Nghị định số 93/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
46
lượt xem
9
download

Nghị định số 93/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 93/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 93/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 93/2008/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 8 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A B TƯ PHÁP CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: i u 1. V trí và ch c năng B Tư pháp là cơ quan c a Chính ph , th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v : công tác xây d ng và thi hành pháp lu t; ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t; ph bi n, giáo d c pháp lu t; thi hành án dân s ; hành chính tư pháp; b tr tư pháp và các công tác tư pháp khác trong ph m vi c nư c; qu n lý nhà nư c các d ch v công trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . i u 2. Nhi m v và quy n h n B Tư pháp th c hi n các nhi m v , quy n h n theo quy nh t i Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B và có các nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình Chính ph d án lu t, d th o ngh quy t c a Qu c h i, d án pháp l nh, d th o ngh quy t c a y ban Thư ng v Qu c h i; d th o ngh nh c a Chính ph theo chương trình, k ho ch xây d ng pháp lu t hàng năm c a B ã ư c phê duy t và các d án, án theo s phân công c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; vi c àm phán, ký k t, gia nh p i u ư c qu c t và ch trương h p tác qu c t trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . 2. Trình Th tư ng Chính ph chi n lư c, quy ho ch, chương trình, k ho ch phát tri n dài h n, năm năm, hàng năm và các d án quan tr ng qu c gia, các d th o quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B .
  2. 3. Ban hành các thông tư, quy t nh, ch th v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . 4. Ch o, hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, chương trình, k ho ch, d án, án ã ư c phê duy t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . 5. V công tác xây d ng pháp lu t: a) Trình Chính ph d th o chi n lư c xây d ng, hoàn thi n h th ng pháp lu t; b) L p d ki n c a Chính ph v chương trình xây d ng lu t, pháp l nh, ngh quy t c a Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i v nh ng v n thu c ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Chính ph ; d ki n phân công cơ quan ch trì, ph i h p so n th o trình Chính ph quy t nh; ki m tra, ôn c vi c so n th o các d án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t c a Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i do Chính ph trình; c) ThNm nh d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t, d th o i u ư c qu c t ; d) Tham gia xây d ng d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t do các b , cơ quan ngang b và các cơ quan, t ch c khác ch trì so n th o; ) Hư ng d n, ki m tra, ôn c các b , cơ quan ngang b trong vi c d ki n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh, ngh quy t c a Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i; hư ng d n các b , cơ quan ngang b , H i ng nhân dân và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v công tác so n th o, thNm nh văn b n quy ph m pháp lu t. 6. V thi hành pháp lu t: a) Theo dõi chung tình hình thi hành pháp lu t trong ph m vi c nư c; b) Hư ng d n, ôn c các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , H i ng nhân dân, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong công tác theo dõi, ánh giá, báo cáo v tình hình thi hành pháp lu t thu c ph m vi qu n lý c a B , ngành, a phương. 7. V ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t: a) Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t do b , cơ quan ngang b , H i ng nhân dân và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành theo quy nh c a pháp lu t; ki n ngh x lý, x lý theo thNm quy n ho c x lý theo u quy n c a Th tư ng Chính ph i v i các văn b n trái pháp lu t; b) Ch o, hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n công tác ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t c a các b , cơ quan ngang b và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương.
