Nghị quyết 06/2004/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
76
lượt xem
5
download

Nghị quyết 06/2004/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 06/2004/NQ-CP về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 06/2004/NQ-CP

  1. CHÍNH PH -TH TƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA CHÍNH PH VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2004/NQ-CP Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 2004 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 06/2004/NQ-CP NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2004 V M T S GI I PHÁP PHÁT TRI N LÀNH M NH THN TRƯ NG B T NG S N Ngh quy t H i ngh l n th chín Ban Ch p hành Trung ương ng khoá IX ã kh ng nh m t trong nh ng m c tiêu, nhi m v ch y u v phát tri n kinh t trong n a nhi m kỳ còn l i c a i h i l n th IX là hình thành ng b các lo i th trư ng, trong ó yêu c u "khNn trương hư ng d n thi hành Lu t t ai năm 2003 và các văn b n pháp lu t có liên quan khác phát tri n và qu n lý có hi u qu th trư ng b t ng s n; áp d ng nh ng bi n pháp m nh m , ng b xoá bao c p v t, ch ng u cơ tr c l i, kích c u o, gây khan hi m, "s t" nhà t gi t o, tham nhũng, chi m d ng trái phép và lãng phí t ai. Th c hi n chính sách i u ti t m b o l i ích c a Nhà nư c v i tư cách là ngư i i di n ch s h u và là nhà u tư l n nh t phát tri n h t ng, làm tăng giá tr c a t". Th c tr ng th trư ng b t ng s n nư c ta nói chung cũng như th trư ng nhà t t i ô th và khu v c phát tri n ô th nh ng năm qua ã có nh ng chuy n bi n tích c c, góp ph n vào vi c thúc Ny kinh t - xã h i c a t nư c phát tri n v i nh p tương i cao, nhi u d án trong lĩnh v c s n xu t kinh doanh, d ch v ã phát huy các ngu n v n trong xã h i, t ng bư c nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh, m c s ng c a nhân dân và làm thay i b m t ô th , nông thôn, góp ph n chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá. Qua th c ti n ho t ng c a th trư ng b t ng s n nư c ta, môi trư ng u tư cũng như cơ s pháp lý ư c hình thành theo hư ng phát tri n n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. Bên c nh nh ng m t tích c c, ho t ng c a th trư ng b t ng s n th i gian qua cũng ã b c l nh ng m t y u kém: do chưa nh n th c y v vai trò, v trí c a th trư ng b t ng s n i v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, tài s n nhà t chưa ư c khai thác, s d ng có hi u qu , lãng phí, th t thoát l n; Nhà nư c chưa có gi i pháp h u hi u trong qu n lý và i u ti t th trư ng b t ng s n; tình tr ng u cơ nhà t, kích c u o nâng giá b t ng s n di n ra khá ph bi n; tình tr ng chuy n i m c ích s d ng t trái quy nh, mua bán "trao tay" và xây d ng t phát... gây nh hư ng không t t n ho t ng u tư cũng như qu n lý xây d ng theo quy ho ch, gi m ngu n thu cho ngân sách, gây tác ng x u t i tâm lý và i s ng c a nhân dân nh t là các i tư ng có thu nh p th p, nh ng h b thu h i t và làm cho s phát tri n ô th thi u b n v ng.
  2. kh c ph c tình tràng nêu trên nh m th c hi n m c tiêu phát tri n th trư ng b t ng s n lành m nh, trư c h t là i v i b t ng s n nhà t trong khu v c ô th và khu v c ô th hoá, c n t p trung th c hi n m t s gi i pháp trong th i gian t i là: I. M C TIÊU PHÁT TRI N THN TRƯ NG B T NG S N 1. Khai thác, s d ng có hi u qu các lo i b t ng s n, c bi t là b t ng s n nhà t, phát huy t i a ngu n l c t t ai, nhà và công trình trên t phát tri n kinh t - xã h i, ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. 2. Thu hút các ngu n l c c a xã h i, khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia u tư phát tri n hàng hoá b t ng s n, c bi t là u tư xây d ng các công trình s n xu t kinh doanh, các công trình h t ng k thu t, h t ng xã h i. 3. Góp ph n hình thành ng b các lo i th trư ng cùng các th ch phù h p v i kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa và h i nh p qu c t . Nhà nư c ch ng nh hư ng, i u ti t và ki m soát n nh th trư ng b t ng s n, kh c ph c tình tr ng t phát, u cơ b t ng s n. II. CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N THN TRƯ NG B T NG S N A. CÁC GI I PHÁP CHUNG 1. T p trung xây d ng và hoàn thi n h th ng pháp lu t, các cơ ch chính sách phù h p m b o tính ng b , th ng nh t và hi u l c nh m t o i u ki n cho th trư ng b t ng s n ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. Vi c ban hành chính sách ph i b o m nguyên t c ng b , nh t quán, gi m t i a s can thi p c a Nhà nư c vào quan h kinh t nh m phát huy ti m năng c a b t ng s n tham gia vào th trư ng ph c v phát tri n kinh t - xã h i. Tăng cư ng tính c nh tranh, khai thông ách t c th trư ng ho t ng lành m nh và qu n lý có hi u qu th trư ng b t ng s n ng th i t o i u ki n ch ng h i nh p kinh t qu c t ; t p trung xây d ng Lu t Kinh doanh b t ng s n, Lu t ăng ký b t ng s n, Lu t Nhà , Lu t Thu s d ng t và Lu t Thu tài s n theo Chương trình xây d ng Lu t, Pháp l nh c a Qu c h i; cùng v i vi c khNn trương xây d ng các văn b n hư ng d n thi hành Lu t t ai và Lu t Xây d ng ph i ti n hành rà soát, s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành liên quan n th trư ng b t ng s n nh m kh c ph c nh ng quy nh ch ng chéo, mâu thu n ho c còn b t c p làm h n ch hi u qu c a th trư ng b t ng s n. 2. Nghiên c u i u ch nh, b sung m t s lo i thu và l phí v nhà t theo hư ng khuyên khích s d ng có hi u qu b t ng s n, ng th i phát tri n m nh các giao d ch chính th c trên th trư ng. Thông qua thu , phí và l phí, Nhà nư c i u ti t th trư ng b t ng s n, c bi t là a tô chênh l ch i v i các trư ng h p do Nhà nư c u tư k t c u h t ng t o ra, khuy n khích s d ng có hi u qu tài nguyên t ai, h n ch u cơ, ng th i gi m thu và phí trong giao d ch trên th trư ng b t ng s n m c h p lý nh m khuy n khích giao d ch chính th c, kh c ph c tình tr ng giao d ch "ng m", các hành vi tr n tránh nghĩa v tài chính gây th t thu cho ngân sách nhà nư c.
  3. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan nghiên c u s a i, b sung các lo i thu và l phí liên quan n b t ng s n nhà t theo hư ng trên Chính ph trình Qu c h i thông qua trong năm 2005. 3. Hoàn thi n chính sách v tín d ng ph c v yêu c u phát tri n th trư ng b t ng s n; nghiên c u hoàn thi n cơ ch chính sách th ch p - gi i ch p, b o lãnh cũng như vi c x lý b t ng s n th ch p thu h i n vay, t o thu n l i cho các doanh nghi p, ngư i dân có th th ch p b t ng s n nhà t vay v n phát tri n kinh t ; xu t các gi i pháp cho vay dài h n v i lãi su t phù h p trong xây d ng nhà cho thuê, bán tr d n và các lo i nhà khác h tr phát tri n hàng hoá cho th trư ng b t ng s n. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i B Tư pháp và các B , ngành có liên quan nghiên c u trình Chính ph ban hành trong năm 2004 chính sách ăng ký giao d ch b o m và các chính sách th ch p, b o lãnh, ăng ký giao d ch m b o và x lý b t ng s n th ch p vay v n; gi i pháp cho vay dài h n v i lãi su t phù h p i v i các trư ng h p mua nhà tr góp, xây d ng nhà cho thuê. 4. Tăng kh năng cung c p hàng hoá b t ng s n nh t là t cho s n xu t kinh doanh và b t ng s n nhà ch ng bình n th trư ng theo quy lu t cung c u, ng th i góp ph n th c hi n chính sách xã h i. th c hi n có k t qu gi i pháp này, bên c nh vi c phát tri n qu t i u ti t th trư ng theo quy nh c a Lu t t ai năm 2003, c n khuy n khích các thành ph n kinh t u tư phát tri n b t ng s n nhà , cũng như các lo i b t ng s n thương m i khác, c bi t là nhà cho thuê, nhà bán tr d n thông qua chính sách t o i u ki n ngư i thu nh p th p, h gia ình chính sách xã h i g p khó khăn có i u ki n c i thi n ch , trên nguyên t c xoá bao c p, th c thi chính sách h tr cho các h gia ình, cá nhân phù h p v i tình hình kinh t - xã h i, kh năng c a ngân sách nhà nư c và c a t ng a phương. Kiên quy t thu h i và t ch c bán u giá các lô t trong các d án mà ch u tư th c p không u tư sau 1 2 tháng mà không ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và các B , ngành có liên quan xây d ng án nhà áp d ng i v i ngư i thu nh p th p và các i tư ng chính sách xã h i trình Chính ph vào quý IV năm 2004; ng th i ph i h p v i B K ho ch và u tư hư ng d n các a phương ki m tra vi c th c hi n các d án phát tri n nhà và ô th t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph vào quý II năm 2005. B K ho ch và u tư ch trì nghiên c u cơ ch chính sách thu hút ngu n l c t dân cư và các t ch c kinh t trong nư c và nư c ngoài tham gia u tư kinh doanh b t ng s n; ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam tìm ki m ngu n v n ODA t nư c ngoài và các t ch c tín d ng qu c t b sung ngu n v n vay cho lĩnh v c u tư phát tri n b t ng s n và xu t gi i pháp phát tri n th trư ng b t ng s n ng b v trình phát tri n v i các th trư ng khác trong n n kinh t trình Chính ph ban hành trong năm 2004. 5. T ng bư c hoàn thi n cơ c u c a th trư ng và lành m nh các giao d ch trên th trư ng b t ng s n trong ó c bi t chú tr ng vi c thi t l p "Sàn giao d ch quy n s d ng t" th c hi n các hình th c u giá, u th u ho c treo bi n i v i các lo i
  4. t ư c ưa vào th trư ng b t ng s n và các "Trung tâm giao d ch b t ng s n" t o i u ki n thu n l i cho các ch th d dàng tham gia th trư ng, b o m cho th trư ng công khai, minh b ch và có s qu n lý c a Nhà nư c, góp ph n h n ch u cơ, n nh th trư ng. Quy nh b t bu c vi c bán nhà và chuy n quy n s d ng t t i các d án ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ph i th c hi n công khai m i i tư ng có nhu c u ư c ti p c n các thông tin qua các Trung tâm giao d ch b t ng s n; hoàn thi n và tăng cư ng năng l c ho t ng c a các t ch c tư v n, môi gi i, b o hi m và thông tin v b t ng s n t o i u ki n cho th trư ng b t ng s n v n hành minh b ch, hi u qu . Trong năm 2004, B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n các a phương tr ng i m th c hi n thí i m mô hình t ch c và ho t ng c a "Sàn giao d ch quy n s d ng t" th c hi n giao và cho thuê t thông qua các hình th c như u giá, u th u, b o m công khai, ơn gi n v th t c nh m t hi u qu cao. B Xây d ng hoàn thành trong năm 2004 vi c hư ng d n các a phương ki n toàn mô hình t ch c và ho t ng c a các "Trung tâm giao d ch b t ng s n" theo hư ng xã h i hoá nh m t o i u ki n thu n l i các ch th d dàng tham gia giao d ch b t ng s n thu c quy n s h u c a mình trên th trư ng, tăng kh năng lưu thông c a hàng hoá, b o m cho th trư ng công khai, minh b ch và có s qu n lý c a Nhà nư c. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh ch u tư các d án ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ư c phép huy ng v n thông qua vi c áp d ng phương th c bán u giá, công b giá công khai m i ngư i có nhu c u nhà u ư c tham gia. B. CÁC GI I PHÁP C P BÁCH th c hi n m c tiêu phát tri n th trư ng b t ng s n lành m nh, trư c m t t p trung vào b t ng s n nhà, t t i các ô th ã s d ng n nh; b t ng s n nhà, t t i các khu v c ô th hoá và b t ng s n nhà, t ã giao cho các cơ quan, ơn v qu n lý s d ng mà chưa thu ti n v i các gi i pháp c th sau: 1. i v i nhà, t t i các ô th ã ưa vào s d ng n nh: a) T p trung ch o th c hi n công tác c p gi y ch ng nh n nhà, t theo quy nh c a pháp lu t m b o cho m i hàng hoá b t ng s n có i u ki n giao d ch h p pháp, công khai trên th trư ng b t ng s n. B Xây d ng, B Tài nguyên và Môi trư ng ch o U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hoàn thành vi c c p gi y ch ng nh n nhà, t theo quy nh c a pháp lu t vào năm 2005, b o m ơn gi n hoá các th t c, t o i u ki n cho ch s h u th c hi n các quy n và nghĩa v trong quá trình s d ng cũng như giao d ch trên th trư ng b t ng s n theo quy nh c a pháp lu t. S m nghiên c u ban hành các quy nh v c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và công trình có nhu c u giao d ch trên th trư ng b t ng s n trư c h t i v i khu v c ã có quy ho ch chi ti t ư c duy t. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B , ngành liên quan nghiên c u so n th o quy nh c th v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s
  5. h u i v i lo i b t ng s n này ban hành theo thNm quy n ho c trình Chính ph ban hành ch m nh t trong quý I năm 2005 làm cơ s U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n. b) th c hi n t t ch trương xã h i hoá v n nhà , t o i u ki n duy trì và nâng c p qu nhà thu c s h u toàn dân, B Xây d ng ôn c các a phương th c hi n ơn gi n hoá các th t c Ny m nh vi c bán nhà cho ngư i ang thuê theo Ngh nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 hoàn thành ch m nh t vào năm 2005. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương s m tri n khai các gi i pháp phù h p khai thác có hi u qu qu nhà này k c vi c xây d ng l i theo quy ho ch i v i các nhà thu c di n không ư c bán ho c thu c di n ư c bán nhưng nh ng ngư i thuê không có nhu c u mua. c) U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có gi i pháp c th nh m qu n lý ch t ch vi c xây d ng m i, c i t o, nâng c p nhà b o m các yêu c u v quy ho ch, ki n trúc, môi sinh, môi trư ng và h t ng ô th , kiên quy t ngăn ch n ti n t i ch m d t tình tr ng xây d ng nhà t phát t i ô th và ven các tr c ư ng giao thông. 2. i v i nhà và t t i các khu v c ô th hoá: phát tri n và qu n lý có hi u qu th trư ng b t ng s n c n i m i toàn di n công tác l p quy ho ch và qu n lý xây d ng theo quy ho ch. U ban nhân dân các c p ph i t p trung th c hi n quy ho ch xây d ng ô th và i m dân cư nông thôn, làm cơ s cho u tư phát tri n và qu n lý xây d ng theo quy ho ch nh m kh c ph c tình tr ng xây d ng t phát, xây d ng trái quy ho ch, c th là: a) U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i t p trung ch o l p quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500 và quy ho ch i m dân cư nông thôn v i ch t lư ng cao làm cơ s qu n lý ch t ch ho t ng u tư xây d ng. Th c hi n công khai hoá quy ho ch chi ti t các t ch c, cá nhân có nhu c u u có th ti p c n d dàng các thông tin c n thi t, kh c ph c tình tr ng mua bán, kinh doanh b t ng s n nhà t có tính l a o, kích c u " o", nâng giá b t ng s n lên cao m t cách gi t o; b) B Tài nguyên và Môi trư ng ch o các a phương qu n lý ch t ch vi c s d ng t ai nh t là vi c chuy n m c ích s d ng t t i các khu v c ô th hoá; t t c các d án ph i có trong quy ho ch, k ho ch s ng t ư c c p có thNm quy n phê duy t; c) Trên cơ s quy ho ch chi ti t ư c duy t c n tri n khai áp d ng phương th c u th u, u giá ho c áp d ng hình th c treo bi n i v i di n tích t phát tri n b t ng s n mang tính kinh doanh. i v i các lo i t ph c v các yêu c u khác thì áp d ng chính sách giá t phù h p v i quy nh c a Lu t t ai năm 2003; d) Căn c quy ho ch chi ti t ư c c p có thNm quy n phê duy t, U ban nhân dân các a phương căn c vào i u ki n th c t k t h p tri n khai m ư ng v i thư h i t hai bên ư ng ch ng xây d ng ng b , hoàn ch nh ư ng và ph ng th i s d ng có hi u qu ngu n thu t qu t hai bên ư ng;
  6. ) Ch m d t cơ ch bao c p i v i doanh nghi p kinh doanh h t ng các khu công nghi p, khu ch xu t cũng như chính sách ưu ãi cho các doanh nghi p kinh doanh b t ng s n nhà thương m i t i các khu v c ô th và khu v c ô th hoá; e) U ban nhân dân các a phương có nhi m v ch o và ki m tra công tác n bù gi i phóng m t b ng i v i t t c các d án u tư kinh doanh b t ng s n, b o m th c hi n úng chính sách. Ph i công khai, minh b ch trong vi c th c hi n b i thư ng thi t h i khi thu h i t nhân dân hi u và ng thu n. Các d án u tư phát tri n và kinh doanh b t ng s n ch ư c phép gi i phóng m t b ng khi ã chuNn b ư c nơi tái nh cư, b o m nguyên t c nơi tái nh cư ph i có i u ki n t t hơn ch cũ. 3. i v i nhà t thu c s h u Nhà nư c ã giao cho các cơ quan, ơn v qu n lý s d ng mà chưa thu ti n: a) B Xây d ng ch trì cùng v i các B : Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng ch o U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai vi c i u tra, th ng kê c th hi n tr ng nhà t cũng như tình hình s d ng nhà t c a các t ch c, cơ quan và báo cáo Chính ph ch m nh t là tháng 6 năm 2005. Trong quá trình i u tra th ng kê, nh ng trư ng h p nhà t mà các cơ quan, t ch c hi n ang s d ng không úng m c ích, lãng phí, th t thoát ho c buông l ng trách nhi m qu n lý ã xác nh rõ thì ph i thu h i và khai thác có hi u qu ; b) B Xây d ng ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng án nh m khai thác s d ng có hi u qu b t ng s n nhà t thu c s h u toàn dân ư c thu h i trình Chính ph vào quý IV năm 2005. III. T CH C TH C HI N 1. i m i nh n th c v th trư ng b t ng s n t o cơ ch , chính sách thúc Ny th trư ng này phát tri n cùng v i th trư ng v n, th trư ng lao ng, th trư ng khoa h c công ngh và các th trư ng khác t o ng l c cho phát tri n kinh t - xã h i, góp ph n thi t th c vào quá trình phát tri n ô th và nông thôn b n v ng theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hóa t nư c. 2. Các B , ngành căn c vào ch c năng nhi m v ư c giao, t ch c nghiên c u trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các cơ ch , chính sách tri n khai các gi i pháp thúc Ny th trư ng b t ng s n phát tri n lành m nh theo tinh th n Ngh quy t c a Chính ph ch m nh t trong quý IV năm 2005. 3. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n tri n khai ngay trong năm 2004 các bi n pháp nâng cao năng l c và hi u l c qu n lý i v i th trư ng b t ng s n trư c h t là th c hi n t t các gi i pháp phát tri n lành m nh th trư ng b t ng s n t i a phương ng th i tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát và x lý nghiêm i v i t ch c, cá nhân có sai ph m theo quy nh c a pháp lu t; ki m tra toàn di n các d án xây d ng nhà chung cư ã và ang th c hi n t i Hà N i và thành ph H Chí Minh. 4. B Xây d ng, Văn phòng Chính ph có nhi m v theo dõi, ôn c, ki m tra và t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph theo nh kỳ v tình hình th c hi n Ngh
  7. quy t này. N u có vư ng m c ph i k p th i xin ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph . 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản