Nghị định số 99/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
2
download

Nghị định số 99/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 99/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Yên Sơn để mở rộng thị xã Tuyên Quang và thành lập một số phường thuộc thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 99/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 99/2008/N -CP Hà N i, ngày 03 tháng 9 năm 2008 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N YÊN SƠN M R NG THN XÃ TUYÊN QUANG VÀ THÀNH L P M T S PHƯ NG THU C THN XÃ TUYÊN QUANG, T NH TUYÊN QUANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Tuyên Quang, NGHN NNH: i u 1. i u ch nh a gi i hành chính huy n Yên Sơn m r ng th xã Tuyên Quang và thành l p m t s phư ng thu c th xã Tuyên Quang, t nh Tuyên Quang như sau: 1. i u ch nh a gi i hành chính huy n Yên Sơn m r ng th xã Tuyên Quang: i u ch nh 7.523,33 ha di n tích t nhiên và 31.933 nhân khNu c a huy n Yên Sơn (g m toàn b di n tích t nhiên và dân s c a các xã: An Tư ng, Lư ng Vư ng, An Khang, Thái Long và i C n) v th xã Tuyên Quang qu n lý. Th xã Tuyên Quang có 11.917,45 ha di n tích t nhiên và 90.793 nhân khNu. a gi i hành chính th xã Tuyên Quang: ông, B c và Tây giáp huy n Yên Sơn; Nam giáp huy n Sơn Dương và huy n Yên Sơn. 2. Thành l p m t s phư ng thu c th xã Tuyên Quang: a) Thành l p phư ng Tân Hà thu c th xã Tuyên Quang trên cơ s i u ch nh 524 ha di n tích t nhiên và 8.525 nhân khNu c a xã La. Phư ng Tân Hà có 524 ha di n tích t nhiên và 8.525 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân Hà: ông giáp phư ng Minh Xuân, th xã Tuyên Quang; ông Nam giáp phư ng Phan Thi t, th xã Tuyên Quang; Tây giáp xã Trung Môn, huy n Yên Sơn; Nam giáp phư ng La, th xã Tuyên Quang; B c giáp xã Th ng Quân, huy n Yên Sơn và xã Tràng à, th xã Tuyên Quang. b) Thành l p phư ng La thu c th xã Tuyên Quang trên cơ s toàn b 350,31 ha di n tích t nhiên và 3.921 nhân khNu còn l i c a xã La.
  2. Phư ng La có 350,31 ha di n tích t nhiên và 3.921 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng La: ông B c giáp phư ng Phan Thi t, th xã Tuyên Quang; ông Nam giáp phư ng Hưng Thành, th xã Tuyên Quang; Tây B c giáp xã Trung Môn, huy n Yên Sơn; Nam giáp xã Kim Phú, huy n Yên Sơn; B c giáp phư ng Tân Hà, th xã Tuyên Quang. c) Thành l p phư ng Hưng Thành thu c th xã Tuyên Quang trên cơ s toàn b 479,79 ha di n tích t nhiên và 6.289 nhân khNu c a xã Hưng Thành. Phư ng Hưng Thành có 479,79 ha di n tích t nhiên và 6.289 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hưng Thành: ông B c giáp phư ng Tân Quang, th xã Tuyên Quang, phía ông giáp phư ng Nông Ti n, th xã Tuyên Quang; ông Nam giáp xã An Tư ng, th xã Tuyên Quang; Tây giáp xã Kim Phú, huy n Yên Sơn; B c giáp phư ng La, th xã Tuyên Quang. d) Thành l p phư ng Nông Ti n thu c th xã Tuyên Quang trên cơ s toàn b 1.269,99 ha di n tích t nhiên và 6.535 nhân khNu c a xã Nông Ti n. Phư ng Nông Ti n có 1.269,99 ha di n tích t nhiên và 6.535 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Nông Ti n: ông giáp xã Thái Bình, huy n Yên Sơn; Tây giáp phư ng Tân Quang và phư ng Minh Xuân, th xã Tuyên Quang; Tây Nam giáp phư ng Hưng Thành, th xã Tuyên Quang; Nam giáp xã An Khang, th xã Tuyên Quang; B c giáp xã Tràng à, th xã Tuyên Quang. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính và thành l p phư ng: Th xã Tuyên Quang có 11.917,45 ha di n tích t nhiên và 90.793 nhân khNu, có 13 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: Minh Xuân, Tân Quang, Phan Thi t, Tân Hà, La, Hưng Thành, Nông Ti n và các xã: Tràng à, An Tư ng, Lư ng Vư ng, An Khang, Thái Long, i C n. Huy n Yên Sơn còn l i 113.425,68 ha di n tích t nhiên và 157.908 nhân khNu, có 31 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m: th tr n Tân Bình và các xã: i Bình, Nh Khê, Nh Hán, M B ng, Chân Sơn, Th ng Quân, Lang Quán, T Qu n, Quý Quân, Chiêu Yên, L c Hành, Xuân Vân, Phúc Ninh, Trung Tr c, Ki n Thi t, Tân Long, Tân Ti n, Trung Môn, Hoàng Khai, Kim Phú, Phú Lâm, Phú Th nh, Thái Bình, Ti n B , o Vi n, Trung Sơn, Công a, Kim Quan, Hùng L i, Trung Minh. a gi i hành chính huy n Yên Sơn: ông giáp huy n nh Hoá, t nh Thái Nguyên; ông B c giáp huy n Ch n, t nh B c K n; Tây B c giáp huy n Hàm Yên; Tây giáp huy n Yên Bình, t nh Yên Bái; Tây Nam giáp huy n oan Hùng, t nh Phú Th ; Nam giáp huy n Sơn Dương, t nh Tuyên Quang; B c giáp huy n Chiêm Hoá. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Tuyên Quang và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./.
  3. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh Tuyên Quang; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; Nguy n T n Dũng - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, TT T, các V : P, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). XH
Đồng bộ tài khoản