Nghị quyết 13/2002/QH11 của Quốc hội

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
58
lượt xem
2
download

Nghị quyết 13/2002/QH11 của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 13/2002/QH11 của Quốc hội về phương án xây dựng công trình thủy điện Sơn La

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 13/2002/QH11 của Quốc hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ  quy Õt c ñ a  u è c  h éi  è  13/2002/qh11  g µ y  16 th¸ng 12  m  2002 Q s n n¨ v Ò   h ¬ n g  ¸n x © y  d ù n g  c«n g  tr× nh th ñ y ® i Ö n  S ¬ n  la p Q u è c h éi N íc C é n g h ßa X∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m   C¨n  vµo  Õn  cø  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   n  ho x∙ h   ngh Vi   n¨m   1992  ∙  îcsöa  æi, bæ   ®®  ®   sung  theo NghÞ   Õt  è  quy s 51/2001/QH10  µy    ng 25 th¸ng12    n¨m  2001  ña  èc  éikho¸X,  ú  äp  10; c Qu h     k h thø  C¨n  vµo  cø  NghÞ   Õt  è  quy s 05/1997/QH10  ña  èc  éikho¸ X,  ú  äp  c Qu h    kh thø  vÒ     Èn    2  tiªuchu c¸c c«ng  ×nh quan  äng quèc    ×nh Quèc  éixem   tr   tr   gia tr   h  xÐt,quyÕt  nh  ñ  ¬ng  u  ; NghÞ   Õt  è    ®Þ ch tr ®Ç t  quy s 44/2001/QH10  µy    ng 29 th¸ng 6    n¨m  2001  Ò   ñ  ¬ng  u    Dù   nhµ  v ch tr ®Ç t ¸n  m¸y  û  iÖn  ¬n  ­  thu ® S La  c«ng  ×nh quan  äng quèc    tr   tr   gia; Trªn c¬  ë    s xem   Ðt B¸o    è  x  c¸o s 1382/CP­   µy  CN ng 05/11/2002,Tê  ×nh    tr sè 1425/CP­   µy  CN ng 12/11/2002,Tê   ×nh      tr bæ sung  è  s 1585/CP­   µy  CN ng 11/12/2002  ña  Ýnh   ñ;  c Ch ph B¸o  c¸o  Èm     è  th tra s 81/UBKHCN MT11   µy  ng 9/11/2002  ña  û   c U ban  Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  ña  èc  éivµ    tr c Qu h   ý kiÕn  ña    Þ  ibiÓu  èc  éi; c c¸cv ®¹   Qu h Q uy Õ t ngh Þ: §i Ò u 1 X ©y  ùng  d c«ng  ×nh thuû  iÖn  ¬n  phïhîp víi tr   ® S La        quy  ¹ch bËc  ho   thang  thñy ®iÖn    s«ng  µ  å m   bËc: Hoµ   ×nh    ¬n  thÊp  §g 3    B ­S La  (tuyÕn  Vinh      Pa  II)­ LaiCh ©u    (tuyÕn  Ë m   ïn)víi ÷ng  N Nh     nh th«ng  è  ¬  s c b¶n   nh sau: 1­ §Þa  iÓ m   ©y  ùng:x∙Ýt    ® xd     Ong, huyÖn  êng      M La,tØnh  ¬n  S La; 2­ Qui      m« c«ng  ×nh:øng  íi tr   v  møc  ícd©ng  ×nh  êng  ña  å  n  b th c h chøa  õ t  205m   n   ®Õ 215m,  kh«ng  îtqu¸ 215m; v    C«ng  Êtl¾p  su   m¸y:tõ1.970  W   n      M ®Õ 2.400  W; M S¶n îng  iÖn  l® trung  ×nh  µng  b h n¨m:  õ 7.555  iÖu kWh   n   t    tr   ®Õ 9.209  tr ÖukWh; i  3­ Vèn  u    a  Ýnh      ®Ç t(ch t l∙vay):tõ31.000  û ®ång  n   i    t  ®Õ 37.000  û®ång, t    trong®ã   èn    v trong níckho¶ng     70%,  èn  µiníckho¶ng  v ngo     30%; 4­  è   ©n  i nh    Ýnh  n   Sd t¸ ®Þ ct ®Õ n¨m  2010: tõ 79.000  êi ®Õ n      ng   91.000  ngêi(tõ16.000  é  n      h ®Õ 18.000  é).h §i Ò u 2  Giao  Ýnh  ñ  iÓnkhaithùc hiÖn  Ch ph tr       c«ng  ×nh víi ÷ng    Çu  tr     nh yªu c sau: 1­ Trªn c¬  ë  nhiÖ m   ô,5  cÇu  µ       s 3  v   yªu  m NghÞ   Õt  è  quy s 44/2001/QH10  cña  èc  éi kho¸ X,  ú  äp  Qu h   kh thø  ®∙    vµ  9  ®Ò ra  quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 1  NghÞ   Õt nµy,Thñ íng Ch Ýnh  ñ  quy     t  ph chØ  o  Õp tôckh¶o    µn  ®¹ ti     s¸t,ho chØnh 
  2. 2 hå  ¬  ù    ÕtkÕ   ü  Ët, s d ¸n,thi   k thu   Õt ®Þnh    Öt møc  ícd©ng  ×nh  ­ quy   phª duy   n  b th êng  ô  Ó  ña  å  c th c h chøa  µ  v quy   m« c«ng  ×nh ®¶m   tr   b¶o  toµn  Öt®èi vµ  an  tuy     hiÖu  qu¶  kinh  Õ  t tæng  îp;qu¶n  ý chÆt  Ï c¸c kh©u  ña  h  l  ch     c qu¸  ×nh  ùc  tr th hiÖn  ù    ëic«ng  d ¸n;kh   c«ng  ×nh vµo  tr   n¨m  2005, ph¸t®iÖn  m¸y  è  vµo     tæ  s 1  n¨m 2012,hoµn  µnh    th c«ng  ×nh vµo  tr   n¨m  2015; 2­ Hoµn  Ön  µ  ùc hiÖn  ¬ng      thi v th   ph ¸n tæng  Ó  óc ®Èy    iÓn kinh th th   ph¸ttr     tÕ      éivïng T ©y  ¾c,  ¶m   ­ x∙h     B ® b¶o cho  ©n  ©n  nh d ph¶ididêisím    nh        æn ®Þ vµ  ã  iÒu  Ön  èng  èth¬n  ¬ië  ò. c® ki s t  n  c §i Ò u 3 Hµng  n¨m  Ýnh  ñ  Ch ph b¸o  c¸o  íiQuèc  éi t×nh  ×nh  ùc  Ön  v  h  h th hi c«ng  tr×nh. Uû  ban  êng  ô  èc  éi vµ    ¬  th v Qu h   c¸c c quan  ña  èc  éi trong ph¹m    c Qu h    vi chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô  µ    v v quyÒn   ¹n  ña  × nh   Èm     hc m th tra c¸c b¸o c¸o  ña  c ChÝnh  ñ  ×nh Quèc  éili   ph tr   h   ªnquan  n   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ®Õ t h th   c«ng  ×nh vµ  tr   gi¸m    Öc  ùc hiÖn  s¸tvi th   NghÞ   Õt nµy. quy   §i Ò u 4 NghÞ   Õt nµy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  èc  éith«ng  quy   c hi l   t   Qu h   qua.  NghÞ   Õt  µy  ∙  îc Quèc  éi níc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt quy n ® ®   h    ho x∙ h   ngh Vi   Nam   kho¸XI,kú  äp  2      h thø  th«ng  qua  µy  th¸ng12  ng 16    n¨m 2002.
Đồng bộ tài khoản