Nghị quyết 07/2000/NQ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
45
lượt xem
3
download

Nghị quyết 07/2000/NQ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 07/2000/NQ-CP của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghệ phần mềm giai đoạn 2000-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 07/2000/NQ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ  quy Õt  c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  07/2000/N Q­C P   g µ y  05 th¸ng 6 n¨ m  2000  C n v Ò  x © y  d ù n g  v µ  p h¸t tri Ó n c«n g  n g hi Ö p  p h Ç n  m Ò m giai ® o ¹ n 2000    ­ 2005 C«ng  nghiÖp  Çn  Ò m   µ ngµnh  ph m l  c«ng nghiÖp  quan  äng  ña  tr c c«ng  nghÖ   th«ng    tin.C«ng  nghiÖp  Çn  Ò m   ph m bao  å m     ¹t®éng  g c¸c ho   s¶n  Êt, xu   kinh doanh      c¸c s¶n  È m   µ  ph v cung  øng    Þch  ô  Çn  Ò m.   c¸c d v ph m Ph¸ttr Ón   i c«ng  nghÖ   th«ng    Æc   Öt c«ng  tin,® bi   nghiÖp  Çn  Ò m   µ chñ  ¬ng  îc ph m l  tr ®  §¶ng  µ  µ   íctau    v Nh n     tiªnquan  ©m,  µm ét  t l  trong nh÷ng    c¸ch ®i  ¾t,®ãn  u    t  ®Ç ®Ó   ùc hiÖn  th   c«ng nghiÖp    µ  Ön  iho¸ ®Êt  íc,gãp  Çn  ho¸ v hi ®¹     n  ph quan  äng  tr trongviÖc    b¶o  ¶m   ninh quèc  ® an    gia. Thùc  Ön  hi NghÞ   Õt  è  quy s 49/CP  µy  th¸ng8  ng 04    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò     iÓn c«ng  Ö   v ph¸ttr   ngh th«ng      íc ta,trong nh÷ng  tinë n       n¨m qua, c«ng    nghÖ   th«ng    ∙  t ® îcnh÷ng  µnh  ùu cã    Üa, bíc®Ç u   ∙  îcøng   tin® ®¹     th t   ý ngh    ®®  dông  trong c¸cngµnh     kinh tÕ    ü  Ëtvµ    ­ k thu   gi¶ng d¹y trong h Ö   èng    ôc       th gi¸od quèc  ©n.  éingò  d §  chuyªn m«n   Ò     v c«ng  Ö   ngh th«ng    ã  ×nh ®é   ihäc  tinc tr   ®¹   ®∙      ¸ng  Ó.  t¨ng lªn® k C¸c  ¹ng  m m¸y  Ýnh  t chuyªn dïng  ∙  îcthiÕtlËp  µ    ®®     v ph¸t   huy  Öu  hi qu¶  trong m ét  è  Ünh  ùc    sl v kinh tÕ      éi,gãp  Çn  ôc  ô    ­ x∙h   ph ph v c«ng  t¸cqu¶n  ý Nhµ   íc.Song, cho  n     l  n    ®Õ nay  Én  v cßn  Õu    Ýnh  thi c¸c ch s¸ch  µ  v biÖn  ph¸p  ng  é    ®å b ®Ó khuyÕn  Ých  ©y  ùng  µ    iÓn c«ng  kh x d v ph¸ttr   nghiÖp  phÇn  Ò m. m Ph¸ttr Ónc«ng   i   nghiÖp  Çn  Ò m   ña  ícta cã  ÷ng  Ën  îc¬    ph m c n     nh thu l   b¶n i lµ:thÞ  êng     tr c«ng  Ö   ngh th«ng      Õ  í ngµy  µng  tintrªnth gi  i c t¨ng;yªu cÇu  u       ®Ç t ban  u   ®Ç kh«ng  ín;con  êi ViÖt  l  ng   Nam   ã  c kh¶  n¨ng  Õp  ti thu  nhanh  c«ng  nghÖ   µy; céng  ng  êi ViÖt Nam     íc ngoµi cã  Òu  n  ®å ng     ën     nhi chuyªn  gia  ã  c kinh nghiÖ m    trong lÜnh  ùc    v c«ng  nghiÖp  Çn  Ò m   µ  ã  ph m v c nguyÖn  äng  îp  v h t¸cvµ  u    ¹ ViÖtNam.    ®Ç tt   i   Tuy  nhiªn,viÖc    iÓn c«ng    ph¸ttr   nghiÖp  Çn  Ò m   ña  ícta cßn  ph m c n    gÆp   nhiÒu  ã  kh kh¨n  µ  v th¸ch thøc    Þ  êng    : th tr c«ng  Ö   ngh th«ng    tintrong níc cßn     h¹n  Ñp;  ¹  Çng  Ôn  h ht vi th«ng  ¸p  ® øng  a  y     ch ®Ç ®ñ yªu  Çu  c ph¸ttr Ón c«ng   i   nghÖ   th«ng    ãi chung  µ  tinn   v c«ng  nghiÖp  Çn  Ò m   ãi riªng;m«i  êng  ph m n    tr ®Ç u   cho  t c«ng nghiÖp  Çn  Ò m     íc ta  a  Ën  î   ph m ë n   ch thu l icßn  ã  , c kho¶ng  c¸ch  ínso  íic¸c níc xung  l  v      quanh; nhËn    thøc chung  ña  µn    éi vÒ     c to x∙ h   b¶o vÖ   Òn  ë  ÷u  Ý tuÖ  quy s h tr   cßn  Êp,® Æc   ÖtlµvÒ   Òn      i víi   th   bi     quy t¸cgi¶ ®è     c¸c s¶n  È m   Çn  Ò m. ph ph m I. u a n  ® i Ó m , M ô c  tiªu © y  d ù n g  v µ  p h¸t  Q  x  tri Ó n  c « n g  n g hi Ö p  p h Ç n  m Ò m 1.Quan  iÓ m.    ® C«ng  nghiÖp  Çn  Ò m   µ m ét  µnh  ph m l  ng kinh tÕ  íi,cã    Þ gia t¨ng   m   gi¸tr       cao, cã  Òu  iÓn väng. Nhµ   íc t¹o m äi  iÒu  Ön  Ën  î ®Ó     nhi tr     n   ® ki thu l   i khuyÕn  khÝch    chøc  µ    ©n  éc m äi  µnh  Çn  c¸c tæ  v c¸ nh thu   th ph kinh tÕ    tham    u    gia ®Ç t vµ    iÓnngµnh  ph¸ttr   c«ng  nghiÖp  µy. n 
  2. 2 Nhµ   íc khuyÕn  Ých  µ   ®∙i tèi®a   Öc  n  kh v u      vi ph¸t tr Ón    i c«ng  nghiÖp  phÇn  Ò m.   íc ®Ç u,  ó  äng h×nh  m B  ch tr   thøc  Êt khÈu  xu   qua    gia c«ng  µ  v cung  cÊp  Þch  ô  d v cho    c¸c c«ng    ícngoµi.§ång  êi, ë   éng  Þ  êng  tyn     th   r m th tr trong n­   íc,tr c m ¾t   Ëp    í  t trung ph¸ttr Ón phÇn  Ò m      i   m trong m ét  è  Ünh  ùc  ím  em     sl vs® l¹ hiÖu    i qu¶ kinh tÕ      éi,thay thÕ        ­ x∙h     c¸c s¶n  È m   Çn  Ò m   Ëp  Èu. ph ph m nh kh   Nhanh  ãng  chøc  Êt khÈu    ng  Çn  Ò m   µ  Çn  Ò m   ng  ch tæ  xu   lao ®é ph m v ph m ®ã gãi®Ó     c«ng nghiÖp  Çn  Ò m   ña  Öt Nam   õng  íc ®¹t ® îc vÞ  Õ    ph m c Vi   t b       th trªn thÞ  êng  Õ  í . tr th gi i K Õt  îp chÆt  Ïgi÷a nghiªncøu  h  ch       khoa  äc,ph¸ttr Ón c«ng  Ö,  o   h    i   ngh ®µ t¹ovµ    s¶n  Êt lµm  Òn    xu   ti ®Ò cho    íc ph¸ttr Ón tiÕp  c¸c b    i   theo trong lÜnh  ùc    v c«ng nghiÖp  Çn  Ò m.  ph m §Æc   ÖtkhuyÕn  Ých    chøc,c¸nh©n  u   bi   kh c¸ctæ     ®Ç tnghiªncøu      khoa  äc  µ    iÓnc«ng  Ö   h v ph¸ttr   ngh trong lÜnh  ùc  µy.   vn 2.M ôc      tiªu. X ©y  ùng  d c«ng nghiÖp  Çn  Ò m   µnh  ét  µnh  ph m th m ng kinh tÕ  òi  än,   m nh   cã  èc ®é     ëng  t   t¨ng tr cao, gãp  Çn  Ön  iho¸ vµ    iÓn b Òn  ÷ng      ph hi ®¹     ph¸ttr   v c¸c ngµnh  kinh  Õ      éi,n©ng  t ­ x∙ h   cao n¨ng  ùc qu¶n  ý nhµ  íc vµ  ¶m   l  l  n  ® b¶o    an ninh quèc      gia. Ph¸thuy  Òm    ti n¨ng  ÝtuÖ  ña  êiViÖtNam,  Æc   Ötlµcña  Õ  Ö   tr   c ng     ® bi     th h trÎchuÈn  Þ  ån  ©n  ùcchÊtl ng cao    , b ngu nh l   î   cho  ÷ng  Ëp  û  í . nh th k t i PhÊn  u  n   ®Ê ®Õ n¨m  2005  tgi¸trÞs¶n îng kho¶ng  ®¹       l  500  iÖuUSD. tr   II. é i d u n g, bi Ö n  p h¸p x © y  d ù n g  v µ  p h¸t  N  tri Ó n  c « n g  n g hi Ö p  p h Ç n  m Ò m 1.§µo  ¹onguån  ©n  ùc.   t  nh l Ph¸thuy  äi  ×nh    mh thøc ®µo  ¹o,®µo  ¹ol¹   Ên  Ön  µ  åidìng ®Ó     t  t   ihu luy v b   ,   ®Õ n  n¨m 2005  ã  c kho¶ng 25.000 chuyªn    ×nh ®é   gia tr   cao  µ  Ëp  ×nh viªn v l tr     chuyªn nghiÖp,th«ng  ¹otiÕng      th   Anh.   Bé   Gi¸o dôc  µ  µo  ¹ochñ  ×,phèihîp víi é    v § t  tr         Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  B h  ngh v M«i  êng  µ    é, ngµnh  ã  ªnquan  ©y  ùng  µ  iÓnkhaikÕ   ¹ch ph¸t tr v c¸cB   c li   xd v tr     ho     tr Ón nhanh  ån  ©n  ùcnµy.T¨ng  êng,m ë   éng  µ  ©ng  i  ngu nh l    c  r vn cao  Êt l ng ch  î   ®µo  ¹ovÒ   t   c«ng  nghÖ   Çn  Ò m   ph m trong h Ö   èng    ôc  èc  ©n.  Èy    th gi¸od qu d § m¹nh  Öc  ö  ông  éng  i vi s d r r∙ Internettrong c¸c tr ng  ihäc  µ  õng  íc trong       ê ®¹   vt b    c¸ctr ng    ê phæ   th«ng  nh»m   ôc  ô  ètcho  Öc  o  ¹o. ph v t   vi ®µ t   KhuyÕn  Ých    chøc, c¸ nh©n  kh c¸c tæ     trong vµ  µi níc tham    o     ngo     gia ®µ t¹onguån  ©n  ùccho    nh l  c«ng  Ö   ngh th«ng    ãichung  µ  tinn   v c«ng  nghiÖp  Çn   ph m Ò m   ãiriªngdíi ×nh  n     h thøc doanh  nghiÖp  Þch  ô  Çn  Ò m   µ    ×nh  d v ph m v c¸c h thøc  kh¸c.§Æc   Öt chó  äng t¹o®iÒu  Ön  Ën  î cho  è    bi   tr     ki thu l   i s sinh viªn,häc      sinh ®∙  ètnghiÖp    µnh    t  c¸c ng kh¸c ® îc tiÕp  ôc ®µo  ¹ovµ  åi dìng  Ò      t  t  b  v c«ng  nghÖ   th«ng      ã  Ó  tin®Ó c th tham      iÓnc«ng  giaph¸ttr   nghiÖp  Çn  Ò m. ph m 2.ThiÕtlËp m«i  êng  u    Ën  î .      