Nghị định số 99/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
79
lượt xem
4
download

Nghị định số 99/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 99/2001/NĐ-CP về việc thành lập phường và điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 99/2001/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 99/2001/N -CP Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 2001 NGHN NNH V VI C THÀNH L P PHƯ NG VÀ ĐI U CH NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH PHƯ NG THU C TH XÃ PHAN RANG - THÁP CHÀM, T NH NINH THU N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Ninh Thu n và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p các phư ng và i u ch nh a gi i hành chính m t s phư ng thu c th xã Phan Rang - Tháp Chàm, t nh Ninh Thu n như sau : 1. Thành l p phư ng ông H i trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã ông H i; phư ng ông H i có 211,71 ha di n tích t nhiên và 20.724 nhân khNu. 2. Thành l p phư ng M ông trên cơ s 252,2 ha di n tích t nhiên và 11.389 nhân khNu c a xã M H i. a gi i hành chính phư ng M ông : ông giáp phư ng ông H i (m i); Tây giáp phư ng T n Tài; Nam giáp huy n Ninh Phư c; B c giáp xã M H i. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng M ông, xã M H i còn l i 573,34 ha di n tích t nhiên và 5.979 nhân khNu. 3. Thành l p phư ng ài Sơn trên cơ s 112,97 ha di n tích t nhiên, 5.623 nhân khNu c a xã Thành H i và 13,3 ha di n tích t nhiên và 1.352 nhân khNu c a phư ng Thanh Sơn. Phư ng ài Sơn có 126,27 ha di n tích t nhiên và 6.975 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng ài Sơn : ông giáp xã Văn H i; Tây giáp phư ng Phư c M ; Nam giáp phư ng Thanh Sơn và phư ng Ph Hà; B c giáp xã Thành H i. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng ài Sơn, xã Thành H i còn l i 937,03 ha di n tích t nhiên và 5.805 nhân khNu; phư ng Thanh Sơn còn l i 90,05 ha di n tích t nhiên và 7.273 nhân khNu.
  2. 4. i u ch nh a gi i hành chính m t s phư ng c th như sau : a) Tách 87,56 ha di n tích t nhiên và 1.755 nhân khNu c a phư ng Phư c M sáp nh p vào phư ng B o An. b) Tách 15,6 ha di n tích t nhiên và 541 nhân khNu c a phư ng Ph Hà sáp nh p vào phư ng Phư c M . c) Tách 4,22 ha di n tích t nhiên và 236 nhân khNu c a phư ng Kinh Dinh và 2,51 ha di n tích t nhiên c a phư ng T n Tài sáp nh p vào phư ng Thanh Sơn. d) Tách 9,22 ha di n tích t nhiên và 233 nhân khNu c a phư ng Kinh Dinh nh p vào phư ng T n Tài. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính : Phư ng B o An có 321,87 ha di n tích t nhiên và 10.027 nhân khNu. Phư ng Phư c M có 593,85 ha di n tích t nhiên và 11.322 nhân khNu. Phư ng Ph Hà có 136,97 ha di n tích t nhiên và 10.714 nhân khNu. Phư ng Thanh Sơn có 96,78 ha di n tích t nhiên và 7.509 nhân khNu. Phư ng T n Tài có 266,39 ha di n tích t nhiên và 7.022 nhân khNu. Phư ng Kinh Dinh có 39,17 ha di n tích t nhiên và 7.656 nhân khNu. Sau khi thành l p và i u ch nh a gi i hành chính các phư ng, xã nêu trên, th xã Phan Rang - Tháp Chàm có 15 ơn v hành chính, g m các phư ng : ô Vinh, B o An, Phương M , Ph Hà, Thanh Sơn, M Hương, o Long, T n Tài, Kinh Dinh, M ông, ài Sơn, ông H i và các xã : Thành H i, Văn H i, M H i. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Ninh Thu n, B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này ./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - UBND t nh Ninh Thu n, - Ban T ch c Trung ương, - Ban T ch c - Cán b Chính ph , - Các B : Công an, Qu c phòng, Xây d ng, - Các T ng c c : Th ng kê, a chính, - C c Lưu tr Nhà nư c, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V Phan Văn Kh i P2, TCCB, TH, - Lưu : NC (5b), Văn thư. :
Đồng bộ tài khoản