intTypePromotion=1

Nghị định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
94
lượt xem
5
download

Nghị định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  70/2000/N§­C P  n g µ y  21 th¸ng  c 11 n¨ m  2000  V Ò  vi Ö c gi ÷  Ý  m Ë t, lu  tr÷ v µ  cu n g  c Ê p   b th«ng tin  liªn q u a n  ® Õ n   Ò n g ö i v µ  t µi   ti  s¶n g ö i c ñ a kh¸ch h µ n g ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; C¨n  LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông  è  cø    tæ  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng 12   ng 12    n¨m  1997; C¨n  Ph¸p  Önh  cø  l b¶o  Ö   Ý  Ët  µ   ícngµy  th¸ng10  v b m Nh n   28    n¨m  1991; Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    èit ng vµ  ¹m      ông 1. §  î   ph vi¸p d 1.NghÞ   nh  µy    ®Þ n quy  nh  Ò   Öc  ÷bÝ  Ët,l tr÷vµ  ®Þ v vi gi   m  u    cung  Êp    c c¸c th«ng    ã  ªnquan  n   Òn  öi vµ  µis¶n  öi cña  tinc li   ®Õ ti g   t   g  kh¸ch  µng  öi t¹    h g  i c¸c tæ chøc  Ýn  ông, t¹    chøc  td  i c¸c tæ  kh«ng ph¶i lµ tæ      chøc  Ýn  ông  ã  ¹t td c ho   ®éng  ©n   µng  äi chung  ng h (g   trong NghÞ   nh   µy  µ tæ  ®Þ n l   chøc)  theo    quy ®Þnh  ña  Ët C¸c  chøc  Ýn  ông. c Lu   tæ  td   2. C¸c    th«ng    ªnquan  n   Òn göivµ  µis¶n  öicña  tinli   ®Õ ti     t   g  kh¸ch hµng  µ   l  th«ng    Ët"  éc danh  ôc  Ý  Ët  µ   íctrong ngµnh  ©n  µng  × tin"m  thu   m b m Nh n     ng h th   ® îcl tr÷vµ   u    b¶o  Ö   v theo chÕ     Ët  ña  µ   íc.   ®é m c Nh n §i Ò u   TiÒn  öi,tµis¶n  µ    2.   g    v c¸cth«ng    ã  ªnquan  tinc li   1.  Òn  öi cña  Ti g   kh¸ch  µng  h bao  å m   Òn  ång  Öt Nam   µ    ¹ g ti § Vi   v c¸c lo i   ngo¹itÖ  ña    chøc  µ    ©n  íi ×nh    c c¸ctæ  v c¸nh d  h thøc tiÒn göikh«ng  ú  ¹n,tiÒn      kh     göicã  ú  ¹n (kÓ  tiÒn göitiÕtkiÖm)  µ    ×nh    kh  c¶      v c¸ch thøc tiÒn göikh¸c.        2.Tµis¶n  öicña     g  kh¸ch hµng    bao  å m   Ët cã  ùc,c¸cgiÊy têcã    µ  g v   th         gi¸v c¸cquyÒn  µis¶n    t  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3.C¸c    th«ng    ªnquan  n   Òn göicña  tinli   ®Õ ti     kh¸ch hµng    bao  å m   è  Öu  g s hi tµikho¶n, m É u   ÷  ý  ña  ñ  µikho¶n      ch k c ch t   hoÆc   êi ® îc chñ  µikho¶n  û  ng     t  u quyÒn, c¸cth«ng    Ò      tinv doanh  è  ¹t®éng  µ  è    µikho¶n. s ho   v s dt    
  2. 2 4. C¸c    th«ng    ªnquan  n   tinli   ®Õ giao  Þch  öi,róttiÒn,chuyÓn  Òn  µ  d g     ti v tµis¶n  ña    c kh¸ch hµng;néidung           c¸cv¨n b¶n,giÊy tê,tµiliÖu;tªnvµ  É u   ÷          m ch ký  ña  êigöitiÒn vµ  µis¶n. c ng       t    C h ¬ n g  II  n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó   §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  chøc  Ën  Òn  öi,tµis¶n  öi 3. Quy v ngh v c tæ  nh ti g     g  cña  kh¸ch hµng.   1. Tæ     chøc, c¸n  é  µ  ©n      b v nh viªnkh«ng  îc cung  Êp, tiÕtlé th«ng    ®  c      tin li   ªnquan  n   Òn göi,tµis¶n  öicña  ®Õ ti       g  kh¸ch hµng,trõtr ng  îp quy  nh  ¹      ê h   ®Þ t  i §iÒu  vµ  Òu  cña  5  §i 6  NghÞ   nh  µy.  ®Þ n  2. Ph¶ib¸o        c¸o ngay  cho  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   Ng h Nh n     trong tr ng  îp  ê h   ph¸thiÖn      c¸c kho¶n  Òn  öivµ  µis¶n  öicña  ti g   t   g  kh¸ch hµng  ã  Êu  Öu  Êt   cd hi b   hîp ph¸p.     3.  îc khëi kiÖn  §    theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët ®èi  íic¸c tæ  lu   v     chøc, c¸    nh©n  ã  µnh    p  éc  ch viÐ bu cung  Êp    c c¸cth«ng    ªnquan  n   Òn göivµ  µi tinli   ®Õ ti     t   s¶n  öicña  g  kh¸ch hµng    íi   tr¸v   i quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n 4.  Cung  Êp  c c¸c th«ng    ªnquan  n   Òn  öi vµ  µis¶n  öi cña  tinli   ®Õ ti g   t   g  kh¸ch hµng    ph¶ib¶o  ¶m   Ýnh    ® t trung thùc,chÝnh    ng  i t ng.     x¸c,®ó ®è  î   §i Ò u    Òn  ña  4. Quy c kh¸ch hµng  öitiÒn vµ  µis¶n    g    t  1. KhiÕu  ¹i, ëikiÖn  chøc  Ën  Òn  öi vµ  µis¶n  Õu  chøc    n  kh   tæ  nh ti g   t   n tæ  ®ã   cung  Êp    c c¸cth«ng    ªnquan  n   Òn göivµ  µis¶n  öisaiquy  nh   tinli   ®Õ ti     t   g    ®Þ hoÆc  kh«ng  ng  i t ng,kh«ng  Ýnh    ®ó ®è  î   ch x¸c,kh«ng  trung thùc.   2. §îctæ      chøc  Ën  Òn göivµ  µis¶n  åith ng  Öth¹ido  Öc  nh ti     t   b   ê thi     vi cung  cÊp th«ng    ªnquan  n   Òn  öi vµ  µis¶n    tinli   ®Õ ti g   t   sai,kh«ng  ng  i  îng, ®ó ®è t   kh«ng  Ýnh    ch x¸c,kh«ng  trung thùc g©y      ra. §i Ò u    5. Cung  Êp  c th«ng    tin  Tæ  chøc  Ën  Òn göivµ  µis¶n  öicña  nh ti     t   g  kh¸ch hµng    chØ  îccung  Êp  ®  c th«ng    ªnquan  n   Òn göivµ  µis¶n  öicña  tinli   ®Õ ti     t   g  kh¸ch hµng    trong c¸ctr ng     ê hîp sau    : 1. Theo    yªu  Çu  ña  c c kh¸ch  µng  h hoÆc   êi ® îc kh¸ch  µng  û  Òn  ng     h u quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. Phôc  ô  ¹t®éng  éi bé  ña  chøc  Ën  Òn  öi vµ  µis¶n  öi   v ho   n   c tæ  nh ti g   t   g  cña  kh¸ch hµng.      3. Theo    yªu  Çu  c b»ng  b¶n  ña  v¨n  c Tæng  Gi¸m  c  chøc  ®è tæ  b¶o  Ó m   hi tiÒn  öi khitæ  g     chøc  µy  ùc hiÖn  Òn  µ  Üa  ô  ña  ×nh  n th   quy v ngh vc m theo    quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè 89/1999/N§­  ngµy 01 th¸ng 9 n¨m  1999 cña  i CP ChÝnh  ñ  Ò   ph v b¶o  Ó m   Òn  öi vµ    b¶n  hi ti g   c¸c v¨n  quy  ¹m  ph ph¸p  Ëtcã  ªn lu   li   quan.  
  3. 3 4. Theo  cÇu    yªu  b»ng    v¨n b¶n  ña    ¬  c c¸c c quan  µ   íctrong qu¸ tr×nh Nh n        thanh    iÒu      è,xÐt  ö, thihµnh  thuéc  Èm   Òn  tra,® tra,truy t   x   ¸n  th quy theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p  Ët. lu   Trong  êng  îp nµy,v¨n b¶n  cÇu  chøc  tr h     yªu  tæ  cung  Êp  c c¸c th«ng    ªnquan  n   Òn  öi vµ  µis¶n  öi cña    tinli   ®Õ ti g   t   g  kh¸ch  µng  h ph¶i do    nh÷ng  êicã  Èm  Òn  ng   th quy sau  y  ý: ®© k a)  Ön  ëng, Phã  Ön  ëng  Ön  Ó m     ©n  ©n  èicao;Ch¸nh  Vi tr   Vi tr Vi Ki s¸tnh d t    ¸n,Phã    Ch¸nh    µ    ©n  ©n  èi ¸n To ¸n nh d t cao;ThÈ m     ph¸n Toµ    ©n  ©n  ùc   ¸n nh d th   hiÖn theo quy  nh  ¹    b¶n  Quèc  éi vµ  û   ®Þ t i v¨n  c¸c do  h   U ban  êng  ô  èc  Th v Qu héiban  µnh;   h   b)  Ön  ëng, Phã   Ön  ëng  Ön  Ó m     ©n  ù, Ch¸nh    ã  Vi tr   Vi tr Vi Ki s¸tqu s  ¸n,Ph Ch¸nh    µ    ©n  ù,ThÈ m   ¸n To ¸n qu s  ph¸n Toµ    ©n  ù  Êp  ©n    ¸n qu s c qu khu  ëlªn; tr   c) Côc  ëng,Phã  ôc  ëng    ôc    tr   C tr c¸c C nghiÖp  ô  é   v B C«ng   an; Gi¸m  c, ®è   Phã Gi¸m  c  ®è c«ng  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;Thñ  ëng,Phã  an    ph tr     ¬  tr   Thñ   ëng  ¬  tr c quan  iÒu    Êp  é,  ¬  ® tra c B c quan  iÒu    ña  ® tra c c«ng  tØnh, an    thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng; Thñ  ëng, Phã  ñ  ëng  ¬  ph tr     ¬  tr   Th tr c quan  iÒu    ® tra trongQu © n   i nh©n  ©n  ÖtNam   Êp  ©n    ®é   d Vi   c qu khu  ëlªn; tr   d) ChÊp  µnh      h viªnhoÆc   ñ  ëng    ¬  Th tr c¸c c quan    µnh      Êp  îc thih ¸n c¸c c ®   giao thi µnh       h c¸cb¶n    ¸n theo quyÕt ®Þnh  ña  µ      Êp;     c To ¸n c¸cc ®)  Tæng   Thanh    µ   íc, ã  Tæng  Thanh tra µ  níc, tra Nh n  Ph  Nh  Ch¸nh  Thanh    ã  tra,Ph Ch¸nh  Thanh    éc c¸ctæ  trathu     chøc  thanh    µ  ícvµ  tranh n   thanh  tra chuyªn  µnh, Trëng  oµn    ng   ® thanh    îc thµnh  Ëp  tra ®   l theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   thanh    Ðt gi¶iquyÕt  Õu  ¹itè c¸o vµ  èng  tra,x     khi n       ch tham  òng  nh tõcÊp    tØnh  ëlªn. tr       §i Ò u    6. Cung  Êp  c th«ng    ÷a c¸ctæ  tingi     chøc  Ýn  ông  td 1. C¸c  chøc  Ýn  ông  îcphÐp    tæ  td ®  cung  Êp  c cho  nhau  Ò     v c¸c th«ng    tin li   ªnquan  n   Òn göivµ  µis¶n  öicña  ®Õ ti     t   g  kh¸ch hµng.     2. Khi c¸c tæ        chøc  Ýn  ông  td cung  Êp  c th«ng    ªnquan  n   Òn  öi tinli   ®Õ ti g   vµ  µis¶n  öicña  t  g  kh¸ch hµng    ph¶ithùc hiÖn  ng      ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   vÒ   b¶o  Ö   Ý  Ët  µ   ícvµ    v b m Nh n   c¸cquy  nh  ®Þ sau : a) Yªu  Çu    c cung  Êp  c th«ng    ña  chøc  Ýn  ông  tinc tæ  td ph¶i® îclËp thµnh      v¨n b¶n  µ  Tæng    v do  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ông  ®è tæ  td hoÆc   êi® îc ng     Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) tæ  ®è   chøc  Ýn  ông  û  Òn  ý. td u quy k  b) Tæ     chøc  Ýn  ông  îccung  Êp    td ®  c c¸c th«ng    ªnquan  n   Òn göi tinli   ®Õ ti     vµ  µis¶n  öi cña  t  g  kh¸ch hµng    chØ   îc sö  ông  ® d th«ng    tincho  ¹t®éng  éi ho   n  bé  ña  chøc  Ýn  ông  .  c tæ  td ®ã §i Ò u    7. Quy  ×nh cung  Êp  tr   c th«ng  tin 1. ViÖc    xem   Ðt,sao  ôp    ÷  Öu li   x  ch c¸c d li   ªnquan  n   Òn göivµ  µis¶n  ®Õ ti     t   göi cña    kh¸ch  µng  Tæng   h do  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è hoÆc   êi ® îc Tæng   ng     Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) cña  chøc  ã  µiliÖu ®ã   û  Òn  Õt ®Þnh.   ®è   tæ  c t     u quy quy     2. ViÖc    cung  Êp  c th«ng    tinph¶i® îclËp thµnh      "Biªnb¶n    cung  Êp  c th«ng  tin" µ  ©n  ñ c¸cquy  nh  Ò     tu th     v ®Þ v b¶o  Ö   Ý  Ët  µ  íc. v b m nh n  
  4. 4 §i Ò u    u  ÷vµ  qu¶n  8. L tr   b¶o  th«ng  tin C¸c v¨n b¶n yªu  Çu  c cung  Êp  c th«ng    ªnquan  n   Òn  öi vµ  µi tinli   ®Õ ti g   t   s¶n  öicña  g  kh¸ch hµng  µ      v c¸c th«ng    îccung  Êp  tin®   c ph¶i® îcl tr÷vµ       u    b¶o qu¶n theo chÕ    u  ÷,   ®é l tr   b¶o qu¶n  Ön  µnh  ña  µ   íc. hi h c Nh n §i Ò u    ö  ýviph¹m 9. X l     C¸c  chøc, c¸  ©n  tæ    nh ph¶i thùc  Ön  ng    hi ®ó c¸c quy  nh   Ò   ÷ bÝ  ®Þ v gi   m Ët, l tr÷,cung  Êp     u    c c¸c th«ng    ªnquan  n   Òn  öivµ  µis¶n  öicña  tinli   ®Õ ti g   t   g  kh¸ch hµng  îcquy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy  µ      ®  ®Þ ti  ®Þ n v c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËtkh¸c      cã  ªnquan. Tæ   li     chøc, c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m  ×  ú     ch viviph th tu theo  Ýnh  Êt, t ch   møc      ¹m  ÏbÞ  ö  ýkû  Ët, ö  ýhµnh  Ýnh  ®é viph s   x l   lu   l   x ch hoÆc   Þ    b truycøu  tr¸ch   nhiÖ m   ×nh  ù, n Õu   ©y  Öth¹iph¶i båi th ng  h s  g thi         ê theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. C h ¬ n g  III   §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h §i Ò u   HiÖu  ùcthihµnh 10.   l   NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý.  ®Þ n c hi l   15    t  k  §i Ò u    Òu  11. §i kho¶n    µnh thih 1.Thèng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   Þu    ®è Ng h Nh n     ch tr¸chnhiÖ m  íng dÉn    h  thi µnh   h NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2.Tæng    Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸ctæ  ®è     chøc  Ýn  ông,c¸ctæ  td     chøc  kh«ng  ph¶i lµ tæ      chøc  Ýn  ông  ã  ¹t®éng  ©n  µng  µ      ©n  ã  ªn td c ho   ng h v c¸c c¸ nh c li   quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m thi µnh       h NghÞ   nh  µy. ®Þ n 3. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2