Nghị quyết 09/2004/NQ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
57
lượt xem
2
download

Nghị quyết 09/2004/NQ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 09/2004/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 09/2004/NQ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA nghÞ quyÕt  cña chÝnh phñ Sè 09/2004/NQ­CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 2004  vÒ phiªn häp thêng kú th¸ng 6 n¨m 2004 Trong   3   ngµy,   30   th¸ng   6,   ngµy   01   vµ   02   th¸ng   7,   ChÝnh phñ häp phiªn thêng kú th¸ng 6, bµn vµ quyÕt nghÞ   nh÷ng vÊn ®Ò sau: 1­ ChÝnh phñ nghe Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng  tr×nh  dù th¶o  NghÞ  ®Þnh híng  dÉn  thi  hµnh  LuËt §Êt ®ai  (söa ®æi). LuËt §Êt ®ai (söa ®æi) ®îc ban hµnh n¨m 2003, b¾t ®Çu  cã hiÖu lùc tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m   2004. §Ó LuËt nhanh  chãng ®i vµo cuéc sèng, ph¸t huy t¸c dông, gi¶i quyÕt kÞp  thêi nh÷ng víng m¾c trong qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai, viÖc  ban hµnh sím c¸c NghÞ ®Þnh híng dÉn thi hµnh LuËt lµ rÊt  cÇn thiÕt. Giao Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng chñ tr×, phèi hîp víi  Bé T ph¸p, V¨n phßng ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan liªn quan,  tiÕp thu ý kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ vµ c¸c ®¹i biÓu  dù häp, hoµn chØnh dù th¶o NghÞ ®Þnh nµy. Bé Tµi nguyªn  vµ M«i trêng, Bé Tµi chÝnh theo tr¸ch nhiÖm ®îc ph©n c«ng  khÈn tr¬ng hoµn thµnh c¸c dù th¶o NghÞ ®Þnh kh¸c trong hÖ  thèng v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh LuËt §Êt ®ai (söa ®æi) ®Ó  tr×nh   ChÝnh   phñ   th«ng   qua.   Trong   qu¸   tr×nh   so¹n   th¶o,  hoµn chØnh v¨n b¶n cÇn trng cÇu ý kiÕn cña l∙nh ®¹o c¸c  ®Þa ph¬ng, MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ c¸c ®oµn thÓ, b¶o  ®¶m tÝnh ®ång bé gi÷a c¸c v¨n b¶n.  ChÝnh phñ yªu cÇu, tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2004, khi  LuËt §Êt ®ai (söa ®æi) cã hiÖu lùc, c¸c c¬ quan chøc n¨ng  cña Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng triÓn khai thùc hiÖn ngay c¸c  quy ®Þnh ®ñ cô thÓ trong LuËt  vÒ:  thÈm  quyÒn giao  ®Êt,  cho thuª ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, thu håi ®Êt;  thÈm quyÒn vÒ gi¶i quyÕt tranh chÊp, khiÕu n¹i, tè c¸o vµ  xö lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai; b¶o ®¶m theo luËt  ®Þnh c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc, c¸ nh©n sö dông  ®Êt;   tiÕn   hµnh   lËp,   ®iÒu   chØnh,   xÐt   duyÖt,   c«ng   bè   vµ  thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt; thùc hiÖn giao  ®Êt, cho thuª ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt ®óng ®èi  tîng; ¸p dông h¹n møc giao ®Êt ®èi víi ®Êt trång c©y hµng  n¨m, c©y l©u n¨m, ®Êt rõng, ®Êt nu«i trång thuû s¶n, ®Êt  lµm muèi, ®Êt ë; thùc hiÖn ®óng chÕ ®é sö dông c¸c lo¹i  ®Êt; tiÕn hµnh viÖc thu håi ®Êt vµ thùc hiÖn qu¶n lý tèt  quü ®Êt ®∙ thu håi.
  2. 2 2­   ChÝnh   phñ   nghe   Bé   trëng   Bé   V¨n   ho¸   ­   Th«ng   tin  tr×nh dù th¶o §Ò ¸n t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý b¸o chÝ  trong t×nh h×nh hiÖn nay. Trong nh÷ng n¨m qua, díi sù l∙nh ®¹o cña §¶ng vµ qu¶n  lý   cña   Nhµ   níc,   b¸o   chÝ   ViÖt   Nam   ®∙   cã   bíc   ph¸t   triÓn  nhanh vÒ sè lîng, ®æi míi vÒ néi dung, phong phó, ®a d¹ng  vÒ h×nh thøc. Ho¹t ®éng b¸o chÝ ®∙ ph¸t huy tèt vai trß  cña m×nh trong viÖc tuyªn truyÒn ®êng lèi cña §¶ng, chÝnh  s¸ch   cña   Nhµ   níc,   ph¸t   hiÖn   nhiÒu   g¬ng   ngêi   tèt,   viÖc  tèt, nh÷ng nh©n tè míi trong c«ng cuéc x©y dùng, ®æi míi  ®Êt   níc;   tham   gia   tÝch   cùc   trong   phong   trµo   ®Êu   tranh  chèng tiªu cùc, gãp phÇn lµm lµnh m¹nh x∙ héi vµ bé m¸y  nhµ níc. B¸o chÝ còng lµ tiÕng nãi ph¶n håi vÒ nh÷ng mÆt  tèt, mÆt cßn h¹n chÕ cña c¬ chÕ, chÝnh s¸ch nhµ níc; ph¶n  ¸nh   nguyÖn   väng   cña   nh©n   d©n.  Tuy  nhiªn,   ho¹t  ®éng   cña  b¸o chÝ còng cßn nh÷ng mÆt cÇn chÊn chØnh. Mét sè b¸o cha  thùc hiÖn  ®óng  t«n chØ, môc ®Ých ®Ò ra; thiÕu  nh¹y  c¶m  chÝnh trÞ, ®a tin sai sù thËt, vi ph¹m quyÒn con ngêi; cã  xu híng th¬ng m¹i ho¸, thiÕu t«n träng ph¸p luËt, cha ®Ò  cao ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp; tr¸ch nhiÖm cha râ rµng gi÷a c¬  quan chñ qu¶n víi c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ b¸o chÝ...  Yªu cÇu t¨ng cêng qu¶n lý b¸o chÝ lµ ph¶i ph©n ®Þnh  râ nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc  vÒ b¸o chÝ, c¬ quan chñ qu¶n b¸o, Tæng biªn tËp b¸o, ®a  ho¹t ®éng cña tõng b¸o theo ®óng t«n chØ môc ®Ých, ®óng  ph¸p luËt, nh»m ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc cña b¸o chÝ,  t¹o ®iÒu kiÖn cho b¸o chÝ n©ng cao tr×nh ®é chÝnh trÞ vµ  chuyªn m«n cña ®éi ngò phãng viªn, biªn tËp viªn, ®Ó c¸c  b¸o ngµy cµng  cã nhiÒu  bµi viÕt hay, th«ng  tin ®Çy ®ñ,  trung   thùc,   kh¸ch   quan,   ®ãng   gãp   tÝch   cùc   h¬n   vµo   sù  nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi cña ®Êt níc . Giao Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin chñ tr×, phèi hîp víi Ban  T tëng ­ V¨n ho¸ Trung ¬ng, V¨n phßng ChÝnh phñ vµ c¸c c¬  quan liªn quan, tiÕp thu ý kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ  vµ ®¹i biÓu dù häp, hoµn chØnh §Ò ¸n ®Ó phª duyÖt vµ tæ  chøc thùc hiÖn. §èi víi nh÷ng vÊn ®Ò ®∙ ®îc ph¸p luËt quy  ®Þnh cô thÓ, Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin chñ tr×, phèi hîp víi  c¸c c¬ quan liªn quan tæ chøc thùc hiÖn ngay. 3­ ChÝnh phñ nghe Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tr×nh  dù th¶o NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc, qu¶n lý tæng  c«ng ty nhµ níc vµ chuyÓn ®æi tæng c«ng ty nhµ níc, c«ng  ty nhµ níc ®éc lËp theo m« h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con;  nghe Bé trëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ b¸o c¸o tæng  hîp ý kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ vÒ dù th¶o NghÞ ®Þnh. ChuyÓn ®æi tæng c«ng ty nhµ níc, c«ng ty nhµ níc ®éc  lËp theo m« h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con lµ mét bíc ®i  cña qu¸ tr×nh s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc theo  tinh thÇn NghÞ quyÕt Trung ¬ng 3, NghÞ quyÕt Trung ¬ng 9 
  3. 3 (Kho¸   IX)   cña   §¶ng   vµ   triÓn   khai   thùc   hiÖn   LuËt   Doanh  nghiÖp nhµ níc (söa ®æi). ViÖc thÝ ®iÓm chuyÓn ®æi doanh  nghiÖp nhµ níc sang ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ ­  c«ng   ty   con   thêi   gian   qua,   bíc   ®Çu   ®∙   thu   ®îc   kÕt   qu¶  tèt. Tríc yªu cÇu thùc tÕ, viÖc h×nh thµnh mét khung ph¸p  lý ®Ó c¸c tæng c«ng ty nhµ níc, c¸c c«ng ty nhµ níc ®éc  lËp   ho¹t   ®éng   vµ   chuyÓn   ®æi   theo   m«   h×nh   nµy   lµ   cÇn  thiÕt. Giao Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr×, phèi hîp víi Bé T  ph¸p, V¨n phßng ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan liªn quan, tiÕp  thu ý kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ, hoµn chØnh dù th¶o  NghÞ ®Þnh, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, ban hµnh. 4­ ChÝnh phñ nghe Bé trëng Bé Y tÕ tr×nh dù ¸n LuËt  Dîc; nghe Bé trëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ b¸o c¸o  tæng hîp ý kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ vÒ dù ¸n LuËt  nµy. Thêi gian qua, hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy vÒ ngµnh dîc  cßn cha ®Çy ®ñ, cha ®ång bé vµ chñ yÕu vÉn cßn lµ c¸c v¨n  b¶n díi luËt.  NhiÒu quy ®Þnh  thiÕu  cô thÓ, cha phï  hîp  víi c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vÒ ngµnh dîc. C¸c ho¹t ®éng  nh: lu hµnh thuèc, kª ®¬n, cung øng vµ sö dông thuèc, x©y  dùng hÖ thèng c¸c tiªu chuÈn chÊt lîng thuèc, kinh doanh  thuèc, kiÓm nghiÖm, thö thuèc trªn l©m sµng... cha ®îc ®Ò  cËp hoÆc cha cã khung  ph¸p lý ®iÒu chØnh  ®ång  bé. ViÖc  ban hµnh LuËt Dîc nh»m thÓ chÕ ho¸ vµ n©ng cao hiÖu lùc,  hiÖu   qu¶   qu¶n   lý   cña   Nhµ   níc   trong   lÜnh   vùc   dîc,   ®ång  thêi t¹o hµnh lang ph¸p lý thuËn lîi cho ngµnh dîc ho¹t  ®éng . Giao   Bé   Y   tÕ   chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   T  ph¸p,   V¨n  phßng ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan liªn quan, tiÕp thu ý kiÕn  c¸c   thµnh  viªn   ChÝnh   phñ,  hoµn   chØnh   dù   ¸n   LuËt,   tr×nh  ChÝnh phñ xem xÐt thªm tríc khi b¸o c¸o Uû ban Thêng vô  Quèc héi. 5­ ChÝnh phñ nghe Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t  b¸o  c¸o vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ ­  x∙   héi   6   th¸ng   ®Çu   n¨m   2004   vµ   c¸c   gi¶i   ph¸p   chñ   yÕu  trong nh÷ng th¸ng cuèi n¨m; nghe Bé trëng, Chñ nhiÖm V¨n  phßng  ChÝnh  phñ b¸o c¸o vÒ KiÓm ®iÓm c«ng  t¸c  chØ  ®¹o,  ®iÒu hµnh cña ChÝnh phñ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2004; nghe Tæng  th  ký Ban ChØ ®¹o c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña ChÝnh phñ b¸o  c¸o C«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc 6 th¸ng ®Çu n¨m  2004. ChÝnh phñ ®∙ xem xÐt c¸c b¸o c¸o vÒ T×nh h×nh gi¸ c¶  thÞ trêng 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh 6 th¸ng  cuèi n¨m do Bé Tµi chÝnh tr×nh, b¸o c¸o T×nh h×nh thÞ tr­ êng trong níc vµ xuÊt nhËp khÈu 6 th¸ng ®Çu n¨m do Bé Th­ ¬ng m¹i tr×nh.
  4. 4 MÆc dï 6 th¸ng ®Çu n¨m 2004 cã nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng  kh«ng thuËn ®Õn t×nh h×nh kinh tÕ ­ x∙ héi níc ta nh dÞch  cóm gia cÇm, rÐt ®Ëm, h¹n h¸n kÐo dµi trªn diÖn réng, gi¸  c¶ mét sè mÆt hµng trªn thÞ trêng thÕ giíi t¨ng cao, nhng  tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ vÉn tiÕp tôc duy tr× xu híng  t¨ng trëng, mét sè lÜnh vùc cã tiÕn bé nh: s¶n xuÊt c«ng  nghiÖp t¨ng kh¸, gi¸ trÞ xuÊt khÈu vµ thùc hiÖn vèn ®Çu  t ph¸t triÓn t¨ng, nhËp siªu gi¶m, thu ng©n s¸ch ®¹t cao,  thu nhËp cña n«ng d©n ®îc c¶i thiÖn râ rÖt, gãp phÇn kÝch  cÇu trong níc, ®êi sèng nh©n d©n vµ chÝnh trÞ ­ x∙ héi æn  ®Þnh...  §¹t ®îc kÕt qu¶ trªn lµ do sù cè g¾ng, nç lùc cña c¸c  Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ nh©n d©n c¶ níc, ®ång thêi còng  lµ kÕt qu¶ cña sù chØ ®¹o khÈn tr¬ng, quyÕt t©m, kÞp thêi  víi nh÷ng gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh linh ho¹t, hiÖu qu¶ cña tËp  thÓ ChÝnh  phñ.  ChØ ®¹o ®iÒu hµnh cña ChÝnh  phñ trong 6  th¸ng   qua   ®∙   ®i   vµo   träng   t©m,   qu¸n   triÖt   s©u   s¾c   c¸c  NghÞ quyÕt cña §¶ng vµ Quèc héi, tËp trung vµo nh÷ng môc  tiªu   chñ   yÕu   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   ­   x∙   héi   cña   ®Êt   níc;  gi¶i   quyÕt   nh÷ng   vÊn   ®Ò   cÊp   b¸ch,   nh÷ng   diÔn   biÕn   ®ét  xuÊt kÞp thêi, cã hiÖu qu¶. C¸c thµnh viªn ChÝnh phñ ®∙  ®Ò cao ý thøc  tr¸ch  nhiÖm,  chñ ®éng phèi hîp ho¹t  ®éng  víi c¬ quan cña §¶ng, Quèc héi vµ c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ  ­ x∙ héi trong viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña m×nh. Tuy  nhiªn, bªn c¹nh kÕt qu¶ ®¹t ®îc, cßn nhiÒu khã kh¨n, tån  t¹i nh: tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cßn thÊp h¬n nhiÒu so  víi môc tiªu kÕ ho¹ch, gi¸ trÞ gia t¨ng cña s¶n xuÊt, x©y  dùng ®¹t thÊp, gi¸ c¶ hµng ho¸ cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng  t¨ng,   thu   hót   ®Çu   t  trùc   tiÕp   níc   ngoµi   thÊp,   tiÕn   ®é  gi¶i   ng©n   vèn   ®Çu   t  x©y   dùng   vµ   vèn   ODA   chËm,   tai   n¹n  giao th«ng, tÖ n¹n x∙ héi vµ téi ph¹m cã chiÒu híng gia  t¨ng... §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi n¨m  2004, ChÝnh phñ yªu cÇu, trong 6 th¸ng cuèi n¨m, c¸c Bé,  ngµnh   vµ   ®Þa   ph¬ng   cÇn   tæ   chøc   thùc   hiÖn   tèt   c¸c   gi¶i  ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi mµ ChÝnh phñ ®∙ ®Ò ra  trong NghÞ quyÕt sè 01/2004/NQ­CP, QuyÕt ®Þnh sè 51/2004/ Q§­TTg vµ c¸c  v¨n  b¶n  chØ  ®¹o  ®iÒu  hµnh cña ChÝnh  phñ.  TËp trung huy ®éng tèi ®a c¸c nguån vèn cho ®Çu t  ph¸t  triÓn, ®Èy nhanh tiÕn ®é gi¶i ng©n, nhÊt lµ gi¶i ng©n cho  c¸c c«ng tr×nh cã hiÖu qu¶ vµ sím ph¸t huy t¸c dông, c¸c  c«ng tr×nh  cã nguån  vèn tõ tr¸i phiÕu  ChÝnh  phñ; xö lý  mét   phÇn   nî   ®äng   trong   x©y   dùng   c¬   b¶n;   chñ   ®éng   thùc  hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ linh ho¹t vµ thËn träng, kiÒm chÕ  l¹m ph¸t ë møc kiÓm so¸t ®îc; ®Èy m¹nh ®Êu tranh  chèng  tham nhòng, thùc hµnh tiÕt kiÖm c¶ trong s¶n xuÊt vµ tiªu  dïng; ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu; tiÕp  tôc thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh cã  hiÖu qu¶ theo híng tinh gi¶n bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc, 
  5. 5 t¹o thuËn lîi cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh; triÓn  khai m¹nh c¸c gi¶i ph¸p kiÒm chÕ, xö lý c¸c vÊn ®Ò x∙ héi  bøc xóc nh tai n¹n giao th«ng, téi ph¹m, ma tuý, m¹i d©m,  gi¶i quyÕt  cã hiÖu  qu¶ viÖc khiÕu  n¹i,  tè c¸o  cña  c«ng  d©n, nhÊt lµ nh÷ng vô viÖc khiÕu kiÖn kÐo dµi; gi÷ v÷ng  an ninh, trËt tù, an toµn x∙ héi.
Đồng bộ tài khoản