intTypePromotion=1

Nghị quyết 01/2004/NQ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
110
lượt xem
6
download

Nghị quyết 01/2004/NQ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 01/2004/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 01/2004/NQ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ngh Þ  QUY Õ T  cña ChÝnh phñ sè 01/2004/NQ­CP ngµy 12 th¸ng 01 n¨m 2004  vÒ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu cÇn tËp trung chØ ®¹o,  ®iÒu hµnh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ ng©n s¸ch nhµ níc  n¨m 2004 N¨m 2004 lµ n¨m thø 4 triÓn khai thùc hiÖn NghÞ quyÕt   §¹i héi §¶ng lÇn thø IX vµ NghÞ quyÕt sè 55/2001/QH10 cña   Quèc héi vÒ  kÕ  ho¹ch 5 n¨m 2001 ­ 2005, cã   ý  nghÜa rÊt   quan   träng   trong   viÖc   hoµn   thµnh   c¸c   môc   tiªu   cña   kÕ   ho¹ch 5 n¨m. §Ó  triÓn khai c¸c NghÞ  quyÕt cña Quèc héi   kho¸ XI, kú häp thø t vÒ nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙   héi vµ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2004, cô thÓ ho¸ c¸c   chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch ®∙ ®Ò ra, ChÝnh phñ x¸c ®Þnh mét sè   gi¶i ph¸p chñ  yÕu cÇn tËp trung chØ  ®¹o,  ®iÒu hµnh thùc   hiÖn trong n¨m 2004 nh sau: I. C¶i thiÖn m¹nh mÏ m«i trêng ®Çu t  vµ s¶n xuÊt kinh doanh 1.   TiÕp   tôc   tËp   trung   c¶i   thiÖn   m¹nh   mÏ   m«i   trêng  kinh doanh, t¹o thªm nh÷ng thuËn lîi míi gióp c¸c doanh   nghiÖp  gi¶m chi phÝ  s¶n xuÊt,  h¹  gi¸ thµnh  vµ  n©ng  cao  chÊt lîng s¶n phÈm. §iÒu   chØnh   gi¸   ®Êt   theo   quy   ®Þnh   cña   LuËt   §Êt   ®ai  (söa  ®æi), më  réng viÖc  ®Êu gi¸  ®Êt vµ   ®Êu thÇu dù  ¸n cã   sö dông ®Êt, ®æi míi c«ng t¸c ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng,  t¹o  ®iÒu kiÖn  ®Ó  mäi tæ chøc vµ  c¸ nh©n thuéc c¸c thµnh  phÇn kinh tÕ cã dù ¸n ®Çu t cã ®îc mÆt b»ng s¶n xuÊt theo  ®óng yªu cÇu.  2. Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng chñ  tr×, phèi hîp víi  c¸c Bé, c¬  quan trung ¬ng,  ®Þa ph¬ng triÓn khai thi hµnh  LuËt §Êt ®ai (söa ®æi): a) Rµ  so¸t, chÊn chØnh c«ng t¸c quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch   sö   dông   ®Êt,   nhÊt   lµ   sö   dông   ®Êt   ven   ®«   thÞ,   ven   ®êng  giao th«ng, ®Êt khu c«ng nghiÖp, kh¾c phôc t×nh tr¹ng quy   ho¹ch "treo"; phèi hîp víi c¸c Bé, c¬ quan trung  ¬ng liªn  quan,   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   x©y   dùng,   thùc   hiÖn   vµ   ®Ò   xuÊt   c¸c   c¬   chÕ,  chÝnh s¸ch nh»m khai th¸c, sö  dông nguån vèn tõ  quü   ®Êt  ®ai, bÊt ®éng s¶n vµo ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi. b) Phèi hîp víi Thanh tra Nhµ  níc vµ  c¸c Bé, c¬  quan  trung  ¬ng,  ®Þa ph¬ng tiÕp tôc tiÕn hµnh kiÓm tra, thanh 
 2. 2 tra viÖc qu¶n lý  x©y dùng vµ  sö  dông  ®Êt  ®ai t¹i mét sè  ®Þa ph¬ng. c) Kiªn quyÕt thu håi diÖn tÝch  ®Êt cña c¸c tæ chøc,  c¸ nh©n  ®∙  ®îc giao hoÆc cho thuª nhng qu¸ thêi h¹n theo  luËt   mµ   cha   sö   dông,   diÖn   tÝch   ®Êt   giao   hoÆc   cho   thuª  kh«ng  ®óng thÈm quyÒn hoÆc kh«ng  ®óng  ®èi tîng, nhÊt lµ  ®Êt c¸c dù ¸n chung c, dù ¸n s¶n xuÊt vµ dÞch vô, ®Êt c¸c  n«ng, l©m trêng, ®Êt sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt ®Ó c¶i  thiÖn ®êi sèng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp. d) Cã quy ®Þnh qu¶n lý chÆt chÏ, kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh  tr¹ng  doanh  nghiÖp   ®îc giao  ®Êt mµ  Nhµ  níc  ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh thu håi (®Êt thæ c, ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp)  ®Ó   sö   dông   vµo   viÖc   quy   ho¹ch   ®«   thÞ,   ph¸t   triÓn   c«ng  nghiÖp   nhng kh«ng  ®Çu t  theo  ®óng néi dung  ®îc giao mµ  chia l« b¸n nÒn nhµ   ®Ó  thu lîi cao, g©y bÊt b×nh trong  nh©n d©n. ®)   §Èy   nhanh   tiÕn   ®é   cÊp   giÊy   chøng   nhËn   quyÒn   sö  dông ®Êt, träng t©m lµ ®Êt ë t¹i c¸c ®« thÞ. e)   Rµ   so¸t   l¹i   quy   ho¹ch   c¸c   khu   c«ng   nghiÖp,   côm  c«ng nghiÖp g¾n víi kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ë ®Þa ph¬ng.  g) §Ò  xuÊt c¬  chÕ, chÝnh s¸ch cô  thÓ  vÒ   ®Êt  ®ai  ®èi  víi c¸c dù  ¸n thùc hiÖn x∙ héi hãa trong c¸c lÜnh vùc:  gi¸o dôc ­ ®µo t¹o, y tÕ, v¨n hãa, thÓ dôc thÓ thao,... 3. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé,  c¬ quan liªn quan vµ ®Þa ph¬ng: a)  Nghiªn  cøu bæ  sung,  söa  ®æi  vµ  ban hµnh  míi  c¸c  quy ®Þnh phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn, ®¸p øng lé tr×nh  héi   nhËp   kinh   tÕ   quèc   tÕ   theo   híng   n©ng   cao   tÝnh   minh  b¹ch, c«ng khai th«ng tin qu¶n lý. b) X©y dùng c¸c v¨n b¶n  ®Ó  triÓn khai thùc hiÖn LuËt  Doanh   nghiÖp   nhµ   níc   (söa   ®æi)   vµ   c¸c   gi¶i   ph¸p,   biÖn  ph¸p  ®Ó   ®Èy nhanh tiÕn  ®é  s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn  khu vùc doanh  nghiÖp  nhµ  níc  ®∙  ®îc Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  phª duyÖt. 4. C¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng: a) Thanh tra Nhµ  níc tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn KÕ  ho¹ch   sè   05   cña   Bé   ChÝnh   trÞ   vµ   chØ   ®¹o   cña   Thñ   tíng  ChÝnh   phñ   vÒ   thanh   tra   ®Çu   t  x©y   dùng;   ®ång   thêi,   b¸o  c¸o, kiÕn nghÞ víi Thñ tíng ChÝnh phñ biÖn ph¸p xö lý ®èi  víi c¸c kÕt luËn thanh tra n¨m 2003 vÒ   ®Çu t  x©y dùng.  C¸c Bé, c¬  quan liªn quan  vµ   ®Þa ph¬ng  triÓn  khai thùc  hiÖn theo ph¹m vi tr¸ch nhiÖm qu¶n lý. b)   TiÕn   hµnh   rµ   so¸t,   ®¸nh   gi¸   l¹i   viÖc   thùc   hiÖn  NghÞ   ®Þnh sè  90/2001/N§­CP ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2001 cña  ChÝnh phñ vÒ trî gióp ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá vµ võa,  
 3. 3 ChØ   thÞ   sè   08/2003/CT­TTg  ngµy   04  th¸ng   4  n¨m  2003   cña   Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ n©ng cao hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh  cña doanh nghiÖp  ®Ó  cã  biÖn ph¸p cô  thÓ  nh»m triÓn khai  thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n trong n¨m 2004.  c) TriÓn khai tÝch cùc c¸c ch¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch cô  thÓ   ®Ó   trî   gióp   xóc   tiÕn   ph¸t   triÓn   c¸c   doanh   nghiÖp,  nhÊt lµ  c¸c doanh nghiÖp nhá  vµ  võa. Phèi hîp víi Phßng  Th¬ng   m¹i   vµ   C«ng   nghiÖp   ViÖt   Nam,   c¸c   HiÖp   héi   triÓn  khai   ch¬ng   tr×nh  vµ   kÕ   ho¹ch  ch¬ng   tr×nh  khëi   sù  doanh  nghiÖp; trî  gióp, xóc tiÕn, ph¸t triÓn doanh nghiÖp phï  hîp víi  ®Æc  ®iÓm cña tõng  ®èi tîng vµ  hoµn c¶nh cô  thÓ  cña   tõng   ®Þa   ph¬ng;   x©y   dùng   m¹ng   líi   th«ng   tin   doanh  nghiÖp toµn quèc b¶o ®¶m cung cÊp th«ng tin kÞp thêi phôc   vô  c«ng t¸c qu¶n lý  nhµ  níc vµ   ®¸p øng nhu cÇu t×m hiÓu  thÞ  trêng cho doanh nghiÖp. Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×, nghiªn  cøu tr×nh ChÝnh phñ  ban hµnh Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn doanh  nghiÖp nhá vµ võa trong quý II n¨m 2004. 5. C¸c Bé trëng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh   phè  trùc thuéc Trung ¬ng, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  c¸c   tæng c«ng ty 91: a) Thùc hiÖn nghiªm tóc kÕ  ho¹ch n¨m 2004 vÒ  s¾p xÕp  l¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ níc mµ Thñ tíng ChÝnh phñ ®∙ phª  duyÖt. b)  Thùc hiÖn  c¸c  biÖn ph¸p   ®Ó  gi¶m  bao  cÊp díi  c¸c  h×nh   thøc   khoanh   nî,   xo¸   nî,   chuyÓn   vèn   vay   thµnh   vèn  ng©n s¸ch cÊp, cho vay u ®∙i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc; nh÷ng doanh nghiÖp nhµ  níc ho¹t  ®éng kh«ng cã  hiÖu  qu¶, kh«ng cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn th× ph¶i thùc hiÖn b¸n,   kho¸n, cho thuª hoÆc gi¶i thÓ, ph¸ s¶n theo quy  ®Þnh. Bé  Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ, tæng hîp b¸o c¸o ChÝnh phñ kÕt  qu¶ thùc hiÖn vµo th¸ng 12 n¨m 2004. 6. §Ó  c¶i thiÖn m¹nh mÏ  m«i trêng thu hót vèn  ®Çu t  níc ngoµi, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  phèi hîp víi c¸c Bé, c¬  quan trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng: a) Tæng kÕt 3 n¨m thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 09/2001/NQ­ CP cña ChÝnh phñ  ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001 vÒ  t¨ng cêng  thu hót vµ  n©ng cao hiÖu qu¶  ®Çu t  trùc tiÕp níc ngoµi  thêi kú 2001 ­ 2005; x©y dùng chiÕn lîc thu hót ®Çu t níc  ngoµi cho thêi kú 2006 ­ 2010.  b) Rµ  so¸t l¹i quy ho¹ch c«ng nghiÖp, x¸c  ®Þnh danh   môc gäi vèn FDI phï hîp víi yªu cÇu héi nhËp. c)   TriÓn   khai   thùc   hiÖn   NghÞ   ®Þnh   sè   27/2003/N§­CP  ngµy   19   th¸ng   3   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   söa   ®æi,   bæ  sung mét sè   ®iÒu cña NghÞ   ®Þnh sè  24/2000/N§­CP ngµy 31  th¸ng 7 n¨m 2000 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t  n­ íc ngoµi t¹i ViÖt Nam, NghÞ ®Þnh sè 38/2003/N§­CP ngµy 15 
 4. 4 th¸ng 4 n¨m 2003 vÒ chuyÓn ®æi mét sè doanh nghiÖp cã vèn  ®Çu t níc ngoµi sang ho¹t  ®éng theo h×nh thøc c«ng ty cæ  phÇn. d) Thùc hiÖn thÝ ®iÓm c¸c h×nh thøc ®Çu t míi ®èi víi  ®Çu   t  níc   ngoµi   nh  c«ng   ty   hîp   doanh,   c«ng   ty   qu¶n   lý  vèn, c¸c h×nh  thøc  s¸p nhËp vµ  mua l¹i...  víi  c¸c   ®iÒu  kiÖn   vµ   bíc   ®i   thÝch   hîp.   Trong   quý   I   n¨m   2004,   Bé   KÕ  ho¹ch   vµ   §Çu   t  phèi   hîp   víi   Bé   Tµi   chÝnh   ban   hµnh   quy  ®Þnh cô  thÓ  híng dÉn viÖc chuyÓn doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu   t níc ngoµi sang h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn. 7. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ chñ tr×: a) X©y dùng, tr×nh ChÝnh phñ   ®Ò  ¸n söa  ®æi, bæ sung  NghÞ   ®Þnh sè  45/1998/N§­CP ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1998 cña  ChÝnh phñ  quy  ®Þnh vÒ  chuyÓn giao c«ng nghÖ  theo híng bá  viÖc   phª   duyÖt   hîp   ®ång   chuyÓn   giao   c«ng   nghÖ,   bá  giíi   h¹n vÒ  phÝ  chuyÓn giao c«ng nghÖ   ®èi víi c¸c c«ng ty t  nh©n. b) X©y dùng, tr×nh ChÝnh phñ   ®Ò  ¸n söa  ®æi, bæ sung  NghÞ ®Þnh sè 12/1999/N§­CP ngµy 06 th¸ng 3 n¨m 1999 vÒ xö   ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc së h÷u c«ng nghiÖp   theo híng quy  ®Þnh râ, hîp lý  viÖc xö  ph¹t  ®èi víi c¸c  hµnh vi vi ph¹m quyÒn së h÷u trÝ tuÖ. c) Trong quý  II n¨m 2004, nghiªn cøu x©y dùng, tr×nh  ChÝnh phñ   ®Ò  ¸n h×nh thµnh vµ  ph¸t triÓn thÞ  trêng khoa  häc ­ c«ng nghÖ. 8. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé:  Th¬ng m¹i, Tµi chÝnh, Bu chÝnh, ViÔn th«ng vµ  Ng©n hµng  Nhµ  níc ViÖt Nam híng dÉn viÖc cho phÐp thµnh lËp doanh  nghiÖp  cã  vèn   ®Çu  t  trùc  tiÕp  níc ngoµi trong  lÜnh vùc  th¬ng m¹i, tÝn dông, b¶o hiÓm, viÔn th«ng, qu¶ng c¸o, b¶o  ®¶m phï  hîp víi c¸c cam kÕt quèc tÕ  song ph ¬ng vµ   ®a ph­ ¬ng; tr×nh  ChÝnh phñ  söa  ®æi,  bæ sung  c¸c  v¨n  b¶n  ph¸p  luËt trong trêng hîp cÇn thiÕt. 9.  Bé  Th¬ng  m¹i chñ  tr×  x©y  dùng,  tr×nh  c¬  quan  cã  thÈm quyÒn ®Ò ¸n söa ®æi LuËt Th¬ng m¹i theo híng më réng  c¸c chøc n¨ng vµ  ho¹t  ®éng cña c¸c chi nh¸nh c«ng ty th­ ¬ng m¹i; më  réng chñng lo¹i mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu theo  lé tr×nh héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ cña ViÖt Nam. 10. Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi phèi hîp víi  Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t nghiªn cøu, tr×nh ChÝnh phñ  söa  ®æi  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 3 NghÞ   ®Þnh sè  105/2003/N§­CP  ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt  vµ  híng dÉn thi hµnh mét sè   ®iÒu cña Bé  LuËt Lao  ®éng vÒ   tuyÓn   dông   vµ   qu¶n   lý   lao   ®éng   níc   ngoµi   lµm   viÖc   t¹i  ViÖt Nam, theo híng n©ng tû lÖ lao ®éng lµ ngêi níc ngoµi  t¹i c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ   ë  níc 
 5. 5 ta. 11. Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng dÉn thi  hµnh NghÞ ®Þnh sè 105/2003/N§­CP ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2003  theo híng giao Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng  xem  xÐt,   quyÕt   ®Þnh  viÖc   cho   phÐp  doanh nghiÖp ®îc sö dông lao ®éng níc ngoµi vît qu¸ sè l­ îng theo quy ®Þnh chung khi cã nhu cÇu. 12.   Tæng   côc   Thèng   kª   chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t   vµ  c¸c c¬  quan liªn quan x©y dùng, tr×nh   Thñ  tíng ChÝnh phñ   ®Ò  ¸n c¶i thiÖn c¸c dÞch vô  cung cÊp  th«ng tin thèng kª theo híng c¸c th«ng tin thiÕt yÕu ph¶i  ®îc cung cÊp kÞp thêi nhÊt cho c¸c nhµ ®Çu t. 13. Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n chñ  tr×,   phèi hîp cïng c¸c Bé, c¬ quan liªn quan vµ c¸c ®Þa ph¬ng: a) X©y dùng, c«ng bè  quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh n«ng  nghiÖp theo híng s¶n xuÊt ph¶i g¾n víi chÕ  biÕn vµ  tiªu  thô  s¶n phÈm. TiÕp tôc chØ  ®¹o vµ  híng dÉn c¸c  ®Þa ph¬ng  rµ  so¸t,  ®iÒu chØnh l¹i quy ho¹ch n«ng, l©m, diªm nghiÖp  vµ  thuû  lîi  ®Ó  thùc hiÖn chuyÓn dÞch c¬  cÊu kinh tÕ  n«ng  nghiÖp, n«ng th«n theo híng s¶n xuÊt hµng ho¸ cã  chÊt l ­ îng   cao,   nh»m   n©ng   cao   gi¸   trÞ   thu   nhËp   trªn   1   ha   ®Êt  n«ng nghiÖp vµ ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp. b)   TËp   trung   ph¸t   triÓn   c¸c   s¶n   phÈm:   g¹o,   cao   su,  chÌ, ®iÒu, cµ phª, rau, hoa qu¶ xuÊt khÈu. c) TiÕp tôc thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh gièng g¾n víi b¶o  qu¶n   chÕ   biÕn   n«ng   s¶n,   ch¬ng   tr×nh   nghiªn   cøu   vµ   øng  dông c¸c c«ng nghÖ  tiªn tiÕn vÒ  chÕ  biÕn, b¶o qu¶n n«ng  s¶n. d) Cñng cè, ph¸t triÓn kinh tÕ  hîp t¸c x∙, t¹o  ®iÒu  kiÖn   thuËn   lîi   thóc   ®Èy   kinh   tÕ   trang  tr¹i   ph¸t   triÓn;   nghiªn cøu tæng kÕt kinh nghiÖm ph¸t triÓn kinh tÕ  trang  tr¹i ®Ó nh©n réng c¸c m« h×nh tèt. ®)   Thùc   hiÖn   viÖc   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   vµ   ph¸t   triÓn   n«ng,   l©m   trêng   quèc   doanh   theo   NghÞ   quyÕt   sè   28/NQ­TW  ngµy   16   th¸ng   6   n¨m   2003   cña   Bé   ChÝnh   trÞ;   ®æi   míi   vµ  ph¸t triÓn  kinh tÕ  tËp thÓ; ph¸t triÓn  kinh tÕ  t  nh©n,  nhÊt lµ kinh tÕ trang tr¹i. e)   §æi   míi   qu¶n   lý   ngµnh   l©m   nghiÖp   theo   híng   x¸c  ®Þnh râ diÖn tÝch rõng ®Æc dông, rõng phßng hé. T¨ng c êng  vai   trß   cña   c¸c   c¬   quan   nhµ   níc   trong   qu¶n   lý,   b¶o   vÖ  rõng, chØ  ®¹o tèt viÖc giao  ®Êt, kho¸n rõng (kÓ  c¶ rõng  tù nhiªn) cho hé gia ®×nh, céng ®ång.  g)   TriÓn   khai   thùc   hiÖn   ChØ   thÞ   sè   12/2003/CT­TTg  ngµy 16 th¸ng 5 n¨m 2003 vÒ  t¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p cÊp  b¸ch  ®Ó  b¶o vÖ  vµ  ph¸t triÓn rõng; xö  lý  nghiªm kh¾c mäi 
 6. 6 hµnh vi ph¸ rõng, tiÕp tay cho bän ph¸ rõng. h)   Tæng   kÕt,   ®¸nh   gi¸   viÖc   thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè  80/2002/Q§­TTg   ngµy   24   th¸ng   6   n¨m   2002   cña   Thñ   tíng  ChÝnh phñ  vÒ  chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch tiªu thô  n«ng s¶n,  hµng   ho¸   th«ng   qua   hîp   ®ång;   tr×nh   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ  nh÷ng gi¶i ph¸p xö lý tån t¹i, khã kh¨n t¹o c¬ së ph¸p lý   ®Ó n©ng cao hiÖu lùc thùc hiÖn cña hîp ®ång. 14. Bé Thñy s¶n: a)   Chñ   tr×   cïng   c¸c   Bé,   c¬   quan   liªn   quan,   Uû   ban  nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   rµ  so¸t,  ®iÒu chØnh quy ho¹ch nu«i trång thñy s¶n; ban hµnh  quy ®Þnh vÒ vïng nu«i trång thuû s¶n an toµn; ®a d¹ng c¸c  h×nh thøc lai t¹o, tuyÓn chän gièng, c«ng nghÖ  s¶n xuÊt  gièng   ®Ó   s¶n   xuÊt   ®îc   mét   sè   lo¹i   gièng   thuû   s¶n   xuÊt  khÈu cã gi¸ trÞ cao. b) TiÕp tôc chØ  ®¹o tèt viÖc thu håi nî  vµ  n©ng cao  hiÖu qu¶ ch¬ng tr×nh  ®¸nh c¸ xa bê  theo  ®óng QuyÕt  ®Þnh  sè  89/2003/Q§­TTg ngµy 08 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Thñ  tíng  ChÝnh phñ. 15. Bé C«ng nghiÖp: a) TiÕp tôc rµ  so¸t,  ®iÒu chØnh quy ho¹ch c¸c ngµnh   c«ng   nghiÖp   chñ   chèt   ®Õn   n¨m   2010,   trong   ®ã   chó   träng  ph¸t   triÓn   ngµnh   c¬   khÝ   chÕ   t¹o   vµ   mét   sè   ngµnh   c«ng  nghiÖp  mòi nhän t¹o bíc  ®ét ph¸;   ®ång  thêi,  ®Çu t  ph¸t  triÓn m¹nh c¸c khu c«ng nghÖ  cao  ®Ó  t¨ng søc c¹nh tranh.  TËp trung thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm  c¬  khÝ  träng  ®iÓm. Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn c«ng  nghiÖp ®Þa ph¬ng, chó ý tiÓu thñ c«ng nghiÖp, lµng nghÒ.  b)   Tham   gia   víi   Ban   ChØ   ®¹o   Nhµ   níc   vÒ   c¸c   dù   ¸n  träng   ®iÓm   gi¶i   quyÕt   c¬   b¶n   nh÷ng   ¸ch   t¾c,   trë   ng¹i   trong viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n träng ®iÓm cña ngµnh, tr íc  hÕt lµ träng ®iÓm thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn ngµnh c¬  khÝ   ®Õn n¨m 2010, ngµnh  ®iÖn lùc giai  ®o¹n 2001 ­ 2010,  ngµnh thÐp  ®Õn n¨m 2010 vµ   ®Þnh híng  ®Õn n¨m 2020, Dù  ¸n  khÝ  ­  ®iÖn  ­  ®¹m Cµ  Mau vµ  Dù  ¸n Nhµ  m¸y läc dÇu Dung   QuÊt. c) TËp trung chØ  ®¹o triÓn khai thùc hiÖn Tæng s¬   ®å  ®iÖn V, b¶o  ®¶m cung cÊp  ®iÖn n¨ng cho sù  ph¸t triÓn cña  ®Êt níc. d) Cïng víi Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n,   Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng  khÈn tr¬ng tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn  ®Ò  ¸n Ph¸t triÓn   c«ng nghiÖp chÕ  biÕn n«ng, l©m, thuû  s¶n theo ChØ thÞ  sè  24/2003/CT­TTg   ngµy   08   th¸ng   10   n¨m   2003   cña   Thñ   tíng  ChÝnh phñ  vÒ  ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ  biÕn n«ng, l©m,  thñy s¶n. 
 7. 7 16. C¸c Bé, c¬  quan trung  ¬ng,  ®Þa ph¬ng, Tæng c«ng  ty 91: a) Rµ  so¸t tõng lÜnh vùc, s¶n phÈm hiÖn cã  gi¸ thµnh  cßn cao, ®Ò ra biÖn ph¸p triÓn khai thùc hiÖn cô thÓ gi¶m  chi phÝ  s¶n xuÊt, gi¶m gi¸ thµnh nh»m n©ng cao søc c¹nh  tranh cña tõng s¶n phÈm.  b) Nghiªn cøu ban hµnh vµ thùc hiÖn c¸c c¬ chÕ, chÝnh   s¸ch, c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña   c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp (tríc hÕt lµ  hµng dÖt, may, da,  giµy, c«ng nghiÖp chÕ biÕn, thñ c«ng mü nghÖ,...) ®¸p øng   c¸c yªu cÇu cña thÞ  trêng xuÊt khÈu trong qu¸ tr×nh toµn  cÇu hãa. c) Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸t triÓn   c¸c ngµnh c«ng nghiÖp sö dông nguån nguyªn liÖu trong níc  nh»m t¨ng gi¸ trÞ  gia t¨ng s¶n phÈm ngµnh c«ng nghiÖp vµ  ph¸t huy néi lùc  ®Ó  ph¸t triÓn kinh tÕ. Chó   ý   ®Çu t  ph¸t  triÓn  c«ng   nghiÖp   ®Þa  ph¬ng   ë   nh÷ng  vïng   ®iÒu   kiÖn   khã  kh¨n, vïng miÒn nói. 17. KiÓm to¸n Nhµ níc tæ chøc thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch  kiÓm to¸n n¨m 2004  ®∙  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt,  thùc   hiÖn   kiÓm   to¸n   ®Þnh   kú   ®èi   víi   c¸c   tæng   c«ng   ty,  doanh nghiÖp nhµ níc cßn ®éc quyÒn kinh doanh.  18. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé qu¶n lý  s¶n xuÊt kiÓm so¸t chÆt chÏ  viÖc  ®Þnh gi¸  ®èi víi mét sè  s¶n phÈm dÞch vô hiÖn nay cßn ®îc ®éc quyÒn s¶n xuÊt nh :  ®iÖn,   vËn   t¶i,   viÔn   th«ng,   hµng   kh«ng   ®Ó   ®Õn   hÕt   n¨m   2005, gi¸ cña hµng ho¸ vµ dÞch vô hiÖn ®ang cßn ®éc quyÒn  gi¶m   xuèng   ngang   møc   gi¸   trung   b×nh   cña   s¶n   phÈm   cïng  lo¹i   trong   khu   vùc;   ®ång   thêi,   t¹o   ®iÒu   kiÖn   thµnh   lËp   c¸c doanh nghiÖp tham gia kinh doanh trong lÜnh vùc nµy  ®Ó  t¨ng tÝnh c¹nh tranh nh»m h¹n chÕ  vµ  tõng bíc xo¸ bá  ®éc quyÒn kinh doanh.  19.   C¸c   Bé,   c¬   quan   liªn   quan   cã   biÖn   ph¸p   cô   thÓ  gi¶m chi phÝ  s¶n xuÊt  nh chi phÝ  vËn t¶i (phÝ  cÇu  ®êng,  c¸c   chi   phÝ   hµnh   chÝnh   trong   qu¶n   lý   giao   th«ng),   gi¸  ®iÖn cho s¶n xuÊt, phÝ  dÞch vô  bu chÝnh, viÔn th«ng, phÝ  c¶ng,   phÝ   h¶i   quan...,   nªu   cao   tr¸ch   nhiÖm   trong   ®iÒu  hµnh doanh nghiÖp cña c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp nhµ n íc  g¾n víi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.  20. §Ó ph¸t triÓn thÞ trêng trong níc, Bé Th¬ng m¹i: a) Phèi hîp cïng c¸c  ®Þa ph¬ng tæ chøc thùc hiÖn tèt  QuyÕt ®Þnh sè 311/Q§­TTg ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2003 cña Thñ   tíng ChÝnh phñ phª duyÖt §Ò ¸n tiÕp tôc tæ chøc thÞ trêng  trong níc, tËp trung ph¸t triÓn th¬ng m¹i n«ng th«n  ®Õn  n¨m 2010. Phèi hîp víi Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n, 
 8. 8 c¸c ®Þa ph¬ng nh©n réng m« h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh: s¶n   xuÊt ­ mua gom ­ chÕ  biÕn ­ tiªu thô   ®∙  ® îc mét sè  doanh  nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu ¸p dông thµnh c«ng. b) X©y dùng m« h×nh tæ chøc thÞ  trêng theo híng x¸c  lËp c¸c mèi liªn kÕt kinh tÕ  trong lu th«ng vµ  gi÷a lu  th«ng   víi   s¶n   xuÊt   dùa   trªn   c¸c   kh«ng   gian   kinh   tÕ   vµ  dung lîng thÞ  trêng trªn tõng  ®Þa bµn (nh chî, trung t©m  b¸n bu«n, b¸n lÎ, trung t©m th¬ng m¹i, siªu thÞ,...) nh»m  t¹o ra bíc ngoÆt trong  sù  ph¸t  triÓn cña thÞ  trêng  néi  ®Þa, tríc hÕt lµ thÞ trêng n«ng th«n. c) Duy tr×  vµ  n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ cña c«ng  t¸c  ®iÒu tiÕt,  ®iÒu hµnh vÜ  m« vÒ  cung ­ cÇu, thÞ  trêng,  gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng träng yÕu, t¹o sù  æn  ®Þnh cho viÖc  ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña thÞ trêng néi ®Þa. TriÓn khai tèt  c¬  chÕ  qu¶n lý  míi vÒ  kinh doanh x¨ng dÇu vµ  kh¶o s¸t,  nghiªn cøu  ®Ò  xuÊt  ®Ó   ®æi míi c¬  chÕ  qu¶n lý  s¶n xuÊt,  kinh doanh c¸c mÆt hµng thiÕt yÕu kh¸c nh ph©n bãn, thÐp,  thuèc ch÷a bÖnh,... Hoµn thiÖn thÓ  chÕ  qu¶n lý  lu th«ng  hµng ho¸ néi  ®Þa, tæ chøc hÖ  thèng th«ng tin hai chiÒu,  n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c dù b¸o, ®iÒu hµnh  thÞ  trêng vµ  gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng träng yÕu,  ®Èy m¹nh xóc  tiÕn th¬ng m¹i néi ®Þa. 21.   Tæng   côc   Du   lÞch   phèi   hîp   víi   c¸c   Bé,   c¬   quan  trung  ¬ng,  ®Þa ph¬ng liªn quan tËn dông c¸c sù  kiÖn lín  nh ASEM­5, kû niÖm 50 n¨m chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ, liªn   hoan HuÕ,  miÔn  thÞ  thùc cho c«ng d©n NhËt,  më   ®êng  bay  víi Hoa Kú,... ®Ó thóc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng du lÞch. II. Më réng quy m« vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t 1.  C¸c Bé,  c¬  quan  trung  ¬ng  vµ   ®Þa  ph¬ng  huy  ®éng  tèi  ®a mäi nguån lùc cho  ®Çu t  ph¸t triÓn. Thùc hiÖn kÕ  ho¹ch ho¸  ®Çy  ®ñ  c¸c nguån vèn  ®Çu t  ph¸t triÓn  ®¶m b¶o  môc tiªu t¨ng trëng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ.  2. §Èy m¹nh ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Ó t¨ng vèn ®Çu t: a) Bé  Tµi chÝnh tiÕp tôc ph¸t hµnh Tr¸i phiÕu ChÝnh   phñ   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   182/2003/Q§­TTg   ngµy   09   th¸ng   5  n¨m 2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  nh»m t¨ng kh¶ n¨ng  ®Çu t  cña Nhµ  níc vµo nh÷ng c«ng tr×nh träng  ®iÓm, c«ng tr×nh  lín   thuéc   c¸c   ngµnh   giao   th«ng   vËn   t¶i,   thuû   lîi,   c¸c  c«ng tr×nh t¸i ®Þnh c phôc vô khëi c«ng thuû ®iÖn S¬n La,  thuû ®iÖn Tuyªn Quang.  Bé  Giao th«ng vËn t¶i, Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn   n«ng th«n vµ c¸c Bé, ®Þa ph¬ng cã liªn quan khÈn tr¬ng tæ  chøc   vµ   triÓn   khai   thùc   hiÖn   c¸c   c«ng   tr×nh,   dù   ¸n   sö 
 9. 9 dông nguån Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  theo  ®óng kÕ  ho¹ch,  ®óng  quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n.  b) Bé  Tµi chÝnh khÈn tr¬ng triÓn khai viÖc ph¸t hµnh  “C«ng  tr¸i   gi¸o   dôc”   n¨m   2004   ®Ó   thùc  hiÖn   ch ¬ng   tr×nh  kiªn   cè   ho¸   trêng   líp   häc   phæ   th«ng,   phÊn   ®Êu   ®Õn   n¨m  2005 xo¸ c¸c líp häc ca ba, tranh tre, nøa l¸ theo  ®óng  NghÞ  quyÕt Quèc héi sè  17/2003/QH11;  ®ång thêi, tÝch cùc  vËn ®éng c¸c doanh nghiÖp vµ toµn x∙ héi ®ãng gãp cho ch­ ¬ng tr×nh nµy.  Bé  Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Tµi chÝnh chuÈn x¸c l¹i tiªu chÝ  vÒ  líp häc, phßng häc cÇn ®îc hç trî tõ nguån c«ng tr¸i gi¸o  dôc  ®Ó  cã  c¨n cø hç  trî  cho nh÷ng  ®Þa ph¬ng thùc sù  cã  khã  kh¨n;  ®ång thêi, ph©n bæ vµ  gi¸m s¸t viÖc sö  dông cã  hiÖu qu¶ nguån  vèn nµy, b¸o c¸o ChÝnh  phñ  kÕt  qu¶  thùc  hiÖn trong th¸ng 12 n¨m 2004. C¸c ®Þa ph¬ng ®Èy nhanh c«ng t¸c ®Çu t, x©y dùng, b¶o  ®¶m   gi¶i   ng©n   kÞp   thêi,   nhng   kh«ng   ®îc   ®Ó   x¶y   ra   thÊt  tho¸t trong sö dông vèn kiªn cè hãa trêng häc. c) Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh  liªn quan híng dÉn mét sè  tæng c«ng ty, doanh nghiÖp lín   ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c«ng ty  ®Ó  thu hót thªm vèn  ®Çu t;  ®ång thêi, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thóc ®Èy t¨ng nhanh l îng hµng  ho¸ giao dÞch trªn thÞ trêng chøng kho¸n. d) C¸c ®Þa ph¬ng cã ®iÒu kiÖn vay vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî,  ®îc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu  ®Çu t  ®Ó  huy  ®éng vèn x©y dùng  c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ ­ x∙ héi, t¹o ®iÒu kiÖn thu hót ®Çu  t cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ. §Ó  tiÕn hµnh viÖc nµy, c¸c  ®Þa ph¬ng ph¶i phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh vµ Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  ®Ó  b¶o  ®¶m mÆt b»ng l∙i suÊt vµ  nguån tµi  chÝnh theo ®Þnh híng chung. 3.  Bé  Tµi chÝnh  chñ  tr×,  phèi hîp  víi Uû   ban Chøng  kho¸n Nhµ níc, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, Bé KÕ ho¹ch vµ  §Çu t thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p nh»m cñng cè  vµ  ph¸t triÓn  m¹nh   thÞ   trêng   chøng   kho¸n;   x©y   dùng,   tr×nh   Thñ   tíng  ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc c¸c tæng c«ng ty, doanh nghiÖp   lín, cã  uy tÝn trong lÜnh  vùc  s¶n  xuÊt  kinh doanh,  tµi  chÝnh, ng©n hµng vµ khu vùc doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc  ngoµi tham gia niªm yÕt trªn thÞ trêng chøng kho¸n.  4. Bé  Tµi chÝnh rµ  so¸t  ®Ó  söa  ®æi, bæ sung c¸c quy  ®Þnh vÒ  u ®∙i thuÕ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng chøng kho¸n theo  híng t¹o thªm thuËn lîi cho c¸c nhµ   ®Çu t trong lÜnh vùc  chøng kho¸n. 5. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t   vµ  Bé  Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o  phèi hîp ban hµnh tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn ®èi víi c¸c dù ¸n  ®Çu t  níc ngoµi trong lÜnh vùc  ®µo t¹o  ®¹i häc  ®Ó  cã  c¬ 
 10. 10 së   xem   xÐt   thÈm   ®Þnh   vµ   cÊp   phÐp;   chñ   tr×   rµ   so¸t   l¹i  danh môc dù  ¸n quèc gia kªu gäi  ®Çu t  níc ngoµi  ®Ó   ®iÒu  chØnh, bæ sung nh÷ng dù ¸n quy m« lín cÇn kªu gäi ®Çu t.  6. Tæ chøc vËn  ®éng xóc tiÕn  ®Çu t  t¹i c¸c  ®Þa bµn  träng  ®iÓm (NhËt B¶n, Hoa Kú, EU, Hµn Quèc, §µi Loan...)  víi   nhiÒu   h×nh   thøc   kh¸c   nhau   nh  tæ   chøc   c¸c   ®oµn   vËn  ®éng  ®Çu t, tæ chøc gÆp vµ  lµm viÖc víi c¸c tËp  ®oµn lín   ®∙ cã  dù  ¸n  ®Çu t  hoÆc v¨n phßng  ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam,  t¨ng cêng  th«ng  tin vÒ   ®Çu t  níc ngoµi qua Internet  vµ  c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, nhanh chãng t¨ng cêng  ®¹i diÖn cña ViÖt Nam  ë  níc ngoµi vÒ  xóc tiÕn  ®Çu t  kÕt  hîp víi c¸c c¬  quan ngo¹i giao  ®Ó  t¨ng cêng vËn  ®éng  ®Çu  t. TriÓn khai cã  hiÖu qu¶ S¸ng kiÕn chung ViÖt ­ NhËt vÒ  n©ng cao søc c¹nh tranh cña m«i trêng ®Çu t ViÖt Nam. 7. C¸c Bé, c¬ quan, ®Þa ph¬ng ph¶i qu¸n triÖt ®Ó thùc  hiÖn   NghÞ   quyÕt   cña   Quèc   héi   vµ   chØ   ®¹o   cña   ChÝnh   phñ  trong viÖc qu¶n lý, bè  trÝ  vèn  ®Çu t  ®Ó  b¶o  ®¶m tõ  n¨m  2004 chÊm døt t×nh tr¹ng  ®Çu t dµn tr¶i, ph©n t¸n, kh«ng  ®óng quy ho¹ch, t×nh tr¹ng thùc hiÖn vèn  ®Çu t  x©y dùng  c¬ b¶n vît nguån dù to¸n ®îc giao, øng vèn ®Çu t tr¸i víi  chÕ   ®é  quy  ®Þnh. C¸c Bé, c¬  quan vµ   ®Þa ph¬ng ph¶i t¨ng  cêng c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý   ®Çu t   vµ  x©y dùng  ®Ó  b¶o  ®¶m  viÖc   sö   dông   vèn   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cã   hiÖu   qu¶   nhÊt.  TriÓn   khai   thùc   hiÖn   nghiªm   tóc   ChØ   thÞ   cña   Thñ   t íng  ChÝnh phñ vÒ chÊn chØnh qu¶n lý ®Çu t x©y dùng b»ng nguån  vèn nhµ  níc. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  chñ  tr×, cïng c¸c Bé,  ngµnh liªn quan nghiªn cøu, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p vµ lé tr×nh   gi¶i quyÕt døt ®iÓm nî tån ®äng trong x©y dùng c¬ b¶n. 8.  C¸c Bé,  c¬  quan,   ®¬n vÞ,   ®Þa ph¬ng ph¶i  chØ  ®¹o  chÆt chÏ b¶o ®¶m tÊt c¶ c¸c dù ¸n ®îc ghi vèn ®Çu t trong  kÕ ho¹ch n¨m 2004 ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  qu¶n   lý   ®Çu   t  vµ   x©y   dùng   theo   c¸c   NghÞ   ®Þnh   sè  52/1999/N§­CP,   sè   12/2000/N§­CP,   sè   07/2003/N§­CP   cña  ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng; NghÞ ®Þnh  sè  88/1999/N§­CP, sè  14/2000/N§­CP, sè  66/2003/N§­CP cña  ChÝnh phñ  vÒ  Quy chÕ   ®Êu thÇu vµ  c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt  liªn quan.  C¸c Bé, c¬  quan vµ   ®Þa ph¬ng ph¶i rµ  so¸t l¹i c¸c dù  ¸n   chuyÓn   tiÕp   ®Ó   c¾t   gi¶m   hoÆc   rót   bá   c¸c   c«ng   tr×nh  kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch ®îc duyÖt, kh«ng n»m trong kÕ  ho¹ch,   kh«ng   phï   hîp   víi   yªu   cÇu   thiÕt   thùc   ph¸t   triÓn   cña  ®¬n vÞ,  ®Þa ph¬ng, cña thÞ  trêng, hoÆc cha x¸c  ®Þnh  râ hiÖu qu¶. Kh«ng bè trÝ c¸c dù ¸n khëi c«ng míi nÕu ®Þa   ph¬ng,  ®¬n vÞ  cßn c¸c dù  ¸n chuyÓn tiÕp cha c©n  ®èi  ®ñ  vèn ®Ó hoµn thµnh theo tiÕn ®é quy ®Þnh.  C¸c  ®Þa ph¬ng ph¶i b¶o  ®¶m c¬  cÊu  ®Çu t  hîp lý  gi÷a  c¬  së  h¹  tÇng kinh tÕ  vµ  x∙ héi; riªng hai lÜnh vùc gi¸o   dôc vµ   ®µo t¹o, khoa häc vµ  c«ng nghÖ  ph¶i  ®¶m b¶o møc 
 11. 11 vèn tèi thiÓu  ®îc giao t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  242/2003/Q§­TTg  ngµy   17   th¸ng   11   n¨m   2003.   Vèn   hç   trî   cã   môc   tiªu   cña  ng©n s¸ch trung ¬ng ph¶i bè trÝ ®óng theo môc tiªu hç trî  ghi trong kÕ ho¹ch, kh«ng ®iÒu chØnh vèn cña môc tiªu nµy   cho môc tiªu kh¸c. 9.   T¨ng   cêng   c¸c   biÖn   ph¸p   qu¶n   lý   nh»m   chèng   thÊt   tho¸t, l∙ng phÝ, tiªu cùc trong  ®Çu t  vµ  x©y dùng, nhÊt  lµ  trong viÖc quy ho¹ch, gi¸m s¸t thi c«ng, b¶o  ®¶m  ®óng  quy tr×nh, n©ng cao chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng:  a) Thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸   ®Çu t  trong ph¹m vi ngµnh hoÆc lÜnh vùc do m×nh qu¶n lý  theo NghÞ ®Þnh sè 07/2003/N§­CP ngµy 30 th¸ng 01 n¨m 2003  cña ChÝnh phñ  vµ  theo híng dÉn cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t,  b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. b)   Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   ®Çu   t  ph¶i   chÞu  tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ quyÕt ®Þnh ®Çu t.  c) Thùc hiÖn tèt yªu cÇu vÒ thùc hiÖn c«ng khai, minh   b¹ch trong qu¶n lý  vµ  sö  dông vèn  ®Çu t  thuéc ng©n s¸ch  nhµ  níc. C¸c chñ   ®Çu t  ph¶i c«ng bè  c«ng khai néi dung  quyÕt  ®Þnh  ®Çu t, ch¬ng tr×nh kÕ  ho¹ch  ®Çu t t¹i  ®Þa ph­ ¬ng   thùc   hiÖn   dù   ¸n   ®Çu   t.   C¸c   dù   ¸n   thuéc   thÈm   quyÒn  quyÕt  ®Þnh cña chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng, ph¶i  ®îc Héi  ®ång  nh©n d©n cïng cÊp th¶o luËn, quyÕt  ®Þnh vµ  c«ng bè  c«ng  khai.  d) Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t ph¶i tæ chøc viÖc thanh tra,  kiÓm tra  ®Þnh  kú,  b¸o  c¸o  Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  viÖc thùc  hiÖn kÕ  ho¹ch  ®Çu t  ë  c¸c Bé, c¬  quan nhµ  níc, c¸c  ®Þa  ph¬ng vµ  c¶ níc, b¶o  ®¶m  ®Çu t  ph¶i tËp trung theo  ®óng  môc tiªu, kÕ ho¹ch.        10. Tõ  n¨m 2004, ng©n s¸ch trung  ¬ng kh«ng dµnh vèn  ®Ó  thanh to¸n nh÷ng kho¶n nî  vèn  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n  ngoµi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch. C¸c Bé vµ ®Þa ph¬ng ph¶i cã kÕ  ho¹ch cô  thÓ   ®Ó  xö  lý  døt  ®iÓm nî  x©y dùng c¬  b¶n, dµnh  mét   phÇn   vèn   ®Çu   t  tõ   kÕ   ho¹ch   ng©n   s¸ch   n¨m   2004   ®îc  giao   ®Ó   thanh   to¸n   mét   phÇn   nî   x©y   dùng   c¬   b¶n   thuéc  nguån ng©n s¸ch nhµ  níc tõ  n¨m 2003 trë  vÒ  tríc. C¸c Bé,  ®Þa ph¬ng chØ  ®¹o vµ  gi¸m s¸t kh«ng  ®îc  ®Ó  x¶y ra viÖc  thùc   hiÖn   khèi   lîng   ®Çu   t  x©y   dùng   vît   møc   vèn   ®∙   ®îc  giao cña kÕ ho¹ch n¨m 2004.    11. Thu hÑp  ®èi tîng vay vèn trùc tiÕp tõ  Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn, t¨ng cêng hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t. Bé  Tµi  chÝnh hoµn thµnh viÖc söa  ®æi NghÞ   ®Þnh sè  43/1999/N§­CP  ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 1999 vÒ tÝn dông ®Çu t  ph¸t triÓn cña  Nhµ  níc, tr×nh ChÝnh phñ  phª duyÖt theo híng kh«ng u  ®∙i  trµn lan, chØ  u  ®∙i  ®èi víi nh÷ng dù  ¸n, mÆt hµng thiÕt  yÕu   cña   nÒn   kinh   tÕ   quèc   d©n   vµ   nh÷ng   dù   ¸n   cÊp   thiÕt  thùc hiÖn x∙ héi hãa trong lÜnh vùc gi¸o dôc ­ ®µo t¹o, y  
 12. 12 tÕ, quy  ®Þnh cô  thÓ  thêi h¹n c¸c ch¬ng tr×nh  ®îc hëng  u  ®∙i vµ thu hÑp møc l∙i suÊt u ®∙i.  12. C¸c Bé,  ®Þa ph¬ng ph¶i bè  trÝ   ®ñ  vèn  ®èi øng cho  c¸c dù  ¸n ODA nh»m b¶o  ®¶m tiÕn  ®é  triÓn khai thùc hiÖn  dù   ¸n.   Møc   vèn   ®èi   øng   ®èi   víi   c¸c   dù  ¸n   nhãm  A   kh«ng  thÊp   h¬n   møc   ®∙   ®îc   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   giao   t¹i   QuyÕt  ®Þnh sè 242/2003/Q§­TTg ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Thñ   tíng ChÝnh phñ. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  kiÓm tra, gi¸m s¸t  chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn. 13. §Èy m¹nh thu hót vèn ODA: a) Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  tiÕp tôc n©ng cao chÊt lîng  c«ng t¸c quy ho¹ch thu hót vµ sö dông vèn ODA; ®ång thêi,  x©y dùng danh môc c¸c ch¬ng tr×nh, dù  ¸n quan träng  ®Çu  t  b»ng nguån vèn ODA theo ngµnh vµ  lÜnh vùc (kÓ  c¶ c¸c  lÜnh vùc x∙ héi) tíi n¨m 2010, tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµo quý IV n¨m 2004. b) C¸c Bé, c¬  quan,  ®Þa ph¬ng,  ®¬n vÞ  ph¶i thùc hiÖn  c¸c biÖn ph¸p thiÕt thùc  ®Ó   ®Èy nhanh tiÕn  ®é  gi¶i ng©n  nguån vèn ODA, thùc hiÖn viÖc hµi hoµ  vÒ  thñ  tôc víi c¸c  nhµ  tµi trî  theo nhãm hoÆc song ph¬ng, chó   ý  hµi hßa kÕt  cÊu   néi   dung   vµ   h×nh   thøc   c¸c   v¨n   kiÖn   dù   ¸n   (B¸o   c¸o  nghiªn cøu kh¶ thi), c¸c quy tr×nh vµ  thñ  tôc  ®Êu thÇu,  b¸o c¸o triÓn khai c¸c dù ¸n ODA. c) Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi  chÝnh vµ  c¸c c¬  quan cã  liªn quan t¨ng cêng gi¸m s¸t  ®Çu  t nguån vèn ODA theo 3 nhãm dù  ¸n: hç  trî  kü  thuËt, viÖn   trî  kh«ng hoµn l¹i, vèn vay; tõ   ®ã, rót kinh nghiÖm, lùa  chän m« h×nh hîp lý ®Ó ¸p dùng chung cho c¶ níc. d) C¸c Bé, tØnh vµ  thµnh phè  kiÖn toµn tæ chøc qu¶n  lý  vµ  sö  dông ODA; thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ   ®é  b¸o c¸o  ®Þnh kú  vµ  b¸o c¸o kÕt thóc dù  ¸n, thùc hiÖn kiÓm to¸n  c¸c dù  ¸n ODA theo híng tËp trung vµo mét  ®Çu mèi, t¨ng  cêng n¨ng lùc cña c¬  quan  ®Çu mèi  ®Ó  thùc hiÖn cã  hiÖu  qu¶ chøc n¨ng qu¶n lý  ODA  ®îc ph©n cÊp theo c¸c quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. ®) Bé  Tµi chÝnh cïng Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  tiÕp tôc  hoµn thiÖn, bæ sung, söa  ®æi c¬  chÕ  qu¶n lý, sö  dông vèn  ODA, nhÊt lµ  chÝnh s¸ch thuÕ, cho vay l¹i,  ®Þnh møc chi  tiªu; t¨ng cêng c«ng t¸c ®¸nh gi¸, thÈm ®Þnh hiÖu qu¶ cña   c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA. III. ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tµi chÝnh vµ tiÒn tÖ
 13. 13 A. VÒ tµi chÝnh vµ ng©n s¸ch nhµ níc 1.   C¸c   Bé,   ®Þa   ph¬ng   tæ   chøc   triÓn   khai   thùc   hiÖn  qu¶n lý  ng©n s¸ch ngay tõ   ®Çu n¨m theo  ®óng quy  ®Þnh cña  LuËt Ng©n s¸ch nhµ  níc (söa  ®æi) vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn  LuËt, b¶o  ®¶m n©ng cao hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm trong tÊt c¶  c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh qu¶n lý  ng©n s¸ch; b¶o  ®¶m quyÒn  h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña ®¹i biÓu Quèc héi vµ Héi ®ång nh©n  d©n   ®Þa   ph¬ng   trong  viÖc   quyÕt   ®Þnh  ph©n   bæ  ng©n   s¸ch,   gi¸m s¸t thùc  hiÖn  thu, chi ng©n s¸ch   ë  tõng cÊp,  thùc  hiÖn  ®óng, kÞp thêi chÕ   ®é  c«ng bè, c«ng khai, thu, chi  ng©n s¸ch. 2. C¸c  ®Þa ph¬ng phÊn  ®Êu t¨ng thu  Ýt nhÊt lµ  5% so  víi møc dù to¸n Thñ tíng ChÝnh phñ giao t¹i QuyÕt ®Þnh sè  242/2003/Q§­TTg ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2003 ®Ó cã thªm kinh   phÝ   thùc   hiÖn   c¶i   c¸ch   tiÒn   l¬ng,   t¨ng   chi   ®Çu   t  ph¸t  triÓn  vµ  c¸c nhiÖm  vô  quan  träng cÊp b¸ch  kh¸c.  Bé  Tµi  chÝnh  chñ  tr×,  phèi hîp víi c¸c Bé, c¬  quan trung  ¬ng,  c¸c  ®Þa ph¬ng tæ chøc, t¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra,  thanh tra chèng thÊt thu thuÕ, xiÕt chÆt kû luËt thu ng©n   s¸ch trong  tÊt c¶ c¸c  khu  vùc,  c¸c thµnh phÇn  kinh  tÕ,  kÕt   hîp   víi   c¸c   lùc   lîng   (c«ng   an,   qu¶n   lý   thÞ   trêng,  thuÕ,   h¶i   quan...)   ®Èy   m¹nh   ho¹t   ®éng   chèng   bu«n   lËu,  chèng lµm hµng gi¶, gian lËn th¬ng m¹i, trèn thuÕ; c¬ng  quyÕt xö  lý  nh÷ng trêng hîp vi ph¹m, cã  biÖn ph¸p cô  thÓ  thu   håi   cho   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   c¸c   kho¶n   thu   bÞ   chiÕm  dông. 3.   C¸c   Bé,   ®Þa   ph¬ng   vµ   ®¬n   vÞ   ph¶i   chñ   ®éng   thùc  hiÖn ph¬ng thøc t¹o nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng,  chi tr¶ tiÒn l¬ng theo ®óng NghÞ quyÕt cña Quèc héi.  4. Bé  Tµi chÝnh tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p  ®Èy  m¹nh c¶i c¸ch  hÖ  thèng  thuÕ, c¶i tiÕn  ph¬ng thøc vµ  tæ  chøc qu¶n lý  thu thuÕ  theo híng phï  hîp víi c¸c cam kÕt  quèc tÕ. 5.   C¸c   Bé,   c¬   quan   trung  ¬ng   vµ   ®Þa   ph¬ng   tæ   chøc  thùc   hiÖn   tèt   dù   to¸n   chi   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   n¨m   2004,  thùc hiÖn chi ph¶i b¸m s¸t dù to¸n ®Çu n¨m ®îc c¸c cÊp cã  thÈm quyÒn giao. T¨ng cêng kiÓm tra, thanh tra, kiÓm so¸t  c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch nhµ  níc, chó   ý  h¬n  ®èi víi c¸c  lÜnh vùc dÔ  x¶y ra thÊt tho¸t nh  chi  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n vµ  c¸c kho¶n chi mua s¾m, söa ch÷a lín tµi s¶n; chi  thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, c¸c dù ¸n cã  sö  dông vèn níc ngoµi. Kiªn quyÕt xö  lý  thñ  trëng c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ   ®Ó  x¶y ra t×nh tr¹ng l∙ng phÝ, thÊt tho¸t,  tiªu cùc trong qu¶n lý chi ng©n s¸ch nhµ níc. 6.  C¸c Bé,  c¬  quan  trung  ¬ng  vµ   ®Þa  ph¬ng   ®Èy m¹nh  c«ng   t¸c   thanh   tra,   kiÓm   tra,   gi¸m   s¸t   ho¹t   ®éng   tµi  
 14. 14 chÝnh   cña   c¸c   doanh   nghiÖp   thuéc   ph¹m   vi   qu¶n   lý   (®Æc  biÖt   lµ   c¸c   doanh  nghiÖp   nhµ   níc,   c¸c   doanh  nghiÖp   s¶n  xuÊt   s¶n   phÈm   cßn   mang   tÝnh   ®éc   quyÒn),   tríc   hÕt   tËp  trung  vµo  c¸c  doanh  nghiÖp  cã  vÊn   ®Ò  vÒ  tµi chÝnh,  c¸c  doanh  nghiÖp   ®ang  cã  dù  ¸n  ®Çu t  lín, c¸c doanh  nghiÖp  ®ang hëng chÕ ®é u ®∙i cña Nhµ níc; g¾n kÕt qu¶ kiÓm tra,  thanh   tra,   gi¸m   s¸t   ho¹t   ®éng   tµi   chÝnh   cña   c¸c   doanh  nghiÖp nhµ  níc víi s¾p xÕp l¹i, cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp  nhµ níc. Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn, theo dâi  c«ng   t¸c   thanh   tra,   kiÓm   tra,  gi¸m   s¸t   tµi   chÝnh   doanh   nghiÖp   cña   c¸c   Bé,   c¬   quan   trung  ¬ng,   ®Þa   ph¬ng;   trùc  tiÕp tæ chøc thanh  tra, kiÓm tra,  gi¸m  s¸t mét sè  tæng  c«ng ty lín cña Nhµ níc. 7. Tõ  n¨m 2004, b∙i bá  c¬  chÕ  cÊp l¹i,  ®Çu t  l¹i mét  phÇn hoÆc toµn bé    tõ  c¸c nguån thu ph¸t sinh trªn  ®Þa  bµn hoÆc c¸c kho¶n thu do c¸c doanh nghiÖp ph¶i nép ng©n  s¸ch nhµ  níc cho Bé, c¬  quan trung  ¬ng, c¸c tØnh, thµnh  phè trùc thuéc Trung ¬ng, c¸c tæng c«ng ty nhµ níc vµ c¸c  ®¬n   vÞ.   §èi   víi   c¸c   c«ng   tr×nh,   dù   ¸n,   nhiÖm   vô   quan  träng tríc  ®©y  ®îc cÊp l¹i,  ®Çu t trë  l¹i,  ®ang  ®îc thùc  hiÖn cÇn ph¶i tiÕp tôc ®Çu t ®Ó ®a vµo khai th¸c, sö dông  th×  c¸c Bé, c¬  quan trung  ¬ng, c¸c tæng c«ng ty vµ  c¸c  ®Þa   ph¬ng   sö   dông   ng©n   s¸ch   ®∙   ®îc   giao   ®Ó   thùc   hiÖn.  Riªng nguån thu tõ tiÒn sö dông ®Êt (thùc hiÖn c¬ chÕ c©n  ®èi trong ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng) chØ sö dông ®Ó ®Çu t c¬ së  h¹  tÇng, gi¶i phãng mÆt b»ng cho  ®Çu t ph¸t triÓn; kh«ng  sö dông nguån thu nµy cho nhiÖm vô chi thêng xuyªn. 8. ChuyÓn ph¬ng thøc c©n  ®èi ng©n s¸ch vµ  h×nh thøc  cÊp ph¸t kinh phÝ  uû  quyÒn sang h×nh thøc bæ sung cã  môc  tiªu tõ  ng©n s¸ch trung  ¬ng cho ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng  ®èi  víi   c¸c   nhiÖm   vô   trî   cíc,   trî   gi¸   c¸c   mÆt   hµng   chÝnh  s¸ch,   chuÈn   bÞ   ®éng   viªn,   ch¬ng   tr×nh   biÓn   §«ng   ­   h¶i  ®¶o. §èi  víi kinh  phÝ   trî  cíc, trî  gi¸ vµ   cÊp kh«ng  thu  tiÒn   mét   sè   mÆt   hµng   chÝnh   s¸ch,   c¨n   cø   møc   hç   trî   tõ  ng©n   s¸ch   trung  ¬ng   vµ   kinh   phÝ   c©n   ®èi   trong   dù   to¸n  ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng, Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh tr×nh Héi  ®ång nh©n d©n quyÕt  ®Þnh môc tiªu, néi dung thùc hiÖn cô  thÓ, phï hîp víi t×nh h×nh cña ®Þa ph¬ng. Toµn bé c¸c kho¶n thu, chi thuéc ng©n s¸ch cÊp x∙ ® îc  qu¶n lý, h¹ch to¸n  ®Çy  ®ñ  vµo ng©n s¸ch nhµ  níc, tõ  kh©u  lËp dù to¸n ®Õn kh©u quyÕt to¸n ng©n s¸ch. 9. Trªn c¬  së  tæng kÕt kÕt qu¶ thùc hiÖn c¬  chÕ  tµi  chÝnh  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu theo NghÞ   ®Þnh  sè  10/2002/N§­CP ngµy 12 th¸ng 01 n¨m 2002, Bé  Tµi chÝnh  hoµn chØnh c¬  chÕ  theo híng giao  ®Çy  ®ñ  quyÒn tù  chñ  vÒ  tµi chÝnh,  tæ chøc  thùc hiÖn nhiÖm  vô, qu¶n lý  tæ chøc  biªn chÕ   ®Ó  ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã 
 15. 15 thu. §èi víi khu vùc hµnh chÝnh nhµ níc, tiÕp tôc më réng  thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ hµnh chÝnh theo QuyÕt   ®Þnh sè 192/2001/Q§­TTg ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Thñ   tíng ChÝnh phñ.  10. C¸c tØnh, thµnh phè   ®îc ph©n chia vµ   ®iÒu chØnh  ®Þa   giíi   hµnh   chÝnh   theo   NghÞ   quyÕt   cña   Quèc   héi   cÇn   nhanh chãng æn ®Þnh tæ chøc bé m¸y vµ c¸n bé ®Ó thùc hiÖn   tèt nhiÖm vô  ph¸t triÓn tèt kinh tÕ  ­ x∙ héi ngay tõ   ®Çu   n¨m.  11. C¸c tØnh, thµnh phè  cã   ®iÒu kiÖn cÇn cã  kÕ  ho¹ch  cô   thÓ   ®Ó   hç   trî   c¸c   tØnh   míi   ®îc   t¸ch   lËp.   Trong   qu¸  tr×nh triÓn khai nhiÖm vô n¨m 2004, c¸c Bé, c¬ quan trung   ¬ng cÇn u tiªn nguån lùc ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n, nhiÖm vô   trªn  ®Þa bµn c¸c tØnh míi  ®îc chia t¸ch, nhÊt lµ  c¸c dù  ¸n vÒ  giao th«ng, thñy lîi, níc sinh ho¹t...  ®Ó  gióp c¸c  tØnh nµy cã  thªm  ®iÒu kiÖn æn  ®Þnh vµ  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi. B. VÒ tiÒn tÖ, tÝn dông  1.   Trong   n¨m   2004,   Bé   Tµi   chÝnh,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  ViÖt Nam, Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc tiÕp tôc triÓn khai  c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr êng vèn, thÞ  trêng tiÒn tÖ; t¨ng cêng huy  ®éng vèn trung vµ  dµi h¹n.  TiÕp tôc ®æi míi c¬ chÕ tÝn dông theo híng xo¸ bá bao cÊp  qua   tÝn   dông   vµ   t¹o   m«i   trêng   ho¹t   ®éng   tÝn   dông   b×nh  ®¼ng h¬n gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. 2. Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn vµ  c¸c  ®Þa ph¬ng tæng kÕt,  ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh  ®Çu t  tõ  vèn vay  kiªn   cè   ho¸   kªnh   m¬ng,   giao   th«ng   n«ng   th«n,   c¬   së   h¹  tÇng nu«i  trång  thuû  s¶n,  c¬  së  h¹  tÇng lµng nghÒ  n«ng  th«n, b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh phñ  trong quý  III n¨m 2004;   ®ång thêi,  ®Ò  xuÊt c¸c gi¶i ph¸p huy  ®éng nguån vèn nh»m  hoµn thµnh ch¬ng tr×nh nµy trong n¨m 2005. 3.  TiÕp tôc  n©ng  cao hiÖu  qu¶ nguån  vèn  tÝn dông  u  ®∙i cña Nhµ  níc th«ng qua Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn vµ  Ng©n  hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi. Bé  Tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam vµ  c¸c Bé, c¬  quan trung ¬ng, c¸c Héi,  ®oµn thÓ  liªn quan  tæ chøc  thùc  hiÖn vµ  gi¸m s¸t qu¸ tr×nh  thùc  hiÖn chñ tr¬ng nµy. 4. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi  chÝnh, c¸c Bé, c¬ quan liªn quan tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh   c¬  chÕ  kiÓm so¸t, h¹n chÕ  c¸c  ®Þa ph¬ng tù  quy  ®Þnh  ®iÒu  kiÖn  u   ®∙i   g©y   nªn   t×nh   tr¹ng   c¹nh   tranh   kh«ng   hîp   lý  gi÷a c¸c khu c«ng nghiÖp, c¸c ®Þa ph¬ng. KhÈn tr¬ng tr×nh 
 16. 16 ChÝnh phñ  ban hµnh NghÞ   ®Þnh söa  ®æi, bæ sung mét sè  néi  dung cña NghÞ   ®Þnh sè  36/CP  ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1997 vÒ   Quy chÕ Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt, Khu c«ng nghÖ cao. 5.   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   thùc   hiÖn   chÝnh   s¸ch  tiÒn   tÖ   linh   ho¹t   nh»m   æn   ®Þnh   søc   mua   ®èi   néi   vµ   ®èi  ngo¹i   cña   ®ång   tiÒn   ViÖt   Nam,   b¶o   ®¶m   chØ   sè   gi¸   tiªu  dïng n¨m 2004 t¨ng ë møc 4 ­ 5%. 6. §Èy m¹nh qu¸ tr×nh hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ  theo híng  n©ng  cao n¨ng lùc ph©n tÝch,  dù  b¸o,  t¹o c¸c  ®iÒu kiÖn, ph¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó chñ ®éng ®iÒu tiÕt thÞ   trêng tiÒn tÖ  th«ng qua c¸c c«ng cô    gi¸n tiÕp, phï  hîp  víi th«ng lÖ  quèc tÕ  vµ   ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ   quèc tÕ. Hoµn thiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ cã gi¶i ph¸p ®Ó  t¨ng møc huy  ®éng vµ  sö  dông vèn, nhÊt lµ  vèn trung vµ  dµi h¹n víi møc l∙i suÊt hîp lý. 7. TiÕp tôc c¬  cÊu l¹i nî  vµ  xö  lý  nî  xÊu cïng víi  c¸c   biÖn   ph¸p   h¹n   chÕ   rñi   ro,   n©ng   cao   chÊt   lîng   ho¹t  ®éng tÝn dông cña c¸c tæ chøc tÝn dông, tríc hÕt lµ  ng©n  hµng th¬ng m¹i cæ phÇn vµ ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ níc. TiÕp tôc thùc hiÖn c¸c ®Ò ¸n c¬ cÊu l¹i hÖ thèng ng©n  hµng th¬ng m¹i nhµ  níc vµ   ®Ò  ¸n cñng cè, chÊn chØnh c¸c  ng©n hµng  th¬ng m¹i cæ phÇn, n©ng  cao  n¨ng  lùc cña c¸c  ng©n hµng th¬ng m¹i. Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam phèi hîp  víi Bé  Tµi chÝnh tr×nh ChÝnh phñ  c¬  chÕ  b¶o  ®¶m vèn  ®iÒu  lÖ   cho   c¸c   ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   nhµ   níc;   thùc   hiÖn   c¸c  biÖn ph¸p  t¨ng  nguån vèn tù  cã  cho c¸c ng©n hµng th¬ng  m¹i   nhµ   níc.   B¶o   ®¶m   c¸c   ®iÒu   kiÖn   ®Ó   c¸c   tæ   chøc   tÝn  dông thËt sù  chuyÓn sang kinh doanh theo c¬  chÕ  thÞ  tr­ êng, chñ ®éng lùa chän, quyÕt ®Þnh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm   viÖc cho vay cã  b¶o  ®¶m b»ng tµi s¶n hoÆc cho vay kh«ng  cã  b¶o  ®¶m b»ng tµi s¶n theo quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ  vÒ  b¶o ®¶m tiÒn vay.  8. Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam chñ tr× cïng víi c¸c c¬  quan liªn quan tiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn giai  ®o¹n 2  dù  ¸n hiÖn  ®¹i hãa ng©n hµng vµ  hÖ  thèng thanh to¸n; sím  nghiªn   cøu   x©y   dùng   ®Ò   ¸n   më   réng   vµ   ph¸t   triÓn   thanh  to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ. Trong quý  I  n¨m 2004, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ thanh to¸n  b»ng tiÒn mÆt phï hîp víi yªu cÇu cña t×nh h×nh hiÖn nay.  Chñ   tr×   cïng   víi   c¸c   c¬   quan   liªn   quan   nghiªn   cøu   bæ  sung, söa  ®æi quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  ngo¹i hèi; x©y dùng  ®Ò  ¸n vÒ  lé  tr×nh gi¶m dÇn, tiÕn tíi chÊm døt hiÖn tîng  ®«  la ho¸ trong nÒn kinh tÕ. 9. Ph¸t triÓn thÞ  trêng chøng kho¸n  ®i  ®«i víi viÖc  tiÕp tôc thùc hiÖn c¬  chÕ, chÝnh s¸ch t¹o m«i trêng ph¸p  lý, gi¶m thiÓu  rñi ro trong  ho¹t  ®éng  cña  thÞ  trêng vµ  kinh doanh chøng kho¸n.
 17. 17 IV. ®Èy m¹nh xuÊt khÈuvµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ 1. TiÕp tôc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p  ®Èy   m¹nh xuÊt khÈu vµ  n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng xuÊt nhËp  khÈu. C¸c Bé, c¬  quan trung  ¬ng vµ   ®Þa ph¬ng híng dÉn c¸c  doanh  nghiÖp   tiÕp  tôc  triÓn   khai   c¸c   gi¶i  ph¸p   më  réng   thÞ   trêng,   ®Èy   m¹nh   s¶n   xuÊt   hµng   xuÊt   khÈu   nh»m   t¨ng  nhanh  khèi  lîng hµng hãa vµ  dÞch vô  xuÊt khÈu,  t¨ng tû  träng hµng xuÊt khÈu  ®∙ qua chÕ  biÕn  ®Ó  n©ng cao gi¸ trÞ  hµng hãa xuÊt khÈu.  C¸c Bé,  ®Þa ph¬ng chñ   ®éng x©y dùng vµ  thùc hiÖn ph ­ ¬ng ¸n hç  trî  cÇn thiÕt  ®èi víi nh÷ng hµng ho¸ cÇn  ®Èy  m¹nh xuÊt khÈu. 2. Bé Th¬ng m¹i chñ ®éng híng dÉn vµ hç trî th«ng tin  thÞ  trêng  ®Ó  sö  dông tèi  ®a h¹n ng¹ch xuÊt khÈu dÖt may  n¨m 2004;  ®ång thêi, híng dÉn c¸c doanh nghiÖp vËn dông  Ch¬ng   tr×nh   CEPT/AFTA   ®Ó   chñ   ®éng   trong   viÖc   xuÊt   khÈu  vµo thÞ trêng ASEAN, më réng thÞ trêng xuÊt khÈu. 3. Bé Th¬ng m¹i: a) Phèi hîp víi c¸c Bé, c¬  quan liªn quan vµ   ®Þa ph­ ¬ng khÈn tr¬ng thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh xóc tiÕn th¬ng  m¹i träng ®iÓm quèc gia.  b)  Chñ   ®éng  trong  theo  dâi vµ  dù   b¸o t×nh  h×nh  thÞ  trêng   ®Ó  cã  gi¶i ph¸p   ®iÒu  hµnh phï  hîp, hiÖu  qu¶;  chñ  ®éng ph¸t hiÖn vµ  øng phã  víi c¸c rµo c¶n phi thuÕ; cã  biÖn ph¸p  h¹n  chÕ,   ®Êu tranh tÝch  cùc  víi  c¸c  vô  kiÖn,  hµng rµo kü thuËt trong th¬ng m¹i quèc tÕ. c)   Híng   dÉn   x©y   dùng   vµ   tæ   chøc   qu¶n   lý   tèt   th¬ng  hiÖu cña doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Ó hç trî c¸c doanh nghiÖp   x©y dùng th¬ng hiÖu, nh∙n hiÖu, xóc tiÕn th¬ng m¹i, n©ng  cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ph¸t triÓn thÞ trêng xuÊt khÈu.  4. Bé  Th¬ng m¹i cïng Bé  C«ng nghiÖp tiÕp tôc nghiªn   cøu c¬  chÕ  ph©n bæ h¹n ng¹ch hµng dÖt may xuÊt khÈu, b¶o  ®¶m   b×nh   ®¼ng  trong   kinh   doanh   xuÊt   khÈu.  Tæ   chøc  thùc   hiÖn hiÖu qu¶ HiÖp  ®Þnh hµng dÖt may víi Mü  vµ  EU. Chó  träng   ph¸t   triÓn   c¸c   thÞ   trêng   vµ   mÆt   hµng   kh«ng   h¹n  ng¹ch ®Ó b¶o ®¶m æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu.  5. Më  réng kh¶ n¨ng th©m nhËp vµo c¸c thÞ  trêng míi,  thÞ  trêng truyÒn thèng (Trung Quèc, Trung CËn §«ng, ch©u  Phi, Nga vµ §«ng ¢u); ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh xuÊt khÈu  g¹o (xuÊt th¬ng m¹i, theo hîp  ®ång ChÝnh phñ,  ®æi hµng,  xuÊt tr¶ chËm).  6.  Cïng víi  viÖc  ®Èy m¹nh  xuÊt  khÈu,  chó   ý  qu¶n  lý 
 18. 18 nhËp khÈu ®èi víi tõng nhãm hµng ®Ó h¹n chÕ nhËp siªu. Rµ  so¸t vµ thÈm ®Þnh kü c¸c ph¬ng ¸n ®Çu t, nghiªn cøu ®Ó cã  gi¶i ph¸p s¸t thùc nh»m ®iÒu chØnh kÞp thêi møc thuÕ suÊt   thuÕ   nhËp   khÈu,   nhÊt   lµ   chÝnh   s¸ch   thuÕ   ®èi   víi   linh   kiÖn, cÊu kiÖn ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp, nhµ thÇu   sö   dông,   mua   s¾m   thiÕt   bÞ  trong   níc;   khuyÕn   khÝch   ph¸t  triÓn   c«ng   nghiÖp   hç   trî   vµ   c¸c   doanh   nghiÖp   sö   dông   nguyªn, nhiªn vËt liÖu trong níc, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p  tiÕt kiÖm trong sö dông nguyªn, nhiªn vËt liÖu nhËp khÈu. 7.   Trong   n¨m   2004,   c¸c   Bé,   ®Þa   ph¬ng   vµ   c¸c   doanh  nghiÖp ph¶i chñ ®éng h¬n trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: a) Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé Th¬ng m¹i vµ  c¸c Bé, c¬  quan  liªn quan tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c cam   kÕt trong lé  tr×nh tham gia AFTA, chØ  ®¹o, híng dÉn c¸c  doanh  nghiÖp   x©y   dùng  kÕ   ho¹ch   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh   ®Ó   chñ   ®éng thùc hiÖn lé  tr×nh gi¶m thuÕ  vµ  phi thuÕ   ®∙ cam  kÕt. b) C¸c Bé  qu¶n lý  chuyªn ngµnh x©y dùng ph¬ng ¸n më  cöa thÞ  trêng  ®i  ®«i víi viÖc x©y dùng c¸c tiªu chuÈn kü  thuËt vµ  c¸c quy  ®Þnh  ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu  ®Ó  b¶o  hé   lîi   Ých   chÝnh   ®¸ng   cña   ngêi   tiªu   dïng   vµ   s¶n   xuÊt  trong  níc, phï  hîp víi c¸c quy  ®Þnh,  nguyªn  t¾c cña Tæ  chøc Th¬ng m¹i ThÕ  giíi (WTO). Chñ   ®éng x©y dùng vµ  ph¸t   triÓn   c¸c   quan   hÖ   kinh   tÕ   song   ph¬ng;   ®ång   thêi,   ®Èy  nhanh qu¸ tr×nh ®µm ph¸n gia nhËp WTO. c) Bé Th¬ng m¹i chØ ®¹o §oµn ®µm ph¸n phèi hîp víi Bé  Tµi chÝnh  vµ  c¸c Bé, ngµnh  liªn quan x©y dùng  lé  tr×nh  ®µm ph¸n  ®a ph¬ng vµ  song ph¬ng (c¶ vÒ  thêi gian vµ  néi  dung) trong n¨m 2004; x¸c  ®Þnh c¸c cam kÕt cuèi cïng khi  gia nhËp WTO, b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ (trong quý I n¨m  2004)  ®Ó  tr×nh xin  ý  kiÕn Bé  ChÝnh trÞ; phèi hîp víi Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin vµ c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng tæ   chøc tuyªn truyÒn réng r∙i vÒ  WTO vµ  chñ  tr¬ng gia nhËp  WTO. 8. C¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng, ®Þa ph¬ng thùc hiÖn c¸c  gi¶i ph¸p hç trî ®èi víi nh÷ng dù ¸n, nh÷ng s¶n phÈm hµng  hãa dÞch vô thiÕt yÕu cña nÒn kinh tÕ trong qu¸ tr×nh héi  nhËp, ph¶i  ®Èy m¹nh xãa bá  bao cÊp, gi¶m b¶o hé, h¹n chÕ  vµ kiÓm so¸t ®éc quyÒn kinh doanh, ®ång thêi h íng dÉn c¸c  HiÖp   héi   ngµnh   hµng   vµ   c¸c   doanh   nghiÖp   ph©n   tÝch   kh¶  n¨ng c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p  cô  thÓ  nh»m gi¶m chi phÝ  s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt lîng vµ  søc c¹nh tranh cña tõng s¶n phÈm. 9. Bé  Tµi chÝnh tiÕp tôc rµ  so¸t hÖ  thèng thuÕ, phÝ  vµ  lÖ  phÝ   ®Ó  cã  biÖn ph¸p xö  lý, c¾t gi¶m ngay nh÷ng chi   phÝ  dÞch vô   ®Çu vµo  ®ang  ë  møc cao; huû  bá  c¸c lo¹i phÝ,   lÖ  phÝ  do c¸c c¬  quan, doanh nghiÖp tù   ®Æt ra; gi¶m c¸c 
 19. 19 lo¹i chi phÝ, lÖ  phÝ  vËn t¶i, kho b∙i t¹i c¸c c¶ng biÓn  vµ c¶ng hµng kh«ng; lÖ phÝ h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ xuÊt  nhËp khÈu. 10. C¸c Bé, ngµnh tiÕp tôc rµ  so¸t hÖ  thèng c¸c v¨n  b¶n   ph¸p   luËt   chuyªn   ngµnh,   khÈn   tr¬ng   nghiªn   cøu,   söa  ®æi, bæ sung c¸c v¨n b¶n cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng yªu cÇu héi   nhËp. V. lÜnh vùc x∙ héi 1.   Tæ   chøc   thùc   hiÖn   tèt   c¸c   môc   tiªu   vµ   nhiÖm   vô  ph¸t triÓn gi¸o dôc,  ®µo t¹o vµ  d¹y nghÒ   ®¸p øng yªu cÇu  chuyÓn  ®æi c¬  cÊu kinh tÕ  vµ  c¬  cÊu lao  ®éng theo tinh  thÇn NghÞ  quyÕt Héi nghÞ  Trung ¬ng 6 (Kho¸ IX), c¸c NghÞ  quyÕt cña Quèc héi. Bé  Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o hoµn thiÖn  ®Ò  ¸n x©y dùng  ®éi  ngò  nhµ  gi¸o vµ  c¸n bé  qu¶n lý, x©y dùng vµ  tr×nh  ®Ò  ¸n  ®æi míi hÖ thèng ®µo t¹o ®¹i häc, c¸c ®Ò ¸n vÒ c¬ cÊu, sù  liªn th«ng vµ  sù  ph©n c«ng, ph©n cÊp, phèi hîp chÆt chÏ  trong hÖ  thèng gi¸o dôc quèc d©n (kÓ  c¶ hÖ  thèng  ®µo t¹o  nghÒ) trªn c¬  së  x¸c  ®Þnh híng ph¸t triÓn vµ  c¬  cÊu c¸c  cÊp häc, bËc häc, ngµnh häc, c¸c lo¹i h×nh nhµ  tr êng phï  hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi vµ  ph¸t huy  nh©n tè con ngêi.  Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi x©y dùng vµ  triÓn  khai thùc hiÖn  ®Ò  ¸n n©ng cao chÊt lîng d¹y nghÒ  phôc vô  yªu cÇu c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. 2. Bé  Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o cïng Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng  binh vµ X∙ héi phèi hîp víi Bé Néi vô nghiªn cøu söa ®æi,   ban hµnh c¸c tiªu  chuÈn,   ®Þnh  møc  vÒ  c¸n bé  gi¶ng  d¹y,  gi¸o viªn, c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ, tµi chÝnh. Th«ng b¸o   c«ng khai  møc   ®é   ®¹t  ®îc tiªu chuÈn,   ®Þnh møc trªn cña  c¸c trêng, tríc hÕt lµ  c¸c c¬  së   ®µo t¹o lµm c¬  së  cho  viÖc tuyÓn sinh ®µo t¹o. Hoµn thiÖn ®Ò ¸n x∙ héi hãa gi¸o dôc tr×nh ChÝnh phñ,   chó   ý  c¸c gi¶i ph¸p vÒ  khai th¸c, qu¶n lý  vµ  sö  dông c¸c   nguån   ®Çu  t  ngoµi  ng©n s¸ch nhµ  níc  ®Ó  ph¸t triÓn  gi¸o  dôc,  ®µo t¹o. §Èy m¹nh vËn  ®éng c¸c tæ chøc kinh tÕ  x∙  héi, c¸ nh©n trong vµ  ngoµi níc tham gia vµo ch¬ng tr×nh  kiªn cè ho¸ trêng häc. T¨ng cêng kiÓm tra ®«n ®èc ®Þa ph­ ¬ng thùc hiÖn  ®óng tiÕn  ®é  vµ  cã  hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn  cña ch¬ng tr×nh kiªn cè ho¸ trêng häc. 3. Bé  Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c  Bé,   c¬   quan   liªn   quan   vµ   ®Þa   ph¬ng   tæng   kÕt,   ®¸nh   gi¸  chÊt   lîng   gi¸o   dôc   vµ   ®µo   t¹o,   ph©n   tÝch   nghiªm   tóc   ý 
 20. 20 kiÕn cña nh©n d©n vµ c¸c nhµ khoa häc. Trªn c¬ së c¸c kÕt   luËn vÒ chÊt lîng gi¸o dôc ®µo t¹o, ®Èy m¹nh viÖc ®æi míi  ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc ®Ó t¹o  bíc chuyÓn biÕn m¹nh vÒ  chÊt lîng gi¸o dôc  ®µo t¹o trong  thêi gian tíi. 4. Bé  Y tÕ  phèi hîp víi c¸c Bé, c¬  quan liªn quan vµ   ®Þa   ph¬ng   x©y   dùng   ®Ò   ¸n   vµ   ®Ò   xuÊt   c¬   chÕ   ®Çu   t  x©y  dùng, c¶i t¹o, n©ng cÊp nh»m hoµn chØnh m¹ng líi y tÕ  c¬  së (trong ®ã cã néi dung ®Èy m¹nh x∙ héi hãa); ®Ò ¸n viÖn   phÝ, ®Ò ¸n qu¶n lý thuèc ch÷a bÖnh cho ngêi. N©ng cÊp c¸c bÖnh viÖn  ®a khoa cÊp tØnh vµ  bÖnh viÖn  khu vùc ®ñ søc thùc hiÖn viÖc kh¸m, ch÷a bÖnh t¹i ®Þa ph­ ¬ng cã  chÊt lîng  nh»m  tõng bíc gi¶i  quyÕt  mét c¸ch c¨n  b¶n   vÊn   ®Ò   qu¸   t¶i   cña   c¸c   bÖnh   viÖn   trung  ¬ng   vµ   c¸c  thµnh phè lín. Bé Y tÕ phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t,  Bé  Tµi chÝnh x©y dùng ph¬ng ¸n huy  ®éng c¸c nguån lùc vµ  vèn ®Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy. 5. Bé  Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé  Y tÕ  vµ  c¸c c¬  quan   liªn quan nghiªn cøu hoµn chØnh NghÞ   ®Þnh vÒ  qu¶n lý  gi¸  thuèc   phßng,   ch÷a   bÖnh   cho   ngêi   ®Ó   ChÝnh   phñ   ban   hµnh  trong quý  I n¨m 2004; Bé  Y tÕ  chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c  Bé, c¬  quan liªn quan tr×nh Thñ  t íng ChÝnh phñ  trong quý  I n¨m 2004 ®Ò ¸n qu¶n lý thuèc vµ c¸c gi¶i ph¸p chèng ®éc   quyÒn trong kinh doanh thuèc; thu hót nguån vèn FDI,  ®Æc  biÖt   lµ   c¸c   dù   ¸n   100%   vèn   níc   ngoµi   cho   lÜnh   vùc   s¶n  xuÊt thuèc ch÷a bÖnh. 6. Bé  Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o, Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh  vµ  X∙ héi, Bé  Y tÕ, Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin, Uû  ban ThÓ  dôc ThÓ  thao vµ  c¸c Bé  liªn quan khÈn tr¬ng tr×nh Thñ  t­ íng ChÝnh phñ trong quý I n¨m 2004 ®Ò ¸n söa ®æi, bæ sung   chÕ   ®é  thu, qu¶n lý, sö  dông c¸c nguån thu cña  ®¬n vÞ  sù   nghiÖp thuéc ngµnh gi¸o dôc  ®µo t¹o, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ  dôc thÓ thao. 7. Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin sím hoµn chØnh quy ho¹ch hÖ  thèng b¶o tµng, th  viÖn, nhµ  h¸t, c¸c thiÕt chÕ  v¨n ho¸  kh¸c;  ®Ò  xuÊt c¬  chÕ  vµ  híng tËp trung  ®Çu t nh÷ng c¬  së  thiÕt yÕu phôc vô céng ®ång d©n c, ®Æc biÖt lµ cÊp c¬ së.  Hoµn chØnh quy ho¹ch ®Çu t b¶o tån c¸c di tÝch v¨n ho¸ vµ  di tÝch lÞch sö; cã  c¬  chÕ, chÝnh s¸ch  ®Çu t  vµ  ph©n cÊp  qu¶n lý nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c x∙ héi ho¸ ho¹t ®éng thuéc  lÜnh vùc nµy.    Hoµn chØnh ChiÕn lîc ph¸t triÓn v¨n hãa  ®Õn n¨m 2010  ®Ó tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh vµo quý I n¨m 2004. Phèi hîp víi c¸c Bé, c¬ quan liªn quan hoµn chØnh c¸c   v¨n b¶n ph¸p quy lµm c¬  së   ®Èy m¹nh c«ng t¸c x∙ héi ho¸  c¸c ho¹t  ®éng v¨n ho¸. KhuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh  tÕ   ®Çu t  ph¸t triÓn sù  nghiÖp v¨n ho¸. Tæ chøc tèt c¸c 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2