Nghị quyết 01/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Nghị quyết 01/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 01/2009/NQ-HĐND về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 01/2009/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH KL K NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 01/2009/NQ-H ND Buôn Ma Thu t, ngày 10 tháng 7 năm 2009 NGHN QUY T V M C THU PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I KHAI THÁC KHOÁNG S N TRÊN NA BÀN T NH KL K H I NG NHÂN DÂN T NH KL K KHOÁ VII - KỲ H P TH 12 Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND năm 2004; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH 10, ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13/5/2008 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; Căn c Thông tư s 67/2008/TT-BTC, ngày 21/7/2008 c a B Tài chính ban hành hư ng d n th c hi n Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13/5/2008 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; Xét T trình s 35/TTr-UBND, ngày 04/6/2009 c a UBND t nh v ngh ban hành m c thu Phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; Phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n; L phí c p b n sao t s g c, ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký trên a bàn t nh k L k; Báo cáo th m tra s 29/BC-H ND, ngày 06/7/2009 c a Ban KTNS c a H i ng nhân dân t nh và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân t i kỳ h p, QUY T NGHN: i u 1. H i ng nhân dân t nh tán thành, thông qua m c thu Phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n trên a bàn t nh k L k, như sau: 1. Ph m vi áp d ng: a) i tư ng ch u phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n theo quy nh t i Ngh quy t này bao g m: á, Fenspat, s i, cát, t, than, nư c khoáng thiên nhiên, sa khoáng ti tan (ilmenit), các lo i khoáng s n kim lo i, qu ng apatit. b) i tư ng n p phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n là các t ch c, cá nhân khai thác các lo i khoáng s n quy nh t i i m a, kho n 1, i u 1, c a Ngh quy t này. 2. M c thu phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n ư c quy nh như sau:
  2. ơn v M c thu STT Lo i khoáng s n tính ( ng) 1 á: a á p lát, làm m ngh (granit, gabro, á hoa…) m3 50.000 Qu ng á quý (kim cương, ru bi, saphia, emôrôt, alexandrit, opan quý màu en, a dít, rô ô lít, py r p, b T n 50.000 berin, spinen, tô paz, th ch anh tinh th , cri zô lít, pan quý, bi ru sa, nêfrit…) c á làm v t li u xây d ng thông thư ng m3 1.000 Các lo i á khác ( á làm xi măng, khoáng ch t công d m3 2.000 nghi p…) 2 Fenspat m3 20.000 3 S i, cu i, s n m3 4.000 4 Cát: a Cát vàng (cát xây tô) m3 3.000 b Các lo i cát khác m3 2.000 5 t: a t sét, làm g ch, ngói m3 1.500 b t làm cao lanh m3 5.000 c Các lo i t khác m3 1.000 6 Than: a Than bùn T n 2.000 b Các lo i than khác T n 4.000 7 Sa khoáng titan (ilmenit) T n 50.000 8 Qu ng khoáng s n kim lo i: T n a Qu ng mangan T n 30.000 b Qu ng s t T n 40.000 c Qu ng chì T n 180.000 d Qu ng k m T n 180.000 Qu ng ng T n 35.000 e Qu ng bô xít T n 30.000 g Qu ng thi c T n 180.000 h Qu ng crômít T n 40.000 i Qu ng khoáng s n kim lo i khác T n 10.000
  3. 3. Phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n là kho n thu ngân sách c p huy n, th xã, thành ph hư ng 100% h tr cho công tác b o v và u tư cho môi trư ng t i a phương nơi có ho t ng khai thác khoáng s n theo các n i dung quy nh t i i u 6, Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n. 4. Cách tính, ăng ký, kê khai và n p phí, th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 67/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 c a B Tài chính ban hành hư ng d n th c hi n Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n và các quy nh hi n hành khác có liên quan. i u 2. H i ng nhân dân t nh giao cho y ban nhân dân t nh tri n khai th c hi n và báo cáo k t qu t i các kỳ h p H i ng nhân dân t nh. Giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân và i bi u H i ng nhân dân t nh ph i h p giám sát vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t này. i u 3. Ngh quy t này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày H i ng nhân dân t nh thông qua. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân t nh k L k khoá VII, kỳ h p th 12 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2009./. CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 2; - y ban Thư ng v Qu c h i; - Chính ph ; - V pháp ch - B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; Niê Thu t - Thư ng tr c T nh y; - oàn BQH t nh; - UBMTTQVN t nh; - H ND các huy n, thành ph , th xã; - S : Tài chính, Tư pháp; - ài PTTH t nh, Báo k L k; - Công báo t nh; - Lưu: VT, Phòng Ct H ND.
Đồng bộ tài khoản