Nghị quyết 14/2003/NQ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
87
lượt xem
2
download

Nghị quyết 14/2003/NQ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 14/2003/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 14/2003/NQ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA nghÞ quyÕt cña chÝnh phñ Sè 14/2003/NQ-CP ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ phiªn häp chÝnh phñ thêng kú th¸ng 11 n¨m 2003 Ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2003, ChÝnh phñ häp phiªn thêng kú th¸ng 11 n¨m 2003, th¶o luËn vµ quyÕt nghÞ c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: 1. ChÝnh phñ ®· th¶o luËn dù th¶o NghÞ ®Þnh quy ®Þnh mét sè biÖn ph¸p b¶o ®¶m trËt tù c«ng céng do Bé C«ng an tr×nh vµ b¸o c¸o nh÷ng vÊn ®Ò träng t©m cÇn xin ý kiÕn ChÝnh phñ vÒ dù th¶o NghÞ ®Þnh nµy do V¨n phßng ChÝnh phñ tr×nh. Trong nh÷ng n¨m qua, nhiÖm vô b¶o ®¶m an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu, gãp phÇn æn ®Þnh chÝnh trÞ, t¹o m«i trêng thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Êt níc. Tuy nhiªn, do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau, gÇn ®©y ®· x¶y ra hiÖn t- îng lîi dông quyÒn tù do d©n chñ, tËp trung ®«ng ngêi tr¸i phÐp ®Ó khiÕu kiÖn, g©y rèi trËt tù c«ng céng lµm ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn an ninh, trËt tù an toµn x· héi nh g©y c¶n trë giao th«ng, vi ph¹m trËt tù qu¶n lý vµ mü quan ®« thÞ, g©y trë ng¹i cho ho¹t ®éng b×nh thêng cña c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o cÊp cao cña §¶ng vµ Nhµ níc, chèng ngêi thi hµnh c«ng vô...T×nh tr¹ng kh«ng b×nh thêng nµy ®· vît qu¸ giíi h¹n ph¸p luËt cho phÐp vµ ®ang lµ vÊn ®Ò rÊt bøc xóc. Do vËy, viÖc ban hµnh NghÞ ®Þnh quy ®Þnh mét sè biÖn ph¸p b¶o ®¶m trËt tù c«ng céng trong t×nh h×nh hiÖn nay lµ rÊt cÇn thiÕt. Giao Bé C«ng an chñ tr×, phèi hîp víi Bé T ph¸p, V¨n phßng ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan liªn quan, tiÕp thu ý kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ vµ c¸c ®¹i biÓu dù häp; lÊy ý kiÕn tham gia cña Uû ban Trung ¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam; hoµn chØnh dù th¶o NghÞ ®Þnh, tr×nh Ban C¸n sù §¶ng ChÝnh phñ xem xÐt tríc khi xin ý kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 2. ChÝnh phñ ®· nghe Bé trëng Bé C«ng nghiÖp tr×nh dù ¸n LuËt §iÖn lùc; nghe b¸o c¸o tæng hîp ý kiÕn thµnh viªn ChÝnh phñ vÒ dù ¸n LuËt nµy cña V¨n phßng ChÝnh phñ. Ho¹t ®éng ®iÖn lùc thêi gian qua ®· ®îc §¶ng vµ Nhµ níc quan t©m ®Çu t thÝch ®¸ng vµ ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc. ChÝnh phñ ®· ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ qu¶n lý ho¹t ®éng ®iÖn lùc vµ ®Çu t ph¸t triÓn hÖ thèng ®iÖn, tuy nhiªn, c¸c v¨n b¶n nµy cha theo kÞp yªu cÇu thÓ chÕ ho¸ c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ ph¸t triÓn ®iÖn lùc trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, cßn thiÕu sù ®ång bé, thèng nhÊt, hiÖu lùc thÊp, cha t¹o ®îc hµnh lang ph¸p lý ®Ó chuyÓn ®æi c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng ®iÖn lùc sang c¬ chÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý cña nhµ níc; cha ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c ®¬n vÞ ®iÖn lùc vµ cña kh¸ch hµng sö dông ®iÖn cha râ rµng; cha t¹o ®îc c¬ së ph¸p lý ®ång bé ®Ó thu hót vµ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nguån ®iÖn, líi
  2. 2 ®iÖn...v× vËy viÖc ban hµnh LuËt §iÖn lùc ®Ó ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng ®iÖn lùc vµ sö dông ®iÖn lµ rÊt cÇn thiÕt. LuËt §iÖn lùc ph¶i thÓ chÕ ho¸ ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ ph¸t triÓn ®iÖn lùc, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng ®iÖn lùc vµ sö dông ®iÖn, kh¼ng ®Þnh râ chñ tr¬ng ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u vµ qu¶n lý trong c¸c kh©u ph¸t ®iÖn, ph©n phèi, kinh doanh ®iÖn; b¶o ®¶m sù qu¶n lý thèng nhÊt cña Nhµ níc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng ®iÖn lùc, t¹o c¬ së ph¸p lý ®Ó ph¸t huy quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ ®iÖn lùc, ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Giao Bé C«ng nghiÖp chñ tr×, phèi hîp víi V¨n phßng ChÝnh phñ, Bé T ph¸p vµ c¸c c¬ quan liªn quan, tiÕp thu ý kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ, hoµn chØnh dù ¸n LuËt §iÖn lùc; giao Bé trëng Bé C«ng nghiÖp thõa uû quyÒn Thñ tíng ChÝnh phñ, thay mÆt ChÝnh phñ tr×nh Uû ban Thêng vô Quèc héi dù ¸n LuËt nµy. 3. ChÝnh phñ ®· th¶o luËn dù ¸n Ph¸p lÖnh Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao do Bé Tµi chÝnh tr×nh; nghe b¸o c¸o tæng hîp ý kiÕn thµnh viªn ChÝnh phñ vÒ dù ¸n Ph¸p lÖnh nµy do V¨n phßng ChÝnh phñ tr×nh. Ph¸p lÖnh ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao ®îc ban hµnh tõ n¨m 1991, ®Õn nay ®· qua 4 lÇn söa ®æi, bæ sung. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn Ph¸p lÖnh ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh: gãp phÇn t¨ng thu ng©n s¸ch nhµ níc, thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi, rót ng¾n kho¶ng c¸ch chªnh lÖch vÒ thu nhËp cña c¸c tÇng líp d©n c; gãp phÇn tõng bíc lµm cho hÖ thèng thuÕ cña níc ta phï hîp víi hÖ thèng thuÕ cña khu vùc vµ quèc tÕ. Tuy vËy, vÉn cßn mét sè tån t¹i vÒ ph©n biÖt thu nhËp, vÊn ®Ò thu thuÕ ®èi víi kho¶n thu nhËp ph¸t sinh, vÊn ®Ò biÓu thuÕ vµ thuÕ suÊt... cÇn ®îc bæ sung, söa ®æi kÞp thêi. Giao Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi V¨n phßng ChÝnh phñ, Bé T ph¸p vµ c¸c c¬ quan liªn quan, tiÕp thu ý kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ, hoµn chØnh dù ¸n Ph¸p lÖnh Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao; tiÕp tôc xin ý kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ tríc khi tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh viÖc tr×nh Uû ban Thêng vô Quèc héi dù ¸n Ph¸p lÖnh nµy. 4. ChÝnh phñ ®· xem xÐt b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi th¸ng 11 vµ 11 th¸ng n¨m 2003 do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tr×nh. T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi th¸ng 11 vµ 11 th¸ng qua tiÕp tôc ph¸t triÓn tÝch cùc: S¶n xuÊt c«ng nghiÖp tiÕp tôc t¨ng; n«ng nghiÖp ph¸t triÓn æn ®Þnh, nu«i trång thuû s¶n t¨ng kh¸; khu vùc dÞch vô vµ du lÞch ®ang rÊt s«i ®éng; kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng trëng nhanh; thu ng©n s¸ch nhµ níc tiÕp tôc t¨ng trëng æn ®Þnh; ho¹t ®éng tiÒn tÖ vµ l·i suÊt, gi¸ c¶ thÞ trêng æn ®Þnh; vèn ®Çu t thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc thùc hiÖn kh¸; nhiÒu c«ng tr×nh träng ®iÓm, nhÊt lµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh phôc vô SEAGAMES 22 ®· c¬ b¶n hoµn thµnh. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng x· héi tiÕp tôc ph¸t triÓn theo chiÒu híng tÝch cùc...
  3. 3 Tuy nhiªn, thiªn tai ë nhiÒu n¬i ®· g©y thiÖt h¹i lín; gi¶i ng©n vèn ®Çu t x©y dùng trong mét sè ngµnh vµ ®Þa ph¬ng ®¹t thÊp, nhÊt lµ vèn ODA vµ vèn tÝn dông nhµ níc; nhËp siªu tuy cã gi¶m nh÷ng vÉn ë møc cao... §Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô 2003, ChÝnh phñ yªu cÇu c¸c bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng, c¸c doanh nghiÖp tiÕp tôc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiÕn ®é ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n; thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p phßng chèng vµ kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai; tËp trung mäi nç lùc tæ chøc thµnh c«ng SEAGAMES 22 vµ ASEAN - PARAGAMES 2, träng t©m lµ gi÷ v÷ng an ninh trËt tù vµ an toµn giao th«ng; khÈn tr¬ng triÓn khai viÖc giao chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2004 cho c¸c ®Þa ph¬ng, ®¬n vÞ, b¶o ®¶m thùc hiÖn kÕ ho¹ch ngay tõ nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m.
Đồng bộ tài khoản