  3. 8. Hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n công tác rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t. 9. V ph bi n, giáo d c pháp lu t: a) Trình Th tư ng Chính ph ban hành chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t; làm u m i ph i h p v i các b , ngành, cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr - xã h i trong vi c t ch c th c hi n chương trình ph bi n giáo d c pháp lu t; b) Xây d ng i ngũ báo cáo viên pháp lu t; biên so n, xu t b n, phát hành các tài li u ph c v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; c) Hư ng d n vi c xây d ng, qu n lý, s d ng t sách pháp lu t xã, phư ng, th tr n, cơ quan, ơn v , doanh nghi p và trư ng h c. 10. V thi hành án dân s : a) T ch c th c hi n công tác thi hành án dân s trong ph m vi c nư c; ph i h p v i các cơ quan ch c năng x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i các hành vi không ch p hành án; b) Ban hành và ch o th c hi n các quy nh v quy trình, th t c, tiêu chuNn, nh m c, bi u m u, gi y t v thi hành án dân s ; c) Qu n lý th ng nh t v t ch c, ho t ng, ngân sách c a các cơ quan thi hành án dân s a phương; d) Ch o, hư ng d n nghi p v , ki m tra, ôn c vi c thi hành án dân s theo quy nh c a pháp lu t. 11. V hành chính tư pháp: a) Hư ng d n công tác ch ng th c, qu n lý và ăng ký h t ch, qu c t ch, lý l ch tư pháp; ban hành, qu n lý th ng nh t các lo i bi u m u, gi y t , s sách v h t ch, qu c t ch, lý l ch tư pháp; b) Gi i quy t các th t c v xin thôi qu c t ch, xin nh p qu c t ch ho c xin tr l i qu c t ch Vi t Nam trình Ch t ch nư c theo quy nh c a pháp lu t. 12. V b tr tư pháp: a) Qu n lý nhà nư c th ng nh t v t ch c và ho t ng bán u giá tài s n trong ph m vi c nư c; hư ng d n, ki m tra v t ch c và ho t ng, lu t sư, tư v n pháp lu t, công ch ng, giám nh tư pháp, tr ng tài thương m i; ban hành và hư ng d n s d ng th ng nh t m u văn b n, gi y t v công ch ng, giám nh tư pháp, tr ng tài thương m i; b) C p, thu h i ch ng ch hành ngh lu t sư, th công ch ng viên, th giám nh viên tư pháp; c p, thu h i Gi y phép hành ngh lu t sư t i Vi t Nam i v i lu t sư nư c
  4. ngoài, Gi y phép thành l p chi nhánh, công ty lu t nư c ngoài, Trung tâm Tr ng tài thương m i; phê duy t i u l c a Trung tâm Tr ng tài thương m i; c) Hư ng d n y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ki m tra, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong ho t ng lu t sư, tư v n pháp lu t, công ch ng, giám nh tư pháp, bán u giá tài s n, tr ng tài thương m i. 13. V công tác nuôi con nuôi: a) Hư ng d n, ki m tra vi c ăng ký nuôi con nuôi và th c hi n quy n, l i ích c a con nuôi trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t; ban hành th ng nh t bi u m u, gi y t trong lĩnh v c nuôi con nuôi; gi i quy t các vi c v nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài theo quy nh pháp lu t; b) C p, gia h n, thay i n i dung, thu h i gi y phép l p Văn phòng con nuôi nư c ngoài và qu n lý ho t ng c a Văn phòng con nuôi nư c ngoài t i Vi t Nam. 14. V tr giúp pháp lý: a) Hư ng d n, ki m tra v t ch c và ho t ng tr giúp pháp lý; quy nh các bi u m u, gi y t v tr giúp pháp lý; b) Xây d ng và t ch c th c hi n các bi n pháp h tr phát tri n ho t ng tr giúp pháp lý; c) Xây d ng và qu n lý i v i ho t ng c a Qu Tr giúp pháp lý Vi t Nam. 15. V ăng ký giao d ch b o m: a) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n ăng ký giao d ch b o m; ban hành, qu n lý và hư ng d n vi c s d ng các m u ơn, gi y t , s ăng ký v giao d ch b o m; b) T ch c, hư ng d n th c hi n vi c ăng ký, cung c p thông tin v giao d ch b o m, tài s n cho thuê tài chính và các giao d ch, tài s n khác theo quy nh c a pháp lu t. 16. Hư ng d n, ki m tra v t ch c và ho t ng hoà gi i cơ s . 17. Hư ng d n nghi p v công tác pháp ch b , ngành, a phương và doanh nghi p nhà nư c và h tr pháp lý cho doanh nghi p; th c hi n ho t ng h tr pháp lý cho doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t. 18. V h p tác qu c t : a) T ng h p, i u ph i, thNm nh v n i dung các chương trình, k ho ch, d án h p tác v i nư c ngoài v pháp lu t; hư ng d n, ôn c, ki m tra, theo dõi, ánh giá vi c th c hi n các ho t ng h p tác v i nư c ngoài v pháp lu t; b) T ch c th c hi n các i u ư c qu c t và ch trương h p tác qu c t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B sau khi ư c Chính ph phê duy t;
  5. c) Qu n lý th ng nh t công tác tương tr tư pháp v dân s , hình s , d n và chuy n giao ngư i ang ch p hành hình ph t tù gi a Vi t Nam và nư c ngoài; làm u m i th c hi n các ho t ng y thác tư pháp v dân s theo quy nh c a pháp lu t; d) Th c hi n h p tác qu c t trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B theo quy nh c a pháp lu t; ) Th c hi n vi c c p ý ki n pháp lý cho các d án theo quy nh c a pháp lu t; tham gia gi i quy t v m t pháp lý các tranh ch p qu c t có liên quan t i Vi t Nam theo s phân công c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . 19. Xây d ng các quy ch ánh giá, nghi m thu và ng d ng các k t qu nghiên c u khoa h c pháp lý; xây d ng và ch o t ch c th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c; phát tri n và ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c pháp lý trong vi c c i cách pháp lu t, c i cách hành chính, c i cách tư pháp và trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . 20. T ch c ch o th c hi n vi c ng d ng công ngh thông tin trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; xây d ng và phát tri n các cơ s d li u qu c gia v văn b n quy ph m pháp lu t, thi hành án, giao d ch b o m, công ch ng, h t ch, giám nh, lý l ch tư pháp và các cơ s d li u khác ph c v yêu c u qu n lý nhà nư c c a B . 21. V qu n lý nhà nư c các t ch c th c hi n d ch v công trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B : a) T ch c, hư ng d n th c hi n các cơ ch , chính sách v cung ng các d ch v công; v xã h i hoá các ho t ng cung ng d ch v công trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; b) Trình Th tư ng Chính ph v quy ho ch m ng lư i t ch c s nghi p; i u ki n, tiêu chí thành l p các t ch c s nghi p nhà nư c trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; c) Hư ng d n, t o i u ki n và h tr cho các t ch c th c hi n d ch v công ho t ng theo úng quy nh c a pháp lu t. 22. Hư ng d n, t o i u ki n cho h i, t ch c phi Chính ph tham gia các ho t ng trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B theo quy nh c a pháp lu t; x lý ho c ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý các vi ph m pháp lu t c a h i, t ch c phi Chính ph theo quy nh c a pháp lu t; phê duy t i u l c a T ch c lu t sư toàn qu c. 23. V ki m tra, thanh tra: a) Hư ng d n, thanh tra, ki m tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; thanh tra, ki m tra chính quy n a phương vi c th c hi n phân c p qu n lý trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ;
  6. b) Gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân liên quan n các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; c) Th c hi n phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . 24. V c i cách hành chính: a) xu t các gi i pháp i m i, nâng cao hi u qu c i cách th ch hành chính nhà nư c và theo dõi, ôn c vi c th c hi n sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; b) Quy t nh và t ch c th c hi n k ho ch c i cách hành chính c a B theo chương trình, k ho ch c i cách hành chính nhà nư c c a Chính ph và s ch o c a Th tư ng Chính ph . 25. Xây d ng tiêu chuNn nghi p v các ng ch công ch c chuyên môn ngành tư pháp B N i v ban hành; ban hành tiêu chuNn nghi p v các ng ch viên ch c chuyên môn ngành Tư pháp sau khi có ý ki n thNm nh c a B N i v ; ban hành tiêu chuNn nghi p v c th c a ngư i ng u cơ quan chuyên môn thu c ngành, lĩnh v c do B qu n lý thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; b nhi m, mi n nhi m các ch c danh tư pháp thu c thNm quy n qu n lý c a B . Qu n lý công tác ào t o lu t; t ch c ào t o các c p h c v lu t; ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v cho các ch c danh tư pháp theo quy nh c a pháp lu t. 26. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch ; ch o th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng , thi ua, khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a B ; ào t o, b i dư ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c B qu n lý. 27. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t. 28. Th c hi n các nhi m v khác do Chính ph , Th tư ng Chính ph giao ho c theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c c a B 1. V Các v n chung v xây d ng pháp lu t. 2. V Pháp lu t hình s - hành chính. 3. V Pháp lu t dân s - kinh t . 4. V Pháp lu t qu c t . 5. V Ph bi n, giáo d c pháp lu t. 6. V Hành chính tư pháp.
  7. 7. V B tr tư pháp. 8. V H p tác qu c t . 9. V K ho ch - Tài chính. 10. V T ch c cán b . 11. V Thi ua - Khen thư ng. 12. Thanh tra. 13. Văn phòng. 14. C c Thi hành án dân s . 15. C c Tr giúp pháp lý. 16. C c Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t. 17. C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m. 18. C c Con nuôi. 19. C c Công ngh thông tin. 20. Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh. 21. Vi n Khoa h c pháp lý. 22. H c vi n Tư pháp. 23. T p chí Dân ch và Pháp lu t. 24. Báo Pháp lu t Vi t Nam. Các t ch c quy nh t kho n 1 n kho n 20 i u này là các t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c; các t ch c quy nh t kho n 21 n kho n 24 i u này là các t ch c s nghi p thu c B . V Các v n chung v xây d ng pháp lu t, V Pháp lu t hình s - hành chính, V Pháp lu t dân s - kinh t , V Pháp lu t qu c t , V Ph bi n, giáo d c pháp lu t, V Hành chính tư pháp, V B tr tư pháp, V H p tác qu c t , V T ch c cán b và V K ho ch - Tài chính ư c thành l p phòng. B trư ng B Tư pháp trình Th tư ng Chính ph ban hành các Quy t nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Thi hành án dân s và danh sách các ơn v s nghi p khác còn l i thu c B . i u 4. Hi u l c thi hành
  8. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 62/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL Khu kinh t c a khNu qu c t B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (10b), Hà.
Đồng bộ tài khoản