Nghị quyết 06/2004/NQ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
68
lượt xem
7
download

Nghị quyết 06/2004/NQ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 06/2004/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 06/2004/NQ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NGH Þ  QUY Õ T  CñA CHÝNH PHñ sè 06/2004/NQ­CP ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2004  VÒ mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn lµnh m¹nh  thÞ trêng bÊt ®éng s¶n NghÞ  quyÕt Héi nghÞ  lÇn thø chÝn Ban ChÊp hµnh Trung   ¬ng §¶ng kho¸ IX  ®∙ kh¼ng  ®Þnh mét trong nh÷ng môc tiªu,   nhiÖm vô chñ yÕu vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ trong nöa nhiÖm kú   cßn l¹i cña §¹i héi lÇn thø IX lµ  h×nh thµnh  ®ång bé  c¸c   lo¹i thÞ trêng, trong ®ã yªu cÇu "khÈn tr¬ng híng dÉn thi   hµnh LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003 vµ  c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã   liªn quan kh¸c  ®Ó  ph¸t triÓn vµ  qu¶n lý  cã  hiÖu qu¶ thÞ   trêng bÊt ®éng s¶n; ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p m¹nh mÏ, ®ång   bé ®Ó xo¸ bao cÊp vÒ ®Êt, chèng ®Çu c¬ trôc lîi, kÝch cÇu   ¶o,   g©y   khan   hiÕm,   "sèt"   nhµ   ®Êt   gi¶   t¹o,   tham   nhòng,   chiÕm dông tr¸i phÐp vµ l∙ng phÝ ®Êt ®ai. Thùc hiÖn chÝnh   s¸ch  ®iÒu tiÕt  ®Ó   ®¶m b¶o lîi  Ých cña Nhµ  níc víi t c¸ch   lµ ngêi ®¹i diÖn chñ së h÷u vµ lµ nhµ ®Çu t  lín nhÊt ph¸t   triÓn h¹ tÇng, lµm t¨ng gi¸ trÞ cña ®Êt". Thùc   tr¹ng   thÞ   trêng  bÊt   ®éng   s¶n  níc   ta  nãi  chung   còng   nh  thÞ   trêng   nhµ   ®Êt   t¹i   ®«   thÞ   vµ   khu   vùc   ph¸t   triÓn  ®« thÞ  nh÷ng n¨m qua  ®∙ cã  nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch   cùc, gãp phÇn vµo viÖc thóc  ®Èy kinh tÕ  ­ x∙ héi cña  ®Êt   níc   ph¸t   triÓn   víi   nhÞp   ®é   t¬ng   ®èi   cao,   nhiÒu   dù   ¸n   trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô   ®∙ ph¸t huy   c¸c nguån vèn trong  x∙ héi, tõng bíc n©ng cao hiÖu qu¶   s¶n xuÊt kinh doanh,  møc sèng cña nh©n d©n vµ  lµm thay   ®æi bé mÆt ®« thÞ, n«ng th«n, gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu   kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Qua thùc   tiÔn ho¹t  ®éng cña thÞ  trêng bÊt  ®éng s¶n  ë  níc ta, m«i   trêng  ®Çu t còng nh c¬  së  ph¸p lý   ®îc h×nh thµnh theo h­ íng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x∙ héi chñ   nghÜa. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc, ho¹t  ®éng cña thÞ  tr êng   bÊt  ®éng s¶n thêi gian qua còng  ®∙ béc lé  nh÷ng mÆt yÕu   kÐm: do cha nhËn thøc  ®Çy  ®ñ  vÒ  vai trß, vÞ  trÝ  cña thÞ   trêng bÊt  ®éng s¶n  ®èi víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ  ­   x∙   héi,   tµi   s¶n   nhµ   ®Êt   cha   ®îc   khai   th¸c,   sö   dông   cã   hiÖu qu¶, l∙ng phÝ, thÊt tho¸t lín; Nhµ  n íc cha cã  gi¶i   ph¸p h÷u hiÖu trong  qu¶n lý  vµ   ®iÒu tiÕt thÞ  trêng bÊt   ®éng s¶n; t×nh tr¹ng  ®Çu c¬  nhµ   ®Êt, kÝch cÇu ¶o  ®Ó  n©ng   gi¸ bÊt  ®éng s¶n diÔn ra kh¸ phæ biÕn; t×nh tr¹ng chuyÓn   ®æi   môc   ®Ých   sö   dông   ®Êt   tr¸i   quy   ®Þnh,   mua   b¸n   "trao   tay" vµ  x©y dùng tù  ph¸t...  g©y ¶nh hëng kh«ng  tèt  ®Õn   ho¹t  ®éng  ®Çu t còng nh qu¶n lý  x©y dùng theo quy ho¹ch,   gi¶m nguån thu cho ng©n s¸ch, g©y t¸c ®éng xÊu tíi t©m lý  
  2. 2 vµ ®êi sèng cña nh©n d©n nhÊt lµ c¸c ®èi tîng cã thu nhËp   thÊp, nh÷ng hé bÞ thu håi ®Êt vµ lµm cho sù ph¸t triÓn ®«   thÞ thiÕu bÒn v÷ng.  §Ó  kh¾c phôc t×nh trµng nªu trªn nh»m thùc hiÖn môc   tiªu  ph¸t  triÓn  thÞ  trêng  bÊt   ®éng   s¶n  lµnh  m¹nh,  tríc   hÕt lµ   ®èi víi bÊt  ®éng s¶n nhµ   ®Êt trong khu vùc  ®« thÞ   vµ   khu   vùc   ®«   thÞ   ho¸,   cÇn   tËp   trung   thùc   hiÖn   mét   sè   gi¶i ph¸p trong thêi gian tíi lµ: I. MôC TIªU PH¸T TRIÓN THÞ TR¦êNG BÊT §éNG S¶N  1. Khai th¸c, sö  dông cã  hiÖu qu¶ c¸c lo¹i bÊt  ®éng  s¶n,  ®Æc biÖt lµ  bÊt  ®éng s¶n nhµ   ®Êt, ph¸t huy tèi  ®a  nguån lùc tõ   ®Êt  ®ai, nhµ  vµ  c«ng tr×nh trªn  ®Êt  ®Ó  ph¸t  triÓn   kinh   tÕ   ­   x∙   héi,   phôc   vô   sù   nghiÖp   c«ng   nghiÖp  ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. 2. Thu hót c¸c nguån lùc cña x∙ héi, khuyÕn khÝch c¸c   thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Çu t ph¸t triÓn hµng ho¸ bÊt  ®éng s¶n,  ®Æc biÖt lµ   ®Çu t  x©y dùng c¸c c«ng tr×nh s¶n  xuÊt kinh doanh, c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇng   x∙ héi. 3.   Gãp   phÇn   h×nh   thµnh   ®ång   bé   c¸c   lo¹i   thÞ   trêng  cïng c¸c thÓ  chÕ  phï  hîp víi kinh tÕ  thÞ  trêng  ®Þnh híng  x∙ héi chñ nghÜa vµ héi nhËp quèc tÕ. Nhµ níc chñ ®éng ®Þnh híng, ®iÒu tiÕt vµ kiÓm so¸t ®Ó  æn  ®Þnh thÞ  trêng bÊt  ®éng s¶n, kh¾c phôc t×nh tr¹ng tù  ph¸t, ®Çu c¬ bÊt ®éng s¶n. I I .   C ¸ C   G I ¶ I   P H ¸ P   P H ¸ T   T R I Ó N   T H Þ   T R ¦ ê N G   B Ê T   § é N G  S¶N  A. C¸c gi¶i ph¸p chung 1.   TËp   trung   x©y   dùng   vµ   hoµn   thiÖn   hÖ   thèng   ph¸p  luËt, c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch phï hîp ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé,  thèng nhÊt vµ   ®ñ  hiÖu lùc nh»m t¹o  ®iÒu kiÖn cho thÞ  tr­ êng bÊt  ®éng s¶n ho¹t  ®éng theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt.  ViÖc ban hµnh chÝnh s¸ch ph¶i b¶o ®¶m nguyªn t¾c ®ång bé,   nhÊt qu¸n, gi¶m tèi  ®a sù  can thiÖp cña Nhµ  níc vµo quan  hÖ  kinh tÕ  nh»m ph¸t huy tiÒm n¨ng cña bÊt  ®éng s¶n tham  gia vµo thÞ  trêng phôc vô  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi.  T¨ng cêng tÝnh c¹nh tranh, khai th«ng ¸ch t¾c  ®Ó  thÞ  tr ­ êng ho¹t  ®éng lµnh m¹nh vµ  qu¶n lý  cã  hiÖu qu¶ thÞ  trêng 
  3. 3 bÊt ®éng s¶n ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chñ ®éng héi nhËp  kinh tÕ  quèc tÕ; tËp trung x©y dùng LuËt Kinh doanh bÊt  ®éng   s¶n,   LuËt   §¨ng   ký   bÊt   ®éng   s¶n,   LuËt   Nhµ   ë,   LuËt  ThuÕ  sö  dông  ®Êt vµ  LuËt ThuÕ  tµi  s¶n  theo  Ch¬ng tr×nh  x©y dùng LuËt, Ph¸p lÖnh cña Quèc héi; cïng víi viÖc khÈn   tr¬ng x©y dùng c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh LuËt §Êt ®ai  vµ LuËt X©y dùng ph¶i tiÕn hµnh rµ so¸t, söa ®æi, bæ sung  c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p  luËt  hiÖn hµnh liªn  quan   ®Õn  thÞ   trêng   bÊt   ®éng   s¶n   nh»m   kh¾c   phôc   nh÷ng   quy   ®Þnh   chång chÐo, m©u thuÉn hoÆc cßn bÊt cËp lµm h¹n chÕ  hiÖu  qu¶ cña thÞ trêng bÊt ®éng s¶n. 2. Nghiªn cøu ®iÒu chØnh, bæ sung mét sè lo¹i thuÕ vµ   lÖ  phÝ  vÒ  nhµ   ®Êt theo híng khuyªn khÝch sö  dông cã  hiÖu  qu¶ bÊt ®éng s¶n, ®ång thêi ph¸t triÓn m¹nh c¸c giao dÞch   chÝnh thøc trªn thÞ trêng. Th«ng qua thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ,  Nhµ níc ®iÒu tiÕt thÞ trêng bÊt ®éng s¶n, ®Æc biÖt lµ ®Þa  t« chªnh lÖch  ®èi víi c¸c trêng hîp do Nhµ  níc  ®Çu t kÕt  cÊu h¹  tÇng t¹o ra, khuyÕn khÝch sö  dông cã  hiÖu qu¶ tµi  nguyªn   ®Êt  ®ai, h¹n chÕ   ®Çu c¬,  ®ång thêi  gi¶m  thuÕ  vµ  phÝ trong giao dÞch trªn thÞ trêng bÊt ®éng s¶n ë møc hîp  lý nh»m khuyÕn khÝch giao dÞch chÝnh thøc, kh¾c phôc t×nh   tr¹ng giao dÞch "ngÇm", c¸c hµnh vi trèn tr¸nh nghÜa vô  tµi chÝnh g©y thÊt thu cho ng©n s¸ch nhµ níc. Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã  liªn quan nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung c¸c lo¹i thuÕ vµ lÖ  phÝ  liªn quan  ®Õn bÊt  ®éng s¶n nhµ   ®Êt theo híng trªn  ®Ó  ChÝnh phñ tr×nh Quèc héi th«ng qua trong n¨m 2005.  3. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch vÒ  tÝn dông phôc vô  yªu cÇu  ph¸t triÓn thÞ  trêng bÊt  ®éng s¶n; nghiªn cøu hoµn thiÖn   c¬  chÕ  chÝnh s¸ch thÕ  chÊp ­ gi¶i chÊp, b¶o l∙nh còng nh  viÖc xö  lý  bÊt  ®éng s¶n thÕ  chÊp  ®Ó  thu håi nî  vay, t¹o  thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp, ngêi d©n cã  thÓ  thÕ  chÊp  bÊt  ®éng s¶n nhµ   ®Êt  ®Ó  vay vèn ph¸t triÓn kinh tÕ;  ®Ò  xuÊt c¸c gi¶i ph¸p cho vay dµi h¹n víi l∙i suÊt phï  hîp  trong x©y dùng nhµ   ë  cho thuª, b¸n tr¶ dÇn vµ  c¸c lo¹i  nhµ  kh¸c  ®Ó  hç  trî  ph¸t triÓn hµng ho¸ cho thÞ  trêng bÊt  ®éng s¶n. Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  T  ph¸p   vµ   c¸c   Bé,   ngµnh   cã   liªn   quan   nghiªn   cøu   tr×nh  ChÝnh phñ ban hµnh trong n¨m 2004 chÝnh s¸ch ®¨ng ký giao   dÞch b¶o  ®¶m vµ  c¸c chÝnh s¸ch thÕ  chÊp, b¶o l∙nh,  ®¨ng  ký  giao dÞch  ®¶m b¶o vµ  xö  lý  bÊt  ®éng s¶n thÕ  chÊp  ®Ó  vay vèn; gi¶i ph¸p cho vay dµi h¹n víi l∙i suÊt phï  hîp  ®èi víi c¸c trêng hîp mua nhµ  tr¶ gãp, x©y dùng nhµ  cho  thuª. 4. T¨ng kh¶ n¨ng cung cÊp hµng ho¸ bÊt  ®éng s¶n nhÊt  lµ   ®Êt cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ  bÊt  ®éng s¶n nhµ   ë   ®Ó  chñ   ®éng b×nh æn thÞ  trêng theo quy luËt cung cÇu,  ®ång 
  4. 4 thêi gãp phÇn thùc hiÖn chÝnh s¸ch x∙ héi. §Ó  thùc hiÖn  cã  kÕt qu¶ gi¶i ph¸p nµy,  bªn  c¹nh  viÖc ph¸t triÓn  quü  ®Êt ®Ó ®iÒu tiÕt thÞ trêng theo quy ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai  n¨m 2003, cÇn khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ   ®Çu t  ph¸t triÓn bÊt  ®éng s¶n nhµ   ë, còng nh c¸c lo¹i bÊt  ®éng  s¶n th¬ng m¹i kh¸c, ®Æc biÖt lµ nhµ ë cho thuª, nhµ ë b¸n   tr¶ dÇn th«ng  qua  chÝnh  s¸ch t¹o  ®iÒu  kiÖn   ®Ó  ngêi thu  nhËp thÊp, hé  gia  ®×nh chÝnh s¸ch x∙ héi gÆp khã  kh¨n cã  ®iÒu kiÖn c¶i thiÖn chç   ë, trªn nguyªn t¾c xo¸ bao cÊp,  thùc thi chÝnh s¸ch hç  trî  cho c¸c hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n  phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ ­ x∙ héi, kh¶ n¨ng cña ng©n   s¸ch nhµ níc vµ cña tõng ®Þa ph¬ng. Kiªn quyÕt thu håi vµ  tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ c¸c l« ®Êt trong c¸c dù ¸n mµ chñ ®Çu  t thø cÊp kh«ng  ®Çu t sau 1 2 th¸ng mµ  kh«ng  ®îc c¬  quan  nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp. Bé X©y dùng chñ tr×, phèi hîp víi Bé Lao ®éng ­ Th¬ng  binh vµ  X∙ héi, Tæng Liªn  ®oµn Lao  ®éng ViÖt Nam vµ  c¸c  Bé, ngµnh cã  liªn quan x©y dùng §Ò  ¸n nhµ   ë  ¸p dông  ®èi  víi ngêi thu nhËp thÊp vµ  c¸c  ®èi tîng chÝnh s¸ch x∙ héi  tr×nh ChÝnh phñ  vµo quý  IV n¨m 2004;  ®ång thêi phèi hîp  víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t híng dÉn c¸c  ®Þa ph¬ng kiÓm tra  viÖc thùc hiÖn c¸c dù  ¸n ph¸t triÓn nhµ  vµ   ®« thÞ  tæng  hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vµo quý II n¨m 2005. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t chñ  tr×  nghiªn cøu c¬  chÕ  chÝnh  s¸ch thu hót nguån lùc tõ  d©n c  vµ  c¸c tæ chøc kinh tÕ  trong níc vµ níc ngoµi tham gia ®Çu t kinh doanh bÊt ®éng  s¶n;   phèi   hîp   víi   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   t×m   kiÕm  nguån vèn ODA tõ  níc ngoµi vµ  c¸c tæ chøc tÝn dông quèc  tÕ ®Ó bæ sung nguån vèn vay cho lÜnh vùc ®Çu t  ph¸t triÓn  bÊt  ®éng s¶n vµ   ®Ò  xuÊt gi¶i ph¸p  ph¸t  triÓn thÞ  trêng  bÊt  ®éng s¶n  ®ång bé  vÒ  tr×nh  ®é  ph¸t triÓn víi c¸c thÞ  trêng kh¸c trong nÒn kinh tÕ   ®Ó  tr×nh ChÝnh phñ  ban hµnh  trong n¨m 2004.  5. Tõng bíc hoµn thiÖn c¬  cÊu cña thÞ  trêng vµ  lµnh  m¹nh c¸c giao dÞch trªn thÞ  trêng bÊt  ®éng s¶n trong  ®ã  ®Æc biÖt chó träng viÖc thiÕt lËp "Sµn giao dÞch quyÒn sö   dông  ®Êt"   ®Ó  thùc  hiÖn  c¸c h×nh thøc  ®Êu gi¸,   ®Êu  thÇu  hoÆc treo biÓn  ®èi víi c¸c lo¹i  ®Êt  ®îc  ®a vµo thÞ  trêng  bÊt ®éng s¶n vµ c¸c "Trung t©m giao dÞch bÊt ®éng s¶n" ®Ó  t¹o  ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c chñ  thÓ  dÔ  dµng tham gia  thÞ  trêng, b¶o  ®¶m cho thÞ  trêng c«ng khai, minh b¹ch vµ  cã  sù  qu¶n lý  cña Nhµ  níc, gãp phÇn h¹n chÕ   ®Çu c¬, æn  ®Þnh thÞ  trêng. Quy  ®Þnh b¾t buéc viÖc b¸n nhµ  vµ  chuyÓn   quyÒn sö dông ®Êt t¹i c¸c dù ¸n ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho  thuª  ®Êt ph¶i thùc hiÖn c«ng khai  ®Ó  mäi  ®èi tîng cã  nhu  cÇu   ®îc   tiÕp   cËn   c¸c   th«ng   tin   qua   c¸c   Trung   t©m   giao  dÞch bÊt  ®éng s¶n; hoµn thiÖn vµ  t¨ng c êng n¨ng lùc ho¹t  ®éng cña c¸c tæ chøc t  vÊn, m«i giíi, b¶o hiÓm vµ  th«ng 
  5. 5 tin vÒ  bÊt  ®éng s¶n  ®Ó  t¹o  ®iÒu kiÖn cho thÞ  trêng bÊt  ®éng s¶n vËn hµnh minh b¹ch, hiÖu qu¶. Trong n¨m 2004, Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng híng dÉn  c¸c  ®Þa ph¬ng  träng   ®iÓm thùc  hiÖn  thÝ   ®iÓm m« h×nh tæ  chøc vµ  ho¹t  ®éng cña "Sµn giao dÞch quyÒn sö  dông  ®Êt"  ®Ó thùc hiÖn giao vµ cho thuª ®Êt th«ng qua c¸c h×nh thøc  nh  ®Êu gi¸,  ®Êu thÇu, b¶o  ®¶m c«ng khai,  ®¬n gi¶n vÒ  thñ  tôc nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao. Bé  X©y dùng hoµn thµnh trong n¨m 2004 viÖc híng dÉn  c¸c  ®Þa ph¬ng kiÖn toµn m« h×nh tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña  c¸c "Trung t©m giao dÞch bÊt  ®éng s¶n" theo híng x∙ héi  ho¸ nh»m t¹o  ®iÒu kiÖn thuËn lîi  ®Ó  c¸c chñ  thÓ  dÔ  dµng  tham gia giao  dÞch  bÊt  ®éng s¶n thuéc  quyÒn  së  h÷u cña  m×nh trªn thÞ trêng, t¨ng kh¶ n¨ng lu th«ng cña hµng ho¸,  b¶o  ®¶m cho thÞ  trêng c«ng khai, minh b¹ch vµ  cã  sù  qu¶n  lý cña Nhµ níc. Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng quy ®Þnh ®Ó chñ ®Çu t c¸c dù ¸n ®îc Nhµ níc giao ®Êt,  cho thuª ®Êt ®îc phÐp huy ®éng vèn th«ng qua viÖc ¸p dông  ph¬ng thøc b¸n ®Êu gi¸, c«ng bè gi¸ c«ng khai ®Ó mäi ngêi  cã nhu cÇu nhµ ë ®Òu ®îc tham gia. B. C¸c gi¶i ph¸p cÊp b¸ch §Ó  thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn thÞ  trêng bÊt  ®éng  s¶n lµnh m¹nh, tríc m¾t tËp trung vµo bÊt  ®éng s¶n nhµ,  ®Êt t¹i c¸c  ®« thÞ   ®∙ sö  dông æn  ®Þnh; bÊt  ®éng s¶n nhµ,   ®Êt t¹i c¸c khu vùc  ®« thÞ  ho¸ vµ  bÊt  ®éng s¶n nhµ,  ®Êt  ®∙ giao cho c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  qu¶n lý  sö  dông mµ  cha  thu tiÒn víi c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ sau: 1. §èi víi nhµ,  ®Êt t¹i c¸c  ®« thÞ   ®∙  ®a vµo sö  dùng  æn ®Þnh: a)   TËp   trung   chØ   ®¹o   thùc   hiÖn   c«ng   t¸c   cÊp   giÊy   chøng  nhËn  nhµ,  ®Êt theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt  ®Ó   ®¶m  b¶o cho mäi hµng ho¸ bÊt  ®éng s¶n cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn giao  dÞch hîp ph¸p, c«ng khai trªn thÞ trêng bÊt ®éng s¶n. Bé   X©y dùng,  Bé  Tµi  nguyªn  vµ  M«i  trêng  chØ  ®¹o  Uû  ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng  hoµn   thµnh   viÖc   cÊp   giÊy   chøng   nhËn   nhµ,   ®Êt   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµo n¨m 2005, b¶o ®¶m ®¬n gi¶n ho¸ c¸c  thñ tôc, t¹o ®iÒu kiÖn cho chñ së h÷u thùc hiÖn c¸c quyÒn  vµ   nghÜa   vô   trong   qu¸   tr×nh   sö   dông   còng   nh  giao   dÞch  trªn thÞ trêng bÊt ®éng s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Sím   nghiªn   cøu   ban   hµnh   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   cÊp   giÊy   chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ vµ c«ng tr×nh cã nhu cÇu giao 
  6. 6 dÞch trªn thÞ trêng bÊt ®éng s¶n tríc hÕt ®èi víi khu vùc  ®∙ cã  quy ho¹ch chi tiÕt  ®îc duyÖt. Bé  X©y dùng chñ  tr×,  phèi hîp víi Bé, ngµnh liªn quan nghiªn cøu so¹n th¶o quy   ®Þnh cô  thÓ  vÒ  viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së  h÷u  ®èi  víi   lo¹i   bÊt   ®éng   s¶n   nµy   ®Ó   ban   hµnh   theo   thÈm   quyÒn  hoÆc tr×nh ChÝnh phñ  ban hµnh chËm nhÊt trong quý  I n¨m  2005   lµm   c¬   së   ®Ó   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè  trùc thuéc Trung ¬ng triÓn khai thùc hiÖn. b) §Ó  thùc hiÖn tèt chñ  tr¬ng x∙ héi ho¸ vÊn  ®Ò  nhµ  ë, t¹o  ®iÒu kiÖn duy tr×  vµ  n©ng cÊp quü  nhµ   ë  thuéc së  h÷u toµn d©n, Bé X©y dùng ®«n ®èc c¸c ®Þa ph¬ng thùc hiÖn  ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ  tôc  ®Ó   ®Èy m¹nh viÖc b¸n nhµ   ë  cho  ngêi  ®ang  thuª  theo NghÞ   ®Þnh  sè  61/CP  ngµy 05 th¸ng 7  n¨m 1994 hoµn thµnh chËm nhÊt vµo n¨m 2005. Uû  ban nh©n  d©n   c¸c   tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng  sím  triÓn  khai c¸c gi¶i ph¸p phï  hîp  ®Ó  khai th¸c cã  hiÖu qu¶ quü  nhµ   ë  nµy kÓ  c¶ viÖc x©y dùng l¹i theo quy ho¹ch  ®èi víi   c¸c nhµ   ë  thuéc  diÖn kh«ng   ®îc b¸n hoÆc  thuéc  diÖn  ®îc  b¸n nhng nh÷ng ngêi ë thuª kh«ng cã nhu cÇu mua. c)   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng cã  gi¶i ph¸p cô  thÓ  nh»m qu¶n lý  chÆt chÏ  viÖc  x©y dùng míi, c¶i t¹o, n©ng cÊp nhµ ë b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu   vÒ  quy ho¹ch, kiÕn tróc, m«i sinh, m«i trêng vµ  h¹  tÇng  ®« thÞ, kiªn quyÕt ng¨n chÆn tiÕn tíi chÊm døt t×nh tr¹ng   x©y dùng nhµ   ë  tù  ph¸t t¹i  ®« thÞ  vµ  ven c¸c trôc  ®êng  giao th«ng. 2. §èi víi nhµ vµ ®Êt t¹i c¸c khu vùc ®« thÞ ho¸:  §Ó   ph¸t triÓn  vµ   qu¶n lý   cã  hiÖu  qu¶ thÞ   trêng bÊt  ®éng s¶n cÇn  ®æi míi toµn diÖn c«ng t¸c lËp quy ho¹ch vµ  qu¶n lý  x©y dùng theo quy ho¹ch. Uû  ban nh©n d©n c¸c cÊp  ph¶i   tËp   trung   thùc   hiÖn   quy   ho¹ch   x©y   dùng   ®«   thÞ   vµ  ®iÓm d©n c  n«ng th«n, lµm c¬  së  cho  ®Çu t  ph¸t triÓn vµ  qu¶n lý x©y dùng theo quy ho¹ch nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng   x©y dùng tù ph¸t, x©y dùng tr¸i quy ho¹ch, cô thÓ lµ: a)   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng ph¶i tËp trung chØ  ®¹o lËp quy ho¹ch chi tiÕt  x©y dùng  ®« thÞ  tû  lÖ  1/500 vµ  quy ho¹ch  ®iÓm d©n c  n«ng  th«n víi chÊt lîng cao lµm  c¬  së  qu¶n lý  chÆt chÏ  ho¹t  ®éng  ®Çu t  x©y dùng. Thùc  hiÖn  c«ng khai ho¸ quy ho¹ch  chi tiÕt  ®Ó  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã  nhu cÇu  ®Òu cã  thÓ  tiÕp cËn dÔ  dµng c¸c th«ng tin cÇn thiÕt, kh¾c phôc t×nh  tr¹ng  mua  b¸n,  kinh doanh  bÊt   ®éng  s¶n nhµ   ®Êt cã  tÝnh  lõa ®¶o, kÝch cÇu "¶o", n©ng gi¸ bÊt ®éng s¶n lªn cao mét  c¸ch gi¶ t¹o;  b) Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng chØ  ®¹o c¸c  ®Þa ph¬ng  qu¶n lý chÆt chÏ viÖc sö dông ®Êt ®ai nhÊt lµ viÖc chuyÓn  môc  ®Ých sö  dông  ®Êt t¹i c¸c khu vùc  ®« thÞ  ho¸; tÊt c¶ 
  7. 7 c¸c dù  ¸n ph¶i cã  trong quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö   ®ông  ®Êt  ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; c) Trªn c¬  së  quy ho¹ch chi tiÕt  ®îc duyÖt cÇn triÓn  khai ¸p dông ph¬ng thøc  ®Êu thÇu,   ®Êu gi¸ hoÆc ¸p dông  h×nh thøc treo biÓn  ®èi víi diÖn tÝch  ®Êt ph¸t triÓn bÊt  ®éng s¶n mang tÝnh kinh doanh. §èi víi c¸c lo¹i  ®Êt phôc  vô  c¸c yªu cÇu kh¸c th×  ¸p dông chÝnh s¸ch gi¸  ®Êt phï  hîp víi quy ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai n¨m 2003; d)  C¨n cø quy  ho¹ch  chi tiÕt   ®îc cÊp  cã  thÈm  quyÒn  phª duyÖt, Uû  ban nh©n d©n c¸c  ®Þa ph¬ng c¨n cø vµo  ®iÒu  kiÖn thùc tÕ  kÕt hîp triÓn khai më   ®êng víi th  håi  ®Êt  hai bªn  ®êng  ®Ó  chñ   ®éng x©y dùng  ®ång bé, hoµn chØnh  ®­ êng vµ phè ®ång thêi sö dông cã hiÖu qu¶ nguån thu tõ quü   ®Êt hai bªn ®êng; ®) ChÊm døt c¬  chÕ  bao cÊp  ®èi víi doanh nghiÖp kinh  doanh h¹  tÇng c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ  xuÊt còng nh  chÝnh s¸ch u ®∙i cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh bÊt ®éng   s¶n nhµ   ë  th¬ng m¹i t¹i c¸c khu vùc  ®« thÞ  vµ  khu vùc  ®«   thÞ ho¸; e) Uû  ban nh©n d©n c¸c  ®Þa ph¬ng cã  nhiÖm vô  chØ  ®¹o  vµ  kiÓm tra c«ng t¸c  ®Òn bï  gi¶i phãng mÆt b»ng  ®èi víi  tÊt c¶ c¸c dù  ¸n  ®Çu t  kinh doanh bÊt  ®éng s¶n, b¶o  ®¶m  thùc   hiÖn   ®óng   chÝnh   s¸ch.   Ph¶i   c«ng   khai,   minh   b¹ch  trong viÖc thùc hiÖn båi thêng thiÖt h¹i khi thu håi  ®Êt  ®Ó   nh©n   d©n   hiÓu   vµ   ®ång   thuËn.   C¸c   dù   ¸n   ®Çu   t  ph¸t  triÓn vµ  kinh doanh bÊt  ®éng s¶n chØ  ®îc phÐp gi¶i phãng  mÆt   b»ng   khi   ®∙   chuÈn   bÞ   ®îc   n¬i   t¸i   ®Þnh   c,   b¶o   ®¶m  nguyªn t¾c n¬i t¸i ®Þnh c ph¶i cã ®iÒu kiÖn tèt h¬n chç ë  cò. 3. §èi víi nhµ   ®Êt thuéc së  h÷u Nhµ  níc  ®∙ giao cho  c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ qu¶n lý sö dông mµ cha thu tiÒn: a)  Bé  X©y dùng  chñ   tr×  cïng  víi c¸c  Bé: Tµi  chÝnh,  Tµi nguyªn vµ M«i trêng chØ ®¹o Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng triÓn khai viÖc  ®iÒu tra,  thèng kª cô  thÓ  hiÖn tr¹ng nhµ   ®Êt còng nh  t×nh h×nh sö  dông nhµ   ®Êt cña c¸c tæ chøc, c¬  quan vµ  b¸o c¸o ChÝnh  phñ  chËm nhÊt lµ  th¸ng 6 n¨m 2005. Trong qu¸ tr×nh  ®iÒu  tra thèng kª, nh÷ng trêng hîp nhµ   ®Êt mµ  c¸c c¬  quan, tæ  chøc   hiÖn   ®ang   sö   dông   kh«ng   ®óng   môc   ®Ých,   l∙ng   phÝ,  thÊt   tho¸t   hoÆc   bu«ng   láng   tr¸ch   nhiÖm   qu¶n   lý   ®∙   x¸c  ®Þnh râ th× ph¶i thu håi vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶; b)   Bé   X©y   dùng   phèi   hîp   víi   c¸c   Bé,   ngµnh   cã   liªn  quan x©y dùng §Ò  ¸n nh»m khai th¸c sö  dông cã  hiÖu qu¶  bÊt  ®éng s¶n nhµ   ®Êt thuéc së  h÷u toµn d©n  ®îc thu håi  tr×nh ChÝnh phñ vµo quý IV n¨m 2005. 
  8. 8 III. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. §æi míi nhËn thøc vÒ thÞ trêng bÊt ®éng s¶n ®Ó t¹o  c¬ chÕ, chÝnh s¸ch thóc ®Èy thÞ trêng nµy ph¸t triÓn cïng  víi thÞ trêng vèn, thÞ trêng lao ®éng, thÞ trêng khoa häc  c«ng   nghÖ   vµ   c¸c   thÞ   trêng   kh¸c   t¹o   ®éng   lùc   cho   ph¸t  triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi, gãp phÇn thiÕt thùc vµo qu¸ tr×nh  ph¸t triÓn   ®« thÞ  vµ  n«ng  th«n  bÒn v÷ng theo híng  c«ng  nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. 2.  C¸c Bé,  ngµnh  c¨n cø vµo  chøc  n¨ng nhiÖm  vô   ®îc  giao,  tæ   chøc  nghiªn   cøu   tr×nh   ChÝnh   phñ   ban   hµnh  hoÆc   ban hµnh theo thÈm quyÒn c¸c c¬  chÕ, chÝnh s¸ch  ®Ó  triÓn  khai c¸c gi¶i ph¸p thóc  ®Èy thÞ  trêng bÊt  ®éng s¶n ph¸t  triÓn lµnh m¹nh theo tinh thÇn NghÞ  quyÕt cña ChÝnh phñ  chËm nhÊt trong quý IV n¨m 2005. 3.   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   cÇn   triÓn   khai   ngay   trong   n¨m   2004   c¸c   biÖn  ph¸p n©ng cao n¨ng lùc vµ  hiÖu lùc qu¶n lý   ®èi víi thÞ  trêng   bÊt   ®éng   s¶n   tríc   hÕt   lµ   thùc   hiÖn   tèt   c¸c   gi¶i  ph¸p ph¸t triÓn lµnh m¹nh thÞ  trêng bÊt  ®éng s¶n t¹i  ®Þa  ph¬ng  ®ång thêi t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ  xö  lý  nghiªm  ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  sai ph¹m theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; kiÓm tra toµn diÖn c¸c dù  ¸n x©y  dùng nhµ chung c ®∙ vµ ®ang thùc hiÖn t¹i Hµ Néi vµ thµnh   phè Hå ChÝ Minh.  4. Bé  X©y dùng, V¨n phßng ChÝnh phñ  cã  nhiÖm vô  theo  dâi, ®«n ®èc, kiÓm tra vµ tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh  phñ  theo  ®Þnh kú  vÒ  t×nh h×nh thùc hiÖn NghÞ  quyÕt nµy.  NÕu cã  víng m¾c ph¶i kÞp thêi xin  ý  kiÕn chØ  ®¹o cña Thñ   tíng ChÝnh phñ. 5. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang bé, thñ  tr­ ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh NghÞ quyÕt nµy.
Đồng bộ tài khoản