Nghị định về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
52
lượt xem
2
download

Nghị định về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  73/2001/N§­C P   g µ y  05 th¸ng 10  m  2001 C n n¨ V Ò   o ¹t ® é n g   µ  t æ  c h ø c l ù c  î ng b¶ o   Ö  c ¬  q u a n,  h v l v d o a n h  n g hi Ö p C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B C«ng    an, ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    Þ   nh  µy  ®Þnh  Ò   ¹t®éng  µ  chøc  ùcl ng 1. Ngh ®Þ n quy  v ho   v tæ  l  î   b¶o  Ö   dông  i  íic¸c c¬  v ¸p  ®è v     quan, doanh    nghiÖp  µ  íc vµ    chøc, nh n   c¸c tæ    ®¬n  Þ  v kinh tÕ  µnh  Ëp    th l theo  Ët Doanh  Lu   nghiÖp, LuËt Hîp      µ  Ët     t¸cx∙ v Lu   §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam   tn      i   (sau ®©y  äichung  µc¬    g  l   quan,doanh    nghiÖp). Nh÷ng  ôc  ªu écdanh  ôc  µ  ícquy  nh  lùcl ngqu©n  ivµ  m ti  thu   m nh n   ®Þ do   î   ®é   c«ng  nh©n  ©n  an  d b¶o  Ö   v kh«ng  écph¹m    iÒu  thu   vi® chØnh  Þ   nh  µy. Ngh ®Þ n §i Ò u    2. Trong  Þ   nh  µy,tõng÷  íi y  îchiÓu    Ngh ®Þ n    d  ®© ®   nh sau: NghiÖp  ô  v b¶o  Ö   µ tæng  îp c¸c biÖn  v l  h   ph¸p chuyªn m«n     trang bÞ       cho lùc l ng   î b¶o  Ö   v nh»m   b¶o  ¶m   ninh,trËttù vµ  toµn  µis¶n  ® an        an  t  cho  ¬  c quan,doanh    nghiÖp.NghiÖp  ô    v b¶o  Ö   v bao  å m     éidung  g c¸cn   sau: a) BiÖn    ph¸p hµnh  Ýnh;   ch b) BiÖn    ph¸p quÇn  óng;   ch c)BiÖn    ph¸p tuÇn      tra,canh  g¸c. §i Ò u    3. Tr¸chnhiÖm  ña  êi®øng  u   ¬    c ng   ®Ç c quan,doanh    nghiÖp: 1.ChÞu    tr¸chnhiÖm  Ò   ¹t®éng    v ho   b¶o  Ö   ¹ c¬  v t   quan,doanh  i   nghiÖp    do m × nh  ô  ph tr¸ch. ChØ   o  ©y  ùng  µ  chøc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch,néiquy, ®¹ x d v tæ  th   k ho      b¶o  Ö   ¹ c¬  v t   quan,doanh  i   nghiÖp.§«n  c, kiÓm    ¹t®éng    ®è   traho   b¶o  Ö   ¹ c¬  v ti   quan,doanh    nghiÖp; 2. C¨n  yªu  Çu, tÝnh  Êt,quy    ña  ¬    cø  c  ch   m« c c quan, doanh    nghiÖp    ®Ó quyÕt  nh   ×nh  ®Þ h thøc  chøc, bè  Ý lùc l ng,kÕ   ¹ch  Ên  Ön  µ  tæ    tr    î   ho hu luy v trangbÞ  ¬ng  Ön nghiÖp  ô,lµm  Öc    ph ti   v  vi cho  ùcl ng b¶o  Ö; l  î   v
  2. 2 3. Tæ     chøc  ùc hiÖn  ÷ng    th   nh v¨n b¶n  íng dÉn  h  nghiÖp  ô  ña  é   v c B C«ng  an  Ò   v c«ng    t¸cb¶o  Ö   ¹ c¬  v t   quan,doanh  i   nghiÖp. §i Ò u      Èn  ©n    vÖ: 4. Tiªuchu nh viªnb¶o  1. C«ng  ©n  Öt Nam     tuæi trëlªn,cã  ýlÞch  â  µng,®¹o  øc    d Vi   ®ñ 18        l  rr   ® tèt,kh«ng  ã  Òn    ã  ×nh      c ti ¸n,c tr ®é v¨n  ãa  h phæ  th«ng trung häc  µ        v ®ñ søc kháe  ¸p  ® øng  c«ng    t¸cb¶o  Ö; v 2. Ph¶i ® îc huÊn  Ön, båi dìng     luy     nghiÖp  ô  v b¶o  Ö   c«ng  cÊp  v do  an  tØnh  ëlªntæ  tr     chøc  µ  Êp  Êy chøng  Ën. v c gi   nh §i Ò u    5. Tr¸chnhiÖm  ña  é    c B C«ng an: 1. Quy  nh  Öc  èi hîp    ®Þ vi ph   qu¶n  ývµ  Óm     Öc  ùc hiÖn  Ö m   l   ki travi th   nhi vô  b¶o  Ö   ¹ c¸cc¬  v t     quan,doanh  i   nghiÖp; 2. Quy  nh  éidung  Ên  Ön    ®Þ n  hu luy nghiÖp  ô  v b¶o  Ö,  É u   Êy  vm gi chøng  nhËn  ©n    nh viªn b¶o  Ö,  É u   vm trang  ôc, phï hiÖu, biÓn  Öu  ph       hi cho  ùc l ng l  î   b¶o  Ö   ¬  v c quan,doanh    nghiÖp. 3.H íngdÉn      nghiÖp  ô  vÖ   lùcl ngb¶o  Ö   ¬  v b¶o  cho   î   v c quan,doanh    nghiÖp. C h ¬ n g  II N hi Ö m  v ô , q u y Ò n  h ¹ n, æ  c h ø c v µ  c h Õ  ® é    t c h Ý n h  s¸ch c ñ a b ¶ o  v Ö  c ¬  q u a n, d o a n h  n g hi Ö p   n h µ  n í c §i Ò u 6. Lùc îng    l b¶o  Ö   ¬  v c quan, doanh    nghiÖp  µ  íc cã  Ö m   nh n   nhi vô  sau  y:  ®© 1.Phèihîp víi        c«ng  x∙,phêng,thÞ  Ên n ¾ m   ÷ng  ×nh  ×nh  ninh, an      tr   v t h an    trËttù,an  µn    éi n¬i c¬      to x∙ h     quan, doanh    nghiÖp  ng.  Ò   Êt  íingêi ®ã § xu v     ® øng  u   ¬  ®Ç c quan,doanh    nghiÖp  ©y  ùng  éiquy  xd n  b¶o  Ö   ¬  v c quan,doanh    nghiÖp; kÕ   ¹ch,biÖn    ho   ph¸p phßng, chèng  éiph¹m  µ    µnh      ¹m     t  v c¸c h viviph ph¸p luËtkh¸ctrong c¬         quan,doanh    nghiÖp; 2. Thùc  Ön    Ön    hi c¸c bi ph¸p  nghiÖp  ô  v theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  lu   híng  Én  d nghiÖp  ô  v b¶o  Ö   ña  v c c«ng  cÊp  an  tØnh    ®Ó phßng  õa, ph¸t ng     hiÖn  µ  v ng¨n  chÆn   ÷ng    ¹m  éi quy  nh viph n   b¶o  Ö   ¬  v c quan, doanh    nghiÖp.  KÞp  êi®Ò   Êtvíi êi® øng  u   ¬  th   xu     ng   ®Ç c quan,doanh    nghiÖp  Ön  bi ph¸p xö  ý;  l 3. Lµ m     nßng  èttrong phong  µoquÇn  óng  c    tr   ch b¶o  Ö   ninh Tæ   èc  v an    qu trong  ¬  c quan, doanh    nghiÖp, x©y  ùng  ¬    d c quan, doanh    nghiÖp  toµn. an    Phèi hîp víic¸c tæ          chøc  Çn  óng  ªnquan  qu ch li   trong c¬    quan, doanh    nghiÖp  tuyªn truyÒn, phæ   Õn      bi ph¸p  Ëtnh»m   ©ng  lu   n cao    ý thøc c¶nh    gi¸ccho  äi  m ngêi,híng dÉn    chøc  Çn  óng      c¸c tæ  qu ch tham    gia b¶o  Ö   ninh,trËttù,an  v an       toµn    éitrongc¬  x∙h     quan,doanh    nghiÖp; 4. Thùc  Ön      hi c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v c«ng    t¸cphßng ch¸y,ch÷a    ch¸y,gi÷ g×n     trËttù c«ng  éng  µ     c v qu¶n  ývò  Ý, vËt liÖu næ,  Êt d Ô   l   kh       ch   ch¸y,chÊt ®éc  ¹i     h  (nÕu  ã).Phèi hîp víic¬  c        quan  c«ng  gióp ngêi® øng  u   ¬  an      ®Ç c quan, doanh   
  3. 3 nghiÖp qu¶n  ý,gi¸odôc  êi cã  Òn    Òn  ù, ngêi h Õt  ¹n  ï  êi chÊp  l    ng   ti ¸n,ti s     h t, ng   hµnh xong    Ön  c¸c bi ph¸p  ö  ý hµnh  Ýnh  x l  ch kh¸c ® îc lµm  Öc  ¹  ¬     vi t ic quan,   doanh nghiÖp; 5. Trùc  Õp tæ    ti   chøc  Óm    êira vµo  ¬  ki so¸tng     c quan,doanh    nghiÖp.Khi    cã  ô  Öc  v vi x¶y  nh:ch¸y,næ,    ¹n,g©y  èitrËttù c«ng  éng  ra      tain   r     c v.v.   . trong .   c¬ quan,doanh    nghiÖp  ph¶itæ    chøc b¶o  Ö   Ön  êng, cÊp  v hi tr   cøu  ¹n  ©n, n nh   b ¾t  êiph¹m  éi ng   t  qu¶ tang vµ      b¸o ngay cho  ¬  c quan c«ng  n¬igÇn  Êt. an    nh §i Ò u  7. Lùc îng  l b¶o  Ö   ¬  v c quan, doanh    nghiÖp  µ   íc cã    nh n   c¸c quyÒn  ¹n sau: h  1. KiÓ m     «n  c    é  Ën, ®¬n  Þ  µ  bé, c«ng  ©n      tra,® ®è c¸c b ph   v v c¸n    nh viªn trong c¬    quan, doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    th   c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,c¸c v¨n lu       b¶n ph¸p quy  Ò   ninh trËttùvµ  éiquy    v an       n   b¶o  Ö   ¬  v c quan,doanh    nghiÖp; 2. Trong    µm  Ö m   ô  îckiÓm     Êy  ê,ngêi,hµng  ãa,ph¬ng    khil nhi v®  tragi t     h  tiÖn ra vµo  ¬     c quan,doanh    nghiÖp;n Õu  ã  Êu  Öu    ¹m    c d hi viph ph¸p luËt;  3. TiÕn  µnh    h c«ng      t¸cx¸c minh  ÷ng  ô,viÖc  nh v  x¶y      ¬  ra ë c quan,doanh    nghiÖp  theo  Èm  Òn  êi® øng  u   ¬  th quy ng   ®Ç c quan,doanh    nghiÖp giao hoÆc     yªu cÇu  ña  ¬    c c quan  c«ng  cã  Èm  Òn. an  th quy §i Ò u  .Tæ   8   chøc  b¶o  Ö     ÷ng  ¬  v ë nh c quan,doanh    nghiÖp  µ  íccã  nh n   quy    ín, m« l   quan  äng,thµnh  Ëp  tr   l Phßng, Ban, Tæ       b¶o  Ö   ×  chøc    v th tæ  b¶o vÖ  n»m  trong h Ö   èng  chøc  ña  ¬    th tæ  c c quan,doanh    nghiÖp.§èivíi ¬        quan, c   doanh  nghiÖp  ã  chøc  c tæ  b¶o  Ö   v theo  µnh  äc  × lùcl ng b¶o  Ö   Êp  ¬  ng d th    î   vc c së  ph¶i chÞu  ù    s qu¶n  ý,chØ   o  ùc tiÕp  ña  êi ® øng   u   n   Þ  l  ®¹ tr   c ng   ®Ç ®¬ v m × nh,  ng  êichÞu  ù  ®å th   s chØ  o,híng dÉn  ®¹     nghiÖp  ô  v b¶o  Ö   ña  ¬  v c c quan  c«ng  vµ  chøc  an  tæ  b¶o  Ö   Êp  v c trªn. §i Ò u 9. Ch Õ   ,  Ýnh  ®é ch s¸ch  i  íic¸n  é, nh©n    ®è v   b  viªn b¶o  Ö   ¬  vc quan,doanh    nghiÖp  µ  íc: nh n 1. §îchëng  Òn  î  Õ   ,  Ýnh     quy l ich ®é ch , s¸ch ®èi víi   é,nh©n           b  c¸n viªnb¶o vÖ   ña  µ  íc ban  µnh  µ  ÷ng  c nh n   h v nh quy  nh  ô  Ó  ña  ¬  ®Þ c th c c quan, doanh    nghiÖp  µ  íc; nh n 2.  îc huÊn  Ön, båi dìng  §  luy     nghiÖp  ô  v b¶o  Ö   µ  åi dìng  Õn  v vb  ki thøc  chuyªn m«n  ü  Ëtthuéc lÜnh  ùc  ¬    k thu     v c quan,doanh    nghiÖp  ×nh  m b¶o  Ö. v 3.Nh÷ng    é    c¸nb b¶o  Ö   écbiªnchÕ, hëng ¬ng  õng©n    µ  íc, ã  v thu       l t  s¸chnh n   c n¨ng  ùcvµ  n¨ng    iÓn® îcc¬  l   kh¶  ph¸ttr     quan,doanh    nghiÖp  o  ¹o  åidìng,quy  ®µ t ,   b   ho¹ch,®Ò   ¹tnh  ÷ng    é    b   nh c¸nb kh¸c. C h ¬ n g  III h o ¹t ® é n g  v µ  c h Õ  ® é  c h Ý n h  s¸ch c ñ a l ù c lî ng    b ¶ o  v Ö  t¹i  c¸c t æ  c h ø c, ® ¬ n  v Þ  kinh t Õ  th µ nh l Ë p  theo lu Ë t d o a n h  n g hi Ö p, L u Ë t h î p t¸c  x∙ v µ  lu Ët ® Ç u  t n í c n g o µ i t¹i Ö t N a m  Vi
  4. 4    Ò u    ùc îng  §i 10. L l b¶o  Ö   ¹i   chøc,®¬n  Þ    Õ  µnh  Ëp  v t   tæ  c¸c   v kinh t th l theo LuËt Doanh      nghiÖp,LuËt Hîp      µ  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam       t¸cx∙v Lu   tn      i   cã  Ö m  ô  nhi v sau  y: ®© 1.  ©y   ùng  ¬ng    Õ   ¹ch  µ  éi quy  X d ph ¸n,k ho vn  b¶o  Ö   ¬  v c quan, doanh    nghiÖp  ï hîp  íiyªu  Çu  µ  ×nh  ×nh  ninh,trËttù n¬i c¬  ph   v   c vt h an          quan, doanh    nghiÖp  ng, cã  ù  ®ã   s tham      Õn  ña  ¬  gia ý ki c c quan  c«ng  tr c khitr×nh Héi an  í        ®ång qu¶n  ÞhoÆc   êi® øng  u   Öt; tr   ng   ®Ç duy 2. § Ò   Êt víi éi ®ång    xu       H qu¶n  ÞhoÆc   êi® øng  u   ¬  tr   ng   ®Ç c quan,doanh    nghiÖp    Ön  c¸c bi ph¸p  ô  Ó  c th b¶o  Ö   ¬  v c quan,doanh    nghiÖp,b¶o  Ö   µis¶n    v t  vµ  phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸ytrong c¬      quan,doanh    nghiÖp; 3. Trùc  Õp    ti b¶o  Ö   µis¶n  ¬  v t  c quan, doanh    nghiÖp; thùc  Ön  ÷ng    hi nh nhiÖ m   ô  ô  Ó   v c th b¶o  Ö   ¬  v c quan, doanh    nghiÖp  Héi  ng  do  ®å qu¶n  Þ tr   hoÆc   êi® øng  u   ¬  ng   ®Ç c quan,doanh    nghiÖp giao cho;   4.Khicã  ô  Öc  ra nh:ch¸y,næ,    ¹n,g©y  èitrËttùc«ng  éng..      v vi x¶y        tain  r     c . ph¶itæ    chøc  b¶o  Ö   Ön  êng, cÊp  v hi tr   cøu  ¹n  ©n,  ¾t  êi ph¹m  éiqu¶  n nh b ng   t  tang vµ      b¸o ngay cho  ¬  c quan c«ng  n¬igÇn  Êt. an    nh §i Ò u 11. Lùc îng    l b¶o  Ö   ¹    chøc, ®¬n  Þ   v t ic¸c tæ    v kinh  Õ    µm  t khi l nhiÖ m   ô  Óm     êi ra  µo  ¬  v ki so¸tng   v c quan, doanh    nghiÖp  Õu    Ön  n ph¸thi nghi  vÊn  îckiÓm    Êy tê,ngêi,hµng  ãa,ph¬ng  Ön ra vµo  ¬  ®  tragi       h  ti     c quan,doanh    nghiÖp  theo quy  nh.   ®Þ §i Ò u    Ch Õ   ,  Ýnh    µ  Òn  îkh¸c cña  ©n      12.   ®é ch s¸ch v quy l  i   nh viªnb¶o vÖ   ¹    chøc, ®¬n  Þ  t i tæ  c¸c   v kinh tÕ  Héi  ng    do  ®å qu¶n  Þ hoÆc   êi ® øng  tr   ng   ®Ç u   ¬  c quan,doanh    nghiÖp  Õt  nh  quy ®Þ th«ng  qua  îp ®ång    ng  ã  ù  h  lao®é c s tháathuËn  ÷ahaibªn tr   ¬  ë  ®Þnh  ña  é  ËtLao  ng.   gi       ªnc s quy  c B Lu   ®é C h ¬ n g  IV K h e n  thë n g  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u    Ëp  Ó,c¸nh©n  13. T th     b¶o  Ö   ¬  v c quan,doanh    nghiÖp  ã  µnh  c th tÝch  Êt s ¾c  xu   trong c«ng      t¸cb¶o  Ö   µ  v v phong  µo quÇn  óng  tr   ch b¶o  Ö     v an ninh Tæ   èc,® îckhen  ëng    qu     th theo quy  nh  ña  µ  ícvµ  îckhen  ëng  ®Þ c nh n   ®   th cña  µnh  ng c«ng an. §i Ò u    Ëp  Ó, c¸ nh©n  14. T th     b¶o  Ö   ¬  v c quan, doanh    nghiÖp  î dông  l i nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  v  h b¶o  Ö     ùc hiÖn    µnh      ¹m  v ®Ó th   c¸c h viviph ph¸p  Ëtth×  lu   tïytheo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ýkû  Ët,xö  ¹thµnh  Ýnh    t ch   ®é viph s   x l   lu   ph   ch hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s C h ¬ n g  V ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h
  5. 5    Ò u    Þ   nh  µy  §i 15. Ngh ®Þ n thay thÕ  Þ   nh  è    Ngh ®Þ s 223/H§BT  µy  ng 19 h¸ng  n¨m  6  1990  ña  éi ®ång  é   ëng  c H  B tr (nay  µ ChÝnh  ñ) vÒ   l  ph   c«ng    t¸c vµ  chøc  tæ  b¶o  Ö   ¬  v c quan, xÝ    nghiÖp  µ  ícvµ  ã  Öu  ùc thihµnh    nh n   c hi l     sau 15  µy,kÓ   õngµy  ý. ng   t   k  §i Ò u 16. Bé   ëng  é     tr B C«ng  cã  an  tr¸chnhiÖ m   íng  Én    Õtthi   h d chiti     hµnh  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 17. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n  ©n     nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản