Nghị quyết 21-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
4
download

Nghị quyết 21-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 21-CP về tổ chức làm việc 8 giờ liền trong các cơ quan, quân đội và đoàn thể do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 21-CP

  1. H I NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21-CP Hà N i, ngày 20 tháng 1 năm 1975 NGHN QUY T C AH I NG CHÍNH PH S 21-CP NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 1975V T CH C LÀM VI C 8 GI LI N TRONG CÁC CƠ QUAN, QUÂN I VÀ OÀN TH Cách làm vi c m t ngày hai bu i ang áp d ng nư c ta, có nhi u i u không h p lý: m t thì gi i l i nhi u l n, th i gian làm vi c không liên t c, tr ng i cho công tác, h c t p, sinh ho t, gi i trí, ngh ngơi c a cán, công nhân, viên ch c, nh t là i v i nh ng ngư i xa nơi làm vi c. Do yêu c u c a s n xu t và công tác, ã có nhi u xí nghi p, c a hàng làm vi c 8 gi li n. Cách làm vi c này có nhi u thu n ti n, tuy lúc u có g p m t s khó khăn t m th i như: thói quen ng trưa, vi c ăn u ng, vi c nuôi d y và qu n lý tr em, v.v... nhưng các khó khăn u có th t ng bư c kh c ph c. Các nư c xã h i ch nghĩa và nhi u nư c khác, k c nh ng nư c vùng nhi t i, g n nư c ta, u t ch c làm vi c 8 gi li n. Qua ý ki n c a các cơ quan Trung ương và m t s a phương, sau khi cân nh c s c n thi t và l i ích lâu dài v nhi u m t, H i ng Chính ph quy t nh th c hi n cách làm vi c m i ngày 8 gi li n trong t t c các cơ quan, Quân i và oàn th . I- TH I GIAN TH C HI N VÀ GI LÀM VI C K t ngày th hai, 3 tháng 3 năm 1975, t t c các cơ quan, Quân i và oàn th , t Trung ương n cơ s , u t ch c làm vi c m i ngày 8 gi li n. Gi làm vi c ư c quy nh t 8 gi n 16 gi 30 phút. Hàng ngày, sau khi làm vi c bu i sáng ư c 4 gi 30 phút, cán b , công nhân, viên ch c ư c ngh trưa t i ch 30 phút (30 phút ngh trưa này, qua th c t th c hi n s xem xét; n u c n s a i s quy t nh sau). Riêng thành ph Hà N i, gi làm vi c c a các cơ quan Trung ương và c a thành ph c n chênh l ch nhau 30 phút thu n ti n cho vi c b o m tr t t và an toàn giao thông trong thành ph . i v i m t s cơ quan, ơn v mà s ho t ng có tính cách riêng như Qu c phòng, Giao thông v n t i, trư ng h c, b nh vi n, kho tàng, v.v... thì các B , các ngành Trung ương (n u thu c các ngành Trung ương qu n lý) ho c U ban hành chính t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (n u thu c a phương qu n lý) s tuỳ theo i u ki n c th mà quy t nh cho phù h p, nhưng ph i tránh tình tr ng ra nhi u lo i gi gi c làm vi c khác nhau, gây khó khăn cho công tác chung.
  2. II- VI C T CH C PH C V ĂN U NG Các ngành N i thương, Lương th c và th c phNm ph i có k ho ch b trí l i gi gi c bán hàng, m ng lư i ph c v ăn u ng, c i ti n phương th c phân ph i như ch bi n s n th c ăn, óng gói theo nh lư ng, ưa hàng t i bán t i cơ quan, xí nghi p, v.v... t o i u ki n cho cán b , công nhân, viên ch c ư c thu n ti n nhanh chóng, b o m hai b a ăn chính và b a ăn ph trong gi ngh trưa. III- VI C T CH C NUÔI D Y VÀ QU N LÝ TR EM B giáo d c, U ban B o v bà m và tr em cùng v i U ban thi u niên nhi ng, H i liên hi p Ph n Trung ương, oàn thanh niên lao ng H Chí Minh c n có k ho ch và bi n pháp gi i quy t t t v n gi tr , v n qu n lý các cháu trong tu i m u giáo, v lòng, c p I, v.v... ăn kh p v i gi gi c làm vi c m i, ng th i không ng ng c i ti n vi c th c hi n các v n trên, cha m các cháu ư c yên tâm làm vi c liên t c... Ch ngh cho con bú v n thi hành như ã quy nh, ch c n s p x p l i cho phù h p v i yêu c u m i và có chi u c i v i nh ng ngư i m i làm xa nhà tr . IV- VI C GI GÌN TR T T TRN AN CÔNG C NG VÀ I L I TRONG THÀNH PH B Công an ph i có k ho ch tăng cư ng vi c b o m tr t t tr an công c ng, b o v tài s n cho cán b , công nhân, viên ch c và nhân dân trong i u ki n làm vi c m i. B Giao thông v n t i ph i có k ho ch s p x p l i và tăng thêm chuy n, thêm tuy n, thêm phương ti n i l i, thay i gi ph c v , nghiên c u l i giá c cho thí h p, t o i u ki n cho cán b , công nhân, viên ch c i l i làm vi c nhanh chóng, ti t ki m, h t gi có th v nhà riêng xa thành ph . Các ho t ng v n chuy n hàng hoá b ng xe cơ gi i, xe thô sơ cũng như vi c s a ch a ư ng sá, c u c ng ph i b trí nhi u v ban êm b o m an toàn cho vi c i l i ban ngày c a cán b , công nhân, viên ch c và nhân dân, ng th i tăng hi u su t s d ng các lo i phương ti n. V- CÁC VI C PH C V KHÁC Ngoài vi c ph c v hai b a ăn chính và b a ăn ph trong gi ngh trưa, ngành thương nghi p c n s a i gi gi c và phương th c bán hàng, ph v khách hàng cán b , công nhân, viên ch c có th i mua s m ngoài gi , nhanh chóng và thu n ti n. Các ngành văn hoá, thông tin, phát thanh v.v... c n nghiên c u b trí gi ph c v cho phù h p; c g ng t ch c và m r ng các ho t ng th d c, th thao, câu l c b , văn ngh , phim nh, thông tin, báo chí, thư vi n, cán b , công nhân, viên ch c có i u ki n tham gia vi c luy n t p thân th , vui chơi, gi i trí, h c t p, nghiên c u ngoài gi làm vi c. VI- VI C H I H P, H C T P V n thi hành theo như Quy t nh s 118-CP ngày 17-12-1963 c a H i ng Chính ph . Riêng v vi c sinh ho t n i b c a cơ quan, oàn th , trư c ây quy nh vào
  3. bu i t i ngày th 6 hàng tu n thì nay chuy n l i vào sau gi làm vi c chi u th 6 hàng tu n; không ư c h p vào bu i t i. Các bu i h p c n có n i dung thi t th c, chuNn b chu áo, làm ng n g n, không ư c xâm ph m nhi u vào gi ngh c a cán b , công nhân, viên ch c; nh ng bu i h p quan tr ng cũng không ư c kéo dài quá 2 gi . Th c hi n cách làm vi c m i ngày 8 gi liên là m t cu c c i cách trong n n n p công tác và sinh ho t, nh m xây d ng m t phong cách làm vi c m i, sinh ho t m i, ng th i cũng làm thay i m t ph n nh ng thói quen t trư c n nay. Vì v y, các ng chí Th trư ng các B , các ngành Trung ương, các U ban hành chính t nh, thành ph , c n có k ho ch và hư ng d n c th cho các cơ quan, ơn v tr c thu c ngành mình, a phương mình chuNn b th t chu áo v m i m t, nh t là vi c ph c v ăn u ng, h c t p, gi tr , qu n lý tr em, i l i, b o v tr t t tr an công c ng, v.v... cho xong trư c t t âm l ch t Mão (T t 1975), ôn c và ki m tra ch t ch vi c thưc hi n. M t khác, c n làm cho cán b , công nhân, viên ch c nh n th c y l i ích lâu dài c a cách làm vi c m i này, th y úng nh ng khó khăn t m th i t mình ra s c kh c ph c và tích c c góp ph n cùng các cơ quan có trách nhi m gi i quy t khó khăn chung. Trong bư c u tri n khai vi c thi hành Ngh quy t này, các B , các ngành, các U ban hành chính, khu, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, có trách nhi m theo dõi sát sao và báo cáo k p th i lên Th tư ng Chính ph . Lê Thanh Ngh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản