intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị quyết 14/2004/NQ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

76
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 14/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 14/2004/NQ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ  quy Õ t  cña ChÝnh  phñ Sè 14/2004/NQ­CP ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2004  vÒ phiªn häp chÝnh phñ thêng kú Th¸ng 11 n¨m 2004 Ngµy 06 th¸ng 12 n¨m 2004, ChÝnh phñ  häp phiªn th êng   kú th¸ng 11, th¶o luËn vµ quyÕt nghÞ c¸c vÊn ®Ò sau: 1. ChÝnh phñ   ®∙ nghe §Ò  ¸n ChÝnh s¸ch n¨ng lîng quèc  gia do Bé trëng Bé C«ng nghiÖp tr×nh. N¨ng lîng võa lµ ngµnh s¶n xuÊt, võa lµ ngµnh kÕt cÊu   h¹  tÇng cho toµn bé  nÒn kinh tÕ  ­ x∙ héi, lµ  u tiªn  ®Æc  biÖt cña mçi quèc  gia.  §¶m b¶o an ninh  n¨ng lîng trong  ®iÒu   kiÖn   thÕ   giíi   lu«n   x¶y   ra   khñng   ho¶ng   lµ   yªu   cÇu  chiÕn lîc l©u dµi. V×  vËy, trong nhiÒu n¨m qua, §¶ng vµ  Nhµ  níc ta  ®∙ rÊt quan t©m  ®Çu t  x©y dùng vµ  ph¸t triÓn   ngµnh n¨ng lîng, t¹o nªn nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc cña  ngµnh, gãp phÇn quan träng vµo sù nghiÖp ®æi míi ®Êt níc. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®∙ ®¹t ®îc, ngµnh  n¨ng lîng ViÖt Nam vÉn trong t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn;  chóng ta vÉn  ®ang thuéc diÖn níc cã  møc s¶n xuÊt vµ  tiªu  thô   n¨ng   lîng   b×nh   qu©n   ®Çu   ngêi   thÊp.   Tr×nh   ®é   ph¸t  triÓn   cña   ngµnh   n¨ng   lîng   cßn   nhiÒu   yÕu   kÐm,   bÊt   cËp;  hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ  n¨ng suÊt lao  ®éng thÊp;  viÖc  ®Þnh gi¸ n¨ng lîng cha hîp lý;  ®Çu t ph¸t triÓn cßn  rÊt thÊp so víi nhu cÇu... Sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc trong  ®iÒu   kiÖn  n¨ng   lîng   ®ang   ngµy  cµng   trë   nªn   quan   träng,   ®ßi hái ph¶i sím x©y dùng ChÝnh s¸ch n¨ng lîng quèc gia  theo t tëng chØ ®¹o cña NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc  lÇn thø IX lµ “ph¸t triÓn n¨ng lîng ph¶i ®i tríc mét bíc,  ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi, b¶o  ®¶m an  toµn n¨ng lîng quèc gia”. ChÝnh phñ  giao Bé  C«ng nghiÖp chñ  tr×, phèi hîp víi   c¸c c¬  quan cã  liªn quan, tiÕp thu c¸c  ý  kiÕn th¶o luËn  t¹i phiªn häp, tiÕp tôc nghiªn cøu, hoµn chØnh dù th¶o §Ò   ¸n ChÝnh s¸ch n¨ng lîng quèc gia, nhÊt lµ  lµm râ  c¸c vÊn  ®Ò  vÒ: dù  b¸o c¸c nguån n¨ng lîng trªn thÕ  giíi; dù  b¸o  sù  ph¸t triÓn cña khoa häc vµ  c«ng nghÖ  cã  liªn quan  ®Õn  sù thay ®æi c¬ cÊu sö dông n¨ng lîng; ®¸nh gi¸ s¸t tr÷ l­ îng c¸c nguån n¨ng lîng trong níc; chÝnh s¸ch n¨ng lîng  quèc gia cña c¸c níc trªn thÕ  giíi; c©n  ®èi nhu cÇu n¨ng  lîng;  c¸c gi¶i ph¸p vÒ  tiÕt kiÖm  n¨ng  lîng,  b¶o vÖ  tµi  nguyªn vµ  m«i trêng; dù  tr÷  x¨ng dÇu quèc gia... g¾n víi  ChiÕn lîc ph¸t triÓn c¸c ngµnh Than, §iÖn, DÇu khÝ; tr×nh  §Ò   ¸n   ®Ó   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   xem   xÐt,   quyÕt   ®Þnh   viÖc  tr×nh Bé ChÝnh trÞ.
  2. 2 2. ChÝnh phñ   ®∙ xem xÐt dù  th¶o NghÞ   ®Þnh cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh thñ  tôc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ  thi  hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh do Bé  C«ng an  tr×nh; nghe Bé  trëng, Chñ  nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ  b¸o  c¸o tæng hîp  ý  kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ  vÒ  dù  th¶o  NghÞ ®Þnh. ViÖc thi hµnh Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy   02 th¸ng 7 n¨m 2002  ®ßi hái ph¶i sím ban hµnh NghÞ   ®Þnh  quy  ®Þnh vÒ  thñ  tôc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ  thi  hµnh quyÕt   ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh,  b¶o  ®¶m sù  thèng nhÊt vµ ®ång bé víi c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt  trong viÖc chñ   ®éng phßng ngõa, ng¨n chÆn, xö  lý  ng êi cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh, phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ  ­ x∙ héi vµ ®Æc thï cña viÖc cìng chÕ thi hµnh quyÕt ®Þnh  xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh, b¶o ®¶m sù nghiªm minh cña ph¸p  luËt, gi÷ v÷ng kû c¬ng x∙ héi. Giao Bé  C«ng an chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  T ph¸p, V¨n  phßng ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan, tiÕp thu c¸c  ý kiÕn t¹i phiªn häp, hoµn chØnh dù th¶o NghÞ ®Þnh, tr×nh   Thñ tíng ChÝnh phñ ký ban hµnh. 3. ChÝnh phñ   ®∙ nghe b¸o c¸o vÒ  t×nh h×nh kinh tÕ  ­  x∙ héi th¸ng 11 vµ  11 th¸ng n¨m 2004 do Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t tr×nh; xem xÐt b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh th¬ng m¹i do Bé  Th¬ng m¹i tr×nh. T×nh h×nh kinh tÕ  ­ x∙ héi th¸ng 11 vµ  11 th¸ng n¨m  2004 tiÕp  tôc  xu híng ph¸t triÓn  tÝch cùc. Gi¸ trÞ  s¶n  xuÊt c«ng nghiÖp tiÕp tôc t¨ng cao, nhÊt lµ khu vùc ngoµi   quèc doanh. ThÞ  trêng trong níc ph¸t triÓn æn  ®Þnh; ho¹t  ®éng   du   lÞch   ngµy   cµng   s«i   ®éng.   LÜnh   vùc   dÞch   vô   cã  nhiÒu  tiÕn  bé. Kim ng¹ch xuÊt  khÈu  t¨ng kh¸. Vèn  ®Çu t  trùc tiÕp  níc ngoµi t¨ng  h¬n  so víi nh÷ng  n¨m gÇn  ®©y.  Thùc hiÖn vèn  ®Çu t ph¸t triÓn thuéc nguån vèn ng©n s¸ch   nhµ   níc   tËp   trung   t¨ng   kh¸,   nhiÒu   c«ng   tr×nh   ®îc   ®Èy  nhanh tiÕn  ®é. Thu ng©n s¸ch nhµ  níc tiÕp tôc t¨ng, tèc  ®é t¨ng chi ng©n s¸ch ®îc ®Èy nhanh, ho¹t ®éng tiÒn tÖ æn  ®Þnh;   tèc   ®é   t¨ng   gi¸   tõng   bíc   ®îc   kiÒm   chÕ.   An   ninh  chÝnh   trÞ   ®îc   gi÷   v÷ng.   C¸c   ho¹t   ®éng   x∙   héi   tiÕp   tôc  ph¸t triÓn theo chiÒu híng tÝch cùc. Tuy nhiªn, t×nh h×nh h¹n h¸n, lò lôt ®∙ g©y thiÖt h¹i   nghiªm träng cho s¶n xuÊt vµ   ®êi sèng cña nh©n d©n; tai  n¹n giao th«ng vÉn t¨ng cao; téi ph¹m vµ  tÖ  n¹n x∙ héi  vÉn diÔn biÕn phøc t¹p. §Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m 2004, trong th¸ng cuèi   n¨m, c¸c Bé, ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng cÇn tËp trung mäi nç  lùc  vµo s¶n xuÊt, kinh doanh vµ  xuÊt khÈu; kÞp thêi øng phã  vµ   kh¾c   phôc   hËu   qu¶   thiªn   tai,   dån   søc   chØ   ®¹o   chèng  h¹n, kh«i phôc s¶n xuÊt, æn  ®Þnh  ®êi sèng nh©n d©n; theo 
  3. 3 dâi s¸t sao vµ  cã  biÖn ph¸p h÷u hiÖu  ®Ò  phßng dÞch bÖnh  cho ngêi vµ  vËt nu«i; quan t©m s¾p xÕp doanh nghiÖp nhµ  níc; thùc biÖn nghiªm ngÆt c¸c biÖn ph¸p kiÒm chÕ  tèc  ®é   t¨ng gi¸, b×nh æn thÞ  trêng, thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng  l∙ng phÝ, nhÊt lµ  vµo dÞp TÕt Nguyªn  ®¸n  Êt DËu s¾p tíi;  gi÷  v÷ng an ninh chÝnh trÞ, trËt tù  an toµn x∙ héi, h¹n  chÕ  tai n¹n giao th«ng. ChÝnh phñ, c¸c Bé, ngµnh vµ   ®Þa  ph¬ng khÈn tr¬ng chuÈn bÞ  c¸c  ®iÒu kiÖn  ®Ó  giao sím chØ  tiªu kÕ  ho¹ch  vµ  triÓn  khai thùc hiÖn  c¸c  nhiÖm  vô  n¨m  2005 theo NghÞ  quyÕt cña Quèc héi; tæ chøc thùc hiÖn tèt  c¸c nhiÖm vô  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi ngay tõ  th¸ng  ®Çu n¨m.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2