Nghị định số 92-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
72
lượt xem
4
download

Nghị định số 92-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 92-CP về Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/96

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 92-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 92-CP Hà N i, ngày 23 tháng 8 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 92-CP NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 1997 V VI C S A I B SUNG M T S I U C A I U L QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG BAN HÀNH KÈM THEO NGHN NNH S 42/CP NGÀY 16/7/1997 CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a B trư ng các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, NGHN NNH: i u 1.- Ban hành kèm theo Ngh nh này m t s i u kho n s a i b sung i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996. i u 2.- Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3.- B trư ng B Xây d ng ch trì ph i h p v i B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính, Th trư ng các B , ngành có liên quan ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c thi hành vi c s a i b sung i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh này. i u 4.- B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng Qu n tr các T ng công ty Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký) M TS I U KHO N S A I B SUNG I U L QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG BAN HÀNH KÈM THEO NGHN NNH S 42/CP NGÀY 16/7/1996 C A CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Ngh nh s 92/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph )
 2. i u 6.- Trách nhi m qu n lý Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. Nay s a i b sung kho n 2, kho n 4, như sau: Kho n 2: B Xây d ng. B Xây d ng có trách nhi m nghiên c u xây d ng cơ ch , chính sách v qu n lý xây d ng, quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn, trình Th tư ng Chính ph phê duy t, ban hành ho c ư c Th tư ng Chính ph u quy n ban hành; ban hành ho c tho thu n các B qu n lý xây d ng chuyên ngành ban hành các tiêu chuNn, quy ph m các quy nh qu n lý ch t lư ng công trình và kinh t xây d ng (h th ng các nh m c và ch tiêu kinh t - k thu t xây d ng, giá chuNn, ơn giá xây d ng). Th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng, v vi c c p ch ng ch năng l c cho các doanh nghi p tư v n xây d ng và xây l p. Ch trì ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và các B , ngành, a phương hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n i u l qu n lý u tư và xây d ng. Kho n 4: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có trách nhi m nghiên c u cơ ch chính sách qu n lý Nhà nư c v ti n t , tín d ng Ngân hàng trong u tư và xây d ng trình Th tư ng Chính ph ban hành ho c ư c Th tư ng Chính ph u quy n ban hành; hư ng d n Ngân hàng u tư và Phát tri n, các Ngân hàng thương m i và các t ch c tài chính, tín d ng khác th c hi n vi c huy ng các ngu n v n trong và ngoài nư c cho vay dài h n, trung h n các d án và cho vay ng n h n ph c v u tư phát tri n và s n xu t kinh doanh; th c hi n ch b o lãnh d th u và b o lãnh th c hi n h p ng cho các nhà th u Vi t Nam khi tham gia u th u qu c t theo quy nh c a Th tư ng Chính ph ; th c hi n b o lãnh v n vay, b o lãnh h p ng mua s m v t tư thi t b theo quy nh c a Chính ph i v i các d án u tư c a nhà nư c thông qua u th u qu c t . Các Ngân hàng t quy t nh cho vay, thu n b ng ngu n v n huy ng theo lãi su t th trư ng. i u 7.- ThNm quy n quy t nh u tư, cho phép u tư và c p gi y phép u tư. Nay s a i b sung kho n 1, như sau: 1. ThNm quy n quy t nh u tư các d án s d ng v n Nhà nư c. a) Th tư ng Chính ph quy t nh u tư các d án thu c nhóm A. b) B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh u tư các d án thu c nhóm B và C. Riêng các d án nhóm B trư c khi quy t nh u tư c n có ý ki n th ng nh t c a B trư ng B K ho ch và u tư v k ho ch u tư và B trư ng B qu n lý ngành v quy ho ch phát tri n ngành và n i dung kinh t - k thu t c a d án. c) Các T ng c c và C c tr c thu c các B ư c B trư ng u quy n quy t nh u tư các d án thu c nhóm C.
 3. d) H i ng qu n tr các T ng công ty thành l p theo Quy t nh 91/TTg ngày 7 tháng 3 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph ư c quy t nh u tư các d án nhóm B, C thu c ngu n v n vay thương m i và v n u tư c a các doanh nghi p Nhà nư c. Riêng các d án nhóm B trư c khi quy t nh u tư c n có ý ki n th ng nh t c a B trư ng B K ho ch và u tư v k ho ch u tư và B trư ng B qu n lý ngành v quy ho ch phát tri n ngành và n i dung kinh t - k thu t c a d án. Trư ng h p c bi t ngoài quy nh trên ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép. e) H i ng qu n tr các T ng công ty thành l p theo Quy t nh 90/TTg ngày 7 tháng 3 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph ư c quy t nh u tư các d án nhóm C thu c ngu n v n vay thương m i và v n u tư c a các doanh nghi p Nhà nư c. g) Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh có th u quy n cho Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n quy t nh u tư các d án có m c v n u tư dư i 2 t ng tuỳ theo i u ki n c th c a t ng thành ph và tuỳ thu c ngu n v n. i v i các t nh và thành ph còn l i, Ch t ch U ban nhân dân t nh ư c u quy n cho Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n quy t nh u tư các d án có m c v n u tư dư i 500 tri u ng tuỳ theo i u ki n c th c a a phương. i u 8.- Trách nhi m c a Ch u tư và các t ch c tư v n xây d ng, cung ng thi t b và xây l p. Nay s a i b sung như sau: 1. Trách nhi m c a Ch u tư: a) Ch u tư có trách nhi m t ch c th c hi n d án u tư thông qua h p ng theo pháp lu t hi n hành. b) Ch u tư có th s d ng nhi u ngu n v n khác nhau theo quy nh c a i u l này l p d án và có trách nhi m toàn di n, liên t c v qu n lý s d ng các ngu n v n u tư t khi l p d án, th c hi n d án và ưa d án vào ho t ng theo yêu c u ra trong d án ư c duy t c) Ch u tư ch u trách nhi m v ch t lư ng c a toàn b d án. d) Ch u tư có trách nhi m tr n các ngu n v n vay, v n huy ng úng th i h n và các i u ki n ã cam k t khác khi huy ng v n. e) Khi thay i Ch u tư thì Ch u tư m i thay th ph i ch u trách nhi m k th a toàn b công vi c u tư c a Ch u tư trư c. f) Trư ng h p Ch u tư là doanh nghi p thu c m i hình th c s h u khi phá s n thì công vi c u tư ã th c hi n c a Ch u tư ó ư c x lý theo lu t phá s n doanh nghi p. g) Khi l p h sơ nghiên c u ti n kh thi và nghiên c u kh thi, Ch u tư có trách nhi m và có quy n yêu c u các cơ quan h u quan c a Nhà nư c ch d n các v n có liên quan n d án như quy ho ch xây d ng, t ai, tài nguyên, ngu n nư c, i n,
 4. giao thông v n t i, môi trư ng sinh thái, phòng ch ng cháy n , b o v di tích văn hoá, l ch s , an ninh, qu c phòng và ph i ch p hành y các quy nh c a Nhà nư c v các v n nêu trên trong toàn b quá trình u tư và xây d ng. 2. Các t ch c tư v n u tư xây d ng (kh o sát, thi t k , qu n lý vi c th c hi n d án...), cung ng thi t b , v t tư, thi công xây l p có trách nhi m th c hi n y h p ng ã ký v i Ch u tư ho c Ch nhi m i u hành d án và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu th c hi n h p ng. i u 10.- K ho ch hoá u tư. Nay s a i b sung kho n 5, như sau: 5. N i dung, i u ki n ghi k ho ch u tư và báo cáo tình hình th c hi n k ho ch ư c quy nh như sau: a) N i dung k ho ch u tư bao g m: - K ho ch v n cho công tác i u tra, kh o sát và l p quy ho ch ngành, lãnh th , quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn. - K ho ch chuNn b u tư bao g m v n u tư th c hi n vi c i u tra kh o sát, l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, kh thi c a d án, thNm nh d án và quy t nh u tư. - K ho ch chuNn b th c hi n d án bao g m v n th c hi n công tác kh o sát, thi t k k thu t, l p t ng d toán, l p h sơ m i th u, xây d ng khu ph tr , nhà t m c a công nhân xây d ng i v i các d án có nhu c u ư c c p có thNm quy n cho phép và các chi phí cho công tác chuNn b th c hi n các d án khác có liên quan. - K ho ch th c hi n d án bao g m v n u tư th c hi n vi c mua s m v t tư thi t b , xây d ng và các chi phí có liên quan n vi c ưa d án vào khai thác s d ng. b) i u ki n ghi k ho ch u tư hàng năm: - Các d án ư c ghi vào k ho ch chuNn b u tư ph i n m trong quy ho ch phát tri n ngành và lãnh th . - Các d án ư c ghi vào k ho ch chuNn b th c hi n d án ph i có quy t nh u tư phù h p v i nh ng quy nh c a i u l này. Nh ng d án thu c nhóm A, B, n u chưa có thi t k k thu t và t ng d toán ư c duy t, nhưng trong quy t nh u tư ã quy nh m c v n c a t ng h ng m c thì ư c ghi k ho ch u tư. i v i các d án ký k t v i nư c ngoài, trong ó có nhi u d án nh thì t ng d án nh thi công trong năm ph i có thi t k k thu t và d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t. c) Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch:
 5. Các B , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph , các T ng công ty ư c thành l p theo Quy t nh s 91/TTg ngày 7 tháng 3 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo tình hình th c hi n k ho ch hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và c năm vào tu n u tháng cu i quý n B K ho ch và u tư, B Tài chính, B xây d ng, T ng c c Th ng kê v các m t huy ng các ngu n v n, kh i lư ng xây d ng, c p phát thanh toán, d án hoàn thành, năng l c m i huy ng theo bi u m u do T ng c c Th ng kê quy nh. Riêng i v i các d án nhóm A, Ch u tư ph i báo cáo tình hình th c hi n vào ngày 25 hàng tháng B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 14.- N i dung ch y u c a báo cáo nghiên c u kh thi. Nay s a i b sung như sau: N i dung ch y u c a báo cáo nghiên c u kh thi bao g m: 1. Nh ng căn c xác nh s c n thi t ph i u tư. 2. L a ch n hình th c u tư. 3. Chương trình s n xu t và các y u t ph i áp ng. 4. Các phương án a i m c th (ho c tuy n công trình) phù h p v i quy ho ch xây d ng. 5. Phương án gi i phóng m t b ng. 6. Phân tích l a ch n phương án k thu t công ngh . 7. Các phương án thi t k và gi i pháp xây d ng. 8. T ch c qu n lý khai thác, s d ng lao ng. 9. Phương án tài chính kinh t . 10. Các m c th i gian chính th c hi n u tư. i v i các d án thu c nhóm C có th l p ngay k ho ch u th u. N i dung chi ti t c a báo cáo nghiên c u ti n kh thi và nghiên c u kh thi do B K ho ch và u tư và B xây d ng hư ng d n. i u 22.- N i dung th c hi n d án u tư. Nay s a i b sung như sau: N i dung th c hi n d án u tư bao g m: 1. Xin giao t ho c thuê t theo quy nh c a Nhà nư c (bao g m c m t nư c, m t bi n);
 6. 2. T ch c n bù gi i phóng m t b ng, chuNn b m t b ng xây d ng; 3. T ch c tuy n ch n tư v n kh o sát, thi t k , giám nh k thu t và ch t lư ng công trình; 4. ThNm nh thi t k , t ng d toán công trình; 5. T ch c u th u mua s m thi t b , thi công xây l p; 6. Xin gi y phép xây d ng (n u quy nh ph i có) và gi y phép khai thác tài nguyên (n u có); 7. Ký k t h p ng v i Nhà th u th c hi n d án; 8. Thi công xây l p công trình; 9. Theo dõi, ki m tra vi c th c hi n các h p ng. 10. Quy t toán v n u tư xây d ng sau khi hoàn thành xây l p ưa d án vào khai thác s d ng. i u 27.- ThNm nh và phê duy t thi t k k thu t, t ng d toán. T t c các d án u tư xây d ng thu c m i ngu n v n và thành ph n kinh t u ph i ư c cơ quan chuyên môn thNm nh thi t k trư c khi xây d ng. 1. i v i các d án u tư xây d ng s d ng v n Nhà nư c: a) Các d án nhóm A: - N u d án (ho c gói th u) ch nh th u, thi t k k thu t và t ng d toán (ho c d toán) công trình do Th trư ng B qu n lý ngành phê duy t sau khi ư c cơ quan chuyên môn thNm nh v thi t k k thu t và B Xây d ng thNm nh v t ng d toán. - N u d án (ho c gói th u) t ch c u th u, B qu n lý ngành phê duy t thi t k k thu t sau khi ư c cơ quan chuyên môn thNm nh. B qu n lý ngành g i m t b h sơ thi t k k thu t ã phê duy t và văn b n phê duy t k t qu u th u t i B Xây d ng theo dõi và ki n ngh x lý khi c n thi t. b) Các d án nhóm B, C: Thi t k k thu t do ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t sau khi ư c cơ quan chuyên môn thNm nh v thi t k k thu t. N u d án (ho c gói th u) ch nh th u, ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ph i phê duy t t ng d toán (ho c d toán) công trình sau khi ư c cơ quan qu n lý xây d ng thNm nh. Cơ quan qu n lý xây d ng c a T ng công ty là các t ch c qu n lý u tư xây d ng c a T ng công ty. Cơ quan qu n lý xây d ng c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là các S Xây d ng chuyên ngành.
 7. 2. i v i d án có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài, vi c thNm nh thi t k ư c th c hi n theo hư ng d n riêng. 3. i v i các d án u tư không s d ng v n Nhà nư c ch u tư ph i thuê tư v n có tư cách pháp nhân thNm nh thi t k k thu t xây d ng. i u 28.- Gi y phép xây d ng. Nay s a i b sung như sau: 1. T t c các công trình xây d ng m i, c i t o, s a ch a, thay i ch c năng ho c m c ích s d ng trong ô th và t i nh ng khu t ngoài ô th , u ph i xin gi y phép xây d ng. Các d án ã có quy t nh u tư c a c p có thNm quy n thì ti n hành ngay vi c c p gi y phép xây d ng. i v i các d án không yêu c u có quy t nh u tư c a c p có thNm quy n, thì có th l p ngay h sơ xin gi y phép xây d ng. Th i gian xem xét và c p gi y phép xây d ng, không quá 30 ngày k t khi nh n h sơ. H sơ xin gi y phép xây d ng bao g m: ơn xin phép xây d ng (do Ch u tư ng tên). Quy t nh u tư ho c gi y phép u tư (n u có). Gi y t ch ng minh quy n s d ng t (quy t nh giao t, cho thuê t ho c gi y ch ng nh n quy n s d ng t) ho c quy n s h u công trình. Tài li u thi t k công trình (ch g m b n v thi t k : m t b ng, m t ng, m t c t). Các trư ng h p sau ây ư c mi n gi y phép xây d ng: a) Công trình thu c d án nhóm A ã ư c Th tư ng Chính ph quy t nh u tư và c p có thNm quy n phê duy t thi t k k thu t, nhưng trư c khi kh i công xây d ng Ch u tư ph i g i m t b h sơ thi t k xây d ng công trình n U ban nhân dân t nh ho c thành ph s t i ki m tra, theo dõi và lưu tr . b) Các trư ng h p s a ch a nh không làm nh hư ng n k t c u công trình các nhà lân c n và b m t ư ng ph quy nh t i i u 18 Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph v qu n lý quy ho ch ô th . 2. ThNm quy n c p gi y phép xây d ng ư c quy nh như sau: a) Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p gi y ph p xây d ng các công trình thu c lãnh th mình qu n lý theo ngh c a Giám c S Xây d ng. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có th u quy n cho Giám c S xây d ng tr c ti p c p gi y phép xây d ng các công trình thu c lãnh th mình qu n lý.
 8. Khi ư c u quy n c p gi y phép xây d ng, Giám c S Xây d ng ph i ch u trách nhi m th c hi n các th t c hành chính theo quy nh c a pháp lu t và ph i thư ng xuyên báo cáo cho Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bi t v tình hình c p gi y phép xây d ng t i a phương mình. b) Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh c p gi y phép xây d ng nhà riêng l thu c s h u tư nhân và các công trình có quy mô nh theo s phân c p c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Vi c c p gi y phép xây d ng các công trình thu c nhóm này ph i theo s ch o nghi p v chuyên môn c a Giám c S Xây d ng. Căn c i u ki n c th c a m i a phương, Giám c S Xây d ng l p phương án t ch c c p gi y phép xây d ng, phân lo i và phân nh khu v c, các v trí có công trình c p phép xây d ng Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. i v i thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh vi c quy nh c p gi y phép xây d ng (bao g m c vi c phân lo i và phân nh khu v c c p gi y phép xây d ng) do Ch t ch U ban nhân dân thành ph ban hành sau khi th ng nh t v i B Xây d ng. c) Ban qu n lý khu ch xu t, khu công nghi p t p trung do Th tư ng Chính ph ra quy t nh thành l p ư c quy n c p gi y phép xây d ng các công trình trong ph m vi ranh gi i khu ch xu t và khu công nghi p theo úng quy nh c a pháp lu t và s hư ng d n nghi p v c a Giám c S Xây d ng. 3. B Xây d ng hư ng d n th t c c p gi y phép xây d ng. i u 31.- H p ng v tư v n, mua s m thi t b và xây l p. Nay s a i b sung như sau: 1. Sau khi có văn b n c a c p có thNm quy n phê duy t k t qu u th u, ch u tư ph i àm phán hoàn thi n h p ng và ký k t h p ng v i ơn v trúng th u theo úng Quy ch u th u c a Nhà nư c. 2. Trư ng h p th c hi n ch nh th u, ch u tư ph i căn c vào thi t k k thu t và t ng d toán (ho c d toán) ư c duy t thương th o và ký k t h p ng theo quy nh c a pháp lu t v h p ng. 3. Trư ng h p ký k t h p ng v i các t ch c nư c ngoài thì còn ph i trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t n i dung h p ng. 4. Các h p ng thu c d án nhóm A, Th tư ng Chính ph giao cho B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr các T ng công ty thành l p theo quy t nh 91/TTg ngày 7 tháng 3 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph phê duy t n i dung h p ng. 5. Trư ng h p ch u tư tuỳ ti n ký k t h p ng trái v i quy nh trên thì cơ quan c p v n không c p phát ho c cho vay v n, ng th i còn b x lý k lu t tuỳ theo m c vi ph m.
 9. i u 32.- i u ki n kh i công công trình. Nay s a i b sung như sau: T t c các công trình mu n kh i công ph i có các i u ki n sau: 1. Có gi y phép xây d ng ( i v i các d án ph i có gi y phép xây d ng); 2. Các công trình s d ng v n Nhà nư c: Ph i có văn b n phê duy t k t qu u th u và văn b n phê duy t h p ng ( i v i công trình có t ch c u th u Qu c t ). Ph i có t ng d toán (ho c d toán) ư c c p có thNm quy n phê duy t ( i v i công trình ch nh th u). 3. Có h p ng giao nh n th u h p l . i u 47.- Hình th c chìa khoá trao tay Nay s a i b sung như sau: 1. Ch u tư t ch c u th u d án l a ch n m t nhà th u (t ng th u xây d ng) th c hi n toàn b vi c th c hi n d án (thi t k , mua s m v t tư, thi t b , xây l p...). Ch u tư ch trình duy t thi t k k thu t, t ng d toán; nghi m thu và nh n bàn giao khi d án hoàn thành ưa vào s d ng. T ng th u xây d ng có th giao th u l i vi c kh o sát, thi t k , mua s m thi t b ho c m t ph n kh i lư ng công tác xây l p cho các nhà th u ph . 2. Hình th c chìa khoá trao tay ư c áp d ng trong vi c xây d ng các công trình h t ng, công trình nhà , công trình dân d ng, công trình s n xu t kinh doanh ho c các công trình ư c c p có thNm quy n cho phép. i u 48.- Hình th c t làm. Nay s a i b sung như sau: 1. Ch u tư s d ng l c lư ng xây d ng c a mình th c hi n kh i lư ng xây l p t làm. 2. Hình th c t làm ch áp d ng i v i các công trình s a ch a, c i t o quy mô nh , công trình chuyên ngành c bi t (xây d ng nông, lâm nghi p) và các công trình t u tư xây d ng cơ s v t ch t k thu t c a các doanh nghi p xây d ng, k c s n phNm xây d ng do doanh nghi p t u tư. PH L C NAY S A I B SUNG NHƯ SAU: PHÂN LO I D ÁN U TƯ (Kèm theo i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph v s a i, b sung Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996)
 10. Các d án u tư (không k d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài) ư c phân lo i thành 3 nhóm A, B, C theo các quy nh sau ây: 1. D án nhóm A: 1.1- Các d án thu c ph m vi b o v an ninh, qu c phòng có tính b o m t qu c gia, có ý nghĩa chính tr , xã h i quan tr ng, thành l p và xây d ng h t ng khu công nghi p m i (không ph thu c quy mô v n u tư). 1.2- Các d án s n xu t ch t c h i, ch t n (không ph thu c vào quy mô v n u tư). 1.3- Các d án có T ng m c u tư l n: a) Trên 400 t ng i v i d án thu c các Ngành: Công nghi p i n, D u khí, Hoá ch t, Phân bón, Ch t o máy, Xi măng, Luy n kim, Khai thác, Ch bi n khoáng s n, C u, C ng bi n, Sân bay, ư ng s t, ư ng qu c l . b) Trên 200 t ng i v i d án thu c các Ngành: Thu l i, Giao thông (khác i m a), C p thoát nư c và công trình k thu t h t ng, K thu t i n, i n tư, tin h c, Công trình cơ khí khác, S n xu t v t li u, Bưu chính vi n thông. c) Trên 100 t ng i v i các d án: BOT trong nư c, d án h t ng, khu ô th m i trong nư c; d án thu c các ngành: Công nghi p nh , Sành, S , Thu tinh, Hoá dư c, thu c ch a b nh, vư n qu c gia, khu b o t n thiên nhiên, thi t b xây d ng, s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, ch bi n nông, lâm s n. d) Các d án thu c ngành: Y t , Văn hoá, Giáo d c, Phát thanh, truy n hình, xây d ng dân d ng, Kho tàng, Du l ch, Th d c th thao, Nghiên c u khoa h c và các d án khác có m c v n trên 75 t ng. 2. D án nhóm B: 2.1- T 30 t ng n dư i 400 t ng i v i d án thu c các ngành: Công nghi p i n, D u khí, Hoá ch t, Phân bón, Ch t o máy, Xi măng, Luy n kim, Khai thác, Ch bi n khoáng s n, C u, C ng bi n, Sân bay, ư ng s t, ư ng qu c l . 2.2- T 20 t ng n dư i 200 t ng i v i d án thu c các Ngành: Thu l i, Giao thông (khác i m 2.1), c p thoát nư c và công trình k thu t h t ng, K thu t i n, i n t , tin h c, Công trình cơ khí khác, S n xu t v t li u, Bưu chính vi n thông. 2.3- T 15 t ng n dư i 100 t ng i v i các d án: BOT trong nư c, d án h t ng, khu ô th m i trong nư c; d án thu c các ngành: Công nghi p nh , Sành, S , Thu tinh, Hoá dư c, Thu c ch a b nh, Vư n qu c gia, Khu b o t n thiên nhiên, Thi t b xây d ng, S n xu t nông, lâm nghi m, Nuôi tr ng thu s n, Ch bi n nông, lâm s n.
 11. 2.4- T 7 t ng n 75 t ng thu c các Ngành: Y t , Văn hoá, Giáo d c, Phát thanh, Truy n hình, Xây d ng dân d ng, Kho tàng, Du l ch, Th d c th thao, Nghiên c u khoa h c và các d án khác. 3. D án nhóm C: 3.1- Dư i 30 t ng i v i d án thu c các Ngành: Công nghi p i n, D u khí, Hoá ch t, Phân bón, Ch t o máy, Xi Măng, Luy n kim, Khai thác, Ch bi n khoáng s n, C u, C ng bi n, Sân bay, ư ng s t, ư ng qu c l . 3.2- Dư i 20 t ng i v i d án thu c các Ngành: Thu l i, Giao thông (khác i m 3.1), C p thoát nư c và công trình k thu t h t ng, K thu t i n, i n t , tin h c, Công trình cơ khí khác, S n xu t v t li u, Bưu chính vi n thông. 3.3- Dư i 15 t ng i v i các d án: BOT trong nư c, d án h t ng, khu ô th m i trong nư c; d án thu c các ngành: Công nghi p nh , Sành, S , Thu tinh, Hoá dư c, Thu c ch a b nh, Vư n qu c gia, Khu b o t n thiên nhiên, Thi t b xây d ng, S n xu t nông, lâm nghi p, Nuôi tr ng thu s n, Ch bi n nông, lâm s n. 3.4- Dư i 7 t ng i v i d án không thu c các m c (3.1; 3.2; 3.3) c a d án nhóm C. Ghi chú: 1. Các d án nhóm A v ư ng s t, ư ng b ph i ư c phân o n theo chi u dài ư ng, c p ư ng, c u, theo hư ng d n c a B Giao thông v n t i sau khi th ng nh t v i B K ho ch và u tư. 2. Tr s , nhà làm vi c, cơ quan nhà nư c ph i th c hi n theo thông tư hư ng d n c a B K ho ch và u tư s 05/BKH-CSHT ngày 23/4/1997 ã ư c Th tư ng Chính ph u quy n (văn b n s 984/TTg ngày 30/12/1996).
Đồng bộ tài khoản