tr ®Ç tthu l i C«ng nghiÖp  Çn  Ò m   µngµnh  ph m l  c«ng nghiÖp  îc® Æc   ÖtkhuyÕn  ®  bi   khÝch  u  .Nhµ   íc¸p dông  ®Ç t  n   møc   ®∙ihiÖn  µnh  u    h cao  Êt cho    nh   c¸c doanh  nghiÖp  µm  l c«ng  nghiÖp  Çn  Ò m.  ph m S¶n  È m   µ  Þch  ô  Çn  Ò m   îc ph vd v ph m ®  s¶n  Êt vµ  xu   cung  Êp  c trong níc kh«ng  éc  i îng  Þu  Õ    Þ gia    thu ®è t ch thu gi¸tr    
  3. 3 t¨ng;n Õu  Êt khÈu  ×  îc ¸p  ông  Õ  Êt 0%   µ  îc hoµn  Õ    xu   th ®   d thu su   v®  thu theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët;¸p  ông  lu   d møc   ®∙i cao  Êt  Ò   Õ   u    nh v thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  theo  Ët  Lu KhuyÕn  Ých  u    kh ®Ç t trong níc (söa  æi)  µ  Ët    ® v Lu   §Çu    níc ngoµi t¹  Öt  t     iVi Nam.  µ   íc cã  Ýnh  Nh n   ch s¸ch  µitrîl¹  t     icho  doanh  nghiÖp  µm  l c«ng  nghiÖp  Çn  Ò m,   èi®a   ph m t   b»ng  è  Õ  nhËp  s thu thu  doanh  nghiÖp  µ   m doanh  nghiÖp  ∙  ép  µo  ©n  ® n v ng s¸ch  µ  íc ®Ó   i u    nh n   t¸ ®Ç t ph¸t   tr Ón.¸p  ông  Õ     ®∙ivÒ   Õ  i d ch ®é u    thu thu  Ëp    ©n  nh c¸ nh cho  êi lao ®éng  ng     chuyªn  nghiÖp  ùc tiÕp  tr   tham  gia ph¸ttr Ón c«ng   i   nghiÖp  Çn  Ò m.     ph m C¸c doanh  nghiÖp  µm  l c«ng  nghiÖp  Çn  Ò m   îchëng  Õ     ®∙icao  Êt ph m ®  ch ®é u    nh   vÒ   Ýn  ông  µ  ®∙itrong viÖc  ö  ông  t  td v u      sd ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Bé  Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  ñ  ×,phèi hîp  íiBé   µi tr ch tr     v  T   chÝnh  µ  v c¸c  é,  µnh  ã  ªnquan  µnh  Ëp  µ  B ng c li   th l v ban  µnh  h quy  Õ     ch tæ chøc, qu¶n  ý vµ  ¹t®éng  ña  ü   u    m¹o  Ó m     l   ho   c Qu ®Ç t hi cho ph¸ttr Ón c«ng   i   nghÖ   cao,® Æc   Ötlµc«ng  Ö   Çn  Ò m.    bi     ngh ph m Nghiªn cøu  Õt lËp  ¹  thi   t iKhu  C«ng nghÖ  cao  µ   ¹c  µ  Ho L v Khu  c«ng  nghiÖp  Çn  Ò m   ph m Quang  Trung  µnh  è  å   Ý   (th ph H Ch Minh) cæng  Õt  èi   k n  trùctiÕp  íih Ö   èng    v   th Internetquèc  Õ        t ®Ó c¸c doanh nghiÖp  Çn  Ò m   ã  ph m c thÓ  ö  ông  y    µ  Ô   µng    Þch  ô  sd ®Ç ®ñ v d d c¸c d v Internetcã  Êt l ng cao,theo   ch  î       gi¸c¹nh tranhvíi   íctrong khu  ùc.        n  c¸c   v Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ñ  ×,phèihîp víiBé   µi chÝnh, Bé   K ho v§ tch tr        T    Khoa  äc, h  C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng, c¸c Bé,  µnh, ñy  tr    ng   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng  ã  ªnquan  Ýnh  tr     ¬ c li   t to¸n,c©n  i nguån  èn    ®è   v trong vµ    ngoµiníccho  Õ   ¹ch  µng     k ho h n¨m  µ  Õ   ¹ch  n¨m  i víic¸c dù    u    v k ho 5  ®è       ¸n ®Ç t ph¸ttr Ónc«ng   i   nghiÖp  Çn  Ò m;  ×m  Ön  ph m t bi ph¸p ®Ó     ótvèn  u    ùc   thu h   ®Ç ttr   tiÕp nícngoµi(FDI)vµ    ån  èn  ç  î   iÓn chÝnh         c¸c ngu v h tr  ph¸ttr   thøc (ODA)      cho c¸cdù    u      ¸n ®Ç ttronglÜnh  ùc    v c«ng nghiÖp  Çn  Ò m. ph m T¹o  iÒu  Ön  Ën  î    ® ki thu l i®Ó c¸c  éi ho¹t ®éng   h    trong  Ünh  ùc  l v c«ng  nghiÖp  Çn  Ò m   ng  ãp  Õtthùc vµo  ph m ®ã g thi     qu¸  ×nh x©y  ùng, ph¸ttr Ón tr   d    i   c«ng  nghiÖp  Çn  Ò m,  ph m b¶o  Ö   v b¶n  Òn      quy t¸cgi¶trong lÜnh  ùc  µy.   vn  Uû  ban  êi ViÖt Nam     íc ngoµi phèi hîp  íic¸c Bé,  µnh  ã  ªn ng     ën       v    ng c li   quan  ¹om äi  iÒu  Ön  Ën  î®Ó   êiViÖt Nam     ícngoµihîp t¸cvµ  ç  t  ® ki thu l   i ng     ën       h trî     ©n  µ  chøc    c¸ nh c¸c v tæ  trong nícxóc  Õn  Þ  êng, chuyÓn     ti th tr   giao tr   i thøc  vµ c«ng  Ö.  ngh KhuyÕn  Ých  êiViÖt Nam     ícngoµi®Ç u  ,s¶n  Êt vµ  kh ng     ën     t  xu   kinhdoanh  Çn  Ò m     ÖtNam.   ph m ë Vi   3.N © ng    cao  Öu  ùc,hiÖu  hi l   qu¶  ph¸p luËt.     Bé    T ph¸p,Bé    Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  tr ng,Bé  ho¸­Th«ng  invµ  h  ngh v M«i  ê   V¨n     t  c¸cBé,ngµnh  ã i      c l ªnquan  Èn  ¬ng  iÓnkhaic¸cc«ng  Öc sau  y  kh tr tr       vi   ®© : ­ Rµ       öa  æi, bæ     so¸t®Ó s ®   sung  hoÆc   ×nh c¬  tr   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  öa  æi, bæ   s®   sung      c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ëtli   lu   ªnquan  n     ®Õ s¶n xuÊt,kinh doanh, cung        øng  Þch  ô  µ  Òn      Ò   Çn  Ò m   d v v quy t¸cgi¶ v ph m nh»m   khuyÕn  Ých  u    µ    iÓnc«ng  kh ®Ç tv ph¸ttr   nghiÖp  Çn  Ò m.  ph m ­ T¨ng  êng    c n¨ng  ùc,hiÖu  l  qu¶  ña    ¬  c c¸cc quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Ünh  l  n  l vùc  ninh,an  µn  an    to th«ng  tin. ­ X ©y  ùng  µ  iÓn khaich¬ng  ×nh ®µo  ¹o,båidìng  Õn    d v tr     tr   t   ki thøc ph¸p  luËtvÒ     b¶o  Ö   Òn      i  íis¶n  È m   Çn  Ò m   v quy t¸cgi¶ ®è v   ph ph m cho  i ngò    ®é   c¸n bé   tph¸p,c¸n bé   Ên      tv ph¸p lý.  
  4. 4 ­ §Èy  ¹nh    m c«ng    t¸ctuyªn truyÒn,phæ   Õn, gi¸odôc      bi     trong toµn    éi   x∙ h   nh»m   ©ng  n cao    ý thøc  Êp  µnh  ch h ph¸p  Ët,t«n  äng vµ  lu   tr   b¶o  Ö   Òn    v quy t¸c gi¶ ®èi  íis¶n  È m   Çn  Ò m.   ùc      v  ph ph m Th thib¶o  Ö   Òn      v quy t¸cgi¶ trong lÜnh    vùc  µy. n ­ Nghiªn cøu  µ    v ban  µnh  Ýnh  h ch s¸ch  ï hîp  Ò   Êt  ph   v xu b¶n, kiÓm       tra xuÊtkhÈu,nhËp  Èu        kh c¸cs¶n  È m   Çn  Ò m.  ph ph m ­ C«ng  è    è  Öu thèng    Ò     b c¸cs li   kª v c«ng nghiÖp  c«ng  Ö   ngh th«ng    ãi tinn   chung  µ  v c«ng nghiÖp  Çn  Ò m   ãiriªngtheo  Ö   èng  ©n  µnh  ph m n    h th ph ng kinh  tÕ  èc  ©n. qu d   4.M ë   éng  Þ  êng.  r th tr Bé   ¬ng  ¹i,Bé   Th m   Ngo¹i giao, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   , Bé       K ho v§ t   Khoa  äc, h  C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng  µ    é,  µnh  ã  ªnquan  chøc  óc  Õn  ­ tr v c¸c B ng c li   tæ  x ti th ¬ng  ¹ivµ  ¹o®iÒu  Ön  m   t  ki cho   c¸cdoanh nghiÖp  µm  l c«ng  nghiÖp  Çn  Ò m   ph m trong nícm ë         chinh¸nh  µ    v v¨n phßng  idiÖn    ®¹   ë trong nícvµ  ícngoµi,®Ç u        n    t ra nícngoµivµ  ÊtkhÈu    ng  Çn  Ò m.       xu   lao®é ph m KhuyÕn  Ých    ¬  kh c¸c c quan, c¸c tæ      chøc  µ    ©n  éc  äi  µnh  v c¸ nh thu m th phÇn  kinh  Õ  u    t ®Ç t øng  ông  d c«ng nghÖ  th«ng    ö  ông  tin,s d s¶n  È m   µ  ph v dÞch  ô  ña    v c c¸c doanh  nghiÖp  µm  l c«ng  nghiÖp  Çn  Ò m   ph m trong níc.T¹o     ®iÒu  Ön    ki ®Ó c¸c  doanh  nghiÖp  µm  l c«ng  nghiÖp  Çn  Ò m   íc ngoµi ph m n    ®Ç u  ,m ë     t  chinh¸nh  µ    v v¨n phßng  idiÖn    ÖtNam. ®¹   ë Vi   III.t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n   1.Bé Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  ñ  ×,phèi hîp  íic¸c Bé     tr ch tr     v    : K Õ   ¹ch vµ  Çu ,TµichÝnh,C«ng  ho   § t      nghiÖp,Th¬ng  ¹i,Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o,   m    v§ t  Tæng   ôc  u  iÖn  µ  c B® v c¸c  é,  µnh  ã  ªnquan  Þu  B ng c li   ch tr¸ch nhiÖ m   íc   tr   ChÝnh  ñ   ph : a) Hoµn    chØnh  Ò     ©y  ùng  µ    iÓn c«ng  § ¸n X d v ph¸ttr   nghiÖp  Çn  Ò m   ph m giai o¹n   ® 2000   ­2005  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    Öt; tr   t  ph phª duy b) Tr×nh  ñ íng ChÝnh  ñ    Th t   ph ban  µnh  Õt  nh  Ò     Ýnh  h quy ®Þ v c¸c ch s¸ch  khuyÕn  Ých  u    µ    iÓnc«ng  kh ®Ç tv ph¸ttr   nghiÖp  Çn  Ò m; ph m c) Tæ     chøc  ùc hiÖn  th   NghÞ   Õt  µy;theo  âi,®«n  c, kiÓm    µ  quy n   d  ®è   trav tæng  îp b¸o c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ  h      t  ph theo ®Þnh  ú.   k  Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  ÷ng  íng  ¾ c   qu¸ tr     n c nh v m ph¶ikÞp  êixin ý    th     kiÕn  chØ  o  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. ®¹ c Th t   ph 2. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   Õt nµy. quy  
Đồng bộ tài khoản