Nghị định thu một phần viện phí

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
70
lượt xem
2
download

Nghị định thu một phần viện phí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Nghị định thu một phần viện phí

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 95-CP ngµy 27-8-1994 vÒ viÖc thu mét phÇn viÖn phÝ ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Y tÕ, NghÞ ®Þnh: §iÒu 1 C¸c c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh trong hÖ thèng y tÕ Nhµ níc ®îc thu mét phÇn viÖn phÝ ®Ó t¨ng thªm kinh phÝ ®¶m b¶o chÊt lîng kh¸m, ch÷a bÖnh cho nh©n d©n. §iÒu 2 Mét phÇn viÖn phÝ lµ mét phÇn chi phÝ cho viÖc kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh ®îc tÝnh theo dÞch vô ®èi víi ngêi bÖnh ngo¹i tró vµ theo ngµy giêng ®iÒu trÞ ®èi víi ngêi bÖnh néi tró. §iÒu 3 1- §èi tîng ph¶i nép phÇn viÖn phÝ: a) Ngêi kh«ng cã thÎ B¶n hiÓm y tÕ vµ kh«ng thuéc ®èi tîng miÔn nép mét phÇn viÖn phÝ; b) Ngêi cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ nhng muèn kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh theo yªu cÇu riªng. 2- §èi tîng ®îc miÔn nép mét phÇn viÖn phÝ: a) Ngêi tµn tËt, trÎ må c«i vµ ngêi giµ yÕu kh«ng n¬i n¬ng tùa; b) TrÎ em díi 6 tuæi; c) Ngêi bÞ bÖnh t©m thÇn ph©n liÖt, ®éng kinh, bÖnh phong, bÖnh lao phæi cã BK d¬ng tÝnh; d) Ngêi bÖnh ë c¸c x· ®îc Uû ban d©n téc vµ miÒn nói quyÕt ®Þnh c«ng nhËn lµ vïng cao; e) §ång bµo ®i khai hoang, x©y dùng vïng kinh tÕ míi trong thêi gian 3 n¨m kÓ tõ khi ®Õn; g) Ngêi bÖnh trong diÖn qu¸ nghÌo.
  2. 2 3- Ngêi cã thÎ B¶o hiÓn y tÕ ®îc c¬ quan B¶o hiÓm y tÕ tr¶ mét phÇn viÖn phÝ cho c¸c c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh. 4- C¸c ®èi tîng thuéc diÖn chÝnh s¸ch ®ang hëng trî cÊp hµng th¸ng ®îc Nhµ níc cÊp kinh phÝ ®Ó c¬ quan Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi qu¶n lý trùc tiÕp mua thÎ B¶o hiÓm y tÕ. §iÒu 4 C¸c c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o thuèc, m¸u, dÞch truyÒn, ho¸ chÊt, vËt t tiªu hao thiÕt yÕu theo danh môc Bé Y tÕ quy ®Þnh, kh«ng ®îc ®Ó ngêi bÖnh tù mua. §iÒu 5 1- ChÝnh phñ giao cho Bé Y tÕ, Bé Tµi chÝnh vµ Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ quy ®Þnh khung gi¸ mét phÇn viÖn phÝ. C¨n cø vµo khung gi¸ cña liªn Bé ban hµnh, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng quy ®Þnh gi¸ mét phÇn viÖn phÝ cho c¸c c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh do ®Þa ph¬ng qu¶n lý, Bé trëng Bé Y tÕ quy ®Þnh gi¸ mét phÇn viÖn phÝ cho c¸c c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh trùc thuéc Bé. 2- BiÓu gi¸ mét phÇn viÖn phÝ ®îc tÝnh trªn c¬ së thu theo dÞch vô ®èi víi ngêi bÖnh ngo¹i tró vµ thu theo ngµy giêng ®iÒu trÞ ®èi víi ngêi bÖnh néi tró. §iÒu 6 1- Kho¶n thu mét phÇn viÖn phÝ lµ nguån thu cña Ng©n s¸ch Nhµ níc, ®îc sö dông theo quy ®Þnh sau: - 85% sö dông cho c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh ®· thu kho¶n viÖn phÝ ®ã ®Ó bæ sung kinh phÝ mua thuèc, m¸u, dÞch truyÒn, ho¸ chÊt, phim X quang, vËt t, trang thiÕt bÞ, dông cô y tÕ phôc vô ngêi bÖnh kÞp thêi. - 15% dµnh ®Ó khen thëng cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi ngêi bÖnh vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chuyªn m«n. 2- ViÖc thu, chi quy ®Þnh ë kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i ®îc ghi thu - ghi chi qua Ng©n s¸ch Nhµ níc. Nhng kho¶n chi nay kh«ng khÊu trõ vµo kinh phÝ do Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp hµng n¨m cho ngµnh y tÕ. 3- Biªn lai, ho¸ ®¬n thu mét phÇn viÖn phÝ ph¶i theo mÉu cña Bé Tµi chÝnh ban hµnh. Mäi kho¶n thu ph¶i do Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n cña c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh thùc hiÖn. Hµng quý, n¨m, c¸c c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh ph¶i quyÕt to¸n thu, chi viÖn phÝ víi c¬ quan chñ qu¶n vµ c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp theo ®óng niªn ®é kÕ to¸n. §iÒu 7 Ngêi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy th× tuú theo møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý kû luËt, xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù.
  3. 3 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 45-H§BT ngµy 24-4-1989 cña Héi ®ång Bé trëng vÒ thu mét phÇn viÖn phÝ. §iÒu 9 Bé trëng Bé Y tÕ, Bé Tµi chÝnh, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Trëng ban Ban vËt gi¸ ChÝnh phñ chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn, tæ chøc viÖc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 10 C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản