Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
3
download

Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH KL K NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 02/2009/NQ-H ND Buôn Ma Thu t, ngày 10 tháng 7 năm 2009 NGHN QUY T V M C THU PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I CH T TH I R N TRÊN NA BÀN T NH KL K H I NG NHÂN DÂN T NH KL K KHOÁ VII - KỲ H P TH 12 Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND năm 2004; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH 10, ngày 28/8/2001; Căn Ngh nh s 174/2007/N -CP, ngày 29/11/2007 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n; Căn c Thông tư s 39/2008/TT-BTC, ngày 19/5/2008 c a B Tài chính ban hành hư ng d n th c hi n Ngh nh s 174/2007/N -CP, ngày 29/11/2007 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n; Xét T trình s 35/TTr-UBND, ngày 04/6/2009 c a UBND t nh v ngh ban hành m c thu Phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; Phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n; L phí c p b n sao t s g c, ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký trên a bàn t nh k L k; Báo cáo th m tra s 29/BC-H ND, ngày 06/7/2009 c a Ban Kinh t và Ngân sách c a H i ng nhân dân t nh và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân t i kỳ h p, QUY T NGHN: i u 1. H i ng nhân dân t nh tán thành, thông qua m c thu Phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n trên a bàn t nh k L k, như sau: 1. Ph m vi áp d ng: a) i tư ng n p phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 174/2007/N -CP, ngày 29/11/2007 c a Chính ph và Thông tư s 39/2008/TT-BTC, ngày 19/5/2008 c a B Tài chính; b) Không thu phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n thông thư ng phát th i trong sinh ho t c a cá nhân, h gia ình. c) i tư ng không ph i n p phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n bao g m: T ch c, cá nhân thu c i tư ng n p phí quy nh t i i m a, kho n 1, i u này, nhưng
  2. t x lý ho c ký h p ng d ch v x lý ch t th i r n m b o tiêu chuNn môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t, c th : - i v i trư ng h p t x lý ch t th i r n m b o tiêu chuNn môi trư ng ph i có thuy t minh rõ gi i pháp công ngh x lý ch t th i r n; gi i pháp công ngh x lý nư c rác và nư c th i t ho t ng x lý ch t th i r n; hi u qu c a công ngh x lý ch t th i r n; các bi n pháp b o m an toàn trong quá trình v n hành; gi i pháp x lý các tình hu ng s c môi trư ng và các n i dung khác v x lý ch t th i r n theo úng quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t th i r n. - i v i trư ng h p ký h p ng d ch v x lý ch t th i r n m b o tiêu chuNn môi trư ng ph i có h p ng d ch v x lý (ho c h p ng d ch v thu gom, v n chuy n và x lý) ch t th i r n v i ch x lý ch t th i r n ư c phép ho t ng theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t th i r n. 2. Quy nh m c thu: 2.1. M c thu phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n thông thư ng: a) i v i ch t th i r n thông thư ng phát th i t ho t ng c a cơ quan, cơ s kinh doanh, d ch v , c s s n xu t công nghi p, làng ngh m c thu: b ng 10% m c thu Phí v sinh t i kho n 6, m c I, i u 1, Ngh quy t s 15/2007/NQ-H ND, ngày 13/7/2007 c a H i ng nhân dân t nh v các lo i phí và l phí. b) i v i: Trung tâm thương m i, siêu th , b n xe, trung tâm vui chơi gi i trí, các i m tham quan, du l ch m c thu: 200.000 ng/tháng. c) i v i ch t th i r n thông thư ng phát th i t i các ch : - i v i ch Buôn Ma Thu t: Các h kinh doanh có c a hàng, c a hi u, các s p buôn bán c nh thư ng xuyên t i ch m c thu: 18.000 ng/tháng. - i v i h kinh doanh có c a hàng, c a hi u, các s p buôn bán c nh thư ng xuyên t i ch thu c các xã, phư ng (Hòa Th ng, Hòa Thu n, Hòa Khánh, Hòa Phú, Tân An, Tân L i, Tân Thành, Thành Công, Khánh Xuân, Tân Hòa, Ea Tam) m c thu: 12.000 ng/tháng. - i v i h kinh doanh có c a hàng, c a hi u, các s p buôn bán c nh thư ng xuyên t i ch các xã, phư ng còn l i trên a bàn thành ph Buôn Ma Thu t, m c thu: 6.000 ng/tháng. - i v i h kinh doanh có t c a hàng, c a hi u, các s p buôn bán c nh thư ng xuyên t i ch thu c các trung tâm th xã Buôn H , th tr n các huy n: Krông Păk, Ea Kar, Ea H’leo, Krông Ana, Cư M’gar, Krông Năng: m c thu: 12.000 ng/tháng. - i v i các h kinh doanh có t c a hàng, c a hi u, các s p buôn bán c nh thư ng xuyên t i ch trung tâm th tr n các huy n còn l i, m c thu: 6.000 ng/tháng. - i v i các h kinh doanh c nh thư ng xuyên t i ch thu c các xã trên a bàn các huy n 3.000 ng/tháng.
  3. d) Các i tư ng khác: M c thu là 12.000 ng/tháng (ngoài các i tư ng ã quy nh m c thu t i các i m a, b, c m c 2.1, kho n 2 i u này). 2.2. M c thu phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n nguy h i: M c thu: 6.000.000 ng/t n (áp d ng danh m c i v i ch t th i r n nguy h i quy nh t i kho n 3, i u 3, Ngh nh s 59/2007/N - CP, ngày 09/4/2007 c a Chính ph ). 3. Phân b s phí thu ư c: a) ơn v thu phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n thông thư ng: Là các H p tác xã, Ban Qu n lý ch , Doanh nghi p, Công ty v sinh - Môi trư ng và các ơn v ư c giao nhi m v thu; t l trích l i 20%, s còn l i 80% n p Ngân sách Nhà nư c. b) ơn v thu phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n nguy h i: Là S Tài nguyên và Môi trư ng, t l trích l i 20%, s còn l i 80% n p Ngân sách Nhà nư c. S phí trích l i cho cơ quan ơn v tr c ti p thu trang tr i chi phí cho vi c thu phí th c hi n theo i m a, m c 4, Ph n II, Thông tư s 39/2008/TT-BTC, ngày 19/5/2008 c a B Tài chính Hư ng d n th c hi n Ngh nh s 174/2007/N -CP, ngày 29/11/2007 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n. c) Các n i dung khác không quy nh t i Ngh quy t này thì th c hi n theo Ngh nh s 174/2007/N -CP, ngày 29 tháng 11 năm 2007 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i ch t th i r n, Thông tư s 39/2008/TT-BTC, ngày 19 tháng 5 năm 2008 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 174/2007/N -CP, ngày 29 tháng 11 năm 2007 c a Chính ph v phí b o v môi trư ng i v i ch t th i r n và các văn b n quy nh khác có liên quan. i u 2. H i ng nhân dân t nh giao cho y ban nhân dân t nh tri n khai th c hi n và báo cáo k t qu t i các kỳ h p H i ng nhân dân t nh. Giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân và i bi u H i ng nhân dân t nh ph i h p giám sát vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t này. i u 3. Ngh quy t này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày H i ng nhân dân t nh thông qua. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân t nh k L k khoá VII, kỳ h p th 12 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2009./. CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 2; - y ban Thư ng v Qu c h i; - Chính ph ; - V pháp ch - B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; Niê Thu t - Thư ng tr c T nh y;
  4. - oàn BQH t nh; - UBMTTQVN t nh; - H ND các huy n, thành ph , th xã; - S : Tài chính, Tư pháp; - ài PTTH t nh, Báo k L k; - Công báo t nh; - Lưu: VT, Phòng Ct H ND.
Đồng bộ tài khoản