intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định số 95-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

163
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 95-CP về việc thu một phần viện phí do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 95-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 95-CP Hà N i, ngày 27 tháng 8 năm 1994 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 95-CP NGÀY 27-8-1994 V VI C THU M T PH N VI N PHÍ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng B Y t , NGHN NNH: i u 1. Các cơ s khám, ch a b nh trong h th ng y t Nhà nư c ư c thu m t ph n vi n phí tăng thêm kinh phí m b o ch t lư ng khám, ch a b nh cho nhân dân. i u 2. M t ph n vi n phí là m t ph n chi phí cho vi c khám b nh, ch a b nh ư c tính theo d ch v i v i ngư i b nh ngo i trú và theo ngày giư ng i u tr iv i ngư i b nh n i trú. i u 3. 1- i tư ng ph i n p ph n vi n phí: a) Ngư i không có th B n hi m y t và không thu c i tư ng mi n n p m t ph n vi n phí; b) Ngư i có th B o hi m y t nhưng mu n khám b nh, ch a b nh theo yêu c u riêng. 2- i tư ng ư c mi n n p m t ph n vi n phí: a) Ngư i tàn t t, tr m côi và ngư i già y u không nơi nương t a; b) Tr em dư i 6 tu i; c) Ngư i b b nh tâm th n phân li t, ng kinh, b nh phong, b nh lao ph i có BK dương tính; d) Ngư i b nh các xã ư c U ban dân t c và mi n núi quy t nh công nh n là vùng cao;
  2. e) ng bào i khai hoang, xây d ng vùng kinh t m i trong th i gian 3 năm k t khi n; g) Ngư i b nh trong di n quá nghèo. 3- Ngư i có th B o hi n y t ư c cơ quan B o hi m y t tr m t ph n vi n phí cho các cơ s khám, ch a b nh. 4- Các i tư ng thu c di n chính sách ang hư ng tr c p hàng tháng ư c Nhà nư c c p kinh phí cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý tr c ti p mua th B o hi m y t . i u 4. Các cơ s khám b nh, ch a b nh có trách nhi m m b o thu c, máu, d ch truy n, hoá ch t, v t tư tiêu hao thi t y u theo danh m c B Y t quy nh, không ư c ngư i b nh t mua. i u 5. 1- Chính ph giao cho B Y t , B Tài chính và Ban V t giá Chính ph quy nh khung giá m t ph n vi n phí. Căn c vào khung giá c a liên B ban hành, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh giá m t ph n vi n phí cho các cơ s khám b nh, ch a b nh do a phương qu n lý, B trư ng B Y t quy nh giá m t ph n vi n phí cho các cơ s khám b nh, ch a b nh tr c thu c B . 2- Bi u giá m t ph n vi n phí ư c tính trên cơ s thu theo d ch v i v i ngư i b nh ngo i trú và thu theo ngày giư ng i u tr i v i ngư i b nh n i trú. i u 6. 1- Kho n thu m t ph n vi n phí là ngu n thu c a Ngân sách Nhà nư c, ư c s d ng theo quy nh sau: - 85% s d ng cho cơ s khám b nh, ch a b nh ã thu kho n vi n phí ó b sung kinh phí mua thu c, máu, d ch truy n, hoá ch t, phim X quang, v t tư, trang thi t b , d ng c y t ph c v ngư i b nh k p th i. - 15% dành khen thư ng cho cán b , công nhân viên có tinh th n trách nhi m cao i v i ngư i b nh và hoàn thành t t nhi m v chuyên môn. 2- Vi c thu, chi quy nh kho n 1 i u này ph i ư c ghi thu - ghi chi qua Ngân sách Nhà nư c. Nhưng kho n chi nay không kh u tr vào kinh phí do Ngân sách Nhà nư c c p hàng năm cho ngành y t . 3- Biên lai, hoá ơn thu m t ph n vi n phí ph i theo m u c a B Tài chính ban hành. M i kho n thu ph i do Phòng Tài chính - K toán c a cơ s khám b nh, ch a b nh th c hi n. Hàng quý, năm, các cơ s khám b nh, ch a b nh ph i quy t toán thu, chi vi n phí v i cơ quan ch qu n và cơ quan tài chính ng c p theo úng niên k toán.
  3. i u 7. Ngư i vi ph m các quy nh t i Ngh nh này thì tuỳ theo m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . i u 8. Ngh nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 45-H BT ngày 24-4-1989 c a H i ng B trư ng v thu m t ph n vi n phí. i u 9. B trư ng B Y t , B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, Trư ng ban Ban v t giá Chính ph ch u trách nhi m hư ng d n, t ch c vi c th c hi n Ngh nh này. i u 10. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2