Nghị định số 97/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Nguyen Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
87
lượt xem
9
download

Nghị định số 97/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 97/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM __________ ð cl p-T do - H nh phúc __________________________________________________ S : 97/2008/Nð-CP Hà N i, ngày 28 tháng 8 năm 2008 NGH ð NH V qu n lý, cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin ñi n t trên Internet ______ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Công ngh thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Lu t Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989, Lu t s a ñ i, b sung m t s ñi u c a Lu t Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Lu t Xu t b n ngày 14 tháng 12 năm 2004; Căn c Pháp l nh Bưu chính Vi n thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Xét ñ ngh c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông, NGH ð NH: Chương I NH NG QUY ð NH CHUNG ði u 1. Ph m vi ñi u ch nh Ngh ñ nh này quy ñ nh chi ti t v vi c qu n lý, cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin ñi n t trên Internet t i Vi t Nam. ði u 2. ð i tư ng áp d ng 1. Ngh ñ nh này áp d ng ñ i v i các t ch c, cá nhân tham gia vi c qu n lý, cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin ñi n t trên Internet t i Vi t Nam. 2. Trong trư ng h p các ði u ư c qu c t liên quan ñ n Internet mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy ñ nh khác v i Ngh ñ nh này thì áp d ng quy ñ nh c a ði u ư c qu c t . ði u 3. Gi i thích t ng Các t ng trong Ngh ñ nh này ñư c hi u như sau: 1. Internet là h th ng thông tin toàn c u s d ng giao th c Internet (Internet Protocol - IP) và tài nguyên Internet ñ cung c p các d ch v và ng d ng khác nhau cho ngư i s d ng. 2. Tài nguyên Internet bao g m h th ng tên mi n, ñ a ch Internet và s hi u m ng dùng cho Internet, ñư c n ñ nh th ng nh t trên ph m vi toàn c u. 3. H th ng thi t b Internet là t p h p các thi t b ñi n t , vi n thông, công ngh thông tin và các thi t b ph tr khác bao g m c ph n c ng l n ph n m m ñư c các t ch c, cá nhân tham gia ho t ñ ng trong lĩnh v c Internet thi t l p t i m t ñ a ñi m có ñ a ch và ph m vi xác ñ nh mà t ch c, cá nhân ñó ñư c toàn quy n s d ng theo quy ñ nh c a pháp lu t ñ ph c v tr c ti p cho vi c cung c p và s d ng d ch v Internet.
 2. 4. M ng lư i thi t b Internet là t p h p các h th ng thi t b Internet c a t ch c, doanh nghi p cung c p d ch v Internet ñư c k t n i v i nhau thông qua m ng vi n thông công c ng ho c b ng các ñư ng truy n d n do cơ quan, t ch c, doanh nghi p thuê ho c t xây d ng. 5. M ng Internet dùng riêng là m ng lư i thi t b Internet do cơ quan, t ch c, doanh nghi p thi t l p, k t n i v i Internet ñ cung c p các d ch v Internet cho các thành viên c a cơ quan, t ch c ñó trên cơ s không kinh doanh và ho t ñ ng phi l i nhu n. 6. Ðư ng truy n d n là t p h p các thi t b truy n d n ñư c liên k t v i nhau b ng ñư ng cáp vi n thông, sóng vô tuy n ñi n, các phương ti n quang h c và các phương ti n ñi n t khác. 7. M ch vòng n i h t là m t ph n c a m ng vi n thông công c ng bao g m các ñư ng dây thuê bao và các ñư ng trung k k t n i t ng ñài c a doanh nghi p vi n thông v i thi t b ñ u cu i thuê bao c a ngư i s d ng d ch v . 8. Phân tách m ch vòng n i h t là vi c s d ng các bi n pháp k thu t, nghi p v ñ doanh nghi p cung c p d ch v Internet và doanh nghi p cung c p d ch v ñi n tho i c ñ nh có th s d ng cùng m t m ch vòng n i h t ñ cung c p hai d ch v này ñ c l p v i nhau cho ngư i s d ng d ch v . 9. D ch v Internet là m t lo i hình d ch v vi n thông, bao g m d ch v truy nh p Internet, d ch v k t n i Internet và d ch v ng d ng Internet trong vi n thông: a) D ch v truy nh p Internet là d ch v cung c p cho ngư i s d ng kh năng truy nh p ñ n Internet; b) D ch v k t n i Internet là d ch v cung c p cho các t ch c, doanh nghi p cung c p d ch v Internet kh năng k t n i v i nhau ñ chuy n t i lưu lư ng Internet trong nư c gi a các t ch c, doanh nghi p ñó; c) D ch v ng d ng Internet trong vi n thông là d ch v vi n thông giá tr gia tăng ñư c cung c p cho ngư i s d ng thông qua m ng lư i thi t b Internet. 10. Tr m trung chuy n Internet (IX) là m t m ng lư i ho c h th ng thi t b Internet, ñư c m t t ch c ho c doanh nghi p thi t l p ñ truy n t i lưu lư ng Internet trong nư c gi a các doanh nghi p cung c p d ch v Internet, các m ng Internet dùng riêng. 11. Thông tin ñi n t trên Internet là thông tin ñư c cung c p, truy n ñưa, thu th p, x lý, lưu tr và trao ñ i thông qua m ng lư i thi t b Internet. 12. Trang thông tin ñi n t trên Internet là trang thông tin ho c t p h p trang thông tin ph c v cho vi c cung c p và trao ñ i thông tin trên môi trư ng Internet, bao g m trang thông tin ñi n t (website), trang thông tin ñi n t cá nhân (blog), c ng thông tin ñi n t (portal) và các hình th c tương t khác. 13. Trang thông tin ñi n t t ng h p là trang thông tin ñi n t trên Internet c a t ch c ho c doanh nghi p cung c p thông tin t ng h p v chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i trên cơ s trích d n l i thông tin t ngu n chính th c c a các cơ quan báo chí ho c t các trang thông tin ñi n t c a các cơ quan ð ng và Nhà nư c. 14. D ch v m ng xã h i tr c tuy n là d ch v cung c p cho c ng ñ ng r ng rãi ngư i s d ng kh năng tương tác, chia s , lưu tr và trao ñ i thông tin v i nhau trên môi trư ng Internet, bao g m d ch v t o blog, di n ñàn (forum), trò chuy n tr c tuy n (chat) và các hình th c tương t khác. ði u 4. Chính sách qu n lý và phát tri n Internet 1. Khuy n khích vi c ng d ng Internet trong các lĩnh v c kinh t , văn hoá, xã h i ñ nâng cao năng su t lao ñ ng; m r ng các ho t ñ ng thương m i; h tr c i cách hành chính, tăng ti n ích xã h i, nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a nhân dân và b o ñ m an ninh, qu c phòng. 2. Thúc ñ y vi c ng d ng Internet trong các cơ quan ð ng, Nhà nư c, trư ng h c, b nh vi n, các cơ s nghiên c u và ñưa Internet ñ n nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i ñ o. 3. T o ñi u ki n thu n l i cho các t ch c, cá nhân tham gia cung c p và s d ng d ch v Internet, ñ ng th i tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c, hư ng d n pháp lu t v Internet.
 3. Có bi n pháp ñ ngăn ch n nh ng hành vi l i d ng Internet gây nh hư ng ñ n an ninh qu c gia, vi ph m ñ o ñ c, thu n phong m t c, vi ph m các quy ñ nh c a pháp lu t và ñ b o v tr em kh i tác ñ ng tiêu c c c a Internet. 4. Phát tri n Internet v i ñ y ñ các d ch v có ch t lư ng cao và giá cư c h p lý nh m ñáp ng yêu c u ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n ñ i hoá ñ t nư c. 5. Khuy n khích tăng cư ng ñưa thông tin ti ng Vi t lên Internet. 6. Tên mi n qu c gia “.vn”, ñ a ch Internet và s hi u m ng Internet do Vi t Nam qu n lý là m t ph n c a tài nguyên thông tin qu c gia, c n ph i ñư c qu n lý, khai thác, s d ng ñúng m c ñích và có hi u qu . Khuy n khích và t o ñi u ki n ñ s d ng r ng rãi tên mi n qu c gia “.vn” và th h ñ a ch Internet IPv6. 7. Bí m t ñ i v i các thông tin riêng trên Internet c a t ch c, cá nhân ñư c b o ñ m theo quy ñ nh c a Hi n pháp và pháp lu t. Vi c ki m soát thông tin trên Internet ph i do cơ quan nhà nư- c có th m quy n ti n hành theo quy ñ nh c a pháp lu t. 8. Internet Vi t Nam là m t b ph n quan tr ng thu c cơ s h t ng thông tin qu c gia, ñư c b o v theo pháp lu t, không ai ñư c xâm ph m. B o ñ m an toàn, an ninh cho các h th ng thi t b và thông tin ñi n t trên Internet là trách nhi m c a các cơ quan nhà nư c, m i t ch c và cá nhân. ði u 5. Qu n lý nhà nư c v Internet 1. B Thông tin và Truy n thông ch u trách nhi m trong vi c th c hi n qu n lý nhà nư c v Internet, bao g m: a) Xây d ng cơ ch , chính sách, chi n lư c và quy ho ch phát tri n Internet; b) Trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo th m quy n và hư ng d n th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v c p phép cung c p d ch v ; k t n i; tiêu chu n, quy chu n k thu t; ch t lư ng; giá cư c; tài nguyên Internet; an toàn thông tin; c p phép báo ñi n t , xu t b n trên m ng Internet và các quy ñ nh qu n lý thông tin ñi n t trên Internet; c) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý và th c thi pháp lu t ñ i v i ho t ñ ng cung c p và s d ng d ch v Internet; thi t l p, cung c p và s d ng thông tin ñi n t trên Internet, bao g m c p phép, ñăng ký, báo cáo, th ng kê, thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m, gi i quy t khi u n i, t cáo theo th m quy n; d) Tham gia các ho t ñ ng h p tác qu c t v Internet. 2. B Công an ch u trách nhi m trong vi c ñ m b o an ninh thông tin trong lĩnh v c Internet bao g m: a) Trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo th m quy n và hư ng d n th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v an ninh thông tin trong ho t ñ ng Internet; b) Ch trì, ph i h p v i B Thông tin và Truy n thông, các B , ngành liên quan, v i chính quy n ñ a phương và các doanh nghi p vi n thông, Internet t ch c th c hi n các bi n pháp k thu t, nghi p v ñ m b o an ninh qu c gia và phòng, ch ng t i ph m ñ i v i ho t ñ ng Internet; c) Ki m tra, thanh tra và x lý các hành vi vi ph m các quy ñ nh pháp lu t v ñ m b o an ninh thông tin trong lĩnh v c Internet theo th m quy n; d) Tham gia các ho t ñ ng h p tác qu c t trong vi c ñ m b o an ninh thông tin trên lĩnh v c Internet. 3. B K ho ch và ð u tư, B Tài chính ph i h p v i B Thông tin và Truy n thông xây d ng cơ ch , chính sách v ñ u tư, tài chính ñ thúc ñ y vi c s d ng Internet trong các cơ quan ð ng, Nhà nư c, trư ng h c, b nh vi n, các cơ s nghiên c u và ñưa Internet ñ n nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i ñ o. B Tài chính trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo th m quy n và hư ng d n vi c th c hi n các quy ñ nh v phí, l phí liên quan ñ n tài nguyên Internet.
 4. 4. B N i v th c hi n qu n lý nhà nư c v m t mã dân s ñ i v i các thông tin c n ñư c b o m t trong các ho t ñ ng thương m i, dân s trên Internet. 5. Các B , ngành liên quan ph i h p v i B Thông tin và Truy n thông trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo th m quy n và hư ng d n th c hi n các quy ñ nh; tri n khai th c hi n qu n lý ñ i v i vi c cung c p và s d ng các d ch v ng d ng chuyên ngành trên Internet thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a mình. 6. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi quy n h n và trách nhi m c a mình th c hi n qu n lý nhà nư c v Internet t i ñ a phương phù h p v i các quy ñ nh t i Ngh ñ nh này. ði u 6. Các hành vi b nghiêm c m 1. L i d ng Internet nh m m c ñích: a) Ch ng l i nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; gây phương h i ñ n an ninh qu c gia, tr t t , an toàn xã h i; phá ho i kh i ñ i ñoàn k t toàn dân; tuyên truy n chi n tranh xâm lư c; gây h n thù, mâu thu n gi a các dân t c, s c t c, tôn giáo; tuyên truy n, kích ñ ng b o l c, dâm ô, ñ i tr y, t i ác, t n n xã h i, mê tín d ñoan; phá ho i thu n phong, m t c c a dân t c; b) Ti t l bí m t nhà nư c, bí m t quân s , an ninh, kinh t , ñ i ngo i và nh ng bí m t khác ñã ñư c pháp lu t quy ñ nh; c) ðưa các thông tin xuyên t c, vu kh ng, xúc ph m uy tín c a t ch c; danh d , nhân ph m c a công dân; d) L i d ng Internet ñ qu ng cáo, tuyên truy n, mua bán hàng hoá, d ch v thu c danh m c c m theo quy ñ nh c a pháp lu t. 2. Gây r i, phá ho i h th ng thi t b và c n tr trái pháp lu t vi c qu n lý, cung c p, s d ng các d ch v Internet và thông tin ñi n t trên Internet. 3. ðánh c p và s d ng trái phép m t kh u, khoá m t mã và thông tin riêng c a các t ch c, cá nhân trên Internet. 4. T o ra và cài ñ t các chương trình virus máy tính, ph n m m gây h i ñ th c hi n m t trong nh ng hành vi quy ñ nh t i ði u 71 Lu t Công ngh thông tin. Chương II CÁC BÊN THAM GIA CUNG C P, S D NG D CH V INTERNET VÀ THÔNG TIN ðI N T TRÊN INTERNET ði u 7. Doanh nghi p cung c p d ch v Internet 1. Doanh nghi p cung c p d ch v Internet (ISP) là doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ñư c thành l p theo pháp lu t Vi t Nam ñ cung c p d ch v Internet cho công c ng. 2. Doanh nghi p cung c p d ch v Internet có các quy n và nghĩa v sau: a) Thi t l p h th ng thi t b Internet t i cơ s và t i các ñi m cung c p d ch v công c ng c a doanh nghi p ñ cung c p các d ch v Internet theo ñúng quy ñ nh c a gi y phép; b) Thuê ñư ng truy n d n vi n thông c a các doanh nghi p cung c p h t ng m ng ñã ñư c c p phép ñ thi t l p m ng lư i thi t b Internet c a doanh nghi p, k t n i tr c ti p v i Internet qu c t và cung c p d ch v ñ n ñ i lý, ngư i s d ng d ch v Internet; c) ðư c s d ng tài nguyên Internet theo quy ho ch và quy ñ nh v qu n lý tài nguyên Internet; d) Th c hi n ñ y ñ các quy ñ nh c a nhà nư c v qu n lý giá cư c và tiêu chu n, ch t lư ng d ch v Internet; ñ) Tri n khai các trang thi t b và phương án k thu t, nghi p v b o ñ m an toàn, an ninh thông tin theo hư ng d n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n;
 5. e) Tri n khai các ñi m cung c p d ch v Internet cho công c ng. ði m cung c p d ch v Internet cho công c ng c a doanh nghi p ph i ch p hành các quy ñ nh như ñ i v i các ñ i lý Internet, tr vi c ph i ñăng ký kinh doanh và ký h p ñ ng ñ i lý; g) Giao k t h p ñ ng cung c p và s d ng d ch v Internet v i ngư i s d ng d ch v và ký h p ñ ng ñ i lý Internet v i các t ch c và cá nhân. Trư ng h p h p ñ ng ñư c th c hi n b ng văn b n, căn c quy ñ nh c a pháp lu t v h p ñ ng và v Internet, doanh nghi p cung c p d ch v Internet có trách nhi m xây d ng, ban hành h p ñ ng m u ñ th c hi n th ng nh t trong toàn doanh nghi p; h) T ch i cung c p d ch v trong các trư ng h p sau: ngư i s d ng d ch v Internet vi ph m pháp lu t v Internet theo văn b n k t lu n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n, không th c hi n nghĩa v thanh toán cư c d ch v v i m t doanh nghi p cung c p d ch v khác n u ñã có th a thu n b ng văn b n gi a các doanh nghi p cung c p d ch v v i nhau v v n ñ này; i) T m ng ng ho c ng ng cung c p d ch v trong các trư ng h p sau: thi t b truy nh p ñ u cu i Internet gây m t an toàn cho h th ng thi t b Internet, cho doanh nghi p cung c p và ngư i s d ng d ch v Internet; ngư i s d ng d ch v Internet không thanh toán cư c d ch v theo th a thu n gi a hai bên; ngư i s d ng d ch v Internet kinh doanh l i d ch v Internet trái pháp lu t; theo văn b n yêu c u c a cơ quan nhà nư c có th m quy n khi ngư i s d ng d ch v Internet vi ph m ði u 6 Ngh ñ nh này; k) Thông báo th i ñi m b t ñ u chính th c cung c p d ch v và k ho ch tri n khai cung c p d ch v cho B Thông tin và Truy n thông và B Công an 10 ngày làm vi c trư c khi cung c p d ch v b ng văn b n ho c thông qua môi trư ng m ng theo các ñ a ch do B Thông tin và Truy n thông quy ñ nh; l) Hư ng d n, cung c p ñ y ñ các thông tin liên quan ñ n vi c cung c p và s d ng d ch v cho ngư i s d ng; gi i quy t các khi u n i c a ngư i s d ng v giá cư c và ch t lư ng d ch v ; m) Híng dÉn, cung cÊp th«ng tin, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn hîp ®ång cña ®¹i lý; n) Th c hi n ch ñ báo cáo và ch u s thanh tra, ki m tra c a các cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n theo quy ñ nh; o) Th c hi n các nhi m v do Nhà nư c huy ñ ng trong trư ng h p kh n c p và các nhi m v công ích khác. ði u 8. Ch m ng Internet dùng riêng 1. Ch m ng Internet dùng riêng là cơ quan, t ch c, doanh nghi p ho t ñ ng t i Vi t Nam thi t l p m ng Internet dùng riêng theo quy ñ nh. Thành viên c a m ng là thành viên c a cơ quan, t ch c, doanh nghi p thi t l p m ng. Tư cách thành viên ñư c xác ñ nh theo ñi u l ho t ñ ng, văn b n quy ñ nh cơ c u, t ch c b máy c a cơ quan, t ch c, doanh nghi p ñó ho c các quy ñ nh pháp lý liên quan khác. 2. Ch m ng Internet dùng riêng có các quy n và nghĩa v sau: a) Thi t l p h th ng thi t b Internet t i các ñ a ñi m mà mình ñư c quy n s d ng theo quy ñ nh c a pháp lu t ñ cung c p d ch v Internet cho các thành viên c a m ng; b) Thuê ho c xây d ng ñư ng truy n d n vi n thông ñ thi t l p m ng Internet dùng riêng và k t n i tr c ti p v i Internet qu c t ; c) ðư c s d ng tài nguyên Internet theo quy ho ch và quy ñ nh v qu n lý tài nguyên Internet; d) T m ng ng ho c ng ng cung c p d ch v truy nh p Internet n u phát hi n th y thành viên c a m ng vi ph m ði u 6 Ngh ñ nh này ho c theo văn b n yêu c u c a cơ quan nhà nư c có th m quy n; ñ) Th c hi n các quy ñ nh v c p phép, k t n i, tiêu chu n, ch t lư ng, giá cư c, an toàn, an ninh thông tin, tài nguyên Internet; e) Th c hi n ch ñ báo cáo và ch u s thanh tra, ki m tra c a các cơ quan nhà nư c có th m quy n theo quy ñ nh;
 6. g) Th c hi n các nhi m v do Nhà nư c huy ñ ng trong trư ng h p kh n c p và các nhi m v công ích khác. ði u 9. ð i lý Internet 1. ð i lý Internet là t ch c, cá nhân t i Vi t Nam nhân danh doanh nghi p cung c p d ch v Internet ñ cung c p d ch v truy nh p Internet, d ch v ng d ng Internet trong vi n thông cho ngư i s d ng thông qua h p ñ ng ñ i lý và hư ng thù lao. 2. Các t ch c, cá nhân là ch các khách s n, nhà hàng, văn phòng, sân bay, b n xe, v.v… khi cung c p d ch v Internet cho ngư i s d ng không thu cư c d ch v trong ph m vi các ñ a ñi m nói trên ñ u ph i ký h p ñ ng ñ i lý v i doanh nghi p cung c p d ch v Internet và th c hi n ñ y ñ các quy ñ nh v ñ i lý, tr các quy ñ nh liên quan ñ n giá cư c ñ i v i ngư i s d ng d ch v . 3. ð i lý Internet có các quy n và nghĩa v sau: a) Thi t l p h th ng thi t b Internet t i ñ a ñi m mà mình ñư c toàn quy n s d ng h p pháp ñ cung c p d ch v truy nh p Internet, d ch v ng d ng Internet trong vi n thông cho ngư i s d ng t i ñ a ñi m ñó có thu cư c ho c không thu cư c theo ñúng các tho thu n trong h p ñ ng ñ i lý; b) Th c hi n các quy ñ nh v cung c p, bán l i d ch v Internet theo quy ñ nh c a pháp lu t; c) T ch i cung c p d ch v ñ i v i ngư i s d ng vi ph m ði u 6 Ngh ñ nh này ho c theo yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n; d) Tuân th các quy ñ nh v ñ m b o an toàn, an ninh thông tin; ñ) Yêu c u doanh nghi p cung c p d ch v Internet hư ng d n, cung c p thông tin ñ th c hi n h p ñ ng, ñ ng th i ch u s ki m tra, giám sát c a doanh nghi p ký h p ñ ng ñ i lý v i mình; e) Th c hi n th i gian m , ñóng c a hàng ngày theo quy ñ nh c a chính quy n ñ a phương; g) Ch u s thanh tra, ki m tra c a các cơ quan nhà nư c có th m quy n. ði u 10. Doanh nghi p cung c p h t ng m ng 1. Doanh nghi p cung c p h t ng m ng là doanh nghi p vi n thông ñư c c p Gi y phép thi t l p m ng và cung c p d ch v vi n thông theo quy ñ nh c a pháp lu t. 2. Trong ho t ñ ng cung c p và s d ng d ch v Internet, doanh nghi p cung c p h t ng m ng có nghĩa v : a) Cung c p ñư ng truy n d n vi n thông và phân tách m ch vòng n i h t ñ y ñ , k p th i khi có yêu c u c a doanh nghi p cung c p d ch v Internet trên cơ s h p ñ ng giao k t gi a các bên, trong các ñi u ki n công b ng và h p lý, ñ b o ñ m k p th i vi c tri n khai cung c p các d ch v Internet, ñ c bi t là các d ch v Internet băng r ng; b) Không phân bi t ñ i x gi a các doanh nghi p cung c p d ch v Internet là ñơn v thành viên c a mình v i các doanh nghi p cung c p d ch v Internet khác khi tri n khai th c hi n quy ñ nh t i ñi m a kho n 2 ði u này; c) Ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c, các doanh nghi p cung c p d ch v Internet trong công tác b o ñ m an toàn, an ninh thông tin và ñi u tra, ngăn ch n các hành vi vi ph m pháp lu t trong ho t ñ ng Internet. ði u 11. Doanh nghi p cung c p d ch v m ng xã h i tr c tuy n 1. Doanh nghi p cung c p d ch v m ng xã h i tr c tuy n là doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ñư c thành l p theo pháp lu t Vi t Nam ñ cung c p d ch v m ng xã h i tr c tuy n cho công c ng. 2. Doanh nghi p cung c p d ch v m ng xã h i tr c tuy n có trách nhi m: a) Xây d ng quy ch cung c p, s d ng và trao ñ i thông tin phù h p v i các quy ñ nh v qu n lý thông tin ñi n t trên Internet t i Ngh ñ nh này; b) Cung c p các thông tin có liên quan ñ n ngư i s d ng d ch v vi ph m quy ñ nh t i ði u 6 Ngh ñ nh này theo yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n;
 7. c) Th c hi n vi c ngăn ch n và lo i b các n i dung thông tin vi ph m quy ñ nh t i ði u 6 Ngh ñ nh này khi phát hi n ho c theo yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n; d) Th c hi n ch ñ báo cáo và ch u s thanh tra, ki m tra c a các cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n theo quy ñ nh. ði u 12. Ngư i s d ng d ch v Internet 1. Ngư i s d ng d ch v Internet là t ch c, cá nhân giao k t h p ñ ng v i doanh nghi p cung c p d ch v Internet ho c v i ñ i lý Internet ñ s d ng d ch v Internet. 2. Ngư i s d ng d ch v Internet có các quy n và nghĩa v sau ñây: a) ðư c s d ng t t c các d ch v Internet, tr các d ch v b c m theo quy ñ nh c a pháp lu t; b) Th c hi n ñ y ñ các ñi u kho n trong h p ñ ng ñã giao k t v i doanh nghi p cung c p d ch v ho c ñ i lý Internet; c) Ch u trách nhi m v nh ng n i dung thông tin do mình ñưa vào, lưu tr , truy n ñi trên Internet theo quy ñ nh c a pháp lu t; d) B o v m t kh u, khoá m t mã, thông tin cá nhân, h th ng thi t b c a mình và ch p hành các quy ñ nh c a pháp lu t v an toàn, an ninh thông tin; ñ) Không ñư c cung c p d ch v cho công c ng và kinh doanh l i các d ch v Internet. Chương III QU N LÝ, CUNG C P VÀ S D NG D CH V INTERNET ði u 13. C p phép cung c p d ch v Internet 1. Các doanh nghi p ñư c cung c p d ch v Internet cho công c ng sau khi có Gi y phép cung c p d ch v do B Thông tin và Truy n thông c p. 2. Nguyên t c, ñi u ki n, th t c c p, s a ñ i, b sung, gia h n và thu h i Gi y phép nêu t i kho n 1 ði u này th c hi n theo các quy ñ nh t i các ði u 36, ði u 40, ði u 41 Ngh ñ nh s 160/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t thi hành m t s ñi u Pháp l nh Bưu chính Vi n thông v vi n thông. ði u 14. C p phép thi t l p m ng Internet dùng riêng 1. Các m ng Internet dùng riêng ph i có Gi y phép thi t l p m ng do B Thông tin và Truy n thông c p: a) M ng Internet dùng riêng mà các thành viên c a m ng là các cơ quan, t ch c có tư cách pháp nhân ñ c l p, ho t ñ ng h p pháp t i Vi t Nam, có cùng tính ch t ho t ñ ng hay m c ñích công vi c và ñư c liên k t v i nhau thông qua ñi u l ho t ñ ng ho c văn b n quy ñ nh cơ c u t ch c chung ho c hình th c liên k t, ho t ñ ng chung gi a các thành viên; b) M ng Internet dùng riêng có ñư ng truy n t xây d ng. 2. Ngoài các m ng Internet dùng riêng quy ñ nh t i kho n 1 ði u này, các m ng Internet dùng riêng khác không c n ph i có Gi y phép thi t l p m ng nhưng ph i tuân theo các quy ñ nh c a pháp lu t v k t n i, tiêu chu n, ch t lư ng, giá cư c, tài nguyên Internet và an toàn, an ninh thông tin. 3. Nguyên t c, ñi u ki n, th t c c p, s a ñ i, b sung, gia h n và thu h i Gi y phép thi t l p m ng Internet dùng riêng th c hi n theo các quy ñ nh t i các ði u 36, ði u 44, ði u 45 Ngh ñ nh s 160/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t thi hành m t s ñi u Pháp l nh Bưu chính Vi n thông v vi n thông. ði u 15. ði u ki n kinh doanh ñ i lý Internet 1. Có ñ a ñi m và m t b ng b o ñ m các quy ñ nh, tiêu chu n v phòng cháy, ch a cháy; v sinh môi trư ng ñ b o v an toàn và s c kh e cho ngư i s d ng d ch v . 2. ðăng ký kinh doanh theo quy ñ nh c a pháp lu t v doanh nghi p.
 8. 3. Ký h p ñ ng ñ i lý v i doanh nghi p cung c p d ch v Internet sau khi ñã hoàn thành th t c ñăng ký kinh doanh như quy ñ nh t i kho n 2 ði u này. 4. Có h th ng thi t b Internet ñáp ng các yêu c u v ñ m b o an toàn, an ninh thông tin theo quy ñ nh. 5. Niêm y t n i quy s d ng d ch v Internet t i ñ a ñi m kinh doanh ñ i lý Internet. N i quy này ph i ghi ñ y ñ và rõ ràng các ñi u c m ñã ñư c quy ñ nh t i ði u 6 Ngh ñ nh này; các quy n và nghĩa v c a ngư i s d ng d ch v Internet t i ði u 12 Ngh ñ nh này. ði u 16. K t n i 1. Các doanh nghi p cung c p d ch v Internet ñư c thuê ñư ng truy n d n c a các doanh nghi p cung c p h t ng m ng ñ k t n i tr c ti p ñi qu c t ; k t n i tr c ti p v i nhau; k t n i v i các tr m trung chuy n Internet. 2. Các m ng Internet dùng riêng ñư c xây d ng ho c thuê ñư ng truy n d n c a các doanh nghi p cung c p h t ng m ng ñ k t n i tr c ti p ñi qu c t ; k t n i v i các doanh nghi p cung c p d ch v Internet; k t n i v i các tr m trung chuy n Internet. Các m ng Internet dùng riêng không ñư c k t n i tr c ti p v i nhau. 3. Thi t l p tr m trung chuy n Internet qu c gia (VNIX) ho t ñ ng theo nguyên t c phi l i nhu n ñ trung chuy n lưu lư ng Internet trong nư c trên ph m vi toàn qu c. Các doanh nghi p cung c p d ch v Internet ñ ng th i là doanh nghi p cung c p h t ng m ng có trách nhi m thi t l p ñư ng truy n d n k t n i ñ n tr m trung chuy n Internet qu c gia. B Thông tin và Truy n thông quy ñ nh c th v ho t ñ ng c a VNIX và ban hành các cơ ch , chính sách ñ t o ñi u ki n cho các doanh nghi p cung c p d ch v Internet k t n i tr c ti p v i nhau, v i VNIX và v i các tr m trung chuy n Internet c a các doanh nghi p khác. ði u 17. Tài nguyên Internet 1. M i t ch c, cá nhân ñ u có quy n ñăng ký và s d ng tên mi n qu c gia Vi t Nam “.vn” và các tên mi n qu c t . 2. Vi c ñăng ký và s d ng tên mi n qu c gia Vi t Nam “.vn” th c hi n thông qua các nhà ñăng ký tên mi��n “.vn” theo các nguyên t c sau: a) Bình ñ ng, không phân bi t ñ i x ; b) ðăng ký trư c ñư c quy n s d ng trư c; c) Tuân th các quy ñ nh v b o v tên mi n qu c gia Vi t Nam “.vn” t i ði u 68 Lu t Công ngh thông tin; d) Trang thông tin ñi n t chính th c c a các cơ quan ð ng, Nhà nư c ph i s d ng tên mi n qu c gia Vi t Nam “.vn” và lưu tr trong các máy ch có ñ a ch IP Vi t Nam. 3. Vi c ñăng ký tên mi n qu c t ñư c th c hi n tr c ti p v i các t ch c cung c p tên mi n qu c t nư c ngoài ho c thông qua các nhà ñăng ký tên mi n qu c t làm ñ i lý cho các t ch c cung c p tên mi n qu c t nư c ngoài. T ch c, cá nhân ñăng ký tên mi n qu c t ph i thông báo v i B Thông tin và Truy n thông theo quy ñ nh t i ði u 23 Lu t Công ngh thông tin. 4. Nhà ñăng ký tên mi n “.vn” th c hi n ho t ñ ng ñăng ký tên mi n trên cơ s h p ñ ng ký v i Trung tâm Internet Vi t Nam và quy ñ nh v qu n lý và s d ng tài nguyên Internet. Nhà ñăng ký tên mi n qu c t làm ñ i lý cho các t ch c cung c p tên mi n qu c t nư c ngoài th c hi n vi c ñăng ký ho t ñ ng và báo cáo theo quy ñ nh c a B Thông tin và Truy n thông. 5. Hình th c gi i quy t tranh ch p v s d ng tên mi n qu c gia Vi t Nam “.vn” th c hi n theo quy ñ nh t i ði u 76 Lu t Công ngh thông tin và các quy ñ nh pháp lu t khác liên quan. 6. Các doanh nghi p cung c p d ch v Internet và các m ng Internet dùng riêng ñư c quy n xin c p ñ a ch Internet, s hi u m ng t Trung tâm Internet Vi t Nam ñ s d ng ho c phân b và c p phát l i cho ngư i s d ng c a mình. Vi c xin c p ñ a ch Internet và s hi u m ng tr c ti p t các t ch c qu c t ph i ñư c s ñ ng ý b ng văn b n c a B Thông tin và Truy n thông.
 9. 7. Các t ch c cá nhân có trách nhi m n p phí và l phí s d ng tài nguyên Internet theo quy ñ nh c a pháp lu t. ði u 18. Tiêu chu n ch t lư ng, giá cư c d ch v Internet 1. Doanh nghi p cung c p d ch v Internet có trách nhi m th c hi n quy ñ nh v qu n lý ch t lư ng d ch v sau ñây: a) Công b ch t lư ng d ch v theo quy ñ nh; b) Thư ng xuyên t ki m tra, giám sát và b o ñ m cung c p d ch v cho ngư i s d ng theo ñúng m c ch t lư ng quy ñ nh ho c m c ch t lư ng ñã công b ; c) Báo cáo và ch u s thanh tra, ki m tra c a các cơ quan qu n lý nhà nư c v ch t lư ng d ch v theo quy ñ nh. 2. Doanh nghi p cung c p d ch v Internet có trách nhi m th c hi n quy ñ nh v qu n lý giá cư c sau ñây: a) H ch toán riêng d ch v Internet và xác ñ nh giá thành các d ch v Internet theo quy ñ nh; b) Quy t ñ nh, ñăng ký, thông báo, báo cáo giá cư c theo quy ñ nh; c) Niêm y t và thu cư c c a ngư i s d ng theo ñúng m c giá cư c ñã công b ; thanh toán giá cư c v i các doanh nghi p khác theo ñúng m c giá cư c trên cơ s h p ñ ng ñã ký; d) Ch u s thanh tra, ki m tra giá cư c c a cơ quan nhà nư c có th m quy n theo quy ñ nh. Chương IV QU N LÝ, CUNG C P VÀ S D NG THÔNG TIN ðI N T TRÊN INTERNET ði u 19. Nguyên t c qu n lý, cung c p và s d ng thông tin ñi n t 1. Vi c thi t l p trang thông tin ñi n t , vi c cung c p, truy n ñưa, lưu tr , s d ng thông tin ñi n t trên Internet ph i tuân th các quy ñ nh c a pháp lu t v công ngh thông tin, pháp lu t v s h u trí tu , pháp lu t v báo chí, pháp lu t v xu t b n, pháp lu t v b o v bí m t nhà nư c, pháp lu t v b n quy n, pháp lu t v qu ng cáo và các quy ñ nh qu n lý thông tin ñi n t trên Internet. 2. Các cơ quan báo chí ñã ñư c c p Gi y phép ho t ñ ng báo ñi n t theo quy ñ nh c a pháp lu t v báo chí ñư c thi t l p trang thông tin ñi n t s d ng cho ho t ñ ng báo chí. 3. Các t ch c, doanh nghi p thi t l p trang thông tin ñi n t t ng h p ph i có gi y phép do B Thông tin và Truy n thông c p. 4. Các doanh nghi p thi t l p trang thông tin ñi n t ñ cung c p d ch v m ng xã h i tr c tuy n ph i ñăng ký v i B Thông tin và Truy n thông. 5. Các t ch c, doanh nghi p thi t l p trang thông tin ñi n t và s d ng Internet ñ cung c p d ch v ng d ng chuyên ngành trên Internet th c hi n theo các quy ñ nh c a pháp lu t chuyên ngành và các quy ñ nh liên quan t i Ngh ñ nh này. 6. T ch c, doanh nghi p, cá nhân thi t l p các trang thông tin ñi n t không thu c các ñ i tư ng quy ñ nh t i các kho n 2, 3, 4, 5 ði u này thì không c n gi y phép và không c n ñăng ký, nhưng ph i tuân theo các quy ñ nh t i Ngh ñ nh này và các quy ñ nh v qu n lý thông tin ñi n t trên Internet. ði u 20. Phát hành báo ñi n t , xu t b n trên m ng Internet. 1. ði u ki n, quy trình, th t c c p Gi y phép ho t ñ ng báo ñi n t th c hi n theo quy ñ nh c a pháp lu t v báo chí. 2. Vi c xu t b n trên m ng Internet th c hi n theo quy ñ nh t i ði u 25 Lu t Xu t b n. 3. Cơ quan báo chí và nhà xu t b n có gi y phép ho t ñ ng báo ñi n t và xu t b n trên m ng Internet theo quy ñ nh, ñư c thi t l p h th ng thi t b Internet t i cơ s c a mình ñ tr c ti p
 10. th c hi n ho c y thác cho doanh nghi p cung c p d ch v Internet th c hi n vi c phát hành báo ñi n t và xu t b n ph m trên m ng Internet. ði u 21. C p phép thi t l p trang thông tin ñi n t t ng h p 1. ði u ki n c p phép a) Là t ch c, doanh nghi p ñư c thành l p và ho t ñ ng theo quy ñ nh c a pháp lu t t i Vi t Nam; b) Có ñ phương ti n k thu t, nhân s , chương trình qu n lý ph c v cho vi c thi t l p, cung c p và qu n lý thông tin phù h p v i quy mô ho t ñ ng; c) Cam k t c a ngư i ñ ng ñ u t ch c, doanh nghi p hoàn toàn ch u trách nhi m v n i dung trang thông tin ñi n t và tuân th các quy ñ nh t i Ngh ñ nh này và các quy ñ nh v qu n lý thông tin ñi n t trên Internet. 2. H sơ c p phép H sơ c p phép ñư c l p thành 02 b , m i b h sơ g m có: a) ðơn ñ ngh c p phép thi t l p trang thông tin ñi n t t ng h p, có n i dung cam k t tuân th các quy ñ nh t i Ngh ñ nh này và các quy ñ nh v qu n lý thông tin ñi n t trên Internet; b) Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n ñ u tư ho c quy t ñ nh thành l p; c) Sơ y u lý l ch c a ngư i ñ ng ñ u t ch c, doanh nghi p; d) ð án thi t l p trang thông tin ñi n t t ng h p g m nh ng n i dung chính sau: - M c ñích cung c p thông tin; n i dung thông tin; các chuyên m c; ngu n tin h p pháp; quy trình x lý tin, nhân s , m u b n in trang ch và các trang chuyên m c chính; - Lo i hình d ch v dùng ñ cung c p ho c trao ñ i thông tin (website, forum, blog v.v); - Bi n pháp k thu t, nghi p v b o ñ m cho vi c cung c p và qu n lý thông tin; - Tên mi n d ki n s d ng. 3. Th i gian và quy trình x lý h sơ Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ñư c h sơ h p l theo quy ñ nh t i kho n 2 ði u này, B Thông tin và Truy n thông ti n hành xét duy t h sơ. Trư ng h p t ch c, doanh nghi p ñáp ng ñ các ñi u ki n theo quy ñ nh t i kho n 1 ði u này, B Thông tin và Truy n thông s c p phép. Trong trư ng h p t ch i, B Thông tin và Truy n thông có văn b n thông báo và nêu rõ lý do. 4. B sung, s a ñ i, c p l i gi y phép a) Khi có nhu c u thay ñ i quy ñ nh trong gi y phép v n i dung thông tin, ngư i ch u trách nhi m, tên mi n, tên t ch c, doanh nghi p, ñ a ch tr s giao d ch, t ch c, doanh nghi p ph i có ñơn ñ ngh trong ñó nêu chi ti t n i dung ñ ngh s a ñ i và lý do thay ñ i n i dung gi y phép, b n sao gi y phép ñang có hi u l c, g i v B Thông tin và Truy n thông; b) Trong trư ng h p gi y phép b m t, b rách, b cháy ho c b tiêu hu dư i các hình th c khác, t ch c, doanh nghi p thi t l p trang thông tin ñi n t t ng h p ph i g i văn b n ñ ngh nêu rõ lý do xin c p l i gi y phép t i B Thông tin và Truy n Thông; c) Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ñư c h sơ h p l , B Thông tin và Truy n thông ti n hành xét duy t h sơ. Trư ng h p t ch c, doanh nghi p ñáp ng ñ các ñi u ki n theo quy ñ nh, B Thông tin và Truy n thông s có quy t ñ nh b sung, s a ñ i ho c c p l i gi y phép. Trong trư ng h p t ch i, B Thông tin và Truy n thông có văn b n thông báo và nêu rõ lý do. 5. Gia h n gi y phép a) T ch c, doanh nghi p ñư c c p phép mu n gia h n gi y phép ph i g i h sơ xin gia h n t i B Thông tin và Truy n thông 30 ngày trư c ngày gi y phép h t h n. H sơ xin gia h n g m ñơn xin gia h n gi y phép và b n sao gi y phép ñang có hi u l c;
 11. b) B Thông tin và Truy n thông th m ñ nh và xét gia h n gi y phép trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ñư c h sơ h p l . Trư ng h p t ch i gia h n gi y phép, B Thông tin và Truy n thông có văn b n nêu rõ lý do cho t ch c, doanh nghi p n p ñơn bi t; c) Gi y phép ch ñư c gia h n 01 l n và th i gian gia h n không vư t quá m t năm. 6. Thu h i gi y phép a) T ch c b thu h i gi y phép khi x y ra m t trong các trư ng h p sau: - Cung c p n i dung thông tin vi ph m các quy ñ nh t i ði u 6 Ngh ñ nh này và các quy ñ nh v qu n lý thông tin ñi n t trên Internet theo văn b n k t lu n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. - Trong th i h n 90 ngày, k t ngày ñư c c p gi y phép không tri n khai ho t ñ ng cung c p thông tin lên m ng Internet theo quy ñ nh t i gi y phép ñư c c p. b) T ch c, doanh nghi p b thu h i gi y phép không ñư c c p phép l i ít nh t trong vòng 01 năm, k t ngày b thu h i gi y phép. 7. Th i h n c a gi y phép Gi y phép thi t l p trang thông tin ñi n t t ng h p có th i h n t i ña không quá 05 năm. ði u 22. ðăng ký cung c p d ch v m ng xã h i tr c tuy n 1. ði u ki n ñăng ký a) Là t ch c, doanh nghi p ñư c thành l p và ho t ñ ng theo quy ñ nh c a pháp lu t t i Vi t Nam. b) Có ñ phương ti n k thu t, nhân s , h th ng qu n lý ph c v cho vi c cung c p d ch v m ng xã h i tr c tuy n phù h p v i quy mô ho t ñ ng. c) Cam k t tuân th các quy ñ nh t i Ngh ñ nh này và các quy ñ nh v qu n lý thông tin ñi n t trên Internet. 2. H sơ ñăng ký a) ðơn ñăng ký theo m u do B Thông tin và Truy n thông quy ñ nh. b) B n sao Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n ñ u tư ho c Quy t ñ nh thành l p. 3. Xác nh n ñăng ký a) Sau 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ñư c h sơ ñăng ký h p l c a doanh nghi p theo quy ñ nh t i kho n 2 ði u này, B Thông tin và Truy n thông s g i doanh nghi p thông báo xác nh n ñã nh n ñư c h sơ ñăng ký h p l ho c văn b n yêu c u b sung, hoàn thi n h sơ trong trư ng h p h sơ ñăng ký không h p l theo quy ñ nh; b) Doanh nghi p ch ñư c chính th c cung c p d ch v cho công c ng sau khi nh n ñư c thông báo c a B Thông tin và Truy n thông xác nh n ñã nh n ñư c h sơ ñăng ký h p l c a doanh nghi p. 4. Hình th c ñăng ký và xác nh n: b ng văn b n ho c thông qua môi trư ng m ng theo các ñ a ch do B Thông tin và Truy n thông quy ñ nh. Chương V THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M ði u 23. Thanh tra, ki m tra M i t ch c, cá nhân ho t ñ ng trong lĩnh v c Internet ch u s thanh tra, ki m tra c a các cơ quan nhà nư c có th m quy n theo quy ñ nh c a pháp lu t. ði u 24. X lý vi ph m
 12. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy ñ nh c a Ngh ñ nh này thì tuỳ theo tính ch t, m c ñ vi ph m mà b x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy ñ nh c a pháp lu t. ði u 25. Khi u n i, t cáo T ch c, cá nhân có quy n khi u n i, t cáo theo quy ñ nh hi n hành. Th m quy n, trình t , th t c gi i quy t khi u n i, t cáo th c hi n theo quy ñ nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Chương VI ðI U KHO N THI HÀNH ði u 26. ði u kho n thi hành 1. Ngh ñ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ñăng Công báo và thay th Ngh ñ nh s 55/2001/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v qu n lý, cung c p và s d ng d ch v Internet. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh ñ nh này. 3. B Thông tin và Truy n thông ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c hư ng d n và tri n khai th c hi n Ngh ñ nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG (ðã ký) Nguy n T n Dũng Ni nh n: - Ban Bí thư Trung ương ð ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCð TW v phòng, ch ng tham nhũng; - HðND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ð ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ñ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các ñoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ñơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b). XH
Đồng bộ tài khoản