Nghị định về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
101
lượt xem
19
download

Nghị định về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  71/2001/N§­C P  n g µ y   05 th¸ng 10 n¨ m  2001 V Ò     ∙i ® Ç u  t x © y  d ù n g  n h µ  ë  ® Ó  b¸n v µ   h o  thuª u®   c C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt §Êt ®ai ngµy  th¸ng7  cø      14    n¨m  1993;LuËt söa  æi,bæ       ®   sung   m ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai ngµy  th¸ng 12  s® c Lu       02    n¨m  1998  µ  Ët söa  æi,  v Lu   ® bæ  sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai ngµy  th¸ng6  m s® c Lu       29    n¨m 2001; C¨n  LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam   µy  th¸ng11  cø    tn      i   ng 12    n¨m  1996  µ   v LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Çu   íc ngoµit¹  Öt Nam   m s® c Lu   tn    i Vi   ngµy  th¸ng6  09    n¨m 2000; C¨n  LuËt KhuyÕn  Ých  u    cø    kh ®Ç t trong níc(söa  æi) ngµy  th¸ng 5      ®   20    n¨m  1998; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ©y  ùng, ®Ò ngh c B tr BX d   Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m      ông 1. Ph vi¸p d NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh  ét  è  Ýnh  ®Þ m s ch s¸ch  ¹o ®iÒu  Ön  µ  ®∙i t  ki v u    ®Ç u    i víi   t®è     doanh  c¸c nghiÖp  tham      ù    u    ©y  ùng  µ      gia c¸cd ¸n ®Ç tx d nh ë ®Ó b¸n vµ    cho  thuª.   §i Ò u    ù     µ    îct¹o®iÒu  Ön  µ  ®∙i  2. D ¸n nh ë ®     ki v u    C¸c  ù    µ    d ¸n nh ë sau  y  îct¹o®iÒu  Ön  µ  ®∙i(d i y  äilµdù    ®© ®     ki v u    í  ®© g     ¸n nhµ    îcu  ∙i) ë®   ® : 1. Dù   nhµ      ¸n  ë cao  Çng  õ5  Çng  ëlªn®èi  íithµnh  è  µ   éi vµ  t (t   t tr     v  ph H N   thµnh  è  å   Ý   ph H Ch Minh, tõ 3  Çng  ëlªn®èi  íic¸c tØnh, thµnh  è    t tr     v      ph kh¸c);   cã  Êu  óckiÓu    é  Ðp  Ýn,cã  Çu  c tr   c¨n h kh k   c thang  µ  èi i  v l   chung  ® (sau ®©y  äi   g  lµnhµ    chung    c cao  Çng).  t   2. Dù   nhµ    ã  ¬  Êu  ö  ông  t    õ 60%     ¸n  ëc c c sd ®Ê ë t   tæng  Ön  Ých  t  di t ®Ê x©y  ùng  µ    ëlªnlµnhµ  d nh ë tr       chung    c cao  Çng. t
  2. 2 §i Ò u    doanh  3. C¸c  nghiÖp  îct¹o®iÒu  Ön  µ  ®∙i ®   ki v u  NghÞ   nh  µy  dông  ®Þ n ¸p  cho    c¸c doanh nghiÖp  éc    µnh  Çn  thu c¸c th ph kinhtÕ  ã  ¨ng  ý    c® k kinhdoanh  µ      nh ë theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt,     bao  å m:  g 1.Doanh    nghiÖp  trongnícgå m:    a) Doanh  nghiÖp  µ   íc thµnh  Ëp  µ  ¹t ®éng  Nh n   l v ho   theo  Ët  Lu Doanh  nghiÖp  µ   íc; Nh n b) Doanh    nghiÖp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng  th l   ho   theo LuËt Doanh      nghiÖp; c)Doanh    nghiÖp  ña    chøc  Ýnh  Þ,tæ  c c¸ctæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héi, ch tr        c¸c héi nghÒ      nghiÖp, doanh    nghiÖp  ninh,quèc  an    phßng  µnh  Ëp  µ  ¹t th l v ho   ®éng  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;     d) Hîp      µnh  Ëp vµ  ¹t®éng    t¸cx∙th l   ho   theo LuËt Hîp        t¸cx∙; ®) Doanh  nghiÖp  ngêiViÖt Nam   nh      ícngoµi®Ç u    ùctiÕp do      ®Þ cën     ttr     t¹  Öt Nam;  iVi   doanh nghiÖp  ngêinícngoµic  ól©u  µië  Öt Nam   u   do       tr   d   Vi   ®Ç ttrùctiÕp t¹ ViÖt Nam;      i     doanh nghiÖp  c«ng  ©n  Öt Nam   ïng thµnh  Ëp do  d Vi   c  l  víingêiViÖt Nam   nh      ícngoµi,víingêinícngoµic  ól©u  µit¹  Öt       ®Þ cën           tr   d  i Vi   Nam. 2. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi theo  Ët  Çu   íc ngoµi t¹ c v ®Ç t n     Lu § tn      i ViÖtNam.    §i Ò u    ×nh  4. H thøc lùachän  ñ  u       ch ®Ç t H×nh thøc  ùa chän  ñ  u    ù  nhµ    îc t¹o®iÒu  Ön  µ  ®∙i l  ch ®Ç t d ¸n  ë®     ki v u    ®Ç u    ùc hiÖn    tth   nh sau:   1.  ùa  än  ñ  u    lµ c¸c  L ch ch ®Ç t   doanh nghiÖp trong  íc (sau  y   äi n  ®© g   chung  µchñ  u    ù  l  ®Ç td ¸n): a) Chñ   u      ù    Chñ   Þch  y    ®Ç tc¸c d ¸n do  t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng      ¬ (sau  y  äichung  µñy  ®© g   l   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh) n¬i    cã  ù    Õt ®Þnh; d ¸n quy   b) Trêng  îp dù    ã  õ hainhµ  u    ëlªn®¨ng  ý  îclµm  ñ  u     h   ¸n c t     ®Ç ttr     k®   ch ®Ç t th×  y    ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ùc  Ön  Öc  ùa chän  ñ  u    ù    th hi vi l   ch ®Ç t d ¸n theo Quy  Õ   u  Çu.   ch ®Ê th 2. ViÖc  ùa chän  µ  u    íc ngoµitham    u    ©y  ùng  µ      l  nh ®Ç t n     gia ®Ç t x d nh ë ® îct¹o®iÒu  Ön  µ  ®∙i®Ç u    ùc hiÖn     ki v u    tth   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam. tn      i   §i Ò u 5. B¸n,cho    thuªnhµ      ë trong c¸c dù  ® îc t¹o®iÒu  Ön  µ        ¸n      ki v u ®∙i 1. C¸c    é  éc nhµ    c¨n h thu   chung    c cao  Çng  îcu    vµ  t ®   tiªnb¸n  cho    i thuª®è   víi ÷ng  i t ng gÆp   ã   nh ®è  î   kh kh¨n vÒ   µ      nh ë sau  y:  ®© a) C¸c  i t ng hëng ¬ng  õng©n    ®è  î   l t  s¸ch nhµ  íc;   n b) C¸n  é,c«ng  ©n, viªnchøc  µm  Öc    b  nh    l vi trong c¸cdoanh     nghiÖp  éc  thu c¸cthµnh  Çn    ph kinh tÕ;   c)Sinh      êng  ihäc,cao  ng.    viªnc¸ctr ®¹     ®¼
  3. 3 2.C¸c  ¹ nhµ      lo   i ë kh¸ctrong ph¹m    ù    Õu  ã),chñ  u    îcb¸n  µ      vid ¸n (n c   ®Ç t®   v cho    i víi äi  i t ng cã  thuª®è    m ®è  î   nhu  Çu    c nh sau: a) B¸n  µ    v cho    i víi thuª®è     c«ng  ©n  ÖtNam   nh    ¹ ViÖtNam; d Vi   ®Þ ct   i   b) Cho    i víi êiViÖt Nam   nh      ícngoµivµ  êinícngoµi   thuª®è     ng     ®Þ cën     ng       c  ót¹ ViÖtNam. tr     i   ViÖc cho  êiViÖt Nam   nh      ícngoµimua  µ    ùc hiÖn  ng     ®Þ cën     nh ë th   theo  quy  nh  ®Þ riªngcña  Ýnh  ñ.   Ch ph §i Ò u        µ    thuªnhµ    6. Gi¸b¸n v gi¸cho    ë trongc¸cdù    µ    îcu  ∙i     ¸n nh ë ®   ®   1. Gi¸b¸n  µ        v gi¸cho  thuªc¸c c¨n hé  µ        nh chung    c cao  Çng  t trong c¸c dù     ¸n nhµ    îcu  ∙ido  ñ  u    ù      nh      ë ®   ®   ch ®Ç td ¸n x¸c®Þ trªnnguyªn t¾c    b¶o  µn  èn, to v   kh«ng  îctÝnh  µo      µ    ®  v gi¸b¸n v gi¸cho      é  éc nhµ  thuªc¨n h thu   chung    c cao  Çng  t c¸c kho¶n  ®∙im µ   ñ  u    ù  ®∙  îc hëng    u    ch ®Ç t d ¸n  ®   theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   ®Þnh  µy.  n  2.Gi¸b¸n vµ          gi¸cho      ¹ nhµ    thuªc¸clo   i ë kh¸c(trõc¸cc¨nhé  éc nhµ          thu   chung  c  tÇng)trongph¹m    ù    Õu  ã)lµgi¸do    tho¶ thuËn. cao      vid ¸n(n c       c¸cbªn                                                             C h ¬ n g  II  t¹o ® i Ò u  ki Ö n v µ  u  ® ∙i ® è i v íi    c¸c d o a n h  n g hi Ö p  trong n í c  §i Ò u    ¹o  iÒu  Ön  Ò   ñ tôc®Çu    µ  ©y  ùng  7. T ® ki v th     tv x d Chñ   u    ù  ® îc t¹o ®iÒu  Ön  Ò   ñ  ôc ®Ç u    µ  ©y  ùng    ®Ç t d ¸n      ki v th t   tv x d nh sau:     1.C¨n  vµo    cø  quy  ¹ch x©y  ùng,kÕ   ¹ch sö  ông  t    iÓnnhµ  ho   d   ho   d ®Ê ph¸ttr   ë  c¬  do  quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy c«ng  è  µ  b v kh¶  n¨ng  u    ña  ×nh, ®Ç tc m   c¸c doanh    nghiÖp  ã  c nhu  Çu  ¨ng  ý  íiñy  c ® k v   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Ën  nh lµm  ñ  u    ch ®Ç thoÆc   tham    u   Çu  µm  ñ  u      ù    µ    îc gia ®Ê th l ch ®Ç tc¸c d ¸n nh ë ®   t¹o®iÒu  Ön  µ  ®∙i.   ki v u    2.