Nghị quyết 12/1999/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Nghị quyết 12/1999/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 12/1999/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng, Phó và các thành viên Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 12/1999/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ****** S : 09/2005/Q -BXD TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1999 NGHN QUY T V VI C CÔNG NH N K T QU B U C CH C DANH TRƯ NG, PHÓ VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN VĂN HÓA XÃ H I H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH KHÓA VI H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VI-KỲ H P TH NH T Căn c vào Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân (s a i) năm 1994; Căn c vào k t qu ki m phi u b u c các ch c danh c a Ban Văn hóa xã h i H i ng nhân dân thành ph ; QUY T NGHN: i u 1. Công nh n k t qu b u c các ch c danh dư i ây ã ư c các i bi u H i ng nhân dân thành ph khóa VI b u vào lúc 10 gi ngày 14 tháng 12 năm 1999 t i kỳ h p l n th nh t H i ng nhân dân thành ph khóa VI g m các Ông, Bà có tên sau ây : 1. Ông Huỳnh Thành L p, gi ch c v Trư ng ban, 2. Bà Tr n Th Thanh Di u, gi ch c v Phó ban, 3. Ông Trương Minh Nh t, gi ch c v Phó ban, 4. Ông Nguy n Hoàng Năng, Thành viên, 5. Ông Dương Quan Hà, Thành viên, 6. Linh m c Nguy n Công Danh, Thành viên, 7. Ông Huỳnh Văn Nam, Thành viên, 8. Ông Nguy n Huy C n, Thành viên, 9. Ông Huỳnh Dũng Nhân, Thành viên, 10. Ông Ph m Văn Phương, Thành viên, 11. Ông ng Công Minh, Thành viên. i u 2. Giao trách nhi m cho Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph khóa VI và Thư ký kỳ h p H i ng nhân dân thành ph hoàn ch nh các văn b n báo cáo theo Lu t nh./. T/M H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH
  2. Nơi nh n : CH TNCH - UBTVQH - Th tư ng Chính ph } - Ban T ch c cán b CP}báo cáo - Lưu Huỳnh m
Đồng bộ tài khoản