Nghị quyết 04/2001/NQ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Nghị quyết 04/2001/NQ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 04/2001/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 04/2001/NQ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ quyÕt cña chÝnh phñ Sè 04/2001/NQ-CP ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2001 vÒ Phiªn häp ChÝnh phñ thêng kú th¸ng 4 n¨m 2001 Trong ngµy 26 vµ s¸ng 27 th¸ng 4 n¨m 2001, ChÝnh phñ häp phiªn th- êng kú th¸ng 4 n¨m 2001, th¶o luËn vµ quyÕt nghÞ c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: 1. ChÝnh phñ th«ng qua c¸c b¸o c¸o bæ sung vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch, ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2000 vµ viÖc triÓn khai thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m 2001 do Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé trëng Bé Tµi chÝnh tr×nh. ChÝnh phñ thèng nhÊt ®¸nh gi¸, n¨m 2000 níc ta ®· chÆn ®îc ®µ gi¶m sót vµ bíc ®Çu lÊy l¹i ®îc nhÞp ®é t¨ng trëng kinh tÕ kh¸ cao. Nh×n chung c¸c chØ tiªu ®Òu ®¹t vµ vît kÕ ho¹ch. Trong 12 chØ tiªu chñ yÕu vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña n¨m 2000 ®· ®îc Quèc héi th«ng qua, cã 5 chØ tiªu ®¹t møc cao h¬n so víi møc ®· ghi trong b¸o c¸o tr×nh Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 8, lµ tèc ®é t¨ng trëng GDP, tèc ®é t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng l©m ng nghiÖp, tèc ®é t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tèc ®é t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu, tû lÖ gi¶m hé nghÌo. T×nh h×nh thùc hiÖn thu chi ng©n s¸ch nhµ níc t¨ng h¬n so víi b¸o c¸o ®· tr×nh Quèc héi. ChÝnh phñ ®· x©y dùng Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cho n¨m 2001; ®ång thêi chØ ®¹o khÈn tr¬ng viÖc giao kÕ ho¹ch vµ híng dÉn triÓn khai kÕ ho¹ch cho c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng. Qua 4 th¸ng thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m 2001, nÒn kinh tÕ tiÕp tôc duy tr× ®îc nhÞp ®é t¨ng trëng kh¸, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp diÔn biÕn theo chiÒu híng thuËn lîi; c«ng nghiÖp, xuÊt khÈu vµ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi cã tèc ®é t¨ng trëng t¬ng ®èi cao so víi cïng kú n¨m tríc, thu ng©n s¸ch nhµ níc ®¹t kh¸ so víi dù to¸n. Tuy nhiªn, khã kh¨n vÉn cßn nhiÒu, chØ sè gi¸ c¶ hµng tiªu dïng, ®Æc biÖt lµ gi¸ n«ng s¶n ®ang cã xu h- íng tiÕp tôc gi¶m, ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh vµ thu nhËp cña c¸c tÇng líp d©n c, nhÊt lµ bµ con n«ng d©n; c¸c vÊn ®Ò x· héi tuy cã nh÷ng tiÕn bé nhÊt ®Þnh nhng vÉn cßn nhiÒu bøc xóc. ChÝnh phñ yªu cÇu c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng tiÕp tôc tËp trung thùc hiÖn 11 nhiÖm vô cô thÓ do Quèc héi ®Ò ra vµ 8 nhãm gi¶i ph¸p chñ yÕu trong Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña ChÝnh phñ, trong ®ã chó träng vµo c¸c gi¶i ph¸p vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ tæ chøc thùc hiÖn, nh»m th¸o gì khã kh¨n trong tiªu thô n«ng s¶n, ®Æc biÖt lµ g¹o vµ cµ phª; ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµ tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, c©n ®èi ®ñ vèn cho c¸c c«ng tr×nh ®Çu t ph¶i hoµn thµnh trong n¨m 2001; thùc hiÖn chñ tr¬ng kÝch cÇu qua ®Çu t vµ tiªu dïng; tËp trung thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, Ch¬ng tr×nh 135 ®èi víi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n ë miÒn nói, vïng ®ång bµo d©n téc; cÇn khÈn tr¬ng nghiªn cøu ®Ó cã gi¶i ph¸p c¬ b¶n, l©u dµi vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trong n«ng nghiÖp, n«ng th«n, ®Æc biÖt lµ vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long vµ vïng T©y nguyªn; thùc hiÖn tèt c¸c mÆt c«ng t¸c x· héi, trong ®ã chó träng c¸c ch¬ng tr×nh t¹o viÖc lµm; x· héi ho¸ gi¸o dôc, y tÕ, thÓ dôc thÓ thao; tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p vÒ b¶o ®¶m an ninh chÝnh trÞ, an toµn x· héi.
  2. 2 Giao Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh tiÕp thu ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ, hoµn chØnh c¸c b¸o c¸o cña ChÝnh phñ tr×nh Quèc héi. Giao Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr×, phèi hîp víi V¨n phßng ChÝnh phñ dù th¶o QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ bæ sung biÖn ph¸p ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch n¨m 2001, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ký, ban hµnh. 2. ChÝnh phñ ®· nghe Bé trëng Bé Tµi chÝnh tr×nh bµy Tê tr×nh ChÝnh phñ vÒ dù ¸n Ph¸p lÖnh ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao (söa ®æi), nghe Bé trëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ b¸o c¸o tæng hîp ý kiÕn thµnh viªn ChÝnh phñ vÒ dù th¶o Ph¸p lÖnh. Qua 10 n¨m thùc hiÖn, thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao ®· ®iÒu tiÕt mét phÇn thu nhËp cña ngêi cã thu nhËp cao, tõng bíc gãp phÇn thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi, t¨ng thu cho ng©n s¸ch nhµ níc. Tuy nhiªn, Ph¸p lÖnh nµy còng cßn mét sè ®iÓm cha s¸t víi thùc tiÔn, cÇn nghiªn cøu söa ®æi cho phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ. ChÝnh phñ nhÊt trÝ th«ng qua dù ¸n Ph¸p lÖnh nµy. Giao Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi V¨n phßng ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan liªn quan tiÕp thu ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ, hoµn chØnh dù th¶o Ph¸p lÖnh, b¸o c¸o Thñ tíng tríc khi tr×nh UBTV Quèc héi. 3. ChÝnh phñ th«ng qua NghÞ ®Þnh vÒ Gi¸o dôc quèc phßng do Bé tr- ëng Bé Quèc phßng tr×nh. 4. ChÝnh phñ th«ng qua B¸o c¸o c«ng t¸c thanh tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o quý I n¨m 2001 do Tæng Thanh tra Nhµ níc tr×nh. Trong quý 1 n¨m 2001, Thanh tra Nhµ níc ®· chØ ®¹o Thanh tra c¸c tØnh, thµnh phè, Bé, ngµnh x©y dùng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch thanh tra tr×nh thñ trëng cïng cÊp phª duyÖt, träng t©m lµ ®Èy m¹nh xem xÐt, kÕt luËn gi¶i quyÕt kÞp thêi vµ døt ®iÓm c¸c khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n, ®Æc biÖt lµ khiÕu kiÖn ®«ng ngêi, phøc t¹p vµ tån ®äng kÐo dµi. ChÝnh phñ yªu cÇu Thanh tra Nhµ níc chØ ®¹o Thanh tra c¸c cÊp, c¸c ngµnh tËp trung thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô träng t©m cña ngµnh trong n¨m 2001, trong ®ã cÇn chó träng vµo mét sè vÊn ®Ò bøc xóc vÒ kinh tÕ - x· héi phôc vô cho yªu cÇu l·nh ®¹o qu¶n lý vµ c¸c vô viÖc do Thñ tíng giao; rµ so¸t l¹i c¸c quy ®Þnh vÒ thanh tra, kiÓm tra ë mçi Bé, ngµnh; chuÈn bÞ Héi nghÞ do ChÝnh phñ chñ tr× vÒ c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra doanh nghiÖp trong n¨m 2001.
Đồng bộ tài khoản