Nghị quyết 15/NQ/1998/QH10 của Quốc hội

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Nghị quyết 15/NQ/1998/QH10 của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 15/NQ/1998/QH10 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá X

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 15/NQ/1998/QH10 của Quốc hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ quyÕt cña Quèc héi sè 15/1998/QH10 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998 Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Kho¸ X, kú häp thø ba (Tõ ngµy 21 th¸ng 4 ®Õn ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998) NghÞ quyÕt kú häp thø 3, Quèc héi kho¸ X Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam C¨n cø vµo §iÒu 84 HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992; Sau khi xem xÐt b¸o c¸o bæ sung cña ChÝnh phñ vÒ t×nh th×nh thùc hiÖn nhiÖm vô vµ ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 1997; t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô vµ ng©n s¸ch nhµ níc nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 1998; c¸c gi¶i tr×nh chÊt vÊn cña ChÝnh phñ; b¸o c¸o cña Uû ban thêng vô Quèc héi vÒ kÕt qu¶ gi¶i quyÕt c¸c kiÕn nghÞ cña cö tri; b¸o c¸o cña c¸c c¬ quan h÷u quan vµ ý kiÕn cña ®¹i biÓu Quèc héi; QuyÕt nghÞ: 1. T¸n thµnh b¸o c¸o bæ sung cña ChÝnh phñ vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô vµ ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 1997, t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô vµ ng©n s¸ch nhµ níc nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 1998. TiÕp tôc thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt vÒ nhiÖm vô vµ ng©n s¸ch nhµ n íc n¨m 1998 ®· ®îc Quèc héi th«ng qua t¹i kú häp thø 2. ChÝnh phñ cÇn cã gi¶i ph¸p cô thÓ, xö lý kÞp thêi nh÷ng khã kh¨n do thiªn tai g©y ra, h¹n chÕ thÊp nhÊt ¶nh hëng tiªu cùc cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh, tiÒn tÖ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi ®èi víi níc ta. 2. §éng viªn cao nhÊt mäi nguån lùc trong níc, mäi nguån vèn trong nh©n d©n cho ®Çu t ph¸t triÓn, ®¶m b¶o c¸c c©n ®èi lín vµ duy tr× tèc ®é t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ. §Èy m¹nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp theo h íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. TËp trung søc kh¾c phôc hËu qu¶ cña h¹n h¸n, ch¸y rõng, x©m mÆn, dÞch bÖnh; chñ ®éng phßng chèng b·o, lôt. Quan t©m ®Çu t tu söa, lµm míi c«ng tr×nh thuû lîi, giao th«ng, ®iÖn phôc vô n«ng nghiÖp, b¶o vÖ nguån níc. Cã chÝnh s¸ch vÒ gi¸ b¸n vËt t n«ng nghiÖp vµ
  2. 2 gi¸ mua n«ng s¶n hîp lý ®Ó n«ng d©n cã l·i. B¶o ®¶m an toµn l¬ng thùc, kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng thiÕu ®ãi. TiÕp tôc ®Çu t chiÒu s©u, ®æi míi c«ng nghª, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý doanh nghiÖp nh»m t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm c«ng nghiÖp, s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc g¾n víi c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong doanh nghiÖp. PhÊn ®Êu thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n íc theo kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. §Èy m¹nh xuÊt khÈu, khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n t×m kiÕm, ph¸t triÓn thÞ trêng míi. Më réng quan hÖ th¬ng m¹i c¶ trong vµ ngoµi níc, lµm lµnh m¹nh thÞ trêng néi ®Þa. Tæ chøc th«ng tin tiÕp thÞ, tr¸nh thua thiÖt vÒ gi¸ trong xuÊt khÈu. Xo¸ bá sù phiÒn hµ trong c¸c thñ tôc vÒ h¶i quan. B¶o hé hîp lý s¶n xuÊt trong níc. C¶i tiÕn thñ tôc, t¹o cho ®îc sù chuyÓn biÕn, c¶i thiÖn c¬ b¶n m«i tr êng ®Çu t nh»m khuyÕn khÝch ®Çu t níc ngoµi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c quèc tÕ. 3. B¶o ®¶m thu ®óng, thu ®ñ, g¾n víi nu«i d ìng nguån thu, t¹o nguån thu míi cho ng©n s¸ch nhµ níc. Chèng thÊt thu thuÕ, trèn lËu thuÕ, chèng bu«n lËu, chèng tham nhòng vµ gian lËn th¬ng m¹i. TriÖt ®Ó tiÕt kiÖm chi. Kh¾c phôc t×nh tr¹ng ph©n t¸n trong ®Çu t vèn ng©n s¸ch; tËp trung vèn cho c¸c c«ng tr×nh sím mang l¹i hiÖu qu¶; ho·n hoÆc gi¶m møc ®Çu t cho nh÷ng c«ng tr×nh cha cÊp b¸ch. TiÕp tôc ®æi míi qu¶n lý vµ lµm lµnh m¹nh hÖ thèng tµi chÝnh, tiÒn tÖ quèc gia. 4. Gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc vÒ v¨n ho¸, x· héi. TËp trung n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc. Sím cã kÕt luËn vÒ viÖc ph©n ban phæ th«ng trung häc, ®¹i häc hai giai ®o¹n vµ trêng ®¹i häc ®¹i c¬ng. Chñ ®éng gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng lao ®éng mÊt viÖc lµm vµ thiÕu viÖc lµm hiÖn nay. T¨ng cêng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ hç trî c¸c vïng nghÌo, x· nghÌo vµ ngêi nghÌo, nhÊt lµ ë miÒn nói, vïng s©u, vïng xa. Sím gi¶i quyÕt chÕ ®é cho c¸c trêng hîp c¸n bé qu©n sù vµ d©n sù cã hëng l¬ng tríc ®©y khi ®i c¸c chiÕn trêng B, C, K mµ kh«ng cã th©n nh©n ë miÒn B¾c. T¨ng cêng ®Êu tranh chèng c¸c tÖ n¹n x· héi. B¶o ®¶m trËt tù an toµn x· héi. 5. S¬ kÕt, ®¸nh gi¸ nh÷ng viÖc ®· lµm ®îc vµ cha lµm ®îc ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ h¬n vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh. Nhanh chãng ®a c¸c luËt, ph¸p lÖnh ®· ®îc ban hµnh vµo cuéc sèng. KÞp thêi cã c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh luËt vµ ph¸p lÖnh. Rµ so¸t ®Ó söa ®æi, bæ sung c¸c néi dung cßn chång chÐo, m©u thuÉn. Sím cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó triÓn khai thùc hiÖn Ph¸p lÖnh chèng tham nhòng, Ph¸p lÖnh thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ, Ph¸p lÖnh c¸n bé, c«ng chøc. ChuÈn bÞ tèt dù ¸n LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ mét sè dù ¸n luËt kh¸c ®Ó tr×nh Quèc héi t¹i kú häp thø t.
  3. 3 §Èy m¹nh viÖc tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt trong c¸n bé, nh©n d©n vµ trong c¸c trêng häc. Thùc hiÖn viÖc x©y dùng "tñ s¸ch ph¸p luËt" t¹i x·, phêng. T¨ng cêng ®Êu tranh phßng, chèng téi ph¹m vµ c¸c vi ph¹m ph¸p luËt. N©ng cao hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c thanh tra, ®iÒu tra, kiÓm s¸t, xÐt xö vµ thi hµnh ¸n. 6. Quèc héi hoan nghªnh cö tri c¶ níc ®· ®ãng gãp nhiÒu kiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan nhµ níc, thÓ hiÖn tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao cña c«ng d©n trong sù nghiÖp ®æi míi ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. C¸c c¬ quan nhµ níc ®· cè g¾ng, nghiªn cøu, tiÕp thu, tõng bíc gi¶i quyÕt c¸c kiÕn nghÞ cña cö tri vµ coi ®ã lµ c¬ së quan träng ®Ó c¶i tiÕn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c, ®¸p øng nguyÖn väng cña nh©n d©n. Quèc héi yªu cÇu c¸c c¬ quan nhµ níc tiÕp tôc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i mµ cö tri nªu lªn t¹i c¸c kú häp tr íc vµ nghiªn cøu, khÈn tr¬ng gi¶i quyÕt c¸c kiÕn nghÞ cña cö tri t¹i kú häp nµy. Héi ®ång D©n téc vµ c¸c Uû ban cña Quèc héi, c¸c §oµn ®¹i biÓu Quèc héi, c¸c ®¹i biÓu Quèc héi quan t©m ph¶n ¸nh kÞp thêi nh÷ng kiÕn nghÞ cña cö tri vµ gi¸m s¸t viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò mµ cö tri nªu lªn. Giao cho Uû ban thêng vô Quèc héi ban hµnh NghÞ quyÕt vÒ c«ng t¸c gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ cña cö tri. Quèc héi giao cho ChÝnh phñ chñ ®éng ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó chØ ®¹o, ®iÒu hµnh nh»m thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c nhiÖm vô vµ ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 1998. Theo dâi s¸t vµ dù b¸o kÞp thêi diÔn biÕn cña t×nh h×nh thiªn tai, t×nh h×nh khñng ho¶ng tµi chÝnh - tiÒn tÖ trong khu vùc, khi cÇn thiÕt ®Ò nghÞ Uû ban thêng vô Quèc héi xem xÐt, quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh, bæ sung c¸c chØ tiªu, biÖn ph¸p trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ b¸o c¸o víi Quèc héi t¹i kú häp thø 4. Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm s¸t, xÐt xö, b¶o ®¶m cho ph¸p luËt vµ nghÞ quyÕt cña Quèc héi ®îc thùc hiÖn nghiªm tóc. Uû ban thêng vô Quèc héi, Héi ®ång D©n téc vµ c¸c Uû ban cña Quèc héi, §oµn ®¹i biÓu Quèc héi vµ ®¹i biÓu Quèc héi t¨ng c êng gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m 1998. MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, vËn ®éng c¸c tÇng líp nh©n d©n ph¸t huy tinh thÇn ®oµn kÕt, thùc hiÖn th¾ng lîi NghÞ quyÕt cña Quèc héi. Quèc héi kªu gäi ®ång bµo vµ chiÕn sÜ c¶ n íc, kiÒu bµo ta ë níc ngoµi nªu cao tinh thÇn yªu níc, phÊn ®Êu thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô n¨m 1998. NghÞ quyÕt nµy ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ X, kú häp thø ba th«ng qua ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998.
Đồng bộ tài khoản