intTypePromotion=3

Nghị quyết 05/2004/NQ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
67
lượt xem
5
download

Nghị quyết 05/2004/NQ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 05/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 05/2004/NQ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ  quy Õ t  cña chÝnh phñ sè 05/2004/NQ­CP ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2004  vÒ phiªn häp chÝnh phñ thêng kú th¸ng 4 n¨m 2004 Trong 2 ngµy 25 vµ 26 th¸ng 4 n¨m 2004, ChÝnh phñ häp   phiªn thêng kú  th¸ng 4, th¶o luËn vµ  quyÕt nghÞ  c¸c vÊn   ®Ò sau ®©y: 1. ChÝnh phñ   ®∙ nghe Bé  trëng Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  tr×nh  B¸o  c¸o  bæ sung  t×nh  h×nh thùc hiÖn  kÕ  ho¹ch  n¨m  2003 vµ  triÓn khai thùc hiÖn nhiÖm vô  kÕ  ho¹ch n¨m 2004;  b¸o c¸o t×nh h×nh kinh tÕ ­ x∙ héi th¸ng 4 vµ 4 th¸ng ®Çu  n¨m   2004;   nghe   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   tr×nh   B¸o   c¸o   bæ  sung t×nh  h×nh  thùc hiÖn ng©n  s¸ch  nhµ  níc n¨m 2003 vµ  triÓn  khai  nhiÖm vô  ng©n s¸ch  n¨m  2004;  Bé  trëng Bé  KÕ  ho¹ch   vµ   ®Çu   t,   Bé   trëng   Bé   Th¬ng   m¹i   b¸o   c¸o   kÕt   qu¶  giao   ban   s¶n   xuÊt,   ®Çu   t  vµ   xuÊt   khÈu   4   th¸ng   ®Çu   n¨m  2004. T¹i Kú  häp thø 4, Quèc héi khãa XI, ChÝnh phñ   ®∙ b¸o  c¸o Quèc héi vÒ  t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô  kÕ  ho¹ch vµ  ng©n s¸ch nhµ  níc n¨m 2003 trªn c¬  së   ®¸nh gi¸ t×nh h×nh  10 th¸ng ®Çu n¨m vµ dù b¸o 2 th¸ng cßn l¹i. Hai th¸ng cuèi n¨m 2003, hÇu hÕt c¸c ho¹t  ®éng kinh   tÕ  ­ x∙ héi  ®Òu ph¸t triÓn theo híng tÝch cùc, gãp phÇn  thùc   hiÖn   kÕ   ho¹ch   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   ­   x∙   héi   c¶   n¨m  2003 ®¹t th¾ng lîi t¬ng ®èi toµn diÖn ë tÊt c¶ c¸c ngµnh,  c¸c lÜnh vùc,  c¸c  vïng,  miÒn vµ   ®Þa ph¬ng.  HÇu hÕt c¸c  chØ tiªu kinh tÕ  ­ x∙ héi chñ  yÕu  ®Òu thùc hiÖn vît møc  so víi sè ®∙ b¸o c¸o Quèc héi t¹i Kú häp thø 4. Ngay   tõ   cuèi   n¨m   2003,   ChÝnh   phñ,   c¸c   Bé,   ngµnh   vµ  ®Þa ph¬ng  ®∙ khÈn tr¬ng triÓn khai thùc hiÖn NghÞ  quyÕt  cña Quèc héi vÒ  nhiÖm vô  n¨m 2004;  ®∙ ban hµnh nhiÒu c¬  chÕ, chÝnh s¸ch míi vµ tËp trung chØ ®¹o thùc hiÖn. MÆc dï gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh dÞch cóm gµ, h¹n h¸n  kÐo dµi, gi¸ c¶ biÕn  ®éng m¹nh, nhng t×nh h×nh kinh tÕ  ­  x∙ héi 4 th¸ng ®Çu n¨m vÉn tiÕp tôc ph¸t triÓn, kim ng¹ch  xuÊt khÈu t¨ng kh¸, kÕt qu¶ gi¶i ng©n nguån vèn ODA cã b­ íc tiÕn bé  nhÊt  ®Þnh, thu hót  ®Çu t  trùc tiÕp níc ngoµi  t¨ng h¬n so víi cïng kú. C¸c biÖn ph¸p æn  ®Þnh thÞ  trêng  trong   níc   ®∙   ph¸t   huy   t¸c   dông,   kÝch   thÝch   thÞ   trêng  trong níc ph¸t triÓn. Tuy nhiªn,  ®∙ xuÊt hiÖn nh÷ng khã  kh¨n míi,  diÔn  biÕn phøc t¹p nh: tiÕn  ®é  thùc hiÖn  vèn  ®Çu t x©y dùng tõ  ng©n s¸ch nhµ  níc  ®¹t thÊp, viÖc triÓn  khai kÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n chËm, nî tån ®äng x©y  dùng c¬  b¶n lín, tiÕn  ®é  thu ng©n s¸ch 4 th¸ng  ®¹t thÊp,  chØ sè gi¸ tiªu dïng t¨ng...
  2. 2 §Ó   phÊn   ®Êu   thùc   hiÖn   th¾ng   lîi   nhiÖm   vô   n¨m   2004  theo NghÞ  quyÕt cña Quèc héi vµ  NghÞ  quyÕt Héi nghÞ  lÇn  thø 9 Ban ChÊp hµnh Trung  ¬ng §¶ng (khãa IX), ChÝnh phñ  yªu cÇu c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng tiÕp tôc tËp trung chØ  ®¹o,  ®Èy m¹nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp vµ  xuÊt  khÈu, n©ng cao hiÖu qu¶ sö  dông vèn  ®Çu t, chñ   ®éng kiÓm  so¸t vµ æn ®Þnh t×nh h×nh gi¸ c¶ thÞ trêng; thùc hiÖn tèt  c¸c môc tiªu ph¸t triÓn x∙ héi, xö lý cã hiÖu qu¶ c¸c vÊn   ®Ò  næi cém vÒ  trËt tù  an toµn giao th«ng, kiÒm chÕ  tai  n¹n   giao   th«ng,   chèng   ph¸   gi¸   rõng;   ®Èy   nhanh   tiÕn   ®é  thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh kiÕn cè  hãa trêng, líp häc, Ch¬ng  tr×nh 135 vµ xãa ®ãi gi¶m nghÌo, ®Æc biÖt t¹i c¸c ®Þa bµn  träng ®iÓm T©y Nguyªn, T©y B¾c vµ T©y Nam Bé... Giao Bé  trëng Bé  KÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t, Bé  trëng Bé  Tµi  chÝnh,   tiÕp   thu   ý   kiÕn   c¸c   thµnh   viªn   ChÝnh   phñ,   hoµn  chØnh c¸c B¸o c¸o bæ sung t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ  ng©n s¸ch nhµ  níc n¨m 2003, thùc hiÖn nhiÖm vô  n¨m 2004,   tr×nh Kú häp thø 5, Quèc héi khãa XI. Giao Bé  trëng Bé  KÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t  chñ  tr×  giao ban  s¶n xuÊt vµ ®Çu t; Bé trëng Bé Th¬ng m¹i chñ tr× giao ban  xuÊt nhËp khÈu vµ  dÞch vô  víi c¸c Bé, ngµnh vµ   ®Þa phong  hµng th¸ng  ®Ó  kiÓm  ®iÓm t×nh h×nh, th¸o gì  kÞp thêi c¸c  víng m¾c vµ  kiÕn nghÞ  ChÝnh phñ, Thñ  tíng ChÝnh phñ  c¸c  gi¶i ph¸p cÇn thiÕt. 2.  ChÝnh  phñ  nghe  Bé  trëng Bé   T  ph¸p tr×nh  dù   th¶o  NghÞ   ®Þnh   vÒ   b¸n   ®Êu   gi¸   tµi   s¶n;   nghe   Bé   trëng,   Chñ  nhiÖm   V¨n   phßng   ChÝnh   phñ   b¸o   c¸o   tæng   hîp   ý   kiÕn   c¸c  thµnh viªn ChÝnh phñ vÒ dù th¶o NghÞ ®Þnh. Giao Bé  T ph¸p chñ  tr×, phèi hîp víi V¨n phßng ChÝnh   phñ  vµ  c¸c c¬  quan liªn quan, tiÕp thu  ý  kiÕn c¸c thµnh  viªn   ChÝnh   phñ,   nghiªn   cøu   kinh   nghiÖm   níc   ngoµi;   tæng  kÕt thùc tiÔn ho¹t  ®éng b¸n  ®Êu gi¸  ë  c¸c  ®Þa ph¬ng; x¸c  ®Þnh râ thªm ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ c¸c ®Þnh chÕ liªn quan  ®Õn b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n ®Ó bæ sung, chØnh lý dù th¶o NghÞ   ®Þnh, tr×nh ChÝnh phñ xem xÐt. 3. ChÝnh phñ  nghe Bé  trëng Bé  Th¬ng m¹i tr×nh dù  ¸n  Ph¸p lÖnh Chèng trî  cÊp hµng hãa nhËp khÈu vµo ViÖt Nam;  nghe Bé trëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ b¸o c¸o tæng  hîp ý kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ vÒ dù ¸n Ph¸p lÖnh NÒn  kinh  tÕ  níc  ta  ®ang  ngµy cµng  héi  nhËp s©u  vµo  kinh tÕ  khu vùc vµ  thÕ  giíi,  ®ßi hái hÖ  thèng chÝnh s¸ch  ®iÒu tiÕt  c¸c  ho¹t   ®éng xuÊt nhËp  khÈu  cña níc ta ph¶i  sím phï  hîp víi c¸c  ®Þnh chÕ  cña Tæ chøc Th¬ng m¹i ThÕ  giíi (WTO). ViÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p chèng trî cÊp lµ   phï  hîp víi th«ng lÖ  quèc tÕ; lµ  c«ng cô  b¶o hé  s¶n xuÊt   trong níc vµ  lµ  mét trong nh÷ng biÖn ph¸p gióp  ®µm ph¸n  th¬ng m¹i cã hiÖu qu¶ h¬n, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi 
  3. 3 ngo¹i, thóc  ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn; t¹o m«i trêng ph¸p  lý minh b¹ch, c«ng khai. Giao  Bé  Th¬ng m¹i  chñ  tr×,  phèi  hîp víi  Bé  T  ph¸p,  V¨n phßng ChÝnh phñ  vµ  c¸c c¬  quan liªn quan tiÕp thu  ý  kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ, hoµn chØnh dù ¸n Ph¸p lÖnh   Chèng  trî  cÊp  hµng  hãa nhËp khÈu vµo ViÖt  Nam;  giao Bé  trëng Bé Th¬ng m¹i thõa ñy quyÒn Thñ tíng ChÝnh phñ tr×nh  Uû ban Thêng vô Quèc héi dù ¸n Ph¸p lÖnh nµy. 4. ChÝnh phñ xem xÐt dù th¶o NghÞ ®Þnh vÒ söa ®æi, bæ  sung mét sè   ®iÒu cña NghÞ   ®Þnh sè  03/2000/N§­CP ngµy 03  th¸ng 02 n¨m 2000 híng dÉn thi hµnh mét sè   ®iÒu cña LuËt  Doanh nghiÖp do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tr×nh. Qua   4   n¨m   thùc   hiÖn   NghÞ   ®Þnh   sè   03/2000/N§­CP   cña  ChÝnh  phñ  vÒ   híng  dÉn  thùc   hiÖn   LuËt   Doanh   nghiÖp,   cho  thÊy ®∙ n¶y sinh mét sè víng m¾c cÇn ph¶i ®îc th¸o gì kÞp  thêi   ®Ó   tiÕp   tôc   t¹o   lËp   m«i   trêng   kinh   doanh   vµ   hµnh  lang ph¸p  lý  thuËn  lîi h¬n cho s¶n xuÊt kinh doanh  cña  c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ thu hót ®Çu t. ChÝnh phñ  nhÊt trÝ  th«ng qua dù  th¶o NghÞ   ®Þnh. Giao  V¨n phßng ChÝnh phñ  hoµn chØnh c¸c thñ  tôc, tr×nh Thñ  t ­ íng ChÝnh phñ ký ban hµnh NghÞ ®Þnh nµy. 5.   ChÝnh   phñ   ®∙   xem   xÐt   B¸o   c¸o   vÒ   t×nh   h×nh   thùc  hiÖn   c¶i   c¸ch  hµnh   chÝnh   vµ   t×nh   h×nh  triÓn   khai,  thùc   hiÖn c«ng t¸c x∙ héi hãa ho¹t  ®éng v¨n hãa tõ  n¨m 1998  ®Õn nay do Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin tr×nh. Giao Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin tiÕp tôc nghiªn cøu, tæng   kÕt   thùc   tiÔn,   lÊy   ý   kiÕn   c¸c   Bé   nghµnh   cã   liªn   quan,  hoµn chØnh b¶n §Ò  ¸n vÒ  Quy ho¹ch ph¸t triÓn x∙ héi hãa  ho¹t ®éng v¨n hãa ®Õn n¨m 2010, tr×nh ChÝnh phñ xem xÐt. 6. ChÝnh phñ   ®∙ nghe Tæng Thanh tra Nhµ  níc b¸o c¸o  c«ng t¸c thanh  tra, gi¶i quyÕt  khiÕu n¹i,  tè  c¸o quý  I  n¨m 2004. ChÝnh phñ nhÊt trÝ th«ng qua b¸o c¸o nµy, yªu cÇu c¸c   Bé , ngµnh vµ ®Þa ph¬ng tiÕp tôc thùc hiÖn nghiªm tóc ChØ  thÞ  sè  09/CT­TW ngµy 06 th¸ng 3 n¨m 2002 cña Ban BÝ  th  Trung  ¬ng §¶ng vÒ  mét sè  vÊn  ®Ò  cÊp b¸ch cÇn thùc hiÖn  trong viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o hiÖn nay; t¨ng c ­ êng   c«ng   t¸c   tiÕp   d©n,   xö   lý   c¸c   trêng   hîp   khiÕu   kiÖn  ®«ng ngêi, vît cÊp; gi¶i quyÕt døt ®iÓm c¸c vô viÖc khiÕu   n¹i tån  ®äng kÐo dµi;  ®Èy m¹nh thanh tra viÖc  ®Çu t  x©y  dùng vµ  qu¶n lý  sö  dông  ®Êt  ®ai theo quyÕt  ®Þnh cña Bé  ChÝnh trÞ vµ Thñ tíng ChÝnh phñ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản