Nghị quyết 10/2004/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
2
download

Nghị quyết 10/2004/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 10/2004/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2004 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 10/2004/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2004/NQ-CP Hà N i , ngày 11 tháng 8 năm 2004 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 10/2004/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2004 V PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 7 NĂM 2004 Trong hai ngày 04 và 05 tháng 8 năm 2004, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 7, bàn và quy t ngh nh ng v n sau: 1. Chính ph nghe B trư ng B Tài chính trình d th o án Thành l p T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c. Trong nh ng năm qua, ho t ng c a các doanh nghi p có v n nhà nư c ã góp ph n quan tr ng trong s n xu t và i s ng xã h i, thúc Ny tăng trư ng kinh t . Tuy nhiên, hi u qu s n xu t kinh doanh và s c c nh tranh c a nhi u doanh nghi p còn th p, chưa b o m ư c vi c b o toàn và phát tri n v n nhà nư c, gây th t thoát lãng phí. Tình tr ng trên có ph n do cơ ch qu n lý v n c a Nhà nư c t i các doanh nghi p còn nhi u b t c p, thi u ng b , chưa phù h p v i c i m kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. Nh m t ng bư c kh c ph c tình tr ng này, vi c thành l p T ng công ty u tư, kinh doanh v n nhà nư c có tính c l p, chuyên nghi p th c hi n các ch c năng theo quy nh t i Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 2003, góp ph n Ny nhanh ti n i m i, s p x p l i doanh nghi p nhà nư c, ti n t i i m i cơ b n phương th c qu n lý nh m nâng cao hi u qu s d ng v n Nhà nư c t i các doanh nghi p là h t s c c n thi t. Chính ph nh t trí thông qua án Thành l p T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c; giao B Tài chính ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn thi n án, trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. ng th i, B Tài chính khNn trương d th o ng b các văn b n liên quan n vi c hình thành T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c, g m: Quy t nh thành l p, i u l t ch c và ho t ng, Quy ch tài chính, trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. Chính ph giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u v i m i cơ ch qu n lý v n, nhân s i v i các doanh nghi p nhà nư c mà theo án, không thu c ph m vi i tư ng qu n lý c a T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c, trình Chính ph xem xét. 2. Chính ph nghe B trư ng B Tư pháp trình d án B Lu t Dân s (s a i); nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n c a các thành viên Chính ph v d th o B Lu t này.
  2. B lu t Dân s ư c ban hành ngày 28/10/1995 và có hi u l c thi hành t ngày 01/7/1996, gi v trí c bi t quan tr ng trong h th ng pháp lu t nư c ta. B lu t ã kh ng nh và c th hoá quy n c a công dân và các ch th khác trong lĩnh v c dân s , t o hành lang pháp lý phát huy dân ch , b o m công b ng xã h i, b o v quy n và l i ích h p pháp c a cá nhân, pháp nhân và l i ích Nhà nư c, l i ích xã h i; b o m an toàn pháp lý trong quan h dân s , thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c trong th i kỳ i m i. Qua 8 năm th c hi n, B lu t Dân s ã phát huy tác d ng trong i s ng xã h i, nhưng cũng b c l nh ng i m h n ch . M t s quy nh trong B lu t chưa y ho c không còn phù h p v i th c t ; m i liên h gi a B lu t Dân s v i tư cách là m t o lu t chung v i nhi u văn b n pháp lu t i u ch nh các quan h c th như hôn nhân và gia ình, thương m i, lao ng... còn chưa rõ ràng; còn có nh ng quy nh thu c quan h hành chính; m t s v n chưa i m i phù h p v i i s ng xã h i và m t s lu t m i ban hành, cũng như chưa tương thích v i m t s thông l qu c t và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t, tham gia. Vì v y, vi c s a i, b sung B lu t Dân s là m t vi c làm r t c n thi t và c p bách nh m áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a nư c ta hi n nay và trong tương lai. V cơ b n, Chính ph nh t trí v i n i dung d án Lu t Dân s (s a i), có lưu ý thêm m t s v n sau: C n có các quy nh chung v quy n s d ng t trong B lu t, nhưng không ch ng chéo, trùng l p v i các quy nh c a Lu t t ai năm 2003 và Ngh nh v hư ng d n thi hành Lu t t ai; các quy nh v quy n s h u trí tu và chuy n giao công ngh trong B lu t ch nên d ng l i các nguyên t c chung, còn các quy nh c th s xây d ng d án Lu t riêng v lĩnh v c này; v m t ch th quan h pháp lu t dân s , nên quy nh phù h p v i thông l qu c t (không quy nh v h gia ình và t h p tác). Giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án B lu t Dân s (s a i); giao B trư ng B Tư pháp th a u quy n Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i d án B lu t này. 3. Chính ph nghe T ng Ki m toán Nhà nư c trình d án Lu t Ki m toán Nhà nư c; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n c a các thành viên Chính ph v d th o Lu t này. Ki m toán Nhà nư c là công c không th thi u c a m t nhà nư c pháp quy n ki m tra, ki m soát tài chính công. Ho t ng c a Ki m toán Nhà nư c là nh m b o m qu n lý, s d ng các ngu n l c tài chính nhà nư c và tài s n công m t cách h p lý, ti t ki m và hi u qu . Cho n nay, nư c ta chưa có m t văn b n lu t v t ch c và ho t ng c a cơ quan Ki m toán Nhà nư c; a v pháp lý c a Ki m toán Nhà nư c chưa tương x ng v i ch c năng và nhi m v ư c giao; nhi u v n liên quan n ho t ng Ki m toán Nhà nư c chưa ư c quy nh y , ng b , áp ng yêu c u qu n lý ngu n tài chính và tài s n công c a Nhà nư c. Giao Ki m toán Nhà nư c ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Lu t, trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c trình U ban Thư ng v Qu c h i.
  3. 4. Chính ph nghe B trư ng B Ngo i giao trình d án Lu t Ký k t và th c hi n i u ư c qu c t ; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n c a các thành viên Chính ph v d th o Lu t này. Trong ti n trình h i nh p v i th gi i, i u ư c qu c t ã th c s tr thành công c pháp lý quan tr ng c a Nhà nư c nh m thi t l p và thúc Ny các quan h qu c t trên các lĩnh v c chính tr , ngo i giao, kinh t , thương m i, văn hoá, giáo d c, y t , xã h i... Pháp l nh v Ký k t và th c hi n các i u ư c qu c t ư c ban hành ngày 20/8/1998 ã t o cơ s pháp lý cơ b n các cơ quan nhà nư c th c hi n quy trình th ng nh t ký k t và th c hi n i u ư c qu c t . Tuy nhiên, n nay, m t s quy nh c a Pháp l nh ã b c l nhi u h n ch , òi h i ph i s a i, b sung và nâng cao tính pháp lý phù h p v i Hi n pháp, phù h p v i th c ti n Vi t Nam và lu t pháp qu c t . Giao B Ngo i giao ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Lu t Ký k t và th c hi n i u ư c qu c t ; giao B trư ng B Ngo i giao th a u quy n Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i d án Lu t này. 5. Chính ph nghe B trư ng B Qu c phòng trình d án Lu t Qu c phòng; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n c a các thành viên Chính ph v d th o Lu t này. Xây d ng và b o v t qu c là hai nhi m v chi n lư c quan tr ng luôn ư c ng, Nhà nư c ta t lên hàng u trong quá trình xây d ng và phát tri n t nư c. Th i gian qua, bên c nh vi c t p trung hoàn thi n h th ng pháp lu t v i m i cơ ch qu n lý kinh t , ng, Nhà nư c luôn chú tr ng xây d ng h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v tăng cư ng qu c phòng, b o v T qu c. Tuy nhiên, các văn b n ó ch y u m i i u ch nh t ng lĩnh v c c th , nhi u v n có tính nguyên t c b o m cho tăng cư ng qu c phòng mà Hi n pháp và các ngh quy t c a ng quy nh chưa ư c th ch hóa, do ó, chưa t o ư c cơ s pháp lý cao. Vi c ban hành Lu t Qu c phòng là c n thi t hoàn thi n khung pháp lu t cho nhi m v qu c phòng và xây d ng n n qu c phòng toàn dân, gi v ng n nh chính tr , th c hi n th ng l i nhi m v b o v t qu c. Giao B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t Qu c phòng và ti n hành các th t c c n thi t trình y ban Thư ng v Qu c h i. 6. Chính ph nghe B trư ng B Công an trình d án Lu t Công an nhân dân; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n c a các thành viên Chính ph v d th o Lu t này. T Cách m ng tháng Tám năm 1945 n nay, tr i qua các giai o n cách m ng, Công an nhân dân luôn là l c lư ng nòng c t trong công cu c u tranh phòng, ch ng t i ph m, b o v v ng ch c an ninh qu c gia, gi gìn tr t t , an toàn xã h i, góp ph n quan tr ng n nh và phát tri n t nư c. t ng bư c xây d ng và c ng c l c lư ng Công an nhân dân, Nhà nư c ã ban hành nhi u văn b n pháp lu t v t ch c và ho t ng c a l c lư ng này. Tuy nhiên, các văn b n pháp lu t ã ban hành ch y u là văn b n dư i lu t, còn phân tán, chưa i u ch nh h t các quan h xã h i liên
  4. quan n t ch c và ho t ng c a l c lư ng Công an nhân dân; nhi u quan i m ch o, ư ng l i, chính sách c a ng, Nhà nư c v lĩnh v c này chưa ư c th ch hóa y . Vi c ban hành Lu t Công an nhân dân, m t văn b n pháp lu t có hi u l c pháp lý cao, là c n thi t t o i u ki n cho l c lư ng Công an nhân dân th c hi n t t ch c năng, nhi m v ư c giao, c bi t là trong b i c nh t nư c ang trong th i kỳ i m i. Giao B Công an ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t Công an nhân dân và ti n hành các th t c c n thi t trình y ban Thư ng v Qu c h i. 7. Chính ph nghe Trư ng ban Ban ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương báo cáo tình hình thiên tai nh ng tháng u năm, nhi m v công tác phòng ch ng bão, l t nh ng tháng cu i năm 2004. Chính ph cũng ã xem xét các báo cáo: K t qu giao ban s n xu t, d ch v , u tư tháng 7 và tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i tháng 7 và 7 tháng u năm 2004 do B K ho ch và u tư trình; Tình hình thương m i tháng 7 năm 2004 do B Thương m i trình; Công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo quý II và 6 tháng u năm 2004 do Thanh tra Nhà nư c trình. M c dù g p nhi u khó khăn do giá nguyên, nhiên v t li u th gi i, c bi t là giá phôi thép, phân bón và xăng d u tăng cao; thiên tai x y ra nhi u; d ch s t xu t huy t lan r ng; d ch cúm gia c m có kh năng tái phát m t s a phương, nhưng tình hình kinh t - xã h i tháng 7 và 7 tháng u năm 2004 v cơ b n ti p t c phát tri n theo hư ng tích c c. S n xu t công nghi p t t c tăng trư ng khá; nông nghi p và các lĩnh v c d ch v duy trì s phát tri n n nh; xu t khNu tăng trư ng m nh, nh p siêu gi m so v i cùng kỳ năm trư c; chính sách ti n t t ng bư c ư c i u ch nh phù h p; giá c th trư ng có xu hư ng tăng ch m l i. Các ho t ng xã h i ti p t c phát tri n. Ngành giáo d c ã t ch c t t công tác tuy n sinh i h c và cao ng, ư c dư lu n ánh giá cao. Công tác xoá ói gi m nghèo và gi i quy t vi c làm ã có nh ng chuy n bi n r t tích c c. Các bi n pháp giám sát, phát hi n k p th i, bao vây d p t t d ch s t xu t huy t ư c tăng cư ng trên c nư c. Công tác phòng ch ng thiên tai và c u tr xã h i ư c tích c c tri n khai. Tình hình tr t t an toàn giao thông cũng có chuy n bi n tích c c, tai n n giao thông trong tháng 7 gi m áng k ; ý th c th c hi n nh ng quy nh pháp lu t c a nhân dân khi tham gia giao thông có chuy n bi n t t, nh t là trong vi c i mũ b o hi m khi i xe máy. Chính ph nh n nh, trong nh ng tháng cu i năm, tình hình có th còn di n bi n ph c t p trong khi nhi m v t ra r t n ng n . Ny nhanh t c tăng trư ng kinh t , ki m soát ư c ch s giá hàng hoá và d ch v tiêu dùng, gi v ng cân i kinh t vĩ mô, duy trì n nh chính tr - xã h i, Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương Ny m nh vi c th c hi n nh ng gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i ã ư c ra trong Ngh quy t 01/2004/NQ-CP và Quy t nh 51/2004/Q -TTg; ti p t c Ny m nh s n xu t kinh doanh và xu t khNu, t p trung vào nh ng nhóm hàng, m t hàng ang có th trư ng tiêu th và có kh năng tăng thêm; ti p t c th c hi n các gi i pháp n nh giá, các gi i pháp huy ng ngu n v n; Ny nhanh t c u tư xây d ng cơ b n và gi i ngân ngu n v n ODA.
  5. Trư c nh ng di n bi n b t thư ng c a th i ti t, Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương c n cao công tác d báo và ch ng, k p th i trong công tác phòng, ch ng thiên tai. Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương và Ban ch huy phòng, ch ng l t, bão a phương các c p ph i tăng cư ng công tác ki m tra các công trình thu l i, phương ti n phòng ch ng l t, bão; nghiên c u các phương án, tình hu ng s n sàng i phó, gi m n m c th p nh t thi t h i do thiên tai gây ra; Ny m nh vi c tuyên truy n nâng cao nh n th c c a nhân nhân v công tác phòng, ch ng l t, bão và gi m nh thiên tai. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản