Nghị quyết 15/2003/NQ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
64
lượt xem
7
download

Nghị quyết 15/2003/NQ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 15/2003/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 15/2003/NQ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ  quy Õ t   Cña ChÝnh phñ sè 15/2003/NQ­CP ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2003  vÒ phiªn häp ChÝnh phñ thêng kú th¸ng 12 n¨m 2003 Trong hai ngµy 24 vµ  25 th¸ng 12 n¨m 2003, t¹i thµnh   phè  Hå  ChÝ  Minh,  ChÝnh   phñ   häp   phiªn   thêng   kú   th¸ng   12   n¨m 2003, bµn vµ quyÕt nghÞ c¸c vÊn ®Ò sau: 1.   ChÝnh   phñ   nghe   Bé   trëng   Bé   V¨n   hãa   ­   Th«ng   tin  tr×nh ChiÕn lîc ph¸t triÓn th«ng tin ®Õn n¨m 2010. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng t¸c th«ng tin cña n íc ta cã  bíc ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ c¶ néi dung, h×nh thøc vµ c¬ së   h¹  tÇng th«ng tin;  ®¸p øng nhu cÇu n©ng cao d©n trÝ  vµ  ngµy cµng cã  vÞ  trÝ  quan träng trong  ®êi sèng chÝnh trÞ,  x∙ héi. Th«ng tin kh«ng chØ lµ  c«ng cô  phôc vô  sù  l∙nh  ®¹o cña §¶ng, qu¶n lý cña Nhµ níc, mµ cßn lµ diÔn ®µn cña  c¸c tÇng líp nh©n d©n; gãp phÇn më  réng giao lu quèc tÕ,  thóc  ®Èy héi nhËp kinh tÕ  quèc tÕ;  ®Êu tranh cã  hiÖu qu¶  víi c¸c th«ng tin sai tr¸i, c¸c luËn  ®iÓm xuyªn t¹c cña  c¸c thÕ  lùc thï   ®Þch. Tuy vËy,  ®Õn nay, viÖc ph¸t triÓn  th«ng tin  ë  níc ta vÉn cßn trong t×nh tr¹ng mÊt c©n  ®èi,  võa trïng chÐo, trïng lÆp vÒ  néi dung, võa ph©n bè  kh«ng  ®Òu,   thiÕu   hôt   ë   mét   sè   lÜnh   vùc   vµ   ®Þa   bµn;   tÝnh   hai  chiÒu cña th«ng tin cha  ®îc ph¸t huy  ®Çy  ®ñ. Trong chõng   mùc nhÊt ®Þnh, th«ng tin cßn bÞ t¸c ®éng bëi mÆt tr¸i cña  c¬   chÕ   thÞ   trêng;   kh«ng   phï   hîp   víi   ®Þnh   híng   t  tëng  chÝnh  trÞ,  truyÒn  thèng  v¨n hãa cña d©n téc, lµm lé  bÝ  mËt quèc gia. Th«ng tin cho nh©n d©n ë vïng s©u, vïng xa,  vïng  ®ång  bµo  d©n  téc  thiÓu  sè, miÒn nói cßn nhiÒu  h¹n  chÕ. ChÝnh phñ  x¸c  ®Þnh, ho¹t  ®éng th«ng tin ph¶i  ®Æt díi  sù l∙nh ®¹o cña §¶ng, qu¶n lý cña Nhµ níc vµ tu©n thñ c¸c  quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt.   Tõ   nay   ®Õn   n¨m   2010,   c«ng   t¸c  th«ng   tin   ph¶i   cã   bíc   ph¸t   triÓn   m¹nh,   c©n   ®èi,   cã   lé  tr×nh cô thÓ; ph¶i s¾p xÕp hîp lý m¹ng líi, ®ång thêi tËn  dông h¹  tÇng c«ng  nghÖ  th«ng tin hiÖn  cã   ®Ó  hoµn thµnh  tèt h¬n nhiÖm vô chÝnh trÞ; th«ng tin ph¶i ®i tríc mét b­ íc, g¾n chÆt vµ  phôc vô  cho chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi víi môc tiªu c¬ b¶n lµ c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i   hãa, thóc ®Èy héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Th«ng tin ph¶i cã  t¸c dông gi¸o  dôc,  nh©n réng c¸c g¬ng tèt, viÖc  tèt  vµ  tÝnh nh©n v¨n, nh©n c¸ch cña con ngêi ViÖt Nam. Giao Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin chñ tr×, phèi hîp víi V¨n  phßng ChÝnh phñ  vµ  c¸c c¬  quan cã  liªn quan, tiÕp thu  ý  kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ, tiÕp tôc hoµn chØnh ChiÕn  lîc Ph¸t triÓn th«ng tin theo c¸c yªu cÇu trªn; ®ång thêi  
  2. 2 x©y dùng §Ò  ¸n quy ho¹ch hÖ  thèng  ph¸t  thanh vµ  truyÒn  h×nh, tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  xem xÐt, quyÕt  ®Þnh tr×nh   Bé ChÝnh trÞ. 2. ChÝnh phñ nghe Bé trëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh  phñ  tr×nh §Ò  ¸n N©ng cao chÊt lîng c¸c dù  ¸n luËt, ph¸p  lÖnh do ChÝnh phñ  chuÈn bÞ, tr×nh Quèc héi vµ  ñy ban Th­ êng vô Quèc héi. Trong nh÷ng n¨m gÇn  ®©y, ChÝnh phñ  vµ  c¸c Bé, ngµnh   ®∙   cã   nhiÒu   cè   g¾ng   trong   c«ng   t¸c   x©y   dùng   c¸c   dù   ¸n  luËt,  ph¸p  lÖnh tr×nh  Quèc  héi vµ  ñy ban Thêng  vô  Quèc  héi,   gãp   phÇn   quan   träng   vµo   viÖc   ph¸t   triÓn   vµ   kh«ng  ngõng hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt cña Nhµ n íc. Tuy vËy,  trong giai ®o¹n hiÖn nay, ®øng tríc yªu cÇu cña viÖc tiÕp  tôc hoµn thiÖn  hÖ  thèng  ph¸p luËt,   ®¸p øng  ®ßi hái cña  thùc tiÔn ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi vµ b¶o ®¶m héi nhËp   kinh tÕ  quèc tÕ, c«ng t¸c nµy vÉn cÇn  ®îc tiÕp tôc c¶i  tiÕn   ®Ó   ®Èy   nhanh   tiÕn   ®é,   n©ng   cao   chÊt   lîng   vµ   tÝnh  ®ång bé  cña c¸c dù  ¸n luËt, ph¸p lÖnh. V×  vËy, viÖc  ®æi  míi quy tr×nh vµ n©ng cao vai trß, tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé  trëng trong viÖc so¹n th¶o, thÈm ®Þnh, thÈm tra c¸c dù ¸n   luËt, ph¸p lÖnh;  ®ång thêi t¨ng cêng n¨ng lùc cña c¸c tæ  chøc ph¸p chÕ  vµ  chuyªn ngµnh trùc tiÕp gióp viÖc Bé  tr ­ ëng trong viÖc x©y dùng c¸c dù  ¸n luËt, ph¸p lÖnh lµ  rÊt  cÇn thiÕt. Giao V¨n phßng ChÝnh phñ  chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  T  ph¸p   vµ   c¸c   c¬   quan   cã   liªn   quan,   tiÕp   thu   ý   kiÕn   c¸c  thµnh  viªn   ChÝnh   phñ,  hoµn   chØnh   §Ò   ¸n,   tr×nh  Thñ  t íng  ChÝnh phñ xem xÐt, phª duyÖt. 3. ChÝnh phñ  nghe Bé  trëng, Chñ  nhiÖm ñy ban D©n sè,  Gia  ®×nh vµ  TrÎ  em tr×nh dù  ¸n LuËt B¶o vÖ, Ch¨m sãc vµ  Gi¸o dôc trÎ  em (söa  ®æi); nghe Bé  trëng, Chñ  nhiÖm V¨n  phßng  ChÝnh  phñ  b¸o c¸o tæng hîp  ý  kiÕn c¸c thµnh  viªn  ChÝnh phñ vÒ dù ¸n LuËt. LuËt B¶o vÖ, Ch¨m sãc vµ Gi¸o dôc trΠem ®îc ban hµnh  tõ  n¨m 1991, qua 12 n¨m triÓn khai thùc hiÖn, nhiÒu môc  tiªu c¶i thiÖn  ®êi sèng vËt chÊt vµ  tinh thÇn cña trÎ  em  ®∙  ®îc thùc hiÖn tèt; nhËn thøc vÒ  c«ng t¸c b¶o vÖ, ch¨m  sãc trΠem ®îc qu¸n triÖt vµ n©ng cao; nhu cÇu cña trΠem   ®∙ ®îc ®¸p øng toµn diÖn h¬n. Tuy nhiªn, tríc ®ßi hái cña  thùc tiÔn vµ  nh»m  ®iÒu chØnh nh÷ng quan hÖ  míi ph¸t sinh  liªn quan  ®Õn quyÒn lîi trÎ  em, nhÊt lµ  trÎ  em d©n téc  thiÓu sè, vïng s©u, vïng xa ... LuËt cÇn  ®îc söa  ®æi, bæ  sung  ®Ó  thÓ  chÕ  hãa  ®Çy  ®ñ  NghÞ  quyÕt §¹i héi §¶ng toµn  quèc lÇn thø IX vµ phï hîp víi ®êi sèng x∙ héi. Giao ñy ban D©n sè, Gia  ®×nh vµ  TrÎ  em chñ  tr×, phèi  hîp víi Bé  T ph¸p, V¨n phßng ChÝnh phñ  vµ  c¸c c¬  quan cã   liªn quan, tiÕp thu  ý  kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ  tiÕp 
  3. 3 tôc   hoµn   chØnh   dù   ¸n   LuËt,   tr×nh  ñy   ban   Thêng   vô   Quèc  héi. 4. ChÝnh phñ nghe Bé trëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh  phñ   tr×nh   B¸o   c¸o   kiÓm   ®iÓm   sù   chØ   ®¹o,   ®iÒu   hµnh   cña  ChÝnh phñ n¨m 2003 vµ Ch¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m 2004; nghe  Bé   trëng   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  tr×nh   B¸o   c¸o   t×nh   h×nh  kinh tÕ ­ x∙ héi th¸ng 12 vµ c¶ n¨m 2003. C«ng t¸c chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña ChÝnh phñ n¨m 2003 cã   nhiÒu tiÕn bé næi bËt, víi nh÷ng chuyÓn biÕn tèt, ®ång bé   trªn hÇu hÕt c¸c mÆt c«ng t¸c. Sù  chØ  ®¹o,  ®iÒu hµnh cña  ChÝnh  phñ  võa  ph¸t  huy  ®îc tr¸ch  nhiÖm tËp thÓ,  võa   ®Ò  cao   tr¸ch   nhiÖm   c¸   nh©n;   b¶o   ®¶m   ®oµn   kÕt,   d©n   chñ   vµ  céng  ®ång tr¸ch nhiÖm;  ®iÒu hµnh víi quyÕt t©m cao vµ  cã  hiÖu qu¶. T×nh   h×nh   kinh   tÕ   ­   x∙   héi   n¨m   2003   tiÕp   tôc   ph¸t  triÓn theo híng tÝch cùc, duy tr× ®îc møc t¨ng trëng kh¸,  tÊt c¶ c¸c chØ tiªu  ®Òu  ®¹t vµ  vît møc kÕ  ho¹ch  ®Ò  ra.  S¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng cao, n«ng nghiÖp ph¸t triÓn æn  ®Þnh, thÞ trêng néi ®Þa ph¸t triÓn m¹nh, xuÊt khÈu vµ vèn   ®Çu t ph¸t triÓn t¨ng kh¸ cao; thu ng©n s¸ch vît dù to¸n,  ho¹t   ®éng   tiÒn   tÖ   tiÕn   triÓn   phï   hîp   víi   nhu   cÇu   ph¸t  triÓn  cña  nÒn  kinh  tÕ, gi¸ c¶ æn  ®Þnh.  Ho¹t  ®éng trong  c¸c lÜnh vùc x∙ héi tiÕp tôc ph¸t triÓn theo chiÒu híng  tÝch   cùc.   Cuéc   ®Êu   tranh   chèng   tham   nhòng,   quan   liªu,  l∙ng phÝ   ®îc chØ  ®¹o quyÕt  liÖt vµ  cã  chuyÓn  biÕn  tèt.  Lßng tin cña nh©n d©n  ®èi víi sù  l∙nh  ®¹o cña §¶ng, sù  qu¶n lý  cña Nhµ  níc  ®îc cñng cè; tiÕp tôc ph¸t huy  ®îc  søc m¹nh cña khèi   ®¹i   ®oµn  kÕt d©n téc trong c«ng  cuéc  ®æi míi ®Êt níc. Tuy  nhiªn,  vÉn  cßn mét  sè  tån t¹i  mµ  ChÝnh  phñ   cÇn  kiªn quyÕt chØ ®¹o ®Ó kh¾c phôc, ®ã lµ vÊn ®Ò kû luËt, kû   c¬ng  cßn  láng  lÎo; t×nh tr¹ng  l∙ng phÝ  trong   ®Çu  t  x©y  dùng vµ  qu¶n lý   ®Êt  ®ai cßn nhiÒu; viÖc ban hµnh c¸c v¨n  b¶n híng dÉn thi hµnh luËt, ph¸p lÖnh cßn chËm. Ph¸t huy nh÷ng thµnh tùu  ®¹t  ®îc trong n¨m 2003,  ®Ó  hoµn thµnh c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi n¨m  2004 mµ  Quèc héi  ®Ò  ra, sù  chØ  ®¹o,  ®iÒu hµnh cña ChÝnh  phñ  cÇn tËp trung vµo nhiÖm vô  ph¸t triÓn kinh tÕ  nhanh,  bÒn v÷ng; ph¸t huy tèi ®a c¸c nguån lùc ®Ó chuyÓn dÞch c¬  cÊu kinh tÕ, n©ng cao søc c¹nh  tranh vµ  hiÖu qu¶  ®Çu t ,  æn  ®Þnh kinh tÕ  vÜ  m«; chñ   ®éng  ®Èy nhanh tiÕn tr×nh héi  nhËp kinh tÕ  quèc tÕ;  ®æi míi c¬  chÕ  qu¶n lý, n©ng cao  chÊt lîng c¸c ho¹t  ®éng gi¸o dôc, y tÕ, v¨n hãa, x∙ héi,  xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo; t¹o bíc tiÕn míi trong c¶i c¸ch hµnh  chÝnh, ®Ò cao kû luËt, kû c¬ng trong bé m¸y nhµ níc. C¸c  Bé, ngµnh  vµ   ®Þa ph¬ng cÇn  chñ   ®éng  cô  thÓ  hãa  c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi theo sù chØ ®¹o  
  4. 4 cña ChÝnh phñ  vµo ngµnh, lÜnh vùc,  ®Þa bµn m×nh qu¶n lý;  triÓn khai sím kÕ ho¹ch n¨m 2004 vµ tæ chøc, chuÈn bÞ tèt  ®Ó nh©n d©n c¶ níc ®ãn TÕt Nguyªn ®¸n vui t¬i, lµnh m¹nh,  tiÕt   kiÖm.   Trong   chØ   ®¹o   thùc  hiÖn,   cÇn   tËn   dông   nh÷ng   thêi c¬  tèt  ®Ó  phÊn  ®Êu  ®¹t møc t¨ng trëng cao h¬n chØ  tiªu  ®∙  ®Ò  ra, gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi kÕ  ho¹ch n¨m  n¨m 2001 ­ 2005. 5. T¹i phiªn häp nµy, ChÝnh phñ còng ®∙ nghe, xem xÐt   vµ  th«ng qua c¸c b¸o c¸o vÒ: t×nh h×nh tæ chøc §¹i héi  thÓ dôc, thÓ thao §«ng Nam ¸ (SEA games) 22 t¹i ViÖt Nam;  kÕt qu¶ vßng ®µm ph¸n thø 7 vÒ gia nhËp Tæ chøc Th ¬ng m¹i  thÕ giíi (WTO) cña ViÖt Nam; t×nh h×nh thÞ trêng trong n­ íc th¸ng 12, dù b¸o Quý I n¨m 2004.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản