intTypePromotion=1

Nghị quyết 10/2004/NQ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
62
lượt xem
5
download

Nghị quyết 10/2004/NQ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 10/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 10/2004/NQ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ngh Þ  quy Õ t  cña chÝnh phñ sè 10/2004/NQ­CP ngµy 11 th¸ng 8 n¨m 2004  vÒ phiªn häp chÝnh phñ thêng kú th¸ng 7 n¨m 2004 Trong hai ngµy 04 vµ  05 th¸ng 8 n¨m 2004, ChÝnh phñ   häp phiªn thêng kú  th¸ng 7, bµn vµ  quyÕt nghÞ  nh÷ng vÊn   ®Ò sau: 1. ChÝnh phñ nghe Bé trëng Bé Tµi chÝnh tr×nh dù th¶o  §Ò  ¸n Thµnh lËp Tæng c«ng ty §Çu t  vµ  kinh doanh vèn nhµ  níc. Trong nh÷ng n¨m qua, ho¹t  ®éng cña c¸c doanh nghiÖp   cã  vèn nhµ  níc  ®∙ gãp phÇn quan träng trong s¶n xuÊt vµ  ®êi sèng x∙ héi, thóc  ®Èy t¨ng tr ëng kinh tÕ. Tuy nhiªn,  hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ  søc c¹nh tranh cña nhiÒu  doanh nghiÖp cßn thÊp, cha b¶o  ®¶m  ®îc viÖc b¶o toµn vµ  ph¸t   triÓn   vèn   nhµ   níc,   g©y   thÊt   tho¸t   l∙ng   phÝ.   T×nh  tr¹ng trªn cã  phÇn do c¬  chÕ  qu¶n lý  vèn cña Nhµ  n íc t¹i  c¸c   doanh  nghiÖp   cßn   nhiÒu   bÊt   cËp,   thiÕu   ®ång   bé,   ch a  phï  hîp víi  ®Æc  ®iÓm kinh tÕ  thÞ  trêng  ®Þnh híng x∙ héi  chñ  nghÜa. Nh»m tõng bíc kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, viÖc  thµnh lËp Tæng c«ng ty §Çu t, kinh doanh vèn nhµ  níc cã  tÝnh   ®éc   lËp,  chuyªn   nghiÖp   ®Ó   thùc   hiÖn   c¸c   chøc  n¨ng   theo quy ®Þnh t¹i LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 2003, gãp  phÇn  ®Èy nhanh tiÕn  ®é   ®æi míi, s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp  nhµ  níc, tiÕn tíi  ®æi míi c¬  b¶n ph¬ng thøc qu¶n lý  nh»m  n©ng   cao   hiÖu   qu¶   sö   dông   vèn   Nhµ   níc   t¹i   c¸c   doanh  nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt. ChÝnh   phñ   nhÊt   trÝ   th«ng   qua   §Ò   ¸n   Thµnh   lËp   Tæng  c«ng   ty   §Çu   t  vµ   kinh   doanh   vèn   nhµ   níc;   giao   Bé   Tµi  chÝnh   tiÕp   thu   ý   kiÕn   c¸c   thµnh   viªn   ChÝnh   phñ,   hoµn   thiÖn §Ò ¸n, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh.  §ång thêi,  Bé  Tµi  chÝnh  khÈn tr¬ng  dù  th¶o   ®ång  bé  c¸c  v¨n b¶n liªn quan ®Õn viÖc h×nh thµnh Tæng c«ng ty §Çu t  vµ   kinh   doanh   vèn   nhµ   níc,   gåm:   QuyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp,  §iÒu lÖ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng,  Quy  chÕ  tµi  chÝnh,  tr×nh  Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh.  ChÝnh phñ giao Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi c¸c   c¬  quan liªn quan nghiªn cøu vÒ   ®æi míi c¬  chÕ  qu¶n lý  vèn, nh©n sù   ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc mµ  theo  ®Ò  ¸n, kh«ng thuéc ph¹m vi ®èi tîng qu¶n lý cña Tæng c«ng ty  §Çu t vµ kinh doanh vèn nhµ níc, tr×nh ChÝnh phñ xem xÐt. 2. ChÝnh phñ  nghe Bé  trëng Bé  T  ph¸p tr×nh dù  ¸n Bé  LuËt D©n sù (söa ®æi); nghe Bé trëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng  ChÝnh   phñ   b¸o   c¸o   tæng   hîp   ý   kiÕn   cña   c¸c   thµnh   viªn  ChÝnh phñ vÒ dù th¶o Bé LuËt nµy. 
  2. 2 Bé   luËt   D©n   sù   ®îc   ban   hµnh   ngµy   28/10/1995   vµ   cã  hiÖu lùc thi hµnh tõ  ngµy 01/7/1996, gi÷  vÞ  trÝ   ®Æc biÖt  quan träng  trong hÖ  thèng  ph¸p  luËt níc ta. Bé  luËt   ®∙  kh¼ng  ®Þnh vµ  cô  thÓ  ho¸ quyÒn cña c«ng d©n vµ  c¸c chñ  thÓ   kh¸c   trong   lÜnh   vùc   d©n   sù,   t¹o   hµnh   lang   ph¸p   lý  ph¸t huy d©n chñ, b¶o  ®¶m c«ng b»ng x∙ héi, b¶o vÖ  quyÒn  vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸ nh©n, ph¸p nh©n vµ lîi Ých Nhµ   níc, lîi  Ých x∙ héi; b¶o  ®¶m an toµn ph¸p lý  trong quan  hÖ  d©n sù, thóc  ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña  ®Êt  níc trong thêi kú   ®æi míi. Qua 8 n¨m thùc hiÖn, Bé  luËt  D©n sù   ®∙ ph¸t huy t¸c dông trong  ®êi sèng x∙ héi, nhng  còng béc lé  nh÷ng  ®iÓm h¹n chÕ. Mét sè  quy  ®Þnh trong Bé  luËt cha  ®Çy  ®ñ  hoÆc kh«ng cßn phï  hîp víi thùc tÕ; mèi  liªn hÖ  gi÷a Bé  luËt D©n sù  víi t  c¸ch lµ  mét  ®¹o luËt  chung víi nhiÒu v¨n b¶n ph¸p luËt  ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ  cô  thÓ  nh  h«n nh©n vµ  gia  ®×nh, th¬ng  m¹i,  lao  ®éng...  cßn cha râ rµng; cßn cã nh÷ng quy ®Þnh thuéc quan hÖ hµnh  chÝnh; mét sè  vÊn  ®Ò  cha  ®æi míi  ®Ó  phï  hîp víi  ®êi sèng   x∙   héi   vµ   mét   sè   luËt   míi   ban   hµnh,   còng   nh  cha   t¬ng  thÝch víi mét sè  th«ng lÖ  quèc tÕ  vµ  §iÒu  íc quèc tÕ  mµ  ViÖt Nam ký  kÕt, tham gia. V×  vËy, viÖc söa  ®æi, bæ sung  Bé  luËt D©n sù  lµ  mét viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt vµ  cÊp b¸ch   nh»m  ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña n íc  ta hiÖn nay vµ trong t¬ng lai. VÒ c¬ b¶n, ChÝnh phñ nhÊt trÝ víi néi dung dù ¸n LuËt  D©n sù  (söa  ®æi), cã  lu  ý  thªm mét sè  vÊn  ®Ò  sau: CÇn cã  c¸c quy  ®Þnh chung  vÒ  quyÒn  sö  dông  ®Êt trong  Bé  luËt,  nhng   kh«ng   chång   chÐo,   trïng   l¾p   víi   c¸c   quy   ®Þnh   cña  LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003 vµ  NghÞ   ®Þnh vÒ  híng dÉn thi hµnh  LuËt   §Êt   ®ai;   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   quyÒn   së   h÷u   trÝ   tuÖ   vµ  chuyÓn  giao c«ng nghÖ  trong  Bé  luËt chØ nªn dõng l¹i  ë  c¸c nguyªn t¾c chung, cßn c¸c quy ®Þnh cô thÓ sÏ x©y dùng  dù  ¸n LuËt riªng vÒ  lÜnh vùc nµy; vÒ  mÆt chñ  thÓ  quan hÖ   ph¸p luËt d©n sù, nªn quy  ®Þnh phï  hîp víi th«ng lÖ  quèc  tÕ (kh«ng quy ®Þnh vÒ hé gia ®×nh vµ tæ hîp t¸c). Giao Bé  T ph¸p chñ  tr×, phèi hîp víi V¨n phßng ChÝnh   phñ  vµ  c¸c c¬  quan liªn quan tiÕp thu  ý  kiÕn c¸c thµnh  viªn   ChÝnh   phñ,   hoµn   chØnh   dù   ¸n   Bé   luËt   D©n   sù   (söa  ®æi);   giao   Bé   trëng   Bé   T  ph¸p   thõa   uû   quyÒn   Thñ   tíng  ChÝnh phñ  tr×nh Uû  ban Thêng vô  Quèc héi dù  ¸n Bé  luËt  nµy.  3. ChÝnh phñ  nghe Tæng KiÓm to¸n Nhµ  níc tr×nh dù  ¸n  LuËt   KiÓm   to¸n   Nhµ   níc;   nghe   Bé   trëng,   Chñ   nhiÖm   V¨n  phßng   ChÝnh   phñ   b¸o   c¸o   tæng   hîp   ý   kiÕn   cña   c¸c   thµnh  viªn ChÝnh phñ vÒ dù th¶o LuËt nµy. KiÓm to¸n Nhµ  níc lµ  c«ng cô  kh«ng thÓ  thiÕu cña mét   nhµ níc ph¸p quyÒn ®Ó kiÓm tra, kiÓm so¸t tµi chÝnh c«ng.   Ho¹t  ®éng cña KiÓm to¸n Nhµ  níc lµ  nh»m b¶o  ®¶m qu¶n lý, 
  3. 3 sö  dông c¸c nguån lùc tµi chÝnh nhµ  níc vµ  tµi s¶n c«ng  mét c¸ch hîp lý, tiÕt kiÖm vµ  hiÖu qu¶. Cho  ®Õn nay, níc  ta cha cã mét v¨n b¶n luËt vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¬  quan KiÓm to¸n Nhµ  níc;  ®Þa vÞ  ph¸p lý  cña KiÓm to¸n Nhµ  níc   cha   t¬ng   xøng   víi   chøc   n¨ng   vµ   nhiÖm   vô   ®îc   giao;  nhiÒu  vÊn   ®Ò  liªn  quan   ®Õn ho¹t  ®éng KiÓm  to¸n  Nhµ  níc  cha ®îc quy ®Þnh ®Çy ®ñ, ®ång bé, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý   nguån tµi chÝnh vµ tµi s¶n c«ng cña Nhµ níc.  Giao   KiÓm   to¸n   Nhµ   níc   chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   T  ph¸p, V¨n phßng ChÝnh phñ  vµ  c¸c c¬  quan liªn quan tiÕp  thu  ý  kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ, hoµn chØnh dù  th¶o  LuËt, tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh viÖc tr×nh Uû  ban Thêng vô Quèc héi. 4. ChÝnh phñ  nghe Bé  trëng Bé  Ngo¹i giao tr×nh dù  ¸n  LuËt Ký  kÕt vµ  thùc hiÖn  ®iÒu íc quèc tÕ; nghe Bé  trëng,  Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ b¸o c¸o tæng hîp ý kiÕn cña  c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ vÒ dù th¶o LuËt nµy. Trong tiÕn tr×nh héi nhËp víi thÕ  giíi,  ®iÒu  íc quèc  tÕ   ®∙ thùc sù  trë  thµnh c«ng cô  ph¸p lý  quan träng cña  Nhµ  níc nh»m thiÕt lËp vµ  thóc  ®Èy c¸c quan hÖ  quèc tÕ  trªn c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, ngo¹i giao, kinh tÕ, th¬ng  m¹i, v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ, x∙ héi... Ph¸p lÖnh vÒ  Ký  kÕt vµ  thùc hiÖn c¸c  ®iÒu  íc quèc tÕ   ®îc ban hµnh ngµy  20/8/1998  ®∙ t¹o c¬  së  ph¸p lý  c¬  b¶n  ®Ó  c¸c c¬  quan nhµ   níc thùc  hiÖn  quy tr×nh thèng  nhÊt ký  kÕt vµ  thùc  hiÖn  ®iÒu íc quèc tÕ. Tuy nhiªn,  ®Õn nay, mét sè  quy  ®Þnh cña  Ph¸p lÖnh  ®∙ béc lé  nhiÒu h¹n chÕ,  ®ßi hái ph¶i söa  ®æi,  bæ   sung   vµ   n©ng   cao   tÝnh   ph¸p   lý   ®Ó   phï   hîp   víi   HiÕn   ph¸p,  phï  hîp  víi  thùc  tiÔn ViÖt Nam vµ  luËt ph¸p  quèc  tÕ. Giao Bé  Ngo¹i giao chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  T  ph¸p,  V¨n phßng ChÝnh phñ  vµ  c¸c c¬  quan liªn quan tiÕp thu  ý  kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ, hoµn chØnh dù th¶o LuËt Ký   kÕt vµ  thùc hiÖn  ®iÒu íc quèc tÕ; giao Bé  trëng Bé  Ngo¹i  giao thõa uû  quyÒn Thñ  tíng ChÝnh phñ  tr×nh Uû  ban Thêng  vô Quèc héi dù ¸n LuËt nµy. 5. ChÝnh phñ  nghe Bé  trëng Bé  Quèc phßng tr×nh dù  ¸n  LuËt Quèc phßng; nghe Bé trëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh  phñ  b¸o c¸o tæng hîp  ý  kiÕn cña c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ  vÒ dù th¶o LuËt nµy. X©y dùng vµ  b¶o vÖ  tæ quèc lµ  hai nhiÖm vô  chiÕn lîc  quan   träng   lu«n   ®îc   §¶ng,   Nhµ   níc   ta   ®Æt   lªn   hµng   ®Çu  trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc. Thêi gian  qua,   bªn   c¹nh   viÖc   tËp   trung   hoµn   thiÖn   hÖ   thèng   ph¸p  luËt   vÒ   ®æi   míi   c¬   chÕ   qu¶n   lý   kinh   tÕ,   §¶ng,   Nhµ   níc  lu«n chó  träng  x©y dùng hÖ  thèng v¨n b¶n quy ph¹m  ph¸p  luËt vÒ  t¨ng cêng quèc phßng, b¶o vÖ  Tæ quèc. Tuy nhiªn, 
  4. 4 c¸c v¨n b¶n  ®ã  chñ  yÕu míi  ®iÒu chØnh tõng lÜnh vùc cô  thÓ, nhiÒu vÊn  ®Ò  cã  tÝnh nguyªn t¾c b¶o  ®¶m cho t¨ng c­ êng quèc phßng  mµ  HiÕn  ph¸p vµ  c¸c nghÞ  quyÕt  cña  §¶ng  quy  ®Þnh cha  ®îc thÓ  chÕ  hãa, do  ®ã, cha t¹o  ®îc c¬  së  ph¸p lý  cao. ViÖc ban hµnh LuËt Quèc phßng lµ  cÇn thiÕt  ®Ó  hoµn thiÖn khung ph¸p luËt cho nhiÖm vô  quèc phßng vµ  x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, gi÷  v÷ng æn  ®Þnh chÝnh  trÞ, thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô b¶o vÖ tæ quèc. Giao Bé  Quèc phßng chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  T  ph¸p,  V¨n phßng ChÝnh phñ  vµ  c¸c c¬  quan liªn quan tiÕp thu  ý  kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ, hoµn chØnh dù ¸n LuËt Quèc   phßng vµ  tiÕn hµnh c¸c thñ  tôc cÇn thiÕt  ®Ó  tr×nh  ñy ban  Thêng vô Quèc héi. 6.   ChÝnh   phñ   nghe   Bé   trëng   Bé   C«ng   an   tr×nh   dù   ¸n  LuËt C«ng an nh©n d©n; nghe Bé trëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng  ChÝnh   phñ   b¸o   c¸o   tæng   hîp   ý   kiÕn   cña   c¸c   thµnh   viªn  ChÝnh phñ vÒ dù th¶o LuËt nµy. Tõ C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 ®Õn nay, tr¶i qua c¸c   giai  ®o¹n  c¸ch  m¹ng, C«ng  an nh©n  d©n  lu«n  lµ  lùc  lîng  nßng cèt trong c«ng cuéc ®Êu tranh phßng, chèng téi ph¹m,   b¶o vÖ  v÷ng ch¾c an ninh quèc gia, gi÷  g×n trËt tù, an  toµn x∙ héi, gãp phÇn  quan  träng æn  ®Þnh vµ  ph¸t triÓn  ®Êt níc. §Ó tõng bíc x©y dùng vµ cñng cè lùc lîng C«ng an  nh©n d©n, Nhµ  níc  ®∙ ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ  tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña lùc lîng nµy. Tuy nhiªn, c¸c v¨n  b¶n ph¸p luËt  ®∙ ban hµnh chñ  yÕu lµ  v¨n b¶n díi luËt,  cßn ph©n t¸n, cha  ®iÒu chØnh hÕt c¸c quan hÖ  x∙ héi liªn  quan  ®Õn tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña lùc lîng C«ng an nh©n  d©n;   nhiÒu   quan   ®iÓm   chØ   ®¹o,   ®êng   lèi,   chÝnh   s¸ch   cña  §¶ng, Nhµ níc vÒ lÜnh vùc nµy cha ®îc thÓ chÕ hãa ®Çy ®ñ.  ViÖc   ban   hµnh   LuËt   C«ng   an   nh©n   d©n,   mét   v¨n   b¶n   ph¸p  luËt cã  hiÖu lùc ph¸p lý  cao, lµ  cÇn thiÕt  ®Ó  t¹o  ®iÒu  kiÖn   cho   lùc   lîng   C«ng   an   nh©n   d©n   thùc   hiÖn   tèt   chøc  n¨ng, nhiÖm vô   ®îc giao,  ®Æc biÖt lµ  trong bèi c¶nh  ®Êt  níc ®ang trong thêi kú ®æi míi.  Giao Bé  C«ng an chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  T ph¸p, V¨n  phßng ChÝnh phñ  vµ  c¸c c¬  quan liªn quan tiÕp thu  ý  kiÕn  c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ, hoµn chØnh dù  ¸n LuËt C«ng an  nh©n d©n vµ  tiÕn hµnh c¸c thñ  tôc cÇn thiÕt  ®Ó  tr×nh  ñy  ban Thêng vô Quèc héi. 7. ChÝnh phñ  nghe Trëng ban Ban chØ  ®¹o phßng, chèng  lôt,   b∙o   Trung  ¬ng   b¸o   c¸o   t×nh   h×nh   thiªn   tai   nh÷ng  th¸ng   ®Çu   n¨m,   nhiÖm   vô   c«ng   t¸c   phßng   chèng   b∙o,   lôt  nh÷ng th¸ng cuèi n¨m 2004. ChÝnh phñ  còng  ®∙ xem xÐt c¸c b¸o c¸o: KÕt qu¶ giao  ban s¶n xuÊt, dÞch vô,  ®Çu t  th¸ng 7 vµ  t×nh h×nh thùc  hiÖn kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi th¸ng 7 vµ  7 
  5. 5 th¸ng  ®Çu n¨m 2004 do Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  tr×nh; T×nh  h×nh th¬ng m¹i th¸ng  7 n¨m 2004 do Bé  Th¬ng m¹i tr×nh;  C«ng t¸c thanh tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o quý  II  vµ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2004 do Thanh tra Nhµ níc tr×nh. MÆc   dï   gÆp   nhiÒu   khã   kh¨n   do   gi¸   nguyªn,   nhiªn   vËt  liÖu   thÕ   giíi,   ®Æc   biÖt   lµ   gi¸   ph«i   thÐp,   ph©n   bãn   vµ  x¨ng dÇu t¨ng cao; thiªn tai x¶y ra nhiÒu; dÞch sèt xuÊt  huyÕt lan réng; dÞch cóm gia cÇm cã  kh¶ n¨ng t¸i ph¸t  ë  mét sè ®Þa ph¬ng, nhng t×nh h×nh kinh tÕ ­ x∙ héi th¸ng 7  vµ   7   th¸ng   ®Çu   n¨m   2004   vÒ   c¬   b¶n   tiÕp   tôc   ph¸t   triÓn  theo híng tÝch cùc. S¶n xuÊt c«ng nghiÖp  ®¹t tèc  ®é  t¨ng  trëng kh¸; n«ng nghiÖp vµ c¸c lÜnh vùc dÞch vô duy tr× sù  ph¸t triÓn æn  ®Þnh; xuÊt khÈu t¨ng tr ëng m¹nh, nhËp siªu  gi¶m so víi cïng kú n¨m tríc; chÝnh s¸ch tiÒn tÖ tõng bíc  ®îc  ®iÒu chØnh phï  hîp; gi¸ c¶ thÞ  trêng cã  xu híng t¨ng  chËm l¹i. C¸c ho¹t ®éng x∙ héi tiÕp tôc ph¸t triÓn. Ngµnh   gi¸o dôc  ®∙ tæ chøc tèt c«ng t¸c tuyÓn sinh  ®¹i häc vµ  cao  ®¼ng,  ®îc d luËn  ®¸nh gi¸ cao. C«ng t¸c xo¸  ®ãi gi¶m  nghÌo vµ  gi¶i quyÕt viÖc lµm  ®∙ cã  nh÷ng chuyÓn biÕn rÊt  tÝch cùc. C¸c biÖn ph¸p gi¸m s¸t, ph¸t hiÖn kÞp thêi, bao   v©y dËp t¾t dÞch sèt xuÊt huyÕt  ®îc t¨ng cêng trªn c¶ n­ íc. C«ng t¸c phßng chèng thiªn tai vµ  cøu trî  x∙ héi  ®îc  tÝch cùc triÓn khai. T×nh h×nh trËt tù an toµn giao th«ng   còng   cã   chuyÓn   biÕn   tÝch   cùc,  tai  n¹n  giao   th«ng   trong   th¸ng   7   gi¶m   ®¸ng   kÓ;   ý   thøc   thùc   hiÖn   nh÷ng   quy   ®Þnh  ph¸p luËt cña nh©n d©n khi tham gia giao th«ng cã  chuyÓn  biÕn tèt, nhÊt lµ  trong viÖc  ®éi mò  b¶o hiÓm khi  ®i xe  m¸y. ChÝnh phñ nhËn ®Þnh, trong nh÷ng th¸ng cuèi n¨m, t×nh  h×nh cã thÓ cßn diÔn biÕn phøc t¹p trong khi nhiÖm vô ®Æt  ra rÊt nÆng nÒ. §Ó   ®Èy nhanh tèc  ®é  t¨ng trëng kinh tÕ,  kiÓm so¸t  ®îc chØ sè  gi¸ hµng ho¸ vµ  dÞch vô  tiªu dïng,  gi÷ v÷ng c©n ®èi kinh tÕ vÜ m«, duy tr× æn ®Þnh chÝnh trÞ   ­ x∙ héi, ChÝnh phñ  yªu cÇu c¸c Bé, ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng  ®Èy m¹nh viÖc thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh  tÕ  ­ x∙ héi  ®∙  ®îc  ®Ò  ra trong NghÞ  quyÕt 01/2004/NQ­CP  vµ  QuyÕt  ®Þnh 51/2004/Q§­TTg; tiÕp tôc  ®Èy m¹nh s¶n xuÊt  kinh doanh vµ  xuÊt khÈu, tËp trung vµo nh÷ng nhãm hµng,   mÆt hµng  ®ang cã  thÞ  trêng tiªu thô  vµ  cã  kh¶ n¨ng t¨ng  thªm; tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p æn  ®Þnh gi¸, c¸c  gi¶i ph¸p huy  ®éng nguån vèn;  ®Èy nhanh tèc  ®é   ®Çu t x©y  dùng c¬ b¶n vµ gi¶i ng©n nguån vèn ODA. Tríc nh÷ng diÔn biÕn bÊt thêng cña thêi tiÕt, ChÝnh  phñ  yªu cÇu c¸c Bé, ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng cÇn  ®Ò  cao c«ng  t¸c dù  b¸o vµ  chñ   ®éng,  kÞp thêi trong  c«ng t¸c phßng,  chèng thiªn tai. Ban ChØ  ®¹o phßng, chèng lôt, b∙o Trung  ¬ng vµ  Ban chØ huy phßng,  chèng  lôt, b∙o  ®Þa ph¬ng  c¸c  cÊp ph¶i t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra c¸c c«ng tr×nh thuû  
  6. 6 lîi, ph¬ng tiÖn phßng chèng lôt, b∙o; nghiªn cøu c¸c ph ­ ¬ng ¸n, t×nh huèng ®Ó s½n sµng ®èi phã, gi¶m ®Õn møc thÊp  nhÊt thiÖt h¹i do thiªn tai g©y ra;  ®Èy m¹nh viÖc tuyªn  truyÒn   n©ng   cao   nhËn   thøc   cña   nh©n   nh©n   vÒ   c«ng   t¸c  phßng, chèng lôt, b∙o vµ gi¶m nhÑ thiªn tai.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2