§èivíi ÷ng  vùc  ∙  ã  ho¹chchung  µ  ho¹ch chitiÕt®∙  îc      nh khu  ® c quy    v quy     ®  c¬ quan  µ  íccã  Èm  Òn  duyÖt  ×  ñ  u    ù    µ    îct¹o nh n   th quy phª  th ch ®Ç t d ¸n nh ë ®     ®iÒu  Ön  µ  ®∙ichØ  Çn  Ëp m ét  ícb¸o c¸o nghiªncøu  ki v u    c l  b        kh¶    thi Trong  êng  . tr hîp khu  ùc  ù    ∙  ã    v d ¸n ® c quy  ¹ch chung,nhng  a  ã  ho     ch c quy  ¹ch chitiÕtdo  ¬  ho       c quan  ã  Èm  Òn    Öt  × chñ  u    îcphÐp  Ëp quy  ¹ch chitiÕt c th quy phª duy th   ®Ç t®   l  ho       ®Ó   ×nhduyÖt ®ång  êivíi     tr     th     c¸o nghiªncøu  thi    Ý  Ëp  b¸o   kh¶  .Chi ph l quy  ¹ch ho   chitiÕt® îctÝnh  µo      v tæng  møc  u    ña  ù  ®Ç tc d ¸n. 3. C¨n  vµo    cø  quy  ¹ch  ∙  îc c¬  ho ® ®   quan  ã  Èm   Òn  c th quy phª  Öt  µ  duy v ch¬ng  ×nh  tr ph¸ttr Ón nhµ    ña  õng  a   ¬ng, Chñ   Þch  y   i   ëc t ®Þ ph   t ñ ban  ©n  nh d©n  Êp  c tØnh  Õt  nh  u    µ  quy ®Þ ®Ç t v phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët,tæng  ù  duy thi   k thu   d to¸nc¸c dù  nhµ    îc t¹o®iÒu  Ön  µ  ®∙i®Ç u      ¹m    a   µn      ¸n  ë®     ki v u    t trªnph vi®Þ b sau    ã    khic v¨n b¶n  Èm  nh  ña  ¬  th ®Þ c c quan  chuyªn m«n  ùcthuéc.   tr     4. C¸c    c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh trong ph¹m    ù    µ    îcu  tr     vid ¸n nh ë ®   ®∙i®∙  ã  ÕtkÕ   ü  Ët ® îc c¬    c thi   k thu     quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy phª  Öt duy   th× ® îcmiÔn  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng.    c Gi ph x d  
  4. 4 §i Ò u  .T¹o  iÒu  Ön  Ò   n   ï,gi¶iphãng  Æt   8  ® ki v ®Ò b     m b»ng Chñ  u   ù    îct¹o®iÒu  Ön  Ò   n   ï, i ãng  Æt  ®Ç td ¸n®     ki v ®Ò b     gi¶ ph m b»ng    nh sau: 1. Chñ   u    ù  x¸c ®Þnh  ¬ng  ®Ò n   ï,gi¶iphãng  Æt     ®Ç t d ¸n    ph ¸n  b    m b»ng,  quü  t  ôc  ô  i®Þnh    tr×nh  y  ®Ê ph v t¸  c ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh phª  Öt. duy   Trong  êng  îp cÇn  Õt®Ó   ¶m   tr h  thi   ® b¶o  Õn ®é   ña  ù    × chñ  u    îc ti   c d ¸n th   ®Ç t ®   bæ  sung    Ý  ç  î   chiph h tr  chuyÓn, nhng  di   ph¶i®¶m     b¶o  Öu  hi qu¶  kinh tÕ  ña   c dù    ¸n.Kho¶n    Ý  ç  î   chiph h tr  sung  µy  bæ n kh«ng  îctÝnh  µo    Ý  n   ï ®  v chiph ®Ò b   thiÖth¹ivÒ   t    Êu  õ vµo  Òn  ö  ông  t      ®Ê ®Ó kh tr   ti s d ®Ê ph¶i nép    quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy  µ    2  n v c¸ckho¶n  ph¶inép  ©n    ng s¸ch kh¸c(nÕu  ã).     c 2.N Õ u   ñ  u    ù    îcgiao ®Êt    ch ®Ç td ¸n ®     ph¶inép  Òn sö  ông  t  µ    ti   d ®Ê v ph¶i   ®Ò n   ï thiÖth¹ivÒ   t  ×  è  Òn sö  ông  t  b      ®Ê th s ti   d ®Ê ph¶inép  îctrõtoµn  é  è    ®   bs tiÒn  n   ï thiÖth¹ivÒ   t  ña  ù    ng  èi®a   ®Ò b       ®Ê c d ¸n,nh t   kh«ng  îc vîtqu¸ tæng  ®     sè  Òn sö  ông  t  µ   ñ  u    ti   d ®Ê m ch ®Ç tph¶inép.Trong  êng  îp chñ  u    ù        tr h  ®Ç td ¸n lµc¸cdoanh     nghiÖp trong nícgÆp   ã     kh kh¨n vÒ   èn  × ® îcNhµ   íct¹o®iÒu    v th     n   kiÖn cho  vay  èn    ùc hiÖn  n   ï,gi¶i ãng  Æt   v ®Ó th   ®Ò b     ph m b»ng. 3. Chñ  u    ù    ñ  ×,phèihîp víi y    ®Ç td ¸n ch tr         ban  ©n  ©n  a  ¬ng    ñ nh d ®Þ ph ®Ó thèng  Êt ph¬ng    n   ï,kinh phÝ, tiÕn      ãng  Æt   nh   ¸n ®Ò b       ®é gi¶iph m b»ng  µ  Öc  v vi thanh  Õt    i víi quy to¸n®è     c«ng      ãng  Æt   t¸cgi¶iph m b»ng.ñy    ban  ©n  ©n  a   nh d ®Þ ph¬ng  ã  c tr¸chnhiÖm   ïng phèihîp tæ    c      chøc  ùc hiÖn  Öc  n   ï,gi¶iphãng  th   vi ®Ò b     m Æt  b»ng theo  Õn    µ  µn  ti ®é v b giao  Æt   m b»ng  ©y  ùng  xd cho  µ  Çu  ©y  nh th x dùng.   §i Ò u    ¹o  iÒu  Ön  Ò   9. T ® ki v giao,nhËn  Çu  ©y  ùng    th x d Chñ  u    ù    îct¹o®iÒu  Ön  Ò   ®Ç td ¸n ®     ki v giao nhËn  Çu      th nh sau: 1. K Õ   ¹ch  u   Çu, kÕt    ho ®Ê th   qu¶  u   Çu  ©y  ¾p    ù  nhµ      ®Ê th x l c¸c d ¸n  ë quy ®Þnh  ¹  Òu  NghÞ   nh  µy  ngêi cã  Èm  Òn  ti §i 2  ®Þ n do    th quy hoÆc   Êp  ã  Èm   c c th quyÒn  theo  quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   u  Çu  ch ®Ê th xem   Ðt,phª duyÖt.Chñ  u   x     ®Ç t dù  cã  Ó  Ëp  Õ   ¹ch  u   Çu    ×nh  Öt  ng  êivíib¸o    ¸n  th l k ho ®Ê th ®Ó tr duy ®å th     c¸o nghiªncøu    kh¶  . thi 2. Chñ   u     ù  ® îc phÐp  ù thùc  Ön  ©y  ùng    ®Ç t d ¸n    t  hi x d hoÆc   än  µ  ch nh thÇu  ©y  ùng  xd (kh«ng ph¶i®Êu   Çu) c¸c c«ng  ×nh,h¹ng  ôc    th     tr   m c«ng  ×nh tr   hoÆc   ãi thÇu  ö  ông    g  sd trªn50%   èn  u    µ vèn  îp  v ®Ç t l   h ph¸p  ña  Ýnh  ñ  c ch ch ®Ç u    èn tùcã,vèn  t(v       øng  íccña  chøc,c¸nh©n). tr   tæ     §i Ò u  .T¹o  iÒu  Ön  Ò   ®éng  èn  u    10   ® ki v huy  v ®Ç t Chñ  u    ù    îct¹o®iÒu  Ön  Ò   ®Ç td ¸n ®     ki v huy  ng  èn    ®é v nh sau: 1. §îc huy  ng  èn     ®é v øng  íc cña    chøc,c¸ nh©n  ã  tr   c¸c tæ     c nhu  Çu  Ò   c v nhµ  ; ® îc vay  èn  ña    chøc  Ýn  ông  µ  dông    ×nh  ë    v c c¸c tæ  td v ¸p  c¸c h thøc    huy ®éng  èn  îp ph¸p kh¸ctheo quy  nh  ña  v h        ®Þ c ph¸p luËt.   2. §îc Nhµ   íc xem   Ðt     n  x cho  vay  èn  õ Quü   ç  î v t  h tr ph¸ttr Ón hoÆc   îc  i   ®  b¶o    Ýn  ông  u   theo  l∙nh t d ®Ç t quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 43/1999/N§­  CP
  5. 5 ngµy  th¸ng 6  29    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph hoÆc  vay  èn  õ Quü   v t  ph¸ttr Ón  i  nhµ    ë hoÆc   ü     iÓn®«  Þ.                     Qu ph¸ttr   th                      §i Ò u    ¹o  iÒu  Ön  Ò   u    ©y  ùng    11. T ® ki v ®Ç tx d c¸cc«ng  ×nh h¹ tÇng tr     C¸c  ñ  u    dù  ® îc t¹o ®iÒu  Ön  Ò   u    x©y  ùng    ch ®Ç t ¸n      ki v ®Ç t d c¸c c«ng  tr×nh h¹ tÇng       nh sau: 1.Nhµ   íc®Ç u    õng©n    n  tt   s¸ch ®Ó   ©y  ùng:  xd   a) C¸c c«ng  ×nh,h¹ng  ôc   tr   m c«ng  ×nh  ¹  Çng  ü  Ët (®êng  tr ht k thu   giao  th«ng,®iÖn, cÊp      tho¸tníc)ngoµi ph¹m    ù  nèi víih Ö   èng  ¹  Çng  ü       vid ¸n      th ht k thuËtchung  ña    c khu  ùc; v  b) C¸c c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh h¹  Çng  ü  ËtcÊp  èc    tr   t k thu   qu gia hoÆc   Êp  c tØnh  trong ph¹m    ù      vid ¸n; c)  ét  è  M s c«ng  ×nh, h¹ng  ôc   tr   m c«ng  ×nh  ¹  Çng    éi thiÕt yÕu   tr ht x∙ h     trongph¹m    ù    Õu  ã).   vid ¸n (n c 2. Trong  êng  îp  ©n    tr h ng s¸ch  µ  íc cha  ©n  i  Þp  èn  u      nh n   c ®è k v ®Ç t c¸c c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  tr   ®Þ t i 1  n theo tiÕn ®é       cña  ù    × chñ  u    îcsö  ông    ån  èn  îp ph¸p  d ¸n,th   ®Ç t®   d c¸c ngu v h   kh¸c ®Ó   u      ®Ç t nh»m   a  ù    µo  ¹t®éng  ng  Õn  .  è   èn  µy  Ï® îctrõvµo  Òn ® d ¸n v ho   ®ó ti ®é S v n s       ti   sö  ông  t  d ®Ê hoÆc   Òn thuª®Êt  µ    ti     v c¸c kho¶n  µ   ñ  u     m ch ®Ç t ph¶inép  ©n    ng s¸ch theo  quy  nh.  ®Þ Trong  êng  îp  ån  èn  chñ  u    tr h ngu v do  ®Ç t øng  íc ®Ó   tr   x©y  ùng  ¹ tÇng  ãitrªnlính¬n  è  Òn ph¶inép  ©n  d h  n     s ti     ng s¸ch th× kho¶n     chªnh  lÖch  ÷a vèn  u    ∙  gi   ®Ç t ® øng  íc vµ  è  Òn  tr   s ti ph¶inép  ©n    ng s¸ch  Ï ® îc hoµn  s    tr¶tõnguån  ©n     ng s¸ch. 3. C¸c    c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh h¹ tÇng  îc®Ç u    õ ng©n  tr     ®  tt   s¸ch  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  ®Þ ti  1  n ph¶ithùc hiÖn      theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtvÒ     qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d §i Ò u    ü     iÓnnhµ  12. Qu ph¸ttr   ë 1. C¨n  nhu  Çu, ®iÒu  Ön  µ  ¬ng  ×nh ph¸ttr Ón nhµ    ña  a     cø  c  ki v ch tr     i   ë c ®Þ ph¬ng, Chñ   Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã  Ó  Õt  nh  µnh  Ëp c th quy ®Þ th l  Quü     iÓn nhµ      ph¸ttr   ë ®Ó huy  ng    ån  èn  ôc  ô  u    ®é c¸c ngu v ph v ®Ç t ph¸ttr Ón  i  nhµ      a  µn  ë trªn®Þ b theo quy  nh      ®Þ nh sau:  a) Quü     iÓn nhµ    îch×nh  µnh  õ c¸c nguån:ng©n    ph¸ttr   ë®   th t      s¸ch nhµ  íc   n  (t Òn b¸n  µ    éc së  ÷u  µ   íc,khÊu  i   nh ë thu   h Nh n   hao  ¬  c b¶n  Ých tõ tiÒn  tr     cho    thuª nhµ    éc së  ÷u  µ   íc,tiÒn sö  ông  t    µ    ån  ©n  ë thu   h Nh n    d ®Ê ë v c¸c ngu ng s¸ch kh¸c     nÕu  ã);tiÒn  c  huy  ng, tiÒn  öicña  êicã  ®é   g  ng   nhu  Çu  c mua   µ  , tiÒn  ç  î nh ë   h tr  , tiÒn  ng  ãp  ù nguyÖn  ña    chøc,c¸ nh©n  ®ã g t   c c¸c tæ     trong vµ  µinícvµ      ngo     c¸c h×nh  thøc huy  ng  èn  îpph¸p kh¸ctheo quy  nh  ña    ®é v h        ®Þ c ph¸p luËt;   b)  òy    iÓn nhµ    ¹t®éng  Q ph¸ttr   ë ho   theo nguyªn  ¾c  t b¶o  µn  èn  µ  ï to v v b   ®¾ p     Ý   chi ph theo  Òu  Ö  Bé   ëng  é   µi  Ýnh  §i l do  tr B T ch quy  nh,  ®Þ sau    khi thèng  Êt víi é  ëng  é  ©y  ùng; nh     tr B BX d c)Quü     iÓnnhµ    îcsö  ông  µo    ôc  ch    ph¸ttr   ë®   d v c¸cm ®Ý sau: ­ Cho      c¸c doanh nghiÖp trong  íc quy  nh  ¹  n  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   1  3  ®Þnh  µy  n vay  íi   ÊtthÊp    u    ©y  ùng    ù    µ    îcu  ∙i; v il∙su   ®Ó ®Ç tx d c¸cd ¸n nh ë ®   ®
  6. 6 ­ Cho    i îng  ëng ¬ng  õ ng©n    c¸c ®è t h l t  s¸ch  µ  íc vay  íil∙ suÊt thÊp  nh n   v   i   ®Ó   mua  µ  ; nh ë   ­ Cho      c¸c doanh nghiÖp trong níc vay  íi®iÒu  Ön  Ýn  ông  Ën  î    v  ki t d thu l   i ®Ó   u    ©y  ùng    ù    µ  . ®Ç tx d c¸cd ¸n nh ë 2. Bé   µi chÝnh  èihîp víiBé   ©y  ùng  íng dÉn  Öc    T  ph       X d h  vi qu¶n  ývµ  ö  l  s dông  ü     iÓnnhµ    ña    a  ¬ng. Qu ph¸ttr   ë c c¸c®Þ ph 3. Bé  ©y  ùng  èihîp víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh   X d ph       K ho   § B t  T   nghiªn   cøu      Ò   µnh  Ëp Quü     iÓnnhµ    èc    ×nh Thñ íng ChÝnh  ®Ò ¸n v th l  ph¸ttr   ë qu gia tr   t  phñ  xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    §i Ò u 13. ¦u ®∙ivÒ   Òn  ö  ông  t, tiÒn    t, thuÕ  ö  ông        ti s d ®Ê   thuª ®Ê   sd ®Êt Chñ   u    ù  ® îc u  ∙ivÒ   ép  Òn  ö  ông  t  µ  Õ  ö  ông  ®Ç t d ¸n    ®   n ti s d ®Ê v thu s d ®Êt    nh sau: 1.¦u®∙ivÒ   Òn sö  ông  t:       ti   d ®Ê   a)  îc miÔn   Òn  ö  ông  t  i  íidiÖn  Ých  t  ©y  ùng  µ  §  ti s d ®Ê ®è v   t ®Ê x d nh chung    c cao  Çng; t b)  îc gi¶m  §  50%   Òn  ö  ông  t  ©y  ùng  µ    ti s d ®Ê x d nh ë kh«ng ph¶ilµ nhµ     chung    c cao  Çng  t trongph¹m    ù    Õu  ã);   vid ¸n (n c   c) §îcmiÔn  Òn sö  ông  t  ©y  ùng    ¹  µ  , n Õu  ù    éc    ti   d ®Ê x d c¸c lo inh ë   d ¸n thu   ®Þa   µn  ã  iÒu  Ön  b c® ki kinh tÕ      éi khã    ­ x∙ h   kh¨n  hoÆc   Æc   Öt khã  ® bi   kh¨n  (quy  nh   ¹  ®Þ t idanh  ôc     m B hoÆc     ña  ô  ôc kÌm  C c ph l   theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 51/1999/N§­   µy  th¸ng7  CP ng 08    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ); c Ch ph d) §îcchË m   ép  Òn sö  ông  t  i víi Çn  Ön  Ých  t     n ti   d ®Ê ®è    ph di t ®Ê ph¶inép    tiÒn  ï hîp  íitiÕn    ©y  ùng  ña  õng  ù  theo  Õt  nh  ña  y  ph   v  ®é x d ct d ¸n  quy ®Þ cñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh, nhng  êigian  Ë m   ép  Òn  ö  ông  t  èi®a     th   ch n ti s d ®Ê t   kh«ng    n¨m, kÓ   õkhi® îcgiao ®Êt. qu¸ 5    t        2.¦u®∙ivÒ   Õ  ö  ông  t:       thu s d ®Ê Chñ   u    ù    îcmiÔn  Õ  ö  ông  t  (ba)n¨m, kÓ   õ khi® îc ®Ç td ¸n ®   thu s d ®Ê 3      t      giao ®Êt  i víi Ön  Ých  t  ©y  ùng  µ    ®è     di t ®Ê x d nh chung    c cao  Çng. t §i Ò u  .ThuÕ   ÊtthuÕ    Ëp  14   su   thu nh doanh  nghiÖp 1. Chñ  u    ù    îc¸p dông  Õ  Êt thuÕ    Ëp    ®Ç td ¸n ®     thu su   thu nh doanh  nghiÖp  nh  sau:  a) Thu Õ   Êt15%   i víi µ    su   ®è     nh chung    c cao  Çng  µ    ¹ nhµ    t v c¸clo   i ë kh¸ct¹   i ®Þa  µn  ã  iÒu  Ön  b c® ki kinh tÕ      éi® Æc   Ötkhã    ­ x∙h   bi   kh¨n (quy ®Þnh  ¹ danh      t i m ôc    ña  ô  ôckÌm  C c ph l   theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 51/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 08    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ); c Ch ph b) Thu Õ   Êt20%   i víi µ    su   ®è     nh chung    c cao  Çng  µ    ¹ nhµ    t v c¸clo   i ë kh¸ct¹   i ®Þa   µn  ã  iÒu  Ön  b c® ki kinh tÕ      éi khã    ­ x∙ h   kh¨n (quy  nh  ¹  ®Þ ti danh  ôc    m B cña  ô  ôckÌm  ph l   theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 51/1999/N§­   µy  th¸ng7    CP ng 08    n¨m 1999  cña  Ýnh  ñ); Ch ph
  7. 7 c)Thu Õ   Êt25%   i víi µ    su   ®è     nh chung    c cao  Çng  µ    ¹ nhµ    t v c¸clo i   ë kh¸ct¹   i c¸c®Þa  µn    b cßn  ¹ . li 2. Bé   µi chÝnh  ã    T  c tr¸chnhiÖ m     nghiªncøu  Õ  Êt u  ∙ië    thu su   ®   møc  Êp  th h¬n  i víi µ  ®è     nh chung   c cao  Çng  ×nh Ch Ýnh  ñ  t tr   ph xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. x    C h ¬ n g  III t¹o ® i Ò u  ki Ö n v µ  u  ® ∙i ® è i v íi     C¸c d o a n h  n g hi Ö p c ã  v è n ® Ç u  t n í c n g o µ i tha m  gia x © y  d ù n g  n h µ  ë ® Ó  b¸n v µ  c h o  thuª §i Ò u 15. èi t ng   §  î tham    u    x©y  ùng  µ      gia ®Ç t d nh ë ®Ó b¸n  µ    v cho thuª Nhµ   íc ViÖt Nam   n    khuyÕn  Ých    kh c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u     íc c v ®Ç t n   ngoµi(sau  y   äichung  µ nhµ  u  ) tham    ©y  ùng    ù  nhµ      ®© g   l  ®Ç t   gia x d c¸c d ¸n  ë quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 2  NghÞ   nh  µy  ¹    «   Þ  ®Þ n t i ® th theo  c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   u    ícngoµit¹ ViÖtNam.     ®Ç tn     i   §i Ò u  .T¹o  iÒu  Ön  Ò   t  ai 16   ® ki v ®Ê ® 1. Nhµ   u      ®Ç t tham    u     ©y  ùng    ù  nhµ    gia ®Ç t x d c¸c d ¸n  ë quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  NghÞ   nh  µy  îcthuª®Êt    ùc hiÖn  ù    2  ®Þ n ®    ®Ó th   d ¸n theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh  Ò   t  ai.    h v ®Ê ® 2. Trêng  îp nhµ  u    µdoanh    h  ®Ç tl   nghiÖp  ªndoanh  li   hoÆc     c¸c Bªn tham  gia hîp ®ång  îp t¸ckinh doanh  µ      h     m Bªn  Öt Nam   Vi   tham    ãp  èn  gia g v b»ng    gi¸ trÞ quyÒn  ö  ông  t  îcNhµ   ícgiao th×    sd ®Ê ®   n    doanh  nghiÖp  ªndoanh  li   hoÆc   c¸c Bªn    tham    îp ®ång  îctiÕp tôc sö  ông  t      ùc hiÖn  u    gia h   ®    d ®Ê ®ã ®Ó th   ®Ç t x©y  ùng  µ  d v kinhdoanh  µ  .   nh ë §i Ò u  .¦u®∙ivÒ   Òn thuª®Êt  17       ti     Nhµ   u    ®Ç ttham    u    ©y  ùng    ù    µ    gia ®Ç tx d c¸c d ¸n nh ë quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 2  NghÞ   nh  µy  îcu  ∙ivÒ   Òn thuª®Êt    ®Þ n ®   ®   ti     nh sau: 1. §îc miÔn  Òn thuª®Êt  i víidiÖn  Ých  t  ©y  ùng  µ     ti     ®è     t ®Ê x d nh chung    c cao  Çng  t trongsuètthêigian ® îcthuª®Êt.          2. §îc miÔn  Òn     ti thuª ®Êt  (ba) n¨m  u,  Ó   õ khiký  îp  ng    3    ®Ç k t     h ®å thuª   ®Êt  i víi Ön  Ých  t  µ   ñ  u    ®è     di t ®Ê m ch ®Ç tph¶inép  Òn thuª®Êt  õdiÖn  Ých    ti     (tr   t x©y  ùng  µ  d nh chung    c cao  Çng). t 3. Trêng  îp dù      h   ¸n ph¶it¹m  õng  ©y  ùng    ng xd hoÆc   ¹m  õng  ¹t®éng  t ng ho   cã  ù  Êp  Ën  ña  ¬  s ch thu c c quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy cho  thuª®Êt  ×  îc   th ®   gi¶m 50%   Òn thuª®Êt ¬ng  ti     t øng  íi êigian t¹m  õng. v    th   ng 4. Trêng  îp  µ  u      h nh ®Ç t b¸n  µ    nh ë kh«ng  ph¶ilµ nhµ     chung    c cao  Çng  t th× ph¶inép  Òn sö  ông  t  ¾n  íi µ    ∙      ti   d ®Ê (g v   nh ë ® b¸n), ng  îctrõ®i  è  Òn  nh ®     s ti   thuª®Êt  µ   µ  u    ∙  ép.   m nh ®Ç t® n   Bé  µichÝnh  íng dÉn  Ò   ép  Òn sö  ông  t    µ  u    nhµ  T  h  v n ti   d ®Ê khinh ®Ç tb¸n  ë  t¹ kho¶n  µy.                     nªu    i n                     
  8. 8 §i Ò u  .u  ∙ivÒ   Õ    Ëp  18   ®   thu thu nh doanh  nghiÖp  Nhµ   u    ®Ç ttham    ©y  ùng    ù    µ    giax d c¸cd ¸n nh ë quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   ®Þ t i 2  ®Þnh  µy  îchëng  ®∙ivÒ   Õ    Ëp  n ®  u    thu thu nh doanh  nghiÖp    nh sau:                                                                                     1.Thu Õ   Êt10%   i víi µ    su   ®è     nh chung    c cao  Çng  µ    ¹ nhµ    t v c¸clo i  ë kh¸ct¹   i ®Þa   µn  ã  iÒu  Ön  b c® ki kinh  Õ  x∙ héi ® Æc   Öt khã  t ­      bi   kh¨n (quy  nh   ¹ ®Þ t i m ôc  cña  ô  ôckÌm  A  ph l   theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 31    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ). c Ch ph 2.Thu Õ   Êt15%   i víi µ    su   ®è     nh chung    c cao  Çng  µ    ¹ nhµ    t v c¸clo i   ë kh¸ct¹   i ®Þa   µn  ã  iÒu  Ön  b c® ki kinh tÕ      éi khã    ­ x∙ h   kh¨n (quy  nh  ¹  ®Þ ti danh  ôc    m B cña  ô  ôckÌm  ph l   theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 24/2000/N§­   µy  th¸ng7    CP ng 31    n¨m 2000  cña  Ýnh  ñ). Ch ph 3.Thu Õ   Êt20%   i víi µ    su   ®è     nh chung    c cao  Çng  µ    ¹ nhµ    t v c¸clo i   ë kh¸ct¹   i c¸c®Þa  µn    b cßn  ¹ . li §i Ò u  .Gi¶iquyÕt  ån t¹i   µ  u    Õt  êih¹n  u   19     t     nh ®Ç th th   ®Ç t khi 1. Khi h Õt  êih¹n  u        th   ®Ç t theo  quy  nh  ®Þ trong GiÊy  Ðp  u   , nhµ    ph ®Ç t   ®Ç u    ã  t c tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  µn    th   b giao  kh«ng  åihoµn  µn  é  Ö   èng  b  to b h th kÕt  Êu  ¹ tÇng  c h  trong ph¹m    ù      vid ¸n cho  ¬  c quan  µ  íccã  Èm  Òn  ña  nh n   th quy c ViÖtNam     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     2. Trong  êng  îp nhµ  u    ã    tr h  ®Ç tc nhu  Çu  Ðo  µithêih¹n  u    × ® îc c k d     ®Ç tth     ® îcphÐp      ¹n  êigian ®Ç u      xin gia h th     ttheo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   u    lu   ®Ç t nícngoµit¹ ViÖtNam.  Õ u   µ  u        i   N nh ®Ç tkh«ng      ¹n ®Ç u    × sau  (ba) xingiah   tth   3    th¸ngkÓ   õthêi®iÓ m   Õt  óc thêih¹n ®Ç u  ,ñy    t    k th       t  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ë  s t¹ phèihîp víi µ  u    ã    i      nh ®Ç tc tr¸chnhiÖ m    Õt    iÓ m     Ên        gi¶i quy døt ® c¸cv ®Ò cßn tån t¹ ®èi víi ù            ¸n theo quy  nh  ña  i d   ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.       C h ¬ n g  IV §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    20. Tr¸chnhiÖm  ña  é  ©y  ùng   c BX d 1. Chñ  ×vµ  èihîp víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh  íng dÉn    tr   ph       K ho   § B t  T   h  c¸c®Þa  ¬ng  Ëp ch¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch ®Ç u      ù    µ    îct¹o®iÒu    ph l  tr   ho   tc¸cd ¸n nh ë ®     kiÖn  µ  ®∙i®Ç u    ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  v u    ttr   t  ph xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    2.Phèihîp víi é, ngµnh  ã  ªnquan  Óm    ×nh  ×nh  iÓnkhaithùc         B c li   ki trat h tr       hiÖn NghÞ   nh  µy; híng  Én  y  ®Þ n  d ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  tæng  Õt  ×nh  kt h×nh  ùc hiÖn  µ    Êt kÞp  êiviÖc  öa  æi, bæ   th   v ®Ò xu   th   s®   sung    Ên    ã  c¸c v ®Ò c li   ªnquan  í chÝnh  ti  s¸ch  ¹o®iÒu  Ön  µ  ®∙i®Ç u    ©y  ùng  µ    ×nh t  ki v u    tx d nh ë tr   ChÝnh  ñ  ph xem   Ðt,quyÕt ®Þnh.                       x                          3. Nghiªn cøu  ©y  ùng  µ  x d v ban  µnh  h quy chuÈn, quy  ¹m   µ    ph v tiªu chuÈn  ªnquan  í  Õt kÕ,  ©y  ùng  µ   ;  li   t ithi   x d nh ë nghiªn cøu    øng  ông  d c«ng 
  9. 9 nghÖ   µ    ¹  Ët liÖu  íi ¸p  ông  v c¸c lo i   v m d trong lÜnh  ùc    v ph¸ttr Ón nhµ     i   ë nh»m   ®¸p  øng    Çu  Ò   Êtl ng vµ  Õn ®é   ©y  ùng  µ  .    yªu c v ch  î   ti   x d nh ë     4. Nghiªn cøu  ©y  ùng  µ      xd v ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  ông  µ  l  s d nh chung    c cao  Çng. t §i Ò u    21. Tr¸chnhiÖm  ña    é, ngµnh  ªnquan   c c¸cB   li   Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh,Tæng  ôc  Þa  Ýnh,Ng ©n  µng  K ho   § t  T     c § ch   h Nhµ   íc ViÖt  n  Nam   µ  v c¸c  é,  µnh  ÷u  B ng h quan trong  ¹m    ph vi chøc n¨ng,  nhiÖ m   ô  ña  × nh,  ã  vc m c tr¸ch nhiÖm     chØ   o, híng  Én  ùc  Ön  Ýnh  ®¹   d th hi ch s¸ch  ¹o®iÒu  Ön  µ  ®∙i®Ç u    ©y  ùng  µ      t  ki v u    tx d nh ë ®Ó b¸n  µ  v cho thuª quy    ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  µy. t i ®Þ n  §i Ò u    22. Tr¸chnhiÖm  ña  y    c ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh 1.ChØ   o    ¬    ®¹ c¸cc quan chøc n¨ng  ùcthuéc x©y  ùng  ¬ng  ×nh ph¸t tr     d ch tr     tr Ón nhµ    n¨m  µ  Õ   ¹ch x©y  ùng  µ    µng  i  ë 5  v k ho   d nh ë h n¨m; kÕ   ¹ch  ö  ông    ho sd ®Êt  , kÕ   ¹ch bè  Ý vèn  u    ©y  ùng    ë   ho   tr   ®Ç tx d c¸c c«ng  ×nh h¹ tÇng  ü  Ët, tr     k thu   h¹ tÇng    éic¸cdù    µ    îcu  ∙itrªn®Þa  µn.   x∙h     ¸n nh ë ®   ®     b  2. C«ng  è    b quy  ¹ch  ©y  ùng, ph¸ttr Ón nhµ    µ  Õ   ¹ch  ö  ông  ho xd    i   ë v k ho sd ®Êt  ; xÐt duyÖt  ë    danh  ôc    ù      iÓn nhµ    îct¹o®iÒu  Ön  µ    m c¸c d ¸n ph¸ttr   ë®     ki v u ®∙i®Ç u    ña  a  ¬ng        tc ®Þ ph ®Ó c¸cdoanh  nghiÖp  ¨ng  ý  ® k tham    u  ;xem   gia®Ç t  xÐt vµ    phª  Öt    ù    ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  duy c¸c d ¸n,thi   k thu   tæng  ù      d to¸nc¸c c«ng  ×nh tr   x©y  ùng  d trong c¸c  ù  nhµ    îc t¹o ®iÒu  Ön  µ   ®∙i ®Ç u    do    d ¸n  ë®     ki v u    t c¸c doanh  nghiÖp  trongníclµm  ñ  u       ch ®Ç ttheo thÈm  Òn    quy quy  nh. ®Þ 3. ChØ   o    ¬  ®¹ c¸c c quan  ùc thuéc  iÓn  tr   tr khai thùc  Ön  n   ï,gi¶i   hi ®Ò b     phãng  Æt   m b»ng  ña    ù    µ    îct¹o®iÒu  Ön  µ  ®∙i®Ç u  ;ban  c c¸c d ¸n nh ë ®     ki v u    t  hµnh  theo  Èm   Òn  th quy hoÆc   Õn  Þ     ¬  ki ngh c¸c c quan  ã  Èm   Òn  öa  c th quy s ® æi, bæ     sung    Ýnh  c¸c ch s¸ch t¹o®iÒu  Ön  µ  ®∙i®Ç u    i  íic¸c dù       ki v u    t ®è v     ¸n nhµ      ¹m    a  µn. ë trªnph vi®Þ b 4. Quy  nh  ô  Ó    i t ng thuéc diÖn  îcmua     ®Þ c th c¸c ®è  î     ®  hoÆc       é  thuªc¨n h nhµ chung    c cao  Çng  t trong c¸cdù    µ    îct¹o®iÒu  Ön  µ  ®∙i®Ç u        ¸n nh ë ®     ki v u    t trªnph¹m    a  µn.   vi®Þ b 5. Tæ     chøc  Óm     ki tra,thanh    Ò   éi dung, tiÕn    ùc hiÖn    ù  trav n     ®é th   c¸c d ¸n,ph¬ng    thøc    nh    x¸c ®Þ gi¸b¸n  µ    v gi¸cho thuªc¸c c¨n  é  µ      h nh chung      c cao tÇng trong c¸c dù  nhµ    îc t¹o®iÒu  Ön  ®∙i®Ç u      ¹m    a       ¸n  ë®     ki u    t trªnph vi®Þ bµn; xö  ýc¸c viph¹m    l      (hoÆc  Õn  Þ  ¬  ki ngh c quan  ã  Èm  Òn  ö  ý)theo  c th quy x l  thÈm  Òn  quy quy  nh.    ®Þ    6. Xem   Ðt,gi¶iquyÕt  ô  Ó  i  íic¸c dù  nhµ    ∙  îc cÊp  ã  x   c th ®è v     ¸n  ë® ®   c thÈm   Òn  quy phª  Öt  µ  ang  iÓn khaithùc  Ön    ¹m    a   µn  duy v ® tr     hi trªnph vi®Þ b phïhîp víi   éidung       n c¸c quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy. ®Þ t  i ®Þ n 7. ChØ   o  Öc  Õp  Ën, qu¶n  ýc¸c dù  nhµ      ®¹ vi ti nh   l     ¸n  ë sau    ñ  u     khich ®Ç t thùc  Ön  hi xong    ¹t®éng  u   , kinh  c¸c ho   ®Ç t   doanh theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  luËt.          
  10. 10 §i Ò u    Öu  ùcthihµnh  23. Hi l     1.NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý.   ®Þ n c hi l   15    t  k 2. C¸c  é  ëng,Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan thuéc     ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  ã  c tr¸chnhiÖm    µnh    thi h NghÞ   nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản