Nghị quyết 01/2001/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
3
download

Nghị quyết 01/2001/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 01/2001/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2001 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 01/2001/NQ-CP

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2001/NQ-CP Hà N i, ngày 01 tháng 2 năm 2001 NGH QUY T C A CHÍNH PH S 01/2001/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2001PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 01 NĂM 2001 Trong hai ngày 30 và 31 tháng 1 năm 2001, t i Thành ph H Chí Minh, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 01 năm 2001, bàn và quy t ngh các v n đ sau đây: 1- Chính ph đã nghe B trư ng B K ho ch và Đ u tư, Ch t ch H i đ ng Th m đ nh Nhà nư c d án th y đi n Sơn La trình bày Báo cáo Th m đ nh D án Nhà máy th y đi n Sơn La. D án xây d ng nhà máy th y đi n Sơn La đư c ti n hành nghiên c u t nh ng năm 1980. Trong quá trình nghiên c u, Chính ph đã nhi u l n cho ý ki n ch đ o v các v n đ ch y u c a d án và đã trình Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 9 Báo cáo bư c đ u v chu n b đ u tư; Th tư ng Chính ph đã chính th c phê duy t báo cáo nghiên c u ti n kh thi d án này. Các B , cơ quan liên quan đã kh n trương nghiên c u, b sung h sơ c n thi t và th m đ nh. Đ n nay, v cơ b n, h sơ d án đã đ căn c đ Chính ph xem xét, quy t đ nh vi c xin ý ki n Qu c h i v ch trương đ u tư. Chính ph nh t trí thông qua ch trương xây d ng nhà máy th y đi n Sơn La b ng ngu n v n đ u tư đư c huy đ ng ch y u trong nư c; vi c di dân k t h p c trong và ngoài t nh vùng d án v i yêu c u ph i t o đi u ki n t t hơn v đ i s ng và s n xu t cho nhân dân vùng tái đ nh cư... Giao B trư ng B K ho ch và Đ u tư, Ch t ch H i đ ng th m đ nh d án Th y đi n Sơn La ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh h sơ d án, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh vi c trình xin ý ki n B Chính tr và Qu c h i v ch trương đ u tư; đ ng th i c n kh n trương chu n b đ có th b t đ u kh i công d án này trong năm 2004-2005. 2- Chính ph đã nghe T ng c c trư ng T ng c c H i quan trình bày v d án Lu t H i quan; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v d án Lu t này. Giao T ng c c H i quan ch trì, ph i h p v i B Thương m i, B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , ch nh lý, hoàn thi n t trình và d án Lu t H i quan, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh vi c trình y ban Thư ng v Qu c h i và Qu c h i. Trong quá trình hoàn thi n d án Lu t này, c n chú ý làm rõ hơn các n i dung v ph m vi đi u ch nh
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c a Lu t, v t ch c ngành H i quan, v xác đ nh giá tính thu , v khu kinh t t do; lo i b m t s n i dung không c n thi t ph i ghi trong d th o Lu t. 3- Chính ph đã nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo v tình hình trong d p T t Nguyên đán Tân T và xem xét Báo cáo c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư v tình hình th c hi n k ho ch tháng1năm 2001. Trong tháng 1 năm 2001, th i gian ngh T t Nguyên đán kéo dài hơn m i năm có nh hư ng đ n tình hình kinh t - xã h i c a đ t nư c. S n xu t công nghi p v n duy trì đư c t c đ tăng trư ng cao và đ ng đ u gi a các khu v c, d tính tăng 3,9 % so v i cùng kỳ năm trư c. S n xu t nông, lâm, ngư nghi p di n ra tương đ i thu n l i, ti n đ thu ho ch lúa mùa và gieo tr ng v Đông Xuân tăng hơn so v i cùng kỳ. D ch v tăng khá, nh t là trong d p T t. Kim ng ch xu t kh u tăng 0,5% so v i cùng kỳ, m t s m t hàng xu t kh u tăng khá v lư ng nhưng v n còn khó khăn v giá. Vi c giao k ho ch đ u tư năm 2001 đư c chu n b k và ti n hành s m hơn các năm trư c. Thu ngân sách có ti n b , tăng 1% so v i cùng kỳ. Các B , ngành, đ a phương đã th c hi n tương đ i t t Ch th s 27/2000/CT-TTg, ngày 25 tháng 12 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c t ch c đón T t Tân T . Tăng trư ng kinh t năm 2000 t o đi u ki n cho đa s nhân dân có thu nh p khá hơn, cùng v i các gi i pháp kích c u phát huy tác d ng nên s c mua c a dân cư đã tăng lên; s n xu t có bư c phát tri n, hàng hóa phong phú và ch t lư ng khá hơn trư c, cơ b n đáp ng đư c nhu c u c a nhân dân. Ki u bào nư c ngoài v đón T t t i quê hương đông hơn các năm trư c. Nhi u ho t đ ng du l ch, gi i trí, vui chơi lành m nh đư c t ch c t t trong c nư c. Các m t ho t đ ng văn hóa, xã h i đư c ti n hành tương đ i t t, nh t là công tác chăm sóc s c kh e, th c hi n chính sách xã h i và chăm sóc ngư i có công, ngư i nghèo, đ ng bào vùng b thiên tai lũ l t. An ninh, tr t t xã h i đư c b o đ m, t o đi u ki n cho m i t ng l p nhân dân đư c đón T t vui tươi, lành m nh c v đ i s ng v t ch t và tinh th n... Chính ph yêu c u các B , ngành, đ a phương, trong th i gian t i, c n t ch c th c hi n t t các công vi c sau đây: Kh n trương c th hóa nhi m v , chương trình công tác năm 2001 đã đư c Chính ph thông qua thành nhi m v , chương trình hành đ ng c th c a B , ngành, đ a phương mình; đ ng th i làm t t công tác t ch c th c hi n các nhi m v , chương trình này; b o đ m th c hi n đúng th i h n gi i quy t các v n đ kinh t - xã h i; Hoàn thành vi c giao k ho ch cho các đơn v cơ s , ch m nh t vào cu i tháng 2 năm 2001; đ ng th i c i cách th t c hành chính, đ y nhanh ti n đ tri n khai và th c hi n các d án đ u tư xây d ng cơ b n theo đúng k ho ch đ ra; Ti p t c th c hi n các gi i pháp kh c ph c h u qu thiên tai, n đ nh s n xu t nông nghi p, đ y nhanh ti n đ s n xu t v Đông Xuân; Theo dõi ch t ch tình hình giá c th trư ng qu c t và trong nư c, có bi n pháp kích c u h p lý, đ y m nh vi c tiêu th s n ph m, h n ch nh p siêu, t o đi u ki n cho phát tri n s n xu t, kinh doanh c a m i thành ph n kinh t ;
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th c hi n các bi n pháp h u hi u đ h n ch tai n n giao thông, tích c c phòng ch ng t i ph m và t n n xã h i. 4- Chính ph đã xem xét Báo cáo công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo quý IV và năm 2000, do T ng Thanh tra Nhà nư c trình. Chính ph nh t trí thông qua Báo cáo này và yêu c u các B , ngành, đ a phương c n tăng cư ng công tác ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; x lý d t đi m các v vi c t cơ s theo đúng th m quy n và trách nhi m đư c giao; kh n trương nghiên c u, b sung, hoàn ch nh nh ng quy đ nh c n thi t đ h n ch t i đa tình tr ng thanh tra, ki m tra ch ng chéo, trùng l p đ i v i các doanh nghi p; x lý nghiêm minh nh ng cán b thi u tinh th n trách nhi m trong công vi c, vi ph m quy n c a nhân dân và doanh nghi p; đ ng th i phòng ng a, phát hi n và k p th i x lý nghiêm kh c đ i v i nh ng hành vi l i d ng quy n dân ch , làm trái pháp lu t; góp ph n t o môi trư ng thu n l i cho phát tri n kinh t - xã h i, n đ nh và nâng cao đ i s ng c a nhân dân. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản