ng GDP, giá tr xu t khNu và t tr ng óng góp c a vùng i v i c nư c, GDP/ngư i, óng góp vào ngân sách, năng su t lao ng và kh năng c nh tranh. - i v i m c tiêu xã h i: m c tăng vi c làm, gi m th t nghi p, gi m ói nghèo, m c ph c p v giáo d c, t l tăng dân s , t l lao ng qua ào t o, m c gi m b nh t t và t n n xã h i. - i v i m c tiêu môi trư ng: gi m m c ô nhi m môi trư ng và m c b o m các yêu c u v môi trư ng trong s ch. - i v i m c tiêu qu c phòng, an ninh: n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i, phát tri n kinh t g n v i b o m an ninh, qu c phòng. 3. Xác nh nhi m v c th t các m c tiêu c a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i. Lu n ch ng phát tri n cơ c u kinh t , lu n ch ng các phương án phát tri n; xác nh hư ng phát tri n ngành, lĩnh v c then ch t và s n phNm ch l c, trong ó xác nh ch c năng, nhi m v và vai trò i v i vùng c a các trung tâm ô th và ti u vùng tr ng i m. L a ch n phát tri n cơ c u kinh t , lu n ch ng và l a ch n phương án phát tri n; phương hư ng phát tri n và phân b các ngành, các s n phNm ch l c và l a ch n cơ c u u tư (k c xu t các chương trình, d án u tư tr ng i m trong giai o n 5 năm u và cho th i kỳ quy ho ch). Căn c phát tri n ngu n nhân l c và các gi i pháp phát tri n, ào t o ngu n nhân l c. 4. Lu n ch ng phương án t ng h p v t ch c kinh t , xã h i trên lãnh th vùng (l a ch n phương án t ng th khai thác lãnh th ). T ch c lãnh th h th ng ô th , khu công nghi p và khu kinh t . nh hư ng t ch c lãnh th khu v c nông thôn; các vùng s n xu t nông, lâm ngư nghi p t p trung. Xác nh phương hư ng phát tri n cho nh ng lãnh th ang kém phát tri n và nh ng lãnh th có vai trò ng l c.
 12. Xác nh bi n pháp gi i quy t chênh l ch v trình phát tri n và m c s ng dân cư gi a các khu v c, gi a thành th và nông thôn, gi a các t ng l p dân cư. 5. Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng b o m yêu c u trư c m t và lâu dài c a các ho t ng kinh t , xã h i c a vùng và g n v i vùng khác trong c nư c. a) L a ch n phương án phát tri n m ng lư i giao thông. b) L a ch n phương án phát tri n thông tin liên l c, bưu chính, vi n thông. c) L a ch n phương án phát tri n ngu n và m ng lư i chuy n t i i n. d) L a ch n phương án phát tri n các công trình th y l i, c p nư c. ) L a ch n phương án phát tri n h th ng k t c u h t ng xã h i và phúc l i công c ng. 6. nh hư ng quy ho ch s d ng t (d báo các phương án s d ng t căn c vào nh hư ng phát tri n ngành, lĩnh v c). 7. Lu n ch ng Danh m c d án ưu tiên u tư. 8. Lu n ch ng b o v môi trư ng; xác nh nh ng lãnh th ang b ô nhi m tr m tr ng, nh ng lãnh th nh y c m v môi trư ng và xu t gi i pháp thích ng b o v ho c s d ng các lãnh th này. 9. Xác nh các gi i pháp v cơ ch , chính sách nh m th c hi n m c tiêu quy ho ch; xu t các chương trình, d án u tư tr ng i m có tính toán cân i ngu n v n b o m th c hi n và lu n ch ng các bư c th c hi n quy ho ch; xu t phương án t ch c th c hi n quy ho ch. a) Gi i pháp v huy ng v n u tư. b) Gi i pháp v ào t o ngu n nhân l c. c) Gi i pháp v khoa h c công ngh , môi trư ng. d) Gi i pháp v cơ ch , chính sách. ) Gi i pháp v t ch c th c hi n. 10. Th hi n phương án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng trên b n quy ho ch t l 1/500.000 và 1/250.000 i v i các khu v c kinh t tr ng i m. i u 17. Căn c l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng 1. Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c. 2. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c. 3. Các ngh quy t, quy t nh v ch trương phát tri n kinh t - xã h i c a ng, Qu c h i và Chính ph có liên quan n vùng. 4. Quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c (c p qu c gia).
 13. 5. Các quy ho ch xây d ng, ô th và quy ho ch s d ng t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 6. H th ng s li u th ng kê; các k t qu i u tra cơ b n, kh o sát và h th ng s li u, tài li u có liên quan. i u 18. Trình t l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng Trình t l p quy ho ch t ng phát tri n kinh t - xã h i vùng th c hi n theo các bư c sau: 1. X lý các k t qu i u tra cơ b n ã có và t ch c i u tra b sung; kh o sát th c t ; thu th p tư li u, s li u v vùng và c nư c. Nghiên c u các tác ng c a các y u t bên ngoài; tác ng (hay chi ph i) c a chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c i v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a vùng. ánh giá và d báo các y u t và ngu n l c phát tri n, các y u t ti n b khoa h c - công ngh c a th gi i và các y u t phát tri n kinh t - xã h i khác tác ng n quy ho ch c a vùng trong tương lai. Xác nh v trí, vai trò ch y u c a các ngành và c a t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương i v i kinh t - xã h i c a vùng. 2. Xác nh vai trò c a vùng quy ho ch i v i c nư c và i v i lãnh th l n hơn mà nó n m trong ó; nghiên c u các quan i m ch o và m t s ch tiêu vĩ mô v phát tri n kinh t - xã h i c a vùng; cung c p các thông tin ó cho các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương làm cơ s ph c v xây d ng các quy ho ch phát tri n và phân b ngành trên vùng và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh, ng th i thu nh n thông tin ph n h i i u ch nh, b sung. 3. Xây d ng và l a ch n phương án quy ho ch. Xác nh quan i m và m c tiêu phát tri n; nh hư ng phát tri n và phương án quy ho ch; nh hư ng t ch c không gian; các gi i pháp th c hi n. 4. L p báo cáo quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các vùng trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 5. Thông báo quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a các vùng trong vòng 30 ngày sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t cho các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Các ngành, các a phương căn c vào ó hi u ch nh quy ho ch phát tri n ngành và t nh, thành ph . M c 3: QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG i u 19. N i dung quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh N i dung ch y u c a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh bao g m: 1. Xác nh các n i dung nghiên c u, phân tích, ánh giá, d báo v các y u t , i u ki n phát tri n, kh năng khai thác, s d ng h p lý, có hi u qu l i th so sánh c a t nh trong vùng và so sánh v i các t nh lân c n: phân tích, ánh giá th c tr ng khai thác lãnh th ; phân tích, ánh giá nh ng l i th so sánh v các y u t và i u ki n
 14. phát tri n c a lãnh th trong t ng th vùng l n hơn và c nư c, có tính t i m i quan h khu v c và qu c t . Phân tích, ánh giá th c tr ng phát tri n kinh t - xã h i và th c tr ng khai thác lãnh th t nh; ánh giá ti m năng óng góp vào ngân sách c a t nh. a) Phân tích, ánh giá và d báo kh năng huy ng các y u t t nhiên, kinh t , xã h i vào m c tiêu phát tri n c a t nh trong vùng và c nư c. V trí a lý, m i quan h lãnh th và kh năng phát huy các y u t này cho quy ho ch phát tri n. Phân tích, ánh giá các i u ki n t nhiên, tài nguyên thiên nhiên và d báo kh năng khai thác, b o v chúng. Phân tích, ánh giá phát tri n và d báo dân s , phân b dân cư g n v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i và các giá tr văn hoá ph c v phát tri n. Phân tích, ánh giá h th ng k t c u h t ng v m c áp ng yêu c u phát tri n cao hơn. Phân tích, ánh giá quá trình phát tri n và hi n tr ng phát tri n kinh t - xã h i c a t nh. Khi phân tích và d báo các y u t và i u ki n phát tri n c n chú tr ng y u t th trư ng và xác nh các l i th so sánh so v i các t nh khác và có tính t i c nh tranh qu c t . b) Phân tích, d báo nh hư ng c a các y u t trong nư c và qu c t n phát tri n kinh t - xã h i c a t nh; tác ng c a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c, c a vùng n phát tri n kinh t - xã h i c a t nh. c) ánh giá v các l i th so sánh, h n ch và cơ h i cùng các thách th c i v i phát tri n c a t nh trong th i kỳ quy ho ch. 2. Lu n ch ng m c tiêu, quan i m và phương hư ng phát tri n kinh t , xã h i phù h p v i chi n lư c và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c, c a vùng. Xác nh v trí, vai trò c a t nh i v i n n kinh t c a vùng và c nư c, t ó lu n ch ng m c tiêu và quan i m phát tri n c a t nh. Tác ng c a chi n lư c và quy ho ch c nư c, quy ho ch vùng, quy ho ch ngành i v i t nh trong th i kỳ quy ho ch. Lu n ch ng m c tiêu phát tri n (g m c m c tiêu t ng quát và m c tiêu c th ). - i v i m c tiêu kinh t : tăng trư ng GDP, t ng GDP, giá tr xu t khNu và t tr ng óng góp c a t nh i v i vùng và c nư c, óng góp vào ngân sách, GDP/ngư i, năng su t lao ng và kh năng c nh tranh có so sánh v i bình quân chung c a vùng và c nư c. - i v i m c tiêu xã h i: m c tăng vi c làm, gi m th t nghi p, gi m ói nghèo, m c ph c p v h c v n, t l tăng dân s , t l lao ng qua ào t o, m c gi m b nh t t và t n n xã h i. - i v i m c tiêu môi trư ng: gi m m c ô nhi m môi trư ng và m c m b o các yêu c u v môi trư ng trong s ch theo tiêu chuNn môi trư ng (tiêu chuNn Vi t Nam). - i v i m c tiêu qu c phòng, an ninh: n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i, phát tri n kinh t g n v i b o m an ninh, qu c phòng.
 15. 3. Xác nh nhi m v c th t các m c tiêu ra trong quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a vùng. Lu n ch ng phát tri n cơ c u kinh t , lu n ch ng các phương án phát tri n; xác nh hư ng phát tri n ngành, lĩnh v c then ch t và s n phNm ch l c, trong ó xác nh ch c năng, nhi m v và vai trò i v i t nh và vùng c a các trung tâm ô th và ti u vùng tr ng i m. L a ch n phát tri n cơ c u kinh t , lu n ch ng và l a ch n phương án phát tri n; phương hư ng phát tri n và phân b các ngành, các s n phNm ch y u và l a ch n cơ c u u tư (k c xu t các chương trình, d án u tư tr ng i m trong giai o n 5 năm u và cho th i kỳ quy ho ch). Lu n ch ng phát tri n ngu n nhân l c và các gi i pháp phát tri n và ào t o ngu n nhân l c. 4. Lu n ch ng phương án t ng h p v t ch c kinh t , xã h i trên lãnh th t nh (l a ch n phương án t ng th khai thác lãnh th ). T ch c lãnh th h th ng ô th và khu công nghi p; phát tri n h th ng khu, c m công nghi p; khu kinh t thương m i, các khu kinh t c thù khác. T ch c lãnh th khu v c nông thôn; phát tri n các vùng cây tr ng, v t nuôi hàng hoá; phát tri n làng ngh . Xác nh phương hư ng phát tri n cho nh ng lãnh th ang kém phát tri n và nh ng lãnh th có vai trò ng l c; phát tri n các vùng khó khăn g n v i n nh dân cư, xoá ói, gi m nghèo. Xác nh bi n pháp gi i quy t chênh l ch v trình phát tri n và m c s ng dân cư gi a các khu v c, gi a thành th và nông thôn và gi a các t ng l p dân cư. 5. Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng m b o yêu c u trư c m t và lâu dài c a các ho t ng kinh t , xã h i c a t nh và g n v i các t nh khác trong vùng và c nư c. a) L a ch n phương án phát tri n m ng lư i giao thông c a t nh trong t ng th m ng lư i giao thông c a c vùng. b) L a ch n phương án phát tri n thông tin liên l c, bưu chính, vi n thông. c) L a ch n phương án phát tri n m ng lư i chuy n t i i n g n v i m ng lư i chuy n t i i n c a c vùng. d) L a ch n phương án phát tri n các công trình th y l i, c p nư c. ) L a ch n phương án phát tri n h th ng k t c u h t ng xã h i và phúc l i công c ng. Phát tri n m ng lư i giáo d c - ào t o (c ào t o ngh ), h th ng y t - chăm sóc s c kh e và các cơ s văn hoá - xã h i. 6. nh hư ng quy ho ch s d ng t (d báo các phương án s d ng t căn c vào nh hư ng phát tri n ngành, lĩnh v c). 7. Lu n ch ng danh m c d án ưu tiên u tư.
 16. 8. Lu n ch ng b o v môi trư ng; xác nh nh ng lãnh th ang b ô nhi m tr m tr ng, nh ng lãnh th nh y c m v môi trư ng và xu t gi i pháp thích ng b o v ho c s d ng các lãnh th này. 9. Xác nh các gi i pháp v cơ ch , chính sách nh m th c hi n m c tiêu quy ho ch; xu t các chương trình, d án u tư tr ng i m có tính toán cân i ngu n v n b o m th c hi n và lu n ch ng các bư c th c hi n quy ho ch; xu t phương án t ch c th c hi n quy ho ch. a) Gi i pháp v huy ng v n u tư. b) Gi i pháp v ào t o ngu n nhân l c. c) Gi i pháp v khoa h c công ngh , môi trư ng. d) Gi i pháp v cơ ch , chính sách. ) Gi i pháp v t ch c th c hi n. 10. Th hi n phương án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh trên b n quy ho ch t l 1/250.000 và 1/100.000 i v i các khu v c kinh t tr ng i m. i u 20. Căn c l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh 1. Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c. 2. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c. 3. Các ngh quy t, quy t nh v ch trương phát tri n kinh t - xã h i c a ng, Qu c h i và Chính ph . 4. Văn ki n ih i ng b t nh và các ch trương phát tri n kinh t - xã h i c a ng b t nh. 5. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a vùng. 6. Quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c (c p qu c gia). 7. Quy ho ch xây d ng, ô th và quy ho ch s d ng t c p qu c gia liên quan ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 8. Quy ho ch xây d ng, ô th và quy ho ch s d ng t c a t nh giai o n trư c ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 9. Các k t qu i u tra cơ b n, kh o sát và h th ng s li u, tài li u liên quan. i u 21. Trình t l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh Trình t l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh th c hi n theo các bư c sau: 1. X lý các k t qu i u tra cơ b n ã có và t ch c i u tra b sung; kh o sát th c t ; thu th p tư li u, s li u v t nh và vùng. Nghiên c u tác ng c a các y u t bên
 17. ngoài; tác ng (hay chi ph i) c a chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a vùng và c nư c i v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh. Xác nh v trí, vai trò c a các ngành và c a t ng huy n i v i n n kinh t - xã h i c a t nh. 2. Xác nh vai trò c a t nh i v i vùng và c nư c; nghiên c u các quan i m ch o và m t s ch tiêu vĩ mô v phát tri n kinh t - xã h i c a t nh; cung c p các thông tin ó cho các S , ngành và các huy n làm cơ s ph c v xây d ng các quy ho ch chuyên ngành trên lãnh th t nh và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n. 3. Xây d ng và l a ch n phương án quy ho ch. Xác nh quan i m và m c tiêu phát tri n; nh hư ng phát tri n và phương án quy ho ch; nh hư ng t ch c không gian; các gi i pháp th c hi n. 4. L p báo cáo quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh trình c p có thNm quy n phê duy t. 5. Thông báo quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh trong vòng 30 ngày sau khi ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t cho các B , ngành, các huy n, các S , ngành làm căn c hi u ch nh quy ho ch phát tri n ngành, huy n và tri n khai l p các quy ho ch c th . M c 4: QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I C P HUY N i u 22. N i dung quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n N i dung ch y u c a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n bao g m: 1. Xác nh các n i dung nghiên c u, phân tích, ánh giá, d báo v các y u t , i u ki n phát tri n, kh năng khai thác, s d ng h p lý, có hi u qu l i th so sánh c a huy n trong t nh và so sánh v i các huy n lân c n: phân tích, ánh giá nh ng l i th so sánh v các y u t và i u ki n phát tri n c a huy n trong t ng th t nh và vùng. Phân tích, ánh giá th c tr ng phát tri n kinh t - xã h i và th c tr ng khai thác lãnh th huy n; ánh giá ti m năng óng góp vào ngân sách c a huy n. a) Phân tích, ánh giá và d báo kh năng huy ng các y u t t nhiên, kinh t , xã h i vào m c tiêu phát tri n c a huy n trong t nh và vùng. V trí a lý, m i quan h lãnh th và kh năng phát huy các y u t này cho quy ho ch phát tri n c a huy n. Phân tích, ánh giá các i u ki n t nhiên, tài nguyên thiên nhiên và d báo kh năng khai thác, b o v chúng. Phân tích, ánh giá phát tri n và d báo dân s , phân b dân cư g n v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i và các giá tr văn hoá ph c v phát tri n. Phân tích, ánh giá h th ng k t c u h t ng v m c áp ng yêu c u phát tri n cao hơn. Phân tích, ánh giá quá trình phát tri n và hi n tr ng phát tri n kinh t - xã h i c a huy n.
 18. Khi phân tích và d báo các y u t và i u ki n phát tri n c n chú tr ng y u t th trư ng và xác nh các l i th so sánh so v i các huy n khác và có tính t i c nh tranh qu c t . b) Phân tích, d báo nh hư ng c a các y u t trong nư c và qu c t n phát tri n kinh t - xã h i c a huy n; tác ng c a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, c a vùng n phát tri n kinh t - xã h i c a huy n. c) ánh giá v các l i th so sánh, h n ch và cơ h i cùng các thách th c i v i phát tri n huy n trong th i kỳ quy ho ch. 2. Lu n ch ng m c tiêu, quan i m và phương hư ng phát tri n kinh t , xã h i phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh và vùng. Xác nh v trí, vai trò c a huy n i v i n n kinh t c a t nh và vùng, t ó lu n ch ng m c tiêu và quan i m phát tri n c a huy n. Tác ng c a quy ho ch t nh, quy ho ch ngành i v i huy n trong th i kỳ quy ho ch. Lu n ch ng m c tiêu phát tri n (g m c m c tiêu t ng quát và m c tiêu c th ). - i v i m c tiêu kinh t : tăng trư ng kinh t (tính theo giá tr s n xu t), giá tr xu t khNu, m t s s n phNm ch y u và t tr ng óng góp c a huy n i v i t nh, óng góp vào ngân sách, năng su t lao ng và kh năng c nh tranh có so sánh v i bình quân chung c a t nh. - i v i m c tiêu xã h i: m c tăng vi c làm, gi m th t nghi p, gi m ói nghèo, m c ph c p v h c v n, t l tăng dân s , t l lao ng qua ào t o, m c gi m b nh t t và t n n xã h i. - i v i m c tiêu môi trư ng: gi m m c ô nhi m môi trư ng và b o m các yêu c u v môi trư ng trong s ch theo tiêu chuNn môi trư ng (tiêu chuNn Vi t Nam). 3. Xác nh nhi m v t m c tiêu ra trong quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i. Lu n ch ng phát tri n cơ c u kinh t , nh hư ng phát tri n và phân b các ngành và lĩnh v c then ch t và các s n phNm quan tr ng và l a ch n cơ c u u tư (k c xu t các chương trình, d án u tư tr ng i m trong giai o n 5 năm u và cho th i kỳ quy ho ch). Lu n ch ng phát tri n ngu n nhân l c và các gi i pháp phát tri n và ào t o ngu n nhân l c. 4. Lu n ch ng phương án t ng h p v t ch c kinh t , xã h i trên lãnh th huy n (l a ch n phương án t ng th khai thác lãnh th ). T ch c lãnh th h th ng ô th , i m dân cư t p trung và khu, c m, i m công nghi p, ti u, th công nghi p, làng ngh ; phát tri n h th ng khu, c m, i m công nghi p, làng ngh ; khu thương m i, h th ng ch g n v i các i m dân cư. T ch c lãnh th khu v c nông thôn; phát tri n các vùng cây tr ng, v t nuôi hàng hoá. Xác nh phương hư ng phát tri n cho nh ng lãnh th ang kém phát tri n và nh ng lãnh th có vai trò ng l c; phát tri n các vùng khó khăn g n v i n nh dân cư, xoá ói, gi m nghèo.
 19. Xác nh bi n pháp gi i quy t chênh l ch v trình phát tri n và m c s ng dân cư gi a các khu v c, gi a thành th và nông thôn và gi a các t ng l p dân cư. 5. Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng m b o yêu c u trư c m t và lâu dài c a các ho t ng kinh t , xã h i c a huy n và g n v i huy n khác trong t nh. a) L a ch n phương án phát tri n m ng lư i giao thông c a huy n trong t ng th m ng lư i giao thông c a c t nh. b) L a ch n phương án phát tri n thông tin liên l c, bưu chính, vi n thông. c) L a ch n phương án phát tri n m ng lư i chuy n t i i n g n v i m ng lư i chuy n t i i n c a c t nh. d) L a ch n phương án phát tri n các công trình th y l i, c p nư c. ) L a ch n phương án phát tri n h th ng k t c u h t ng xã h i và phúc l i công c ng. Phát tri n m ng lư i giáo d c - ào t o (c ào t o ngh ), h th ng y t - chăm sóc s c kh e và các cơ s văn hoá - xã h i. 6. nh hư ng quy ho ch s d ng t (d báo các phương án s d ng t căn c vào nh hư ng phát tri n ngành, lĩnh v c). 7. Lu n ch ng danh m c d án u tư ưu tiên. 8. Lu n ch ng b o v môi trư ng; xác nh nh ng lãnh th ang b ô nhi m tr m tr ng, nh ng lãnh th nh y c m v môi trư ng và xu t gi i pháp thích ng b o v ho c s d ng các lãnh th này. 9. Xác nh các gi i pháp v cơ ch , chính sách nh m th c hi n m c tiêu quy ho ch; xu t các chương trình, d án u tư tr ng i m có tính toán cân i ngu n v n b o m th c hi n và lu n ch ng các bư c th c hi n quy ho ch; xu t phương án t ch c th c hi n quy ho ch. a) Gi i pháp v huy ng v n u tư. b) Gi i pháp v ào t o ngu n nhân l c. c) Gi i pháp v khoa h c công ngh , môi trư ng. d) Gi i pháp v cơ ch , chính sách. ) Gi i pháp v t ch c th c hi n. 10. Th hi n phương án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n trên b n quy ho ch t l 1/100.000 và 1/50.000 i v i các khu v c kinh t tr ng i m. i u 23. Căn c l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n 1. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a vùng. 2. Văn ki n ih i ng b huy n và các ch trương phát tri n kinh t - xã h i c a ng b huy n. 3. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh.
 20. 4. Quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c (c p t nh). 5. Quy ho ch xây d ng, quy ho ch s d ng t c p t nh liên quan ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 6. Quy ho ch xây d ng, quy ho ch s d ng t c p huy n giai o n trư c ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 7. H th ng s li u th ng kê, các k t qu i u tra, kh o sát, các s li u, tài li u liên quan và d báo trong t nh, huy n và các huy n lân c n. i u 24. Trình t l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n Trình t l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n th c hi n theo các bư c sau: 1. X lý các k t qu i u tra cơ b n ã có và t ch c i u tra b sung; kh o sát th c t ; thu th p tư li u, s li u v huy n và t nh ( so sánh). Nghiên c u tác ng c a các y ut n phát tri n kinh t - xã h i c a huy n; tác ng c a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh và vùng i v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n. Xác nh v trí, vai trò c a các ngành và c a t ng xã i v i n n kinh t - xã h i c a huy n. 2. Xác nh vai trò c a huy n i v i t nh và vùng; nghiên c u các quan i m ch o và m t s ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a huy n; cung c p các thông tin ó cho các S , ngành làm cơ s ph c v xây d ng các quy ho ch chuyên ngành trên a bàn huy n. 3. Xây d ng và l a ch n phương án quy ho ch. Xác nh quan i m và m c tiêu phát tri n; nh hư ng phát tri n và phương án quy ho ch; nh hư ng t ch c không gian; các gi i pháp th c hi n. 4. L p báo cáo quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n trình Ch t ch y ban nhân dân t nh phê duy t. 5. Thông báo quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a huy n trong vòng 30 ngày sau khi ư c Ch t ch y ban nhân dân t nh phê duy t cho các S , ngành, các xã, các doanh nghi p làm căn c hi u ch nh quy ho ch chuyên ngành và tri n khai l p các quy ho ch c th . Chương 3: N I DUNG VÀ TRÌNH T L P QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH, LĨNH V C i u 25. Các ngành, lĩnh v c và s n ph m ch y u sau ây ph i l p quy ho ch phát tri n 1. Các ngành kinh t - k thu t ph i l p quy ho ch g m: nông nghi p; lâm nghi p; th y s n; công nghi p khai thác m ; công nghi p ch bi n nông, lâm s n; công nghi p
Đồng bộ tài khoản