intTypePromotion=1

Nghị quyết 13/2003/NQ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
101
lượt xem
5
download

Nghị quyết 13/2003/NQ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 13/2003/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 13/2003/NQ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA nghÞ quyÕt  phiªn häp chÝnh phñ Sè 13/2003/NQ­CP  ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2003 thêng kú th¸ng 10 n¨m 2003 Ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2003, ChÝnh phñ häp phiªn thêng   kú th¸ng 10, bµn vµ quyÕt nghÞ nh÷ng vÊn ®Ò sau: 1. ChÝnh phñ nghe Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tr×nh  bµy B¸o c¸o kiÓm ®iÓm 3 n¨m thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn  kinh tÕ ­ x∙ héi n¨m n¨m (2001­2005). Trong 3 n¨m (2001­2003), mÆc dï trong bèi c¶nh kinh  tÕ trong níc vµ thÕ giíi cã nhiÒu khã kh¨n phøc t¹p, nÒn  kinh tÕ níc ta vÉn duy tr× ®îc tèc ®é t¨ng trëng kh¸, n¨m  sau   cao   h¬n   n¨m   tríc.   C¬   cÊu   kinh   tÕ   chuyÓn   dÞch   theo  chiÒu híng tÝch cùc, chÊt lîng t¨ng trëng ®∙ cã nhiÒu c¶i  thiÖn,   bíc   ®Çu   ®∙   ph¸t   huy   ®îc   nh÷ng   lîi   thÕ   cña   tõng  vïng, tõng ngµnh vµ quèc gia. C¸c c©n ®èi chñ yÕu trong  nÒn   kinh   tÕ   ®îc   duy   tr×;   l¹m   ph¸t   ®îc   kiÓm   so¸t   ë   møc  thÊp, gi¸ trÞ ®ång tiÒn t¬ng ®èi æn ®Þnh. Tû lÖ huy ®éng  vµo ng©n s¸ch nhµ níc vît møc so víi kÕ ho¹ch; chi ng©n  s¸ch nhµ níc vµo c¸c lÜnh vùc ®Çu t ph¸t triÓn, gi¸o dôc,  y tÕ vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo t¨ng. C¬ së vËt chÊt kü thuËt,  h¹ tÇng kinh tÕ, x∙ héi ®îc t¨ng cêng; ®êi sèng vËt chÊt,  v¨n ho¸ vµ tinh thÇn cña d©n c  ®îc c¶i thiÖn, chÝnh trÞ  vµ x∙ héi æn ®Þnh; an ninh quèc phßng ®îc gi÷ v÷ng. Tuy   nhiªn,   quy   m«   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   nh÷ng   n¨m   qua  cßn nhá bÐ, kh¶ n¨ng c¹nh tranh thÊp, chuyÓn dÞch c¬ cÊu  kinh tÕ chËm vµ cha mang yÕu tè v÷ng ch¾c; c«ng t¸c quy  ho¹ch cßn nhiÒu yÕu kÐm; nguån lùc cña nÒn kinh tÕ cha ®­ îc khai th¸c tèt, sö dông cha cã hiÖu qu¶ cao, cßn x¶y ra  hiÖn   tîng   ®Çu   t  dµn   tr¶i,   l∙ng   phÝ,   thÊt   tho¸t;   t×nh  tr¹ng   nî   ®äng   x©y   dùng   c¬   b¶n   cha   ®îc   xö   lý   døt   ®iÓm.  C«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh tiÕn hµnh chËm. Mét sè vÊn  ®Ò x∙ héi cßn bøc xóc, trong ®ã cã chÊt lîng gi¸o dôc;  quan liªu, tham nhòng vµ tÖ n¹n x∙ héi cha gi¶m; tai n¹n  giao th«ng gi¶m nhng cha v÷ng ch¾c. ChÝnh   phñ   nhËn   ®Þnh,   tuy   cßn   cã   nh÷ng   mÆt   tån   t¹i,  mét sè chØ tiªu cã kh¶ n¨ng kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch nh­ ng ba n¨m qua chóng ta ®∙ t¹o ra ®îc nÒn t¶ng vËt chÊt,  c¬ së h¹ tÇng vµ nÒn tµi chÝnh theo híng ®æi míi. Nh÷ng  kÕt qu¶ ®¹t ®îc, nhÊt lµ t¨ng trëng kinh tÕ g¾n víi xo¸  ®ãi gi¶m nghÌo lµ hÕt søc to lín, thÓ hiÖn sù nç lùc cña  c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ nh©n d©n c¶ níc díi sù l∙nh ®¹o cña  §¶ng vµ sù chØ ®¹o quyÕt t©m, s¸t sao cña ChÝnh phñ. B¸o  c¸o kiÓm ®iÓm cÇn thÓ hiÖn râ h¬n nh÷ng s¸ng t¹o, nh÷ng  chñ tr¬ng cô thÓ, cã hiÖu qu¶ ®îc triÓn khai trong 3 n¨m 
  2. 2 qua cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, tæng kÕt thµnh bµi häc kinh  nghiÖm,   ®ång   thêi   chØ   râ   nh÷ng   yÕu   kÐm   vµ   ®Ò   ra   nh÷ng  gi¶i ph¸p triÓn khai quyÕt liÖt h¬n trong nh÷ng n¨m tíi,  phÊn ®Êu hoµn thµnh môc tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra. Giao Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t  chñ tr×, phèi hîp víi V¨n  phßng ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan liªn quan, tiÕp thu ý kiÕn  c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ, hoµn chØnh b¸o c¸o; tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ xem xÐt, tr×nh Bé ChÝnh trÞ. 2. ChÝnh phñ nghe Bé trëng Bé Th¬ng m¹i tr×nh dù ¸n  Ph¸p lÖnh vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu  vµo   ViÖt   Nam;  nghe   Bé  trëng,   Chñ   nhiÖm   V¨n   phßng   ChÝnh  phñ b¸o c¸o tæng hîp ý kiÕn cña c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ  vÒ dù ¸n Ph¸p lÖnh nãi trªn. C¬ chÕ ®iÒu hµnh xuÊt nhËp khÈu cña níc ta ngµy cµng  ®îc ®¬n gi¶n ho¸ vµ mang tÝnh dµi h¹n nh»m t¹o thuËn lîi  cho   doanh   nghiÖp   vµ   phï   hîp   víi   th«ng   lÖ   quèc   tÕ.   C¸c  hµng rµo phi thuÕ  quan  ®ang tõng bíc ®îc thay thÕ b»ng  thuÕ nhËp khÈu. ChÝnh s¸ch më cöa thÞ trêng cña ta ®∙ ®¸p  øng nhu cÇu më réng bu«n b¸n víi c¸c níc. Tuy nhiªn, bªn  c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng t¸c  ®éng tiªu cùc do c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh th«ng qua gi¸  hµng ho¸, ¶nh hëng ®Õn s¶n xuÊt trong níc. V× vËy, viÖc  ban hµnh Ph¸p lÖnh Chèng b¸n ph¸ gi¸ lµ hÕt søc cÇn thiÕt  nh»m t¹o ra hµnh lang ph¸p lý h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng tiªu  cùc do viÖc b¸n ph¸ gi¸ g©y ra. Giao  Bé Th¬ng m¹i  chñ tr×,  phèi  hîp víi  Bé T  ph¸p,  V¨n phßng ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan liªn quan tiÕp thu ý  kiÕn   c¸c   thµnh   viªn   ChÝnh  phñ,   hoµn   chØnh  dù   th¶o  Ph¸p  lÖnh; giao Bé trëng Bé Th¬ng m¹i thõa uû quyÒn Thñ tíng  ChÝnh phñ tr×nh Uû ban Thêng vô Quèc héi dù ¸n Ph¸p lÖnh  nµy.  3.  VÒ kÕt qu¶  triÓn  khai  c«ng t¸c  chuÈn  bÞ tæ chøc  SEAGAMES   22   trong   thêi   gian   qua   vµ   nhiÖm   vô   träng   t©m  trong thêi gian tíi, ChÝnh phñ ®∙ xem xÐt b¸o c¸o do Bé  trëng, Chñ nhiÖm ñy ban ThÓ dôc thÓ thao tr×nh.  Thêi   gian   qua,   c¸c   Bé,   ngµnh   vµ   ®Þa   ph¬ng   ®∙   tÝch  cùc, phèi hîp víi Ban tæ chøc SEAGAMES 22 triÓn khai c¸c  c«ng viÖc  chuÈn  bÞ ®ång bé vµ khÈn  tr¬ng. Cho tíi nay,  phÇn lín c¸c viÖc träng t©m chuÈn bÞ cho SEAGAMES 22 ®∙  hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é. Tæ chøc thµnh c«ng SEAGAMES 22  cã ý nghÜa rÊt quan träng, gãp phÇn n©ng cao vÞ thÕ níc  ta trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Thêi gian ®Ó chuÈn bÞ  cho ngµy khai m¹c SEAGAMES 22 ®∙ ®Õn gÇn, c«ng t¸c chuÈn  bÞ ®ßi hái rÊt khÈn tr¬ng. Giao  Uû ban  ThÓ dôc  thÓ thao  chñ  tr×, phèi  hîp  víi  Ban tæ chøc SEAGAMES 22, c¸c Bé,  ngµnh vµ ®Þa ph¬ng liªn  quan khÈn tr¬ng hoµn tÊt c«ng viÖc chuÈn bÞ cho tæ chøc 
  3. 3 SEAGAMES 22 theo ®óng tiÕn ®é; t¨ng cêng c«ng t¸c tuyªn  truyÒn,   ph¸t   ®éng   sù   hëng   tÝch   cùc   cña   ®«ng   ®¶o   quÇn  chóng nh©n d©n, tæ chøc thµnh c«ng §¹i héi thÓ thao lín  nhÊt khu vùc lÇn ®Çu tiªn do níc ta ®¨ng cai tæ chøc. 4. VÒ c«ng t¸c thanh tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o  quý III n¨m 2003, ChÝnh phñ ®∙ xem xÐt b¸o c¸o do Tæng  Thanh tra Nhµ níc tr×nh. Quý 3 n¨m 2003, t×nh h×nh khiÕu kiÖn cña c«ng d©n cã  chiÒu híng gi¶m, bít tÝnh chÊt gay g¾t. NhiÒu vô viÖc ®∙  ®îc c¸c cÊp, c¸c ngµnh gi¶i quyÕt døt ®iÓm. Thanh tra Nhµ  níc theo thÈm quyÒn ®∙ kiÓm tra, x¸c minh, ph¸t hiÖn vµ  gi¶i quyÕt ®îc nhiÒu vô viÖc quan träng. Tuy nhiªn, t×nh  tr¹ng ®¬n th trïng l¾p; göi khiÕu n¹i, tè c¸o nhiÒu lÇn,  vît   cÊp,  kh«ng   ®óng   thÈm  quyÒn,   nÆc   danh,   kh«ng   râ   ®Þa  chØ... vÉn cßn chiÕm tû lÖ ®¸ng kÓ. ChÝnh phñ yªu cÇu c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng tiÕp tôc  tËp trung xem xÐt, x¸c minh, gi¶i quyÕt døt ®iÓm c¸c vô  viÖc khiÕu n¹i tè c¸o tån ®äng; t¨ng cêng c«ng t¸c tiÕp  d©n;   tiÕp   tôc   thùc   hiÖn   tèt   c«ng   t¸c   kiÓm   tra   theo   kÕ  ho¹ch sè 05/KH­TW ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Bé ChÝnh  trÞ vÒ kiÓm tra ®Çu t  x©y dùng, qu¶n lý vµ sö dông ®Êt  ®ai. 5. VÒ b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn  kinh tÕ x∙ héi th¸ng 10 vµ 10 th¸ng n¨m 2003, ChÝnh phñ  ®∙   xem   xÐt   b¸o   c¸o   do   Bé   trëng   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  tr×nh. Trong th¸ng 10 vµ 10 th¸ng n¨m 2003, nÒn kinh tÕ níc  ta ph¶i ®¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc, nhng  vÉn duy tr× ®îc tèc ®é t¨ng trëng. Kim ng¹ch  xuÊt khÈu  tiÕp tôc t¨ng, nhËp siªu cã xu híng gi¶m; vèn ®Çu t ph¸t  triÓn huy ®éng kh¸, nhiÒu c«ng tr×nh ®îc ®Èy nhanh tiÕn  ®é, nhÊt lµ c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm, c«ng tr×nh phôc vô  SEAGAMES 22. Thu ng©n s¸ch nhµ níc tiÕp tôc t¨ng, c¬ b¶n  ®¶m b¶o ®îc c¸c kho¶n chi; gi¸ c¶ thÞ trêng æn ®Þnh. C¸c  lÜnh vùc x∙ héi nh v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ, xo¸ ®ãi gi¶m  nghÌo... ®Òu cã tiÕn bé; n¹n ïn t¾c giao th«ng vµ tai n¹n  giao th«ng gi¶m. §Ó hoµn thµnh th¾ng lîi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ ­  x∙ héi n¨m 2003, ChÝnh phñ yªu cÇu c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa  ph¬ng tiÕp tôc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt më réng thÞ trêng trong  vµ ngoµi níc,  gi¶i  quyÕt tèt vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm;  tÝch   cùc   t×m   c¸c   gi¶i   ph¸p   gi¶m   chi   phÝ   s¶n   xuÊt,   ®Èy  nhanh  tiÕn  ®é thi  c«ng  c¸c c«ng tr×nh  x©y  dùng  c¬ b¶n,  nhÊt lµ c¸c c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t  lín; tËp trung hoµn  thµnh c«ng t¸c chuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt, lùc lîng vËn ®éng  viªn,   lùc   lîng   phôc   vô   SEAGAMES   22   vµ   tæ   chøc   tèt  SEAGAMES 22; chñ ®éng phßng, chèng vµ kh¾c phôc hËu qu¶ 
  4. 4 thiªn tai, nhÊt lµ c¸c tØnh miÒn Trung vµ ®ång b»ng s«ng  Cöu Long.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2