Nghị quyết 08/2003/NQ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
72
lượt xem
7
download

Nghị quyết 08/2003/NQ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 08/2003/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 08/2003/NQ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA nghÞ quyÕt cña chÝnh phñ Sè 08/2003/NQ-CP ngµy 04 th¸ng 7 n¨m 2003 vÒ phiªn häp chÝnh phñ thêng kú th¸ng 6 n¨m 2003 Trong 2 ngµy 30 th¸ng 6 vµ 01 th¸ng 7 n¨m 2003, ChÝnh phñ häp phiªn thêng kú th¸ng 6, th¶o luËn vµ quyÕt nghÞ c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: 1. ChÝnh phñ nghe Bé trëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ tr×nh B¸o c¸o kiÓm ®iÓm sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cu¶ ChÝnh phñ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2003; nghe Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tr×nh B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh tÕ - x· héi th¸ng 6 vµ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2003 vµ mét sè gi¶i ph¸p thùc hiÖn trong 6 th¸ng cuèi n¨m. Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m, mÆc dï ph¶i ®¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n, phøc t¹p cña t×nh h×nh chÝnh trÞ, thÞ tr êng thÕ giíi vµ thêi tiÕt, nh ng víi cè g¾ng nç lùc cña ChÝnh phñ vµ c¸c ngµnh c¸c cÊp ®· ®em l¹i nh÷ng thµnh tùu quan träng: Kinh tÕ tiÕp tôc ph¸t triÓn, chÝnh trÞ - x· héi æn ®Þnh; ®êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn; quèc phßng an ninh ®îc gi÷ v÷ng; quan hÖ ®èi ngo¹i ®îc më réng. Nh÷ng t¸c ®éng bÊt lîi cña thÞ tr êng thÕ giíi n¶y sinh do cuéc chiÕn tranh I-r¾c ®Õn nÒn kinh tÕ níc ta ®· ®îc chñ ®éng xö lý; viÖc phßng chèng dÞch viªm ®êng h« hÊp cÊp (SARS) ®¹t hiÖu qu¶ cao; trËt tù an toµn giao th«ng ®· cã chuyÓn biÕn tÝch cùc... Sù chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña ChÝnh phñ lu«n b¸m s¸t c¸c NghÞ quyÕt cña Trung ¬ng §¶ng vµ Quèc héi, tËp trung vµo nh÷ng lÜnh vùc träng ®iÓm, cÊp b¸ch; võa b¶o ®¶m yªu cÇu c©n ®èi vÜ m«, võa xö lý cã hiÖu qu¶ c¸c t×nh huèng míi ph¸t sinh; ph¸t huy ®îc tr¸ch nhiÖm tËp thÓ, ®Ò cao tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n trong gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc. Tuy nhiªn, th¸ch thøc trong thêi gian tíi cßn rÊt lín, t×nh h×nh thÕ giíi ®ang tiÒm Èn nhiÒu biÕn ®éng. Yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc ®ang ®Æt ra nh÷ng ®ßi hái khÈn tr¬ng trong khi c¸c doanh nghiÖp cña ta kh¶ n¨ng c¹nh tranh cßn yÕu, n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cßn thÊp. Nguån lùc cña nÒn kinh tÕ ch a ®îc ph¸t huy cã hiÖu qu¶, l·ng phÝ cßn lín. NhiÒu vÊn ®Ò x· héi ®ang cßn bøc b¸ch; kû c ¬ng, kû luËt hµnh chÝnh cÇn tiÕp tôc ®îc chÊn chØnh; nhiÖm vô 6 th¸ng cuèi n¨m cßn rÊt nÆng nÒ. Víi quyÕt t©m phÊn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô kÕ ho¹ch 2003, ChÝnh phñ yªu cÇu c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng tËp trung khai th¸c nhiÒu nguån vèn cho ®Çu t ®Ó b¶o ®¶m môc tiªu t¨ng tr ëng; tiÕp tôc x©y dùng, h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp; triÓn khai c¸c biÖn ph¸p phßng chèng thiªn tai; chó träng ph¸t triÓn c¸c ngµnh dÞch vô, nhÊt lµ du lÞch; thùc hiÖn tèt c¸c gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµ gi¶m nhËp siªu; tæ chøc tèt SEAGAMES 22 vµ tËp trung søc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò bøc xóc trong gi¸o dôc - ®µo t¹o, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ viÖc lµm, y tÕ, v¨n ho¸ - th«ng tin; phßng chèng téi ph¹m vµ c¸c tÖ n¹n x· héi; duy tr× th - êng xuyªn vµ liªn tôc trËt tù an toµn giao th«ng, tiÕp tôc thanh tra, kiÓm tra ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n vµ qu¶n lý ®Êt ®ai, ®Ò cao kû luËt hµnh chÝnh. ChÝnh phñ phèi hîp víi MÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng, tiÕp tôc thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng "toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c" vµ ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt, kinh
  2. 2 doanh cã hiÖu qu¶, chÊt lîng, gi¶m chi phÝ ®Çu vµo, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. ChÝnh phñ nhÊt trÝ th«ng qua 2 B¸o c¸o trªn. Giao Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr×, tiÕp thu ý kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ vµ c¸c ®¹i biÓu dù häp, hoµn chØnh B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô kinh tÕ - x· héi 6 th¸ng ®Çu n¨m 2003, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ®Ó b¸o c¸o Bé ChÝnh trÞ. Giao V¨n phßng ChÝnh phñ tiÕp thu c¸c ý kiÕn t¹i phiªn häp, hoµn chØnh B¸o c¸o kiÓm ®iÓm sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña ChÝnh phñ 6 th¸ng ®Çu n¨m, göi c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ theo dâi viÖc tæ chøc thùc hiÖn. ChÝnh phñ yªu cÇu c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng rµ so¸t l¹i ch¬ng tr×nh c«ng t¸c, chÊn chØnh lÒ lèi vµ phong c¸ch lµm viÖc, b¶o ®¶m gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc nhanh vµ cã hiÖu qu¶, thùc hiÖn ®óng Quy chÕ lµm viÖc cña ChÝnh phñ. 2. ChÝnh phñ nghe Tæng KiÓm to¸n Nhµ níc tr×nh dù ¸n Ph¸p lÖnh KiÓm to¸n Nhµ níc; nghe Bé trëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ b¸o c¸o tæng hîp ý kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ vÒ dù ¸n Ph¸p lÖnh. KiÓm to¸n Nhµ níc lµ mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng ®Ó t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t cña Nhµ níc, b¶o ®¶m sö dông hîp lý, hiÖu qu¶ nguån lùc tµi chÝnh vµ tµi s¶n, gãp phÇn lµm lµnh m¹nh nÒn tµi chÝnh quèc gia, ng¨n ngõa c¸c hµnh vi tiªu cùc, tham nhòng, l·ng phÝ c«ng quü vµ tµi s¶n nhµ níc, gióp c¸c ®¬n vÞ ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n thùc tr¹ng t×nh h×nh tµi chÝnh vµ nh÷ng yÕu kÐm, s¬ hë trong qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, kiÕn nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn bæ sung, söa ®æi kÞp thêi. HiÖn nay, c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ KiÓm to¸n Nhµ níc cha ®Çy ®ñ, râ rµng vµ cßn ph©n t¸n ë nhiÒu v¨n b¶n kh¸c nhau, cÇn ban hµnh Ph¸p lÖnh nh»m x¸c ®Þnh râ rµng vÒ vÞ trÝ, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña KiÓm to¸n Nhµ níc phï hîp víi LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc (söa ®æi) vµ ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. ChÝnh phñ nhÊt trÝ vÒ c¬ b¶n víi néi dung dù ¸n Ph¸p lÖnh. Giao KiÓm to¸n Nhµ níc chñ tr×, phèi hîp víi V¨n phßng ChÝnh phñ, Bé T ph¸p vµ c¸c c¬ quan liªn quan, tiÕp thu ý kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ, hoµn chØnh dù ¸n Ph¸p lÖnh KiÓm to¸n Nhµ níc, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh tr×nh ñy ban Thêng vô Quèc héi. 3. ChÝnh phñ ®· nghe Bé trëng, Chñ nhiÖm Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em tr×nh dù th¶o NghÞ ®Þnh quy ®Þnh chi tiÕt vµ h íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh D©n sè; nghe Bé tr ëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ b¸o c¸o tæng hîp ý kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ vÒ dù th¶o NghÞ ®Þnh. ChÝnh phñ giao Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em chñ tr×, phèi hîp víi V¨n phßng ChÝnh phñ, Bé T ph¸p vµ c¸c c¬ quan liªn quan, tiÕp thu ý kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ vµ c¸c ®¹i biÓu dù häp, hoµn chØnh dù th¶o NghÞ ®Þnh, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt ®Ó xin ý kiÕn Uû ban Th êng vô Quèc héi vÒ néi dung cô thÓ ho¸ quy ®Þnh t¹i Kho¶n 3, §iÒu 2 vµ Kho¶n 2, §iÒu 4 Ph¸p lÖnh D©n sè. 4. ChÝnh phñ ®· xem xÐt dù ¸n LuËt Thanh tra do Thanh tra Nhµ n íc tr×nh.
  3. 3 Giao V¨n phßng ChÝnh phñ tæng hîp ý kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ vÒ dù ¸n LuËt; giao Thanh tra Nhµ n íc phèi hîp víi V¨n phßng ChÝnh phñ vµ Bé T ph¸p xin ý kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cßn ý kiÕn kh¸c nhau, tiÕp tôc chØnh lý, hoµn chØnh dù ¸n LuËt, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh tr×nh Quèc héi. 5. ChÝnh phñ ®· nghe Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tr×nh dù th¶o NghÞ ®Þnh vÒ thùc hiÖn quyÒn cña chñ së h÷u ®èi víi doanh nghiÖp nhµ n - íc; nghe Bé trëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ b¸o c¸o tæng hîp ý kiÕn thµnh viªn ChÝnh phñ vÒ dù th¶o NghÞ ®Þnh. Thùc hiÖn NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 3 Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng (kho¸ IX) vÒ tiÕp tôc s¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ níc, viÖc ph©n ®Þnh râ quyÒn cña c¸c c¬ quan nhµ níc thùc hiÖn chøc n¨ng chñ së h÷u ®èi víi doanh nghiÖp nhµ n íc ®ang lµ ®ßi hái cÊp thiÕt ®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng quy ®Þnh ph¸p lý b¶o ®¶m cho doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, tõng bíc n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý cña Nhµ níc. Giao Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr×, phèi hîp víi V¨n phßng ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan liªn quan, tiÕp thu ý kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ, hoµn chØnh dù th¶o NghÞ ®Þnh, göi xin ý kiÕn c¸c ®¹i biÓu Quèc héi cïng víi dù ¸n LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc (söa ®æi) trong kú häp thø 4 Quèc héi kho¸ XI